Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

12 Ağustos 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27317

YÖNETMELİK

Ege Üniversitesinden:

EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

            Amaç

             MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesine bağlı fakülteler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları ile hazırlık sınıflarının kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

            Kapsam

             MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik; lisans, ön lisans, özel öğrenci ve diğer programlara öğrenci kabulü, kayıt işlemleri, eğitim-öğretim programları, kayıt yenileme ve silme işlemleri, geçişler, sınavlar, intibak, diploma hazırlanmasına ilişkin hükümleri kapsar.

            Dayanak

             MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

            Tanımlar

             MADDE 4 –(1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,

             b) BDS: Bağıl değerlendirme sistemini,

             c) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarını ve Devlet Konservatuvarını,

             ç) FSAL: Final sınavı alt limitini,

             d) HBP: Ham başarı puanını,

             e) Rektör: Ege Üniversitesi Rektörünü,

             f) Senato: Ege Üniversitesi Senatosunu,

             g) Üniversite: Ege Üniversitesini

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

            Eğitim-öğretimin kapsamı ve süresi

             MADDE 5 –(1) Fakülte ve yüksekokullar ile meslek yüksekokulları; yetkili kurullarının kararı ve Senatonun onayı ile örgün, ikinci, yaygın, dışardan (ekstern) ve açık öğretim ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre çift ana dal ve yan dal eğitim-öğretimi yapabilir.

             (2) Fakülteler/yüksekokullar ile meslek yüksekokullarında dersler, yarıyıl veya yıl esasına göre düzenlenir.

             (3) Üniversitenin akademik takviminde bir yarıyıl; öğretimin başladığı günden bir sonraki yarıyılın başladığı güne kadar geçen süredir. Bu süre, final sınavları ile bütünleme sınavlarının başlangıç ve bitiş tarihleri dikkate alınarak Senato tarafından belirlenir.

             (4) Bir eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Final ve bütünleme sınavlarının günleri ile kayıt yenilemenin yapıldığı eğitim-öğretimin ilk beş iş günü ve hafta sonu ile bayram tatili günleri dışında, teorik ve uygulamalı dersler ve diğer çalışmalar ile yarıyıl içi sınavlarını kapsayan bir yarıyılın süresi en az yetmiş eğitim-öğretim günüdür.

             (5) Fakülte ve yüksekokullar, gerektiğinde güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak staj ve yaz okulu açabilir. Bunların süresi ve şekli ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.

             (6) Eğitim-öğretim programlarında yer alacak dersler, uygulamalar ve yapılacak değişiklikler fakültelerin, yüksekokulların ve meslek yüksekokullarının yetkili kurullarınca düzenlenir ve Senatonun onayına sunulur.

             (7) Eğitim-öğretim süresi, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen süreyi aşamaz. Ancak, meslek yüksekokulu öğrencileri hariç öğrenciler sorumlu oldukları eğitim-öğretim programlarındaki tüm dersleri normal öğrenim süresinden önce başardıkları takdirde, öğrenim süresinin dolmasını beklemeden mezun olabilir.

             (8) Üniversitede öğrenim gören öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süreler yabancı dil hazırlık ve destek sınıfları hariç iki yıllık programlarda dört, dört yıllık lisans programlarında yedi yıldır. Öğrenciler normal eğitim-öğretim süresi beş yıl olan programları sekiz yılda, altı yıl olan programları ise dokuz yılda tamamlamak zorundadır.

             (9) Yabancı dil hazırlık ve destek sınıflarında eğitim öğretim süresi birer eğitim-öğretim yılıdır.

            Eğitim-öğretim programları

             MADDE 6 –(1) Bir eğitim-öğretim programında ders ve uygulamaların toplam saati, haftalık 15 krediden az olamaz. Haftalık ders programı, ilgili kurullarca belirlenir. Ders geçme sistemi uygulayan fakülte ve dört yıllık yüksekokullarda bir programdan mezun olmak için alınması gereken derslerin toplam kredisi 160’ı aşamaz. Ancak öğrenci isterse bu sınırın üzerinde ders alabilir. Türk Dili, Yabancı Dil ve Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersleri bu toplam kredinin dışında tutulur. Proje, atölye, seminer, bitirme tezi ve benzeri çalışmaların kredileri ise ilgili öğretim programında belirtilir.

             (2) Ders, seminer, ayrı ders niteliğindeki laboratuvar/uygulama, proje ve bitirme tezinin bir yarıyıl süre ile haftada her ders saati bir kredidir. Derse bağlı uygulama, laboratuvar, proje ve atölye çalışmalarının haftalık her ders saati ise yarım kredidir.

            Dersler

             MADDE 7 –(1) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan fakülte ve yüksekokullarda, eğitim-öğretimin sürdürüldüğü yıllar içerisinde derslerin; 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, Türkçe veya belirli bir yabancı dille karma olarak verildiği programlarda zorunlu ve seçmeli derslere ilişkin kredi saatlerinin asgari % 30’luk kısmının bu yabancı dille verilmesi gerekir.

             (2) Ortak zorunlu derslerden Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ile Türk Dili dersleri haftada ikişer saat; zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olmayan kurumlarda Yabancı Dil dersleri ise haftada dört saat zorunlu ve kredili olmak üzere yalnız birinci sınıflarda okutulur.

             (3) Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve Devlet Konservatuvarının birinci sınıflarında, bilgisayar dersinin; Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri hariç, haftada en az üç kredi olarak okutulması zorunlu olup bu ders, ilgili kurulların kararıyla birinci, ikinci veya her iki yarıyılda okutulabilir.

             (4) Ders geçme sistemini uygulayan eğitim-öğretim kurumlarında, ön koşullu dersler ile bu derslerin kredileri, derslerin verildiği birimlerin ilgili kurullarının kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Ön koşullu olarak kabul edilen derslerde, bir ön koşullu derse kayıtlanabilmek için, bu derse ön koşul olarak belirlenmiş derslerin alınmış ve başarılmış olması gerekir. Ancak ön koşullu ders ile buna dayanan ön koşul olarak belirlenmiş dersin her yarıyıl açılması veya ön koşullu ders yıllık ise, bu dersin her yıl açılması gerekir. Lisans veya meslek yüksekokulu programlarına devam eden öğrenciler için yabancı dil muafiyet sınavında başarılı olmak, bu programlarda yabancı dille alınacak derslerin ön koşuludur. Ön koşullu derslerle ilgili diğer hususlar, Senato tarafından belirlenir.

             (5) Gerekli görüldüğünde, dersler ilgili kurulların kararı ile Cumartesi, Pazar günleri yapılabilir.

            Öğrenci kontenjanları ve kayıt tarihleri

             MADDE 8 –(1) Birimlere alınacak öğrencilerin sayısı ve aranacak özel nitelikleri; ilgili birimin önerisi ve Senatonun kararı üzerine Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) tespit edilir.

             (2) Kesin kayıt tarihi, istenilen belgeler ve uyulacak esaslar YÖK tarafından belirlenerek ilan edilir. Kayıt olan öğrenciler, Üniversite tarafından düzenlenen ve tarihi ilan edilen İngilizce yeterlik sınavına alınır.

            Kayıt yenileme

             MADDE 9 –(1) Kayıt yenilemeye ilişkin esaslar şunlardır:

             a) Öğrencilerin, akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihleri içinde, Bakanlar Kurulunca belirlenen öğrenci öğrenim katkı bedelini yatırmaları ve kayıtlarını yenilemeleri gerekir. Kayıt yenileme tarihleri Senatoca uzatılabilir. Belirtilen sürede kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyılda veya yılda derslere ve sınavlara giremez. Kaydını yenilemeyen öğrencilere o dönem içinde herhangi bir öğrenci belgesi verilmez.

             b) Öğrenciler, kayıt yenileme işlemlerini yaparken, bağlı oldukları öğretim programının derslerine de kaydolmaları gerekir. Kayıt için varsa o dersin ön koşulu durumundaki derslerden başarılı olmak şarttır. Öğrenciler, eğitim-öğretimin başlamasından sonraki üçüncü hafta (ekle-sil haftası) içinde danışmanın onayını alarak kaydoldukları derslerin bazılarından kaydını sildirmek ya da yeniden bazı derslere kaydolmak üzere fakülte dekanlığına, yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürlüğüne başvurabilir.

             c) Yarıyıl sonu itibariyle, bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine göre başarısız oldukları bütün dersler için verilen iki ek sınav hakkının süresi içinde yapılamadığı durumlarda, sınavların bir sonraki döneme sarkması halinde, başarı durumu belirlenemeyen öğrencilerin bir sonraki yarıyıla geçici olarak kayıtları yapılır.

             (2) Bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen sınavlar sonucunda altı ve üzeri dersten başarısız olan öğrencilerin, ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıtları silinir ve bu öğrenciler kazanılmış hak iddiasında bulunamazlar.

            Öğrenci katkı payı

             MADDE 10 –(1) Öğrencilerin, her yarıyılda ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen öğrenci katkı payını ödemeleri gerekir. Öğrenci katkı payını yatırmayan öğrencilerin kayıt işlemleri tamamlanmış sayılmaz ve bu öğrencilere, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen esaslara göre işlem yapılır. Kayıt silme halinde alınan öğrenci katkı payı iade edilmez.

            Yatay ve dikey geçişler

             MADDE 11 –(1) Türkiye’deki ve yabancı ülkelerdeki diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye yapılacak yatay geçişler için, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yatay geçişler ilgili birim yönetim kurulunca belirlenecek kontenjanlarla sınırlıdır ve intibak işlemleri ilgili birim yönetim kurulunca yapılır. Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin; Üniversitenin Yabancı Diller Bölümünce belirlenen ölçütlere uygun ulusal veya uluslararası yabancı dil sınavlarından birine girmiş olması veya Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından düzenlenen İngilizce yeterlik sınavını başarması gerekir. Bu sınavı başaramayan öğrencilerin yatay geçiş işlemleri yapılmaz.

             (2) Dikey geçişler; ilgili birim yönetim kurulunun teklifi ve YÖK’ün onayı ile belirlenen kontenjanlarla sınırlı olup, intibak işlemleri, ilgili birim yönetim kurulunca yapılır. Dikey geçiş yapmak isteyen öğrencilerin; Yabancı Diller Bölümünce belirlenen ölçütlere uygun ulusal veya uluslararası yabancı dil sınav sonuç belgesinin bulunması veya Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından düzenlenen İngilizce yeterlik sınavını başarması gerekir. Bu sınavı başaramayan öğrencilerin hazırlık sınıfına devam etmeleri gerekir.

             (3) Öğretim programlarına kaydolan öğrenciler daha önce kaydoldukları yükseköğretim kurumlarında almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için, eğitim-öğretimin başlamasından itibaren onbeş gün içinde başvurmaları halinde, muafiyet istekleri, ilgili birimlerin görüşü alınarak, ilgili yönetim kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.

             (4) Üniversiteler arası geçişlerde uygulanacak not dönüştürme işlemlerine ilişkin esaslar şunlardır;

             a) Harf notlarının sayısal notlara dönüştürülmesi: Üniversitede eğitim gören ve dersleri harfli not sistemine göre değerlendirilen bir öğrencinin, başka bir yükseköğretim kurumu tarafından notlarının dönüştürülmesi istenirse, dönüştürme işlemi, ilgili yükseköğretim kurumunun değerlendirmesine bırakılır. Bu dönüştürme işlemi, sadece Üniversitenin yüksek lisans ve doktora öğrenimi veren enstitülerinde yapılır, diğer birimlerde yapılmaz.

             b) Sayısal notların harf notlarına dönüştürülmesi: Üniversitede öğretim görmek için başvuruda bulunan, ancak notları sayısal olan öğrencilerin notları, kredi değeri taşıyan harf notlarına dönüştürülmez. Üniversitenin ilgili birimlerince bu derslerden başarılı değerlendirilmesi yapılmışsa otomasyon sistemi içerisinde ve transkriptlerde S harf notu ile gösterilir.

             c) Harf notlarının harf notlarına dönüştürülmesi: Bir başka üniversitede okurken yatay geçiş veya ÖSYM sınavı ile yeniden kayıt yaptıranlar Üniversitede öğretim görmek için başvuruda bulunan ve notları harfli not olan öğrencilerin notları, CC ve üstü ise Üniversitenin otomasyon sisteminde S harf notu ile, DC veya DD ise K harf notu ile değerlendirilir. Dikey geçişlerde ise, Üniversiteye öğretim görmek için başvuruda bulunan ve notları harf notları olan öğrencilerin harf notları DD ve üstü ise Üniversitenin otomasyon sisteminde S harf notu ile değerlendirilir.

             ç) Harf notlarının değerlendirilmesi aşağıdaki şekilde olur:

             1) Dersleri K harf notu ile değerlendirilen öğrencilerin; Üniversitede ilk yıllarını tamamladıkları bahar yarıyılı veya yaz okulu sonunda, AGNO’su 2,00’ın altında ise K olan harf notları FF’ye, AGNO’su 2,00’ın üzerinde ise K olan notları S’ye dönüşür. Öğrencilerin FF’ye dönüşen derslerini öncelikle almaları ve bu derslerine devam etmeleri gerekir.

             2) S ve K harf notu alınan dersler, AGNO hesabına katılmaz.

             3) Harfli sistemin uygulandığı Üniversitenin bir fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokullarından alınan harf notları, diğer fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokullarının tümünde aynen geçerlidir; herhangi bir dönüştürme işlemine gerek yoktur.

            Ön lisansta kayıt ve intibak

             MADDE 12 –(1) Meslek yüksekokulu ve açık öğretim ön lisans mezunlarının, lisans programlarına kayıt ve intibakları, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

             (2) Lisans öğrenimine devam ederken kaydı silinen öğrencilerden meslek yüksekokullarının ilgili programlarına kaydolmak isteyenlerin başvuruları; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, ilgili meslek yüksekokulu yönetim kurulunca değerlendirilir.

            Özel ve değişim öğrencisi kabulü

             MADDE 13 –(1) Üniversiteye özel öğrenci veya değişim öğrencisi kabulünde aşağıdaki esaslar uygulanır:

             a) Üniversitenin fakülte ve yüksekokullarındaki öğrencilerden belirli dersleri izlemeye yeterli görülenlerle, diğer üniversite öğrencilerinden isteyenlere, ilgili birim yönetim kurulu onayı ile açılan dersleri izleme izni verilebilir. Özel öğrencilerin, kaydoldukları dersler için Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen tüm şartlara uymaları gerekir. Özel öğrenciler normal statüdeki öğrencilerin öğrencilik haklarından yararlanamaz.

             b) İkili anlaşmalar ve uluslararası ilişkiler kapsamında, belli bir süre için yurt dışında eğitime giden öğrencilerin, başarılı oldukları derslerden aldıkları notlar, bu anlaşmalar ve uluslar arası ilişkiler çerçevesinde ilgili kurulların kararları ile değerlendirilir. Öğrencinin harç, kayıt gibi tüm işlemlerinde ikili anlaşma ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

             c) Yurt dışından ikili anlaşma veya uluslararası ilişkilerle Üniversiteye gelen öğrencilerin işlemleri; ikili anlaşma ve ilgili mevzuat hükümlerine göre ilgili kurulların kararları ile yürütülür.

            Ders tekrarı

             MADDE 14 –(1) Ders tekrarında uyulacak esaslar şunlardır;

             a) Bir dersin final sınavında veya varsa bütünleme sınavında başarılı olamayan öğrencilerin bir sonraki eğitim-öğretim yılının ait olduğu yarıyılında öncelikle başarısız oldukları derslere tekrar kayıt olmaları gerekir. Bu derslere devam uygulamalı dersler dışında zorunlu değildir. Uygulamalı derslerde, uygulama ile ilgili devam zorunluluğu, ilgili kurullarca belirlenir.

             b) Devamsızlık, veya yarıyıl/yıl içi uygulamalarda başarısızlık nedeniyle tekrarlanan derslerde veya uygulamalarda devam zorunludur.

             c) Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen ve devam şartı aranmayan derslerin kredileri ders yükünden sayılır. Öğrencinin haftalık ders yükü, meslek yüksekokulları hariç, 26 krediden fazla olamaz. Öğrenci, 26 kredi içindeki devam şartı aranmayan derslerin ara sınavları ile final ve varsa bütünleme sınavlarına girmek zorundadır.

             ç) Mezuniyet durumuna gelen öğrencilerin durumları ilgili yönetim kurullarınca değerlendirilir.

            Bitirme tezi

             MADDE 15 –(1) Fakülte ve dört yıllık yüksekokullarda mezun olacak öğrencilere bitirme tezi yaptırılabilir. Bitirme tezine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

            Yaz okulu

             MADDE 16 –(1) Yaz okuluna ilişkin esaslar şunlardır;

             a) Hazırlık veya destek sınıflarında devam alarak başarısız olan öğrenciler, yaz okuluna kayıtlanıp devam edebilir. Bu öğrenciler için yaz okulunda başarı notu 100 üzerinden 70’dir.

             b) Fakülte ve dört yıllık yüksekokul öğrencileri, sorumlu oldukları eğitim-öğretim programlarında öğrenim sürelerini kısaltmak için ilk defa alacakları, başarısız kaldıkları veya harf notlarını yükseltmek için yeniden alacakları bazı dersleri, yaz okulunda alıp başarmaları halinde, o derslerden aldıkları harf notları, ilgili derslerin ait oldukları yarıyılda/yılda alınmış gibi işlem yapılır.

             c) Yaz okuluna ilişkin konularda, 15/6/1997 tarihli ve 23020 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ege Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

            Danışmanlık

             MADDE 17 – (1) Fakülte dekanı, yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürü, kayıt olan her öğrenciye öğrenim süresince eğitim-öğretim ve diğer hususlarda yardımcı olmak ve durumunu izlemek üzere öğretim üyeleri, öğretim görevlileri veya öğretim üyesi/öğretim görevlisi başına düşen öğrenci sayısı onun üzerinde ise doktorasını bitirmiş araştırma görevlileri arasından bir danışman görevlendirir.Danışmanlığa ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

             (2) Kayıt süresi içerisinde geçerli mazereti nedeniyle Üniversitede bulunamayacak olan danışman, durumu bir yazı ile bölüm başkanlığına bildirir. Bölüm başkanı, bu danışmanın yerine geçici olarak bir öğretim üyesini görevlendirir ve bunu ilgili öğrencilere duyurur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınav ve Değerlendirmeye İlişkin Esaslar

            Sınavlar

             MADDE 18 –(1) Sınavlar; ara sınavlar, final sınavları, bütünleme ve mazeret sınavlarıdır. Sınavlar ilgili birimce belirlenen yerde ve zamanda yapılır. Gerek görüldüğünde sınavlar, ilgili kurulların kararı ile Cumartesi, Pazar günleri yapılabilir. Bir yarıyılı kapsayan dersin final sınavı o yarıyılın, iki yarıyılı kapsayan dersin final sınavı ise ikinci yarıyılın sonunda yapılır. Niteliği gereği sınav gerektirmeyen dersler, ilgili fakülte/yüksekokul kurulunca belirlenir. Bu durumda final sınavı puanı öğrencinin yarıyıl/yıl içi çalışmaları göz önünde tutularak verilir. Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

             a) Ara sınavlar; ilgili ders, uygulama ve laboratuvar çalışmalarının etkililiğini ve verimliliğini artırmak amacıyla her yarıyılda en az bir defa yapılan sınavlardır. Birden fazla yapılacak ara sınav sayısı ilgili kurullarca belirlenir. Ara sınavların hangi tarihler arasında ve nerede yapılacağı, her yarıyılın başladığı günü izleyen yirmi gün içinde o derslerden sorumlu öğretim elemanlarının ve bölüm başkanının görüşü alınarak ilgili dekan veya müdür tarafından tespit ve ilan edilir. İki yarıyıl devam eden yıllık derslerin ara sınavların tarihinin ve yerlerinin ilanı, her iki yarıyıl için birlikte yapılabilir.

             1) Bir günde, ilgili eğitim-öğretim programının aynı yarıyıl veya yıl için öngördüğü derslerden en çok ikisinin ara sınavı yapılabilir. Ayrı ders niteliğindeki proje, bitirme ödevi, laboratuvar, uygulama, atölye ve benzeri çalışmaların yarıyıl içi değerlendirmeleri ara sınav yerine geçebilir.

             2) Bir dersin ara sınavına katılmayanlar, o sınavdan sıfır (0) puan almış sayılır.

             b) Final sınavları; yarıyıl/yıl sonunda, öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılan sınavlardır.

             c) Bütünleme sınavları; yarıyıl/yıl sonunda, final sınavında başarılı olamayan öğrencilere, ilgili birim yönetim kurulunca belirlenen bir tarihte bir defaya mahsus olmak üzere yapılan sınavlardır. Bu sınavda alınan not, final sınavında alınan not gibi değerlendirilir.

             ç) Mazeret sınavları; ara, final ve bütünleme sınavlarına, ilgili yönetim kurulunca kabul edilen mazeretleri nedeniyle katılamayanlar için açılan sınavlardır. Mazeret sınavlarına ilişkin esaslar şunlardır:

             1) Öğrencilerin mazeret sınavına girebilmek için, haklı ve geçerli mazeretlerini, mazeretlerinin sona ermesinden itibaren on gün içinde ilgili dekanlığa veya müdürlüğe belgeleriyle birlikte yazılı olarak bildirmeleri gerekir.

             2) Sağlıkla ilgili mazeretlere ilişkin esaslar ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenir.

             3) Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılmak üzere Rektörlük veya birim yönetim kurulunca görevlendirilen öğrenciler bu dönemdeki sınavları için mazeret sınavına alınır.

             4) Mazeretleri ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilerin sınavları ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde yapılır. Belirtilen tarihte herhangi bir nedenle mazeret sınavına girmeyen öğrenci için tekrar mazeret sınavı açılmaz.

             5) Mazeret sınavlarının kapsamı, dersi veren öğretim üyesi tarafından belirlenir.

             d) Tek ders sınavı; mezun olmak için gerekli tüm derslerini başarmış, ancak tek dersten başarısız olan öğrencilere, ilgili birim yönetim kurulunca uygun görülmesi halinde, başarısız oldukları tek ders için, bir sonraki dönem başlamadan önce tanınan bir sınav hakkıdır.

             e) Öğrencilerin, girmeyi hak etmedikleri bir sınava girmeleri sonucunda aldıkları puan iptal edilir.

            Yabancı dil yeterlik sınavı ve destek sınıfı

             MADDE 19 –(1) Yabancı dil hazırlık sınıfına kabul edilen öğrencilerin yabancı dil yeterlikleri, eğitim-öğretim yılı başlamadan önce Üniversitenin Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak yeterlik sınavı ile belirlenir. Yeterlik sınavında başarı notu 100 tam not üzerinden en az 70’dir.

             (2) Yabancı dil hazırlık sınıfına ilk defa kayıt yaptıran öğrencilere, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükümleri uygulanır.

             (3) Hazırlık sınıfı veya yaz okulunda başarılı olan öğrenciler kaydoldukları programda eğitim-öğretime başlar.

             (4) Yabancı dil yeterlik sınavında başarısız olan öğrencilerin, yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmeleri ve başarmaları gerekir.

             (5) Üniversitede hazırlık sınıfı okuyan ve başarılı olan lisans öğrencilerden, iki yıl içinde yeniden Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile Üniversitenin başka bir lisans programına yerleştirilmeleri halinde İngilizce yeterlik şartı aranmaz.

             (6) Yabancı dilde verilen dersleri almak için yabancı dil hazırlık sınıfından başarılı olmak gerekir. Yabancı dil destekli Türkçe öğrenim görülen fakülte ve yüksekokulların hazırlık sınıfı öğrencilerinden, devam almaları şartı ile, yıl sonunda bunu izleyen yaz okulunda ya da Üniversitenin Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan muafiyet sınavında 100 üzerinden 55-69 (dahil) arasında bir puan alarak başarısız olanlar, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından mezun oluncaya kadar girecekleri yabancı dil muafiyet sınavlarında başarılı olmak şartıyla, borçlu olarak ilgili eğitim-öğretim programının Türkçe verilen derslerine devam ederler.

             (7) Yıl sonunda ya da izleyen yaz okulunda 100 üzerinden alınan puanların ortalaması 55’in altında olan öğrenciler ve devamsız olan öğrencilerin bir yıl daha hazırlık sınıfında öğrenim görmeleri gerekir.

             (8) Yıl sonunda ya da izleyen yaz okulunda 100 üzerinden alınan puanların ortalaması 55- 69 (dahil) arasında olan başarısız öğrenciler, isterlerse bir yıl daha hazırlık sınıfında öğrenim görebilir.

             (9) İkinci defa devam eden hazırlık sınıfı destek sınıfı olarak tanımlanır.

             (10) Yabancı dil destek sınıfında da başarısız ve devamsız olan öğrenciler; kayıtlı oldukları öğretim kurumlarında Türkçe verilen derslere devam eder ve mezun oluncaya kadar açılacak yabancı dil muafiyet sınavına girer, bu öğrenciler yabancı dil muafiyet sınavında başarılı olurlarsa yabancı dil ile verilen dersleri almaya hak kazanırlar.

            Sınavlara katılma şartları ve devam

             MADDE 20 –(1) Bir dersin veya ders gruplarının final sınavlarına girebilmek için; derse kaydolmak, teorik derslerin %70’ine katılmak, uygulamalı veya uygulamadan oluşan derslerde uygulamaların % 80’ine katılmak ve başarılı olmak gerekir.

             (2) Uygulamaların nitelikleri ile başarı şartları, ilgili birim yönetim kurulunca belirlenir.

             (3) Yabancı dil hazırlık ve destek sınıflarının veya yaz okulunun derslerine en az % 80 devam etmek zorunludur. Devam alamayan öğrenciler devamsız (başarısız) sayılır.

             (4) Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılmak üzere Rektörlükçe veya ilgili birim yönetim kurulunca görevlendirilen öğrencilerin görev süreleri devamsızlıktan sayılmaz.

            Sınavların değerlendirilmesi

             MADDE 21 –(1) Ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinliklerinin yıl içi puanına katılım yüzdeleri, ilgili birimin yetkili kurulunca karara bağlanır.

             (2) İlgili birim yönetim kurulu tarafından, yarıyıl/yıl içi eğitim-öğretim etkinlikleri içinde, bir dersin uygulamalarından/laboratuvarından başarısızlık kabul edilemeyeceğine karar verildiği halde; o dersin uygulamalarından/laboratuvarından başarısız olarak değerlendirilen öğrencilerin, ara sınav puanı ile yarıyıl/yıl içi diğer etkinliklerden aldıkları puanlar değerlendirilmeye alınmaz, bu öğrenciler final sınavına alınmadan başarısız ilan edilir ve puanları FF harf notu ile değerlendirilir. Bu durumdaki öğrenciler otomasyon sisteminde uygulamadan başarısız olarak gösterilir.

             (3) Uygulama/laboratuvar telafisinin gerçekleştirildiği birimlerde, bütünleme sınavları yapılıyorsa öğrencinin bütünleme sınavına alınıp alınmayacağına ilgili birim yönetim kurulu karar verir.

             (4) Başarının değerlendirilmesinde, ilgili birim yönetim kurulunun kararına göre mutlak değerlendirme veya bağıl değerlendirme yöntemlerinden sadece biri kullanılır.

             (5) Bağıl değerlendirme sistemi esasları Üniversitenin yetkili kurullarınca belirlenir ve bu esaslara göre hazırlanan yazılım, otomasyon sistemi aracılığı ile öğretim üyelerine bildirilir.

             (6) Üniversiteye bağlı birimlerde uygulanan bağıl değerlendirme ve mutlak değerlendirme yönteminde esas alınan ham başarı puanlarının harf notu, dörtlü not karşılıkları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

             a) Ham başarı puanlarının harfli not ve dörtlü not karşılıkları (Tablo-1)

Ham Başarı Puanı HBP

Harf Notu

4’lü Not

Açıklama

88 - 100

AA

4,00

Başarılı

81 - 87

BA

3,50

74 - 80

 

3,00

67 - 73

CB

2,50

60 - 66

CC

2,00

53 - 59

DC

1,50

Başarısız

46 - 52

DD

1,00

0 –  45

FD

0,50

Devamsız

FF

0,00

Özel   Durumlar

 

60 - 100

G

-----

Başarılı

0 - 59

Z

-----

Başarısız

-----

 

-----

Başarılı

-----

K

-----

Koşullu Başarılı

             b) G ve Z harf notları; Üniversitede öğretim gören öğrenciler için, sadece başarılı veya başarısız olduklarının belirtilmesinin yeterli olduğu derslerde kullanılır.

             c) S ve K harf notları; bir başka yükseköğretim kurumundan Üniversiteye geçiş yapan öğrencilerin, başarı durumlarını belirlemek için kullanılır. Öğrencilerin, önceki yükseköğretim kurumunda harf notları ne olursa olsun başarılı iseler S ile, aldıkları harf notlar koşullu geçer sınıflandırmasına uyan DD veya DC ise K ile değerlendirilirler.

             (7) Bir dersin sınavına ilişkin HBP; ilgili birimin kurul kararına göre, öğrencinin o dersin ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinliklerinden aldığı puanların ortalamasının % 40’ının, final veya varsa bütünleme sınav puanının % 60’ına ilavesi ile elde edilen puandır.

             (8) Yabancı dil hazırlık veya destek sınıflarında her yarıyılda en az iki ara sınav yapılır. Ara sınavların puan ortalaması ileri düzeyde en az 70, orta düzeyde 80 ve ilk düzeyde 85 ve yukarı olan öğrenciler, her ara sınavda en az 60 puan almak şartıyla isterlerse final sınavına girmeden hazırlık sınıfından başarı sağlamış olarak kabul edilir. Bu takdirde yıl sonu puanı ara sınavların puan ortalaması olarak alınır.

             (9) Hazırlık veya destek sınıflarında HBP; öğretim yılı içinde yapılan ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinliklerinden alınmış olunan puanların ortalamasının % 40’ının, final sınav puanının % 60’ına ilavesi ile elde edilen puandır. Öğrencinin hazırlık veya destek sınıflarında başarılı sayılabilmesi için, HBP 100 üzerinden en az 70’dir. Ayrıca, final sınav puanının da 100 üzerinden 60’ın altında olmaması gerekir.

             (10) Bu Yönetmelik kapsamında belirtilen sınavlardaki ham başarı puanı, ara sınav puan ortalaması dikkate alınmadan sadece final veya bütünleme sınavlarında alınan puandır. 100 üzerinden en az 60 alan öğrenci, başarılı sayılır.

             (11) Entegre öğretim sistemi uygulayan eğitim-öğretim kurumlarında toplam kredi, sınava katılma şartları, sınavların değerlendirilmesi, başarısız olunan derslerin tekrarı gibi hususlar, ilgili birimce çıkarılan ve Senatoca onaylanan esaslar ile düzenlenir.

             (12) Final sınav sonuçları ilan edilmeden önce ilgili birim yönetim kurulu, her dersteki başarı durumunu gözden geçirir, gerektiğinde incelenmesine karar verir ve sonucu ilan eder. Bütünleme sınavı yapılan birimlerde bu inceleme, bütünleme sınavı sonuçlarından sonra yapılır. Bu incelemede sınıf geçme sistemine göre eğitim-öğretim yapan birimlerde; tek dersten başarısızlık varsa, o yarıyılda/yılda başarılı olunan derslerin haftalık kredi toplamı, başarısız olunan tek dersin haftalık kredi miktarının en az üç katı olması ve öğrencinin öncelikle bu derse devam etmesi koşuluyla bir üst sınıfa devam etmesi sağlanır.

            Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz

             MADDE 22 –(1) Sınav sonuçlarının ilanı ve sınav sonuçlarına itirazların değerlendirmesine ilişkin esaslar şunlardır:

             a) HBP, her birim için ayrı ayrı belirlenen ilan tarihleri arasında elektronik ortamda (web üzerinden) ilan edilir. Bu ilk ilan sırasında öğrencilerin başarı durumları veya harf notları ile ilgili bilgi verilmez.

             b) Sınav sonuçlarına itiraz; HBP ilanını izleyen üç iş günü içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe yapılır. İtiraz; ilgili dekan/müdür tarafından, biri sınavı yapan öğretim elemanı olmak üzere, oluşturulan üç kişilik komisyon tarafından, itiraz süresini takip eden iki iş günü içinde incelenerek, kesin karara bağlanır.

             c) Sınav sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirmesi tamamlandıktan sonra, harf not değerlendirmesi yapılır. Harf not değerlendirilmesi bitmiş olan derslerin sınav sonuçlarına ve harf değerlendirmelerine itiraz edilemez.

             ç) Ara sınav sonuçları, en geç bir sonraki sınav tarihinden iki hafta önce ilgili birimde ilan edilir.

             d) Sınav kağıtları ilgili birimce iki yıl saklanır.

            AGNO, başarının değerlendirilmesi ve mezun olma

             MADDE 23 –(1) Üniversitede, BDS bilgisayar yazılımı, öğrencilerin genel durumlarını takip eder. Ancak verilen harf notlarının öğrencinin genel durumunu nasıl etkilediğinin öğretim elemanları tarafından da bilinmesi gerekir. Öğrencinin, Üniversitede öğrenim gördüğü süre içinde başarı durumunun ölçüsü olan AGNO, her bahar yarıyılının ve yaz okulunun sonunda hesaplanır. AGNO’nun hesaplanma yöntemi, detayları ölçme ve değerlendirme kılavuzunda verilir. AGNO’nun ders alma işlemindeki işlevi aşağıda belirtilmiştir;

             a) Öğrencinin Z, FF (başarısız-devamsız), ve başarısız olarak değerlendirilen FD (başarısız- devamlı), DD, ve DC notu yoksa, bu öğrenci başarılı öğrencidir ve bir sonraki yıla kayıt yaptırır, o öğretim yılına ait dersleri alır.

             b) Öğrencinin Z, FF, FD, DD, DC harf notları varsa, öncelikle bu harf notlarını aldığı dersleri tekrar alması gerekir.

             c) Bir sonraki yıldaki derslerin bir kısmı tekrar etmek ve devam etmek zorunda olduğu derslerle çakışıyorsa, öncelikle FF notu aldığı dersi alması gerekir, çakışan yeni dersini alamaz.

             ç) Öğrenci eğer harf notunu yükseltmek isterse daha önce aldığı dersleri tekrar alabilir.

             d) Dersin devam şartını sağlayan, ancak dersi tekrar almak zorunda kalan veya harf notunu yükseltmek amacı ile dersi tekrarlamak durumunda kalan öğrenciler, derse devam etmek zorunda değildir. Tekrarlanan dersler için AGNO hesaplamalarında öğrencinin bu derslerden aldığı en son harf not geçerlidir ve değiştirilemez.

             (2) Tamamladığı öğretim yılı sonunda AGNO’su 2,00 değerinin altında olan öğrencilere başarısız öğrenci denir. Başarısız öğrenciler, öncelikle Z, FF, FD, DD, DC harf notlarını aldıkları dersleri tekrar almak zorundadır. Başarısız öğrencilerden;

             a) AGNO’su 1,80 barajının altında olan öğrenciler üst yıldan ders alamaz. Bu başarısız öğrenciler tekrarladıkları yıl sonunda AGNO’larını barajın üzerine çıkarmayı başarırlarsa, bir üst yıla kayıt yaptırabilir ve o eğitim yılına ait dersleri alabilirler. Ancak öncelikle Z, FF, FD, DD, DC harf notlarını aldıkları dersleri almaları gerekir.

             b) AGNO’larını barajın (1,80’in) üzerine çıkarmayı başaran öğrenciler, isterlerse AGNO’larını yükseltmek amacıyla, başarılı oldukları dersleri de tekrar alabilirler.

             c) AGNO hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en son harf not geçerlidir ve değiştirilemez.

             (3) Staj ve krediden sayılmayacak derslerin başarı notları, YÖK tarafından belirlenen dersler ve G ile taktir edilen dersler dışında, AGNO hesabına katılmaz.

             (4) Öğrencilerin fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokulundan mezun olma esasları şunlardır;

             a) Öğrencilerin bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuatla belirlenen ders, laboratuvar, tez çalışması ve benzeri tüm çalışmaları tamamlamış olmaları gerekir.

             b) Z, FF, FD, DD ve DC harf notu alınmış derslerinin olmaması ve AGNO’larını Üniversite tarafından belirlenen 2,00 değerine veya üzerine yükseltmeleri gerekir.

             c) Mezun olma durumundaki öğrencilerin hesaplanan AGNO değerleri o öğrencilerin mezuniyet derecesi olur.

             (5) Tüm derslerini akademik birimin öngörülen eğitim süresi içerisinde, süre uzatmadan, hiçbir dersi ikinci kez almadan tamamlayan, disiplin cezası almayan, tüm dönemlerde en az alması gereken ders kredisini alan ve genel başarı not ortalaması; 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrencilere mezuniyetlerinde yüksek onur belgesi, 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrencilere mezuniyetlerinde onur belgesi verilir.

            Ek sınavlar ve ek öğretim süresi

             MADDE 24 –(1) 2547 sayılı Kanunda belirlenen azami öğrenim süresi sonunda, son sınıfın bütün derslerini almış olup, değerlendirme sonucunda başarısız durumda kalmaları nedeniyle, öğrenimini tamamlayamayacak durumda olan öğrencilere, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine göre başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Ek sınavlar sonunda başarısız ders sayısını dört veya beşe indirenlere bu dersler için üç yarıyıl ek süre verilir. Staj başarısız ders olarak değerlendirilmez.

             (2) Ek sınavlara girmeden önce dört veya beş dersten başarısız olan öğrencilere, ek sınavlara girerlerse üç yarıyıl, girmezlerse dört yarıyıl, sınıf geçme esasına göre öğretim yapan birimlerde ise iki öğretim yılı ek süre tanınır.

             (3) Üç veya daha az dersten ikinci fıkrada belirtilen şekilde başarısız olanlara, başarısız oldukları bu derslerden eğitim-öğretim programı gereğince açılacak final ve varsa bütünleme sınavlarına sınırsız olarak girme hakkı verilir.

             (4) Bu madde kapsamında açılacak sınavlarda, uygulamalı ve uygulamadan oluşan dersler ile daha önce alınmamış veya devamsız kalınmış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

             (5) Başarısız ve devamsız ders sayısı belirlenirken bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen ortak zorunlu dersler hesaba katılmaz.

             (6) Azami süreyi doldurmadıkları halde, devamlarını tamamlamak şartıyla mezun olmak için başarısız en çok üç dersi kalan öğrenciler, bizzat başvurmaları halinde, ilgili yönetim kurulu kararı ile azami süreyi doldurmadan sınırsız sınav hakkını kullanabilir.

             (7) Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler, öğrenci katkı payını ödemeye devam eder, ancak sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Açılacak sınırsız hak sınavlarına, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, hakkından vazgeçmiş sayılır ve kaydı silinir.

             (8) Mezun olmak için bu maddenin birinci, ikinci ve altıncı fıkralarında belirtilen sınav haklarına sahip öğrenciler, bu haklarını sınav dönemlerinde kullanır. Ancak tek dersten sınırsız sınav hakkına sahip öğrenciler, bu haklarını, ilgili birim yönetim kurulu kararına göre güz/bahar dönemlerinin final sınavları içinde kullanırlar.

             (9) Azami öğrenim süresini dolduran veya azami öğrenim süresi içinde mezun olamayacakları anlaşılarak kaydı silinen öğrencilerin; derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten veya lisans programlarının ara sınıfları olan ikinci ve üçüncü sınıflarda, en fazla üç dersten başarısız olmuş öğrencilere, üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, başvuruları halinde yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmadan, her eğitim-öğretim yılı başında ilgili birimce açılan sınavlara alınır. Dilekçe ile başvurmak ve ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilmek şartıyla, üç sınav hakkı bir yıl içinde kullandırılabilir. Bu sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranlar, azami öğrenim süresi ile sınırlı kalmak şartıyla öğrenimlerine kaldıkları yerden devam eder. Bu öğrencilerin sınavlara girdikleri süre öğrenim süresinden sayılmaz ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

             (10) Bu maddede belirtilen sürelerin hesaplanmasında, öğrencilerin haklı ve geçerli mazeretleri sebebiyle bu Yönetmeliğin 27 nci maddesine göre ilgili yönetim kurulunca izinli sayıldıkları süreler ile yabancı dil hazırlık ve destek sınıflarında geçen süreler dikkate alınmaz.

             (11) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresinden sayılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Stajlar, Diplomalar, Mazeretler ve Kayıt Silme

            Stajlar

             MADDE 25 –(1) Stajlara ilişkin esaslar ilgili birimin önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

            Diplomalar

             MADDE 26 –(1) Eğitim-öğretim programında yer alan teorik ve uygulamalı derslerin tümü ile bitirme tezini tamamlayan ve stajlarda başarılı olan öğrencilere, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile diploma verilir.

             (2) İki yıllık meslek yüksekokulunu başarı ile tamamlayan öğrencilere meslek yüksekokulu diploması, dört yıllık eğitim-öğretim programını başarı ile tamamlayanlara lisans diploması, Tıp Fakültesinin altı yıllık, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültelerinin beş yıllık programını başarı ile tamamlayanlara ise yüksek lisans diploması verilir.

             (3) Diplomalarda; öğrencinin tamamladığı öğretim programının adı belirtilir, derece belirtilmez; sadece öğrencinin başarılı olduğu yazılır; ancak, transkriptte derece belirtilebilir. Nüfus bilgileri diplomanın arkasına işlenir. Diploma ve mezuniyet belgelerine yazılacak mezuniyet tarihi, öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim-öğretim programını tamamladığı tarihtir.

             (4) Diplomalar, Rektör ve dekan veya Rektör ve yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürü tarafından imzalanır.

             (5) Diplomanın kaybı halinde, öğrencinin yazılı isteği üzerine ikinci nüsha (dublikata) verilebilir. İkinci nüshaya ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

             (6) Lisans öğrenimini tamamlamayanların veya tamamlayamayanların ön lisans diploması almaları hakkında YÖK tarafından çıkarılan, Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

            Mazeretler

             MADDE 27 –(1) Öğrenime ara verme mazeretleri şunlardır:

             a) Öğrencilerin; Üniversite hastaneleri, olmadığı takdirde diğer sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporu ile belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretlerinin olması,

             b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca, eğitim-öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime YÖK kararı ile ara verilmesi,

             c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile doğal afetler sebebiyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

             ç) Anne, baba, kardeş, eş ve çocuğunun ölümü ya da bunlardan birinin ağır hastalığı halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmaması sebebiyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kaldığını belgelendirmesi ve mazeretinin ilgili yönetim kurulunca kabul edilmiş olması,

             d) Ekonomik sebeplerle, ilgili yönetim kurulunca izinli sayılarak öğrencinin eğitim- öğretimine ara vermiş olması,

             e) Öğrencinin tutukluluk hali,

             f) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkumiyet hali veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma veya çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması,

             g) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması sebebiyle askere alınması,

             ğ) Öğrenci tarafından belgelenen önemli nedenlerin veya öğrenimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma ve benzeri imkanlarının ortaya çıkması,

             h) İlgili yönetim kurulunca kabul edilen ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanan diğer mazeretler.

             (2) İlgili yönetim kurulu tarafından, mazeretleri kabul edilen öğrenciye öğrenime ara verme izni verebilir. Bu izin bir seferde bir yılı aşamaz ve öğrenciye verilen öğrenime ara verme izinlerinin toplamı normal eğitim-öğretim süresinin yarısını aşamaz.

             (3) Öğrenci, mazereti nedeniyle ayrıldığı yerden, öğrenciliğe devam eder. İlgili kurulca mazeretleri kabul edilmiş yarıyıllık programlarda otuz günü, yıllık programlarda ise altmış günü aşan devamsızlık durumunda, öğrenciye en az bir yarıyıl öğrenime ara verme izni verilir. Yıllık öğretim veren kuruluşlarda altmış günden, yarıyıllık öğretim veren kuruluşlarda ise otuz günden daha kısa süreli mazerete dayalı öğrenime ara verme durumunda öğrencilerin giremediği dersler devamsızlıktan sayılır, ancak bu süre içerisinde giremediği sınavlar için mazeret sınavları açılır.

            Kayıt silme

             MADDE 28 –(1) Eğitim öğretim programlarında okuyan öğrencilerin, ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıtlarının silinmesi ve Üniversite ile ilişiklerinin kesilmesi halleri şunlardır;

             a) İkinci öğretimde okumakta iken, 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanunun 7 nci maddesine göre öğrenim katkı bedelini ödememek.

             b) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre öğrenimini tamamlayamamak.

             c) İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası almak.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

            Tebligat

             MADDE 29 –(1) Her türlü bildirim öğrencinin Üniversiteye kaydı sırasında bildirdiği adrese yazılı olarak veya bildirimin ilgili birimce ilanı suretiyle tamamlanmış sayılır. Adres değişikliğini ilgili birime bildirmeyen veya yanlış ve eksik bildiren öğrencilerin, bildirilen adreslerine yapılan tebligat kendilerine yapılmış sayılır.

            Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             MADDE 30 –(1) 30/3/2004 tarihli ve 25418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

            İntibak

             GEÇİCİ MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Üniversiteye kayıtlı öğrencilere, bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesiyle yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümleri uygulanır.

            Yürürlük

             MADDE 31 –(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Yürütme

             MADDE 32 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.