Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimde Görev Alacak Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ders Ücretleri ile Görevli Akademik Yöneticiler ve Öğretim Elemanları ile İdarî Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin Karar

MADDE l. Ikinci öğretimde görev alan, normal örgün öğretimde zorunlu ders yükünü doldurmuş olan öğretim elemanlarıııa ikinci öğretimde verdikleri her ders için, dolduramamış olan öğretim elamanlanna bu yükün doldurulmasından sonra vermiş oldukları her ders için, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'nun 11 inci maddesinde öngörülen hükümler çerçevesinde ek ders ücreti ile yarı yıl ve yıl sonu sınavları için verilecek ücretler birer katı fazlasıyla ödenir. MADDE 2. Yüksektiğretim kurumlarının ikinci öğretim yapan bölümlerinde görevli öğretim elemanları ile idari personele yasal çalışma saati biliminden sonra fiilen yaptıklan fazla çalışma süreleri için ayda 100 saati geçmemek üzere mali yılı`bütçe kanununun (K) cetveli ile belirlenen saat başı fazla çalışma ücretinin üç katı olarak ödenir. MADDE 3. Bu Karar Yükseköğretim Kurumlarında ikinci öğretime başlandığı tarihte yürürlüğe girer." MADDE 4. Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kunılu yürütür. Ekli "Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Tesbitine Dair Karar"ın yürürlüğe konulması 4.11:1981 tarihli ve 2547 sayıtı Kanunun değişik 6 ncı ve 8 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 30.3.1993 tarihinde kararlaştınlmıştır.