Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Fonu Yönetim, İşletme ve Denetim Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Fonu Yönetim, İşletme ve Denetim Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak, Kapsam ve Tanımlar Dayanak MADDE 1. Bu Yönetmelik 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 65. maddesi gereğince hazırlanmıştır. Kapsam MADDE 2. Bu Yönetmelik, Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Fon’unun yönetim, işletme ve denetim esaslarını düzenler. Tanımlar MADDE 3. Bu Yönetmelik’te; a) Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Fonu için (Fon), b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi için (Merkez), c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı için (Başkan) deyimleri kullanılmıştır. İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Fon’un Oluşması MADDE 4. Fon; adaylardan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca alınacak kayıt ve sınav ücretlerinden oluşur. Yayın ve satış gelirleri, taşınır ve taşınmaz malların gelirleri, yapılacak hizmetlerden alınacak ücretler, kurumlarca yapılacak yardımlar, banka faizleri ile başka gelirler Fon’un diğer mali kaynaklarını teşkil eder. Fon gelirleri, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından, kanun ve yönetmeliklerle merkeze verilmiş görevlerin getirdiği hizmetlerin yerine getirilmesinde kullanılmak üzere tahsil edilerek T.C. Merkez Bankası’nda açılan Fon hesabına yatırılır. Fon Bütçesi MADDE 5. Adaylardan alınacak kayıt ve sınav ücretlerinin miktarları Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından Kasım ayı içinde hazırlanarak Yükseköğretim Kuruluna önerilen Fon Bütçesi Yükseköğretim Kurulunun onayı ile kesinleşir. Bütçe tertipleri arasında gerekli aktarmalar Merkez Başkan ı’nın önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulu kararı ile yapılır. Fon’un hesap dönemi takvim yılıdır. Her yıl Fon’dan artan meblağ gelecek yılın Fon’una eklenir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yönetim ve Denetim Esasları MADDE 6. Fon’dan yapılacak her türlü alım, satım, kiralama, ihale ve diğer harcamalarda 1050 ve 2490 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. Bu işlerde 2547 sayılı Kanun’un 10.,57. ve 58. maddelerine göre hazırlanan bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. İta Amirliği MADDE 7. Fon’un İta Amiri Yükseköğretim Kurulu Başkanıdır. Yükseköğretim Kurulu Başkanı bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanına devredebilir. Gider Tahakkuk Memurunu İta Amiri görevlendirir. Fon Saymanı MADDE 8. Fon Saymanı Maliye Bakanlığınca atanır ve Maliye Bakanlığına karşı sorumludur. Saymanın hastalık, izin gibi nedenlerle görev başında bulunmadığı zaman bu görev sayman yardımcısı tarafından yürütülür. Ancak 45 günü geçen ayrılık hallerinde Maliye Bakanlığının onayı alınmak suretiyle vekil tayin edilir. MADDE 9. Fon Saymanının başlıca görevleri şunlardır: a) Yönetmelik’te belirtilen muhasebe defter ve kayıtlarını tutmak, tutturmak, b) Usulüne uygun olarak tahakkuk ettirilen istihkakları sahiplerine ödemek ve merkezin tüm gelirlerini kanun, yönetmelik, mevzuat hükümlerine göre tahsil etmek, c) Fon Saymanlığının idare hesabını gününde Sayıştay’a vermek, yıl sonunda düzenlenen bilançolarını ve diğer evraklarının aslı Sayıştay’a gönderilen bilanço ve eklerinin onaylanmış bir örneğini Maliye Bakanlığına göndermek, d) Ayniyat, ambar ve vezne işlerinin usulüne uygun biçimde yürütülmesini sağlamak, e) Demirbaş ve ambar kayıtlarının esas deftere uygunluğunu sağlamak, f) Banka ve kasada bulunan para ve bu mahiyetteki kıymetli evrakın kontrolünü yapmak, g) Fon Saymanlığının bütün alacak ve borçlarının zamanında tahsil edilmesini veya ödenmesini sağlamak, gerekli takibatı yapmak, h) Mali yılın bitimini izleyen 3 ay içinde Fon’un envanterini, kati mizanını, bilançosunu, düzenleyerek Başkanlığa vermek, ı)Gelir ve gidere ilişkin hertürlü belgeleri, defterleri ve makbuzları saklamak, j) Mali işlerle muhasebe işlemlerini ilgili mevzuatta belirtilen usullere uygun biçimde yapmak ve yaptırmak. MADDE 10. Fon Saymanı gider gerçekleştirme (tahakkuk) belgelerinde aşağıdaki hususları aramak ve sağlamakla yükümlüdür: a) Bütçede yeteri kadar ödenek bulunması, b) Giderlerin bütçedeki tertibine uygun olması, c) Giderlerin kanun, tüzük, yönetmelik ve kararnamelere uygun olması, d) Maddi hata bulunmaması, e) Gerçekleştirme belgelerine bağlanması gereken belgelerin tamam olması, f) Hak sahibinin kimliği, g) Atama ve istihdamın kadro dahilinde bulunması, Fon Saymanı yaptığı inceleme sonunda bu maddede belirtilen hususlara uygun görmediği ödeme taleplerine ilişkin belgeleri gerekçesi ile birlikte gider gerçekleştirme (tahakkuk) memuruna geri gönderir. Saymanın (a), (c), (d), (f) ve (g) bentlerinde yazılı hususlara aykırılık nedeniyle geri çevirmeleri kesin olup Sayman ödemeye zorlanamaz. Bu maddenin (b) ve (c) bentlerinde yazılı hususlara aykırılık nedeniyle geri ödemelerde sorumluluk İta Amirince yazılı olarak üstlenildiği takdirde Sayman ödemeyi yapar. MADDE 11. Sayman; a) Muhasebe işlerinin düzenli yürütülmesinden, b) Alacakların izlenmesinden, c) Vezne işlerindeki aksaklık ve yolsuzluklardan, d) Gelir ve giderlere ilişkin belge ve alındıların saklanmasından, e) Sayıştay’a zamanında idare hesabının verilmesinden, f) Giderlerin ödenek dahilinde yapılmasından, g) Ödemelerin bütçedeki tertibe uygun olarak yapılmasından, h) Gider gerçekleştirme belgelerinin tam olmasından, ı) Giderlerin kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklere uygun olarak yapılmasından, j) Atama ve istihdamın kadro dahilinde bulunmasından, k) Ödemelerin hak sahiplerine yapılmasından, l) Maddi hatalardan ilgisine göre Gider Tahakkuk Memuru ve diğer imza sahipleri ile birlikte sorumludur. Gider Tahakkuk Memuru MADDE 12. Gider Tahakkuk Memuru, giderlere ilişkin tahakkuk belgeleri üzerinde aşağıda belirtilen hususları aramakla yükümlüdür: a) Yeteri kadar ödenek bulunması, b) Giderlerin bütçedeki tertiplere uygun olması, c) Giderlerin kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklere uygun olması, d) Maddi hata bulunmaması, e) İta emrine bağlanması gereken taahhüt ve tahakkuk belgelerinin tamam olması, f) İstihdamın kadro dahilinde bulunması. Birleşmeyecek Görevler MADDE 13. İta Amirliği, Saymanlık ve Gider Tahakkuk Memurluğu görevlerinden ikisi bir kişi üzerinde birleşemez. Veznedar MADDE 14. Fon Saymanlığının para alma ve ödemeye ilişkin işleri kefalete tâbi veznedar tarafından yapılır. Veznedarın izin ve hastalık gibi nedenlerle geçici olarak ayrılması halinde bu görev Merkezin kefalete bağlı memurlarından Başkanın uygun göreceği birisine verilir. MADDE 15. Veznedarın görevleri şunlardır: a) Tamamlanmış belgelere dayanarak ve usulüne uygun olarak ödeme ve tahsilat yapmak, b) Saymanlığın tahsil ettiği paralarla ödemeleri günü gününe kasa defterine kaydetmek, bu kayıtların belgelerle ve muhasebe kayıtları ile uygunluğunu sağlamak, c) Fon’a ait para ve kıymetli evrakları kasasında saklamak, d) Saymanın vereceği sair işleri yapmak. Ambar Memuru MADDE 16. Ambar memuru, kefalete bağlı, saymana karşı sorumlu ve ambarla ilgili işleri yapmakla yükümlüdür. Ambar memurunun hasta veya izinli olması halinde bu görev Merkezin kefalete bağlı memurlarından Başkanın uygun göreceği birisine verilir. MADDE 17. Fon’la ilgili muhasebe işlemlerinde Maliye Bakanlığının ‘Döner Sermaye Muhasebesi Hesap Yönetmeliği’ hükümleri uygulanır. Denetim MADDE 18. Hesap dönemi sonundan itibaren dört ay içinde Fon Saymanlığınca hazırlanan bilanço ve ekleri ile bütün gelir ve gider belgeleri denetim için Sayıştay’a ve bir örneği de Maliye Bakanlığına gönderilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Fon’la İlgili İşletme Esasları Giderler MADDE 19. Fon hesabında toplanan gelirler, kanun ve yönetmeliklerle Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine verilmiş görevlerin yerine getirilmesine ilişkin her türlü yönetim, uygulama ve yatırım harcamalarında kullanılır. Bu harcamalar aşağıdaki giderleri de kapsar: a) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tâbi memur, sözleşmeli personel ya da işçi statüsünde görevli sürekli ve geçici personelin aylık ve ücretleri ile mevzuat uyarınca yapılacak diğer ödemeler ve 2547 sayılı Kanun’un 38. maddesi uyarınca Merkezde görevlendirilen üniversite öğretim elemanlarına mevzuat uyarınca yapılacak diğer ödemeler, b) Sınav hazırlık, uygulama ve değerlendirme safhalarında soru yazımı ve denetimi, belge kontrolü, teknik inceleme, araştırma, proje hazırlama, sınav uygulama ve gözetimi ile bilgi işlem hizmetlerini yürütmek üzere Başkanlıkça geçici olarak, Merkez dışından görevlendirilen üniversite öğretim elemanlarına ve diğer kişilere mesaileri ve zorunlu giderleri karşılığı miktarları Merkez Başkanının önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilecek ödemeler, c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince bastırılmak veya kullanılmak üzere satınalınan soru, kitap ve benzeri eserlerin telif ücretleri, d) Yurt içi ve yurt dışı geçici görevlendirmelerde ilgili mevzuat uyarınca yapılacak her türlü ödemeler, e) Merkez’de aylıklı ve ücretli olarak çalışan görevlilerin tedavi gideri olarak mevzuat uyarınca yapılacak ödemeler, f) Arsa veya bina satınalma, kiralama, bina yaptırma, tamir ve tadilat yapmak ve bu işler ile ilgili etüt ve proje yaptırma giderleri, g) Taşınır ve taşınmaz malların onarımı ve gerekli görülen her türlü giderler, h) Sınav hizmetlerinin gereği olarak yurt içinde ve dışında bina, makine ve teçhizat gibi her türlü kiralama işleri, ı) Her çeşit makine, araç ve gereç; 237 sayılı Taşıt Kanunu’na uygun motorlu ve motorsuz taşıt alınması; tarifeye bağlı ödemeler, ulaştırma, taşıma giderleri; her türlü tüketim malları, malzeme alımları, demirbaş alımları ve bunlara ilişkin giderler, j) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi görevlerinin gerektirdiği her türlü baskı, yayın, kırtasiye ve benzeri emtia giderleri. Harcama, Alım, Satım, Kiralama ve İhale İşleri ile İlgili Organlar MADDE 20. Bu Yönetmeliğin 19. maddesinin (a), (b), (c), (d) ve (e) fıkralarında belirtilen harcamalar doğrudan doğruya İta Amirinin onayı ile yapılır. Fon’dan yapılacak olan ve bu Yönetmeliğin 19. Maddesinin (f), (g), (h), (i), ve (j) fıkralarında belirtilen alım, satım, kiralama ve bilumum ihale işlerini yürütmekle görevli organlar şunlardır: a) Satınalma Müdürü, b) Satınalma Komisyonu, c) Uzmanlar Kurulu ve Muayene Kurulu. Satınalma Müdürü MADDE 21. Satınalma Müdürü; alım, satım, kiralama ve ihale işleri ve işlemlerini kabul edilen esaslar gereğince yürütmek üzere Merkez personeli arasından İta Amirince atanır. Satınalma Komisyonu MADDE 22. Satınalma Komisyonu; Fon Saymanı, Satınalma Müdürü ile İta Amirinin merkez personeli arasında görevlendireceği üç görevli ile birlikte (5) üyeden oluşur. Komisyon Başkanını İta Amiri tespit eder. Komisyon Başkanının mazereti halinde Fon Saymanı Komisyona başkanlık eder. Fon Saymanının mazereti halinde saymanlığı temsilen saymanın görevlendirdiği bir memur komisyona katılır. Komisyonu oluşturan diğer dört üyenin mazeretleri halinde yerlerine İta Amirince atanmış yedek üyeler katılır. Komisyona katılan asil ve yedek üyelerin görevleri, İta Amirliğince yenisi atanmadıkça devam eder. MADDE 23. Satınalma Komisyonu, Komisyon başkanının veya lüzum gördüğü hallerde İta Amirinin çağrısı üzerine ve üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar çoğunluk oyu ile alınır. Kararlara muhalif kalan üye muhalefet nedenlerini karar tutanağında belirtir. Uzmanlar Kurulu ve Muayene Kurulu MADDE 24. Muayene Kurulu, İta Amirinin merkez personeli arasından seçeceği daimi en az üç kişiden oluşur. İta Amirinin gerekli gördüğü durumlarda özellik taşıyan işlerde yalnız o iş için geçici üç kişilik uzmanlar kurulu kurulabilir. Satınalma Usulleri MADDE 25. Fon’dan yapılacak alım, satım, kiralama ve bilumum ihale işleri; a) Kapalı zarf, b) Teklif isteme, c) Pazarlık, d) Resmi ve özelliği olan kurumlardan sağlama yoluyla yapılır. Ancak ihalelerde kapalı zarf usulü esas olup 27. maddede belirtilen işlerde teklif isteme, 28. maddedeki işlerde pazarlık ve 29. maddedeki işlerde resmi ve özelliği olan kurumlardan sağlama usulü uygulanabilir. Kapalı Zarf Usulü MADDE 26. Kapalı zarf usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu bir zarfa konup kapatıldıktan sonra zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak gösterilecek açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait makbuz veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine sadece teklif mektubunun hangi işe ait olduğu yazılır. Teklif mektuplarında, şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması istekli tarafından imzalanması, kazıntı ve silinti bulunmaması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan teklifler, red olunarak hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektubu ilânda belirtilen saate kadar sıra numaralı alındıları karşılığında Komisyon Başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklif mektubu iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu taktirde dış zarfın üzerine Merkezin adı, adresi, hangi işe ait olduğu, isteklinin adı soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının ilânda belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan teklif mektuplarının alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif mektubu verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alınış sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır. Belgeleri ve teminatı tamam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar artırma ve eksiltmeye katılamazlar. Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce ihaleye katılacaklardan başkası ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar sıra numarası ile açılarak, Komisyon Başkanı tarafından okunur ve bir listesi yapılır. Bu liste Komisyon Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Şartnameye uymayan karşıt şartlar taşıyan veya 4. fıkra hükümlerine uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez. Teklifler incelenerek uygun bedeli teklif eden anlaşıldıktan sonra gerekçeli bir karar yazılır ve İta Amirine gönderilir. Bir kaç istekli tarafından aynı fiyat teklif edildiği ve bunların da uygun bedel olduğu anlaşıldığı taktirde, bu oturumda aynı teklifte bulunan isteklilerin hazır olması halinde bu isteklilerden ikinci bir yazılı teklif alınır ve bunlardan en uygun bedel teklif edene ihale yapılır. Şayet, aynı fiyatı teklif eden isteklilerden bir tanesi bu oturumda hazır bulunuyorsa ihale ona yapılır. Aynı fiyatı teklif eden birkaç isteklinin oturumda hazır bulunmaması ve hazır bulunan isteklilerden alınacak ikinci tekliflerin de aynı olması halinde ad çekme ile ihale sonuçlanır. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler. Teklif İsteme MADDE 27. Teklif isteme usulü, eksiltme şartnamesinde kaydedilmek şartıyla fiyat, evsaf ve müddet hakkında istekli tarafından teklifte bulunulması suretiyle eksiltme yapılmasından ibarettir. Hangi hususlarda teklif istenildiği, teklifin şart ve şartlara tâbi olup olmadığı eksiltme şartnamesinde belirtilir. Teklif isteme usulünde a) Tahmin edilen bedel 500,000- liraya kadar olan işlerde en az üç firma veya müesseseden teklif istenir. b) 500.000,- liranın üzerindeki işlerde gazetelerle yapılacak ilân üzerine çıkacak isteklilerden aranılan şartları haiz olana veya olanlara yazı ile başvurarak teklif istenir. c) Doğrudan doğruya gazetelerle ilân edilmek suretiyle teklif istenir. Birbirleri ile organik bağ bulunan firmaların sadece birinden teklif istenebilir. Pazarlık Usulü MADDE 28. Pazarlık usulü; yapılacak işin fiyat, nitelik, işin yerine getirilme müddeti ve diğer şartlarında karşılıklı fedakarlık yapılarak bir anlaşma zemininin temini ile ihalenin yapılmasından ibarettir. Aşağıda belirtilen işler pazarlık usulü ile yapılır: a) Tahmini ve kesif bedeli 150.000,- liraya kadar olan süreklilik göstermeyen alım, satım, yapım, onarım ve taşıma işleri, b) Kapalı zarfla veya teklif isteme usulleri ile yapılacak işlere talip çıkmaması veya taliplerin Merkez tarafından kabul edilemeyecek teklifler ileri sürmeleri hali, c) Yalnız bir firmadan veya müesseseden sağlanması mümkün olduğu, Ticaret Odaları, Borsa Birlikleri veya benzeri kuruluşlarca tevsik edilen teçhizat malzeme alımı ve benzeri işler, d) Güzel Sanatlara mahsus baskı, cilt, elişleri, resim, heykel, tablo gibi işlerin yaptırılması, e) Evvelce düşünülmeyen ani ve olağanüstü bir durum çıkması üzerine acele olarak icrasına lüzum ve zaruret görülen alım, küçük onarım, her türlü etüt, plan, proje, maket, v.b. işler, f) Sözleşmenin feshi üzerine müteahhit adına ve hesabına acele yapılması gereken işler. Bu maddede belirtilen işlerin keşif veya tahmini bedeli 30.000,- lirayı geçtiği takdirde Satınalma Komisyonu kararına ve İta Amirinin onayına ihtiyaç vardır. Yukarıda, (b) ve (f) fıkralarında belirtilen işlerde pazarlık on gün içinde sonuçlandırılır ve tahmini bedel dahil kapalı zarf veya teklif isteme usullerine esas olan evsaf ve şartlar değiştirilemez. Fiyatlar Bakanlar Kurulu ve mahalli belediyeler gibi resmi kuruluşlarca tespit veya tasdik edilmiş madde ve hizmetlerin sağlanmasına yönelik ihale işlerinde pazarlık yapılmasına lüzum yoktur. Bu maddelerin bedelleri İta Amirinin onayı ile usulune uygun olarak düzenlenecek fatura karşılığı ödenir. Resmi ve Özelliği Olan Kurum ve Kuruluşlardan Mal veya İş Sağlanması MADDE 29. Mal veya iş, kurumun veya kuruluşun iş alanında olmak şartıyla ilgili komisyon kararı ve İta Amirinin onayı ile genel, katma ve özel bütçeli kuruluşlar ve müesseselerden, bunlara bağlı döner sermayelerden, kamu iktisadi teşebbüslerinden, sermayesinin yarısından fazlası tek başına ya da birlikte Devlete, kamu iktisadi teşebbüslerine veya yerel yönetimlere ait kuruluşlardan, Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacı ile kurulmuş olan vakıflar ile sermayesinin yarısından fazlası bu vakıflara veya bu vakıflarla birlikte kamu kuruluşu niteliğinde olan kuruluş ve müesselere ait olan kuruluş şirket ve müesseselerden, özel yasalarla kurulmuş ve bu özel yasalarla kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardan, sermayesinin tamamı kamu yararına çalışan derneklerce kurulmuş vakıflara ait kuruluşlardan kıymet takdiri suretiyle yapılır. Bu kuruluşlardan sağlanacak mal ve hizmetlerin, bu kuruluşların kadrolarında bulunan personel ve demirbaşlarında kayıtlı araç ve gereç ile bilfiil üretilmesi, yapılması, taşınılması zorunludur. Bu kuruluşlar aracılığı ile piyasadan alım yapılamaz. Bu hususlar ödeme sırasında Fon Saymanı tarafından denetlenerek, aksi durumlarda ödeme yapılmaz. Bu kuruluşlardan sağlanacak mal ve hizmetlerin bedel ve kalitelerinin piyasa fiyat ve evsafına uygunluğunun belgelendirilmesi gereklidir. Mal ve hizmetin sağlanması düşünülen bu kurum ve kuruluşlardan yerine getireceği bütün teknik ve idari hususları da ihtiva eden detaylı teklif alınır. Bu teklif satınalma komisyonu tarafından incelenir. Satınalma Müdürlüğü ve Mutemet Eliyle Harcamalar MADDE 30. Tahmini veya kesif bedeli 30.000,- liraya kadar olan müteferrik ve müstecel alımlarla nakliye ve küçük onarım işleri Satınalma Müdürlüğünce doğrudan doğruya veya İta Amirinin onayı ile tayin edilen bir veya birkaç mutemet memur vasıtasıyla yapılır. İta Amirinin onayı, bu harcamalarda mutemet memurlarının sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Mutemet avans nispeti her yıl Genel Bütçede kabul edilen nispete göre uygulanır. MADDE 31. Bu Yönetmelik kapsamına giren iş ve hizmetlerle ilgili idari şartnamelerle diğer belgeler Satınalma Müdürlüğünce, özellik taşıyan iş ve hizmetlerde ise fenni ve özel şartnameler Uzmanlar Kurulunca hazırlanır. Teklif mektuplarında şartname hükümleri dışındaki teslif veya şartlar, Merkezin menfaatine olmak kaydıyla, Satınalma Komisyonunca kabul edilebilir. MADDE 32. Şartnamelerde özel ve fenni şartlardan başka, aşağıdaki hususların da gösterilmesi zorunludur: a) İşin niteliği nev’i, miktarı, b) Taşınmaz malların satış ve kiraya verilmede, tapu kayıtlarına göre semti, yeri, sınırı, yüzölçümü, varsa ada ve parsel numarası ve durumu, c) İhaleyi yapıp yapmamakta veya en uygun bedeli tespitte idarenin serbest olduğu, d) İhale kararının karar tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içinde İta Amirince onaylanacağı veya iptal edilebileceği, e) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekli ve şartları, f) Ödeme şartları ile avans verilip verilemeyeceği, verilecekse miktarı, g) Tahmin edilen bedel, geçici teminat miktarı ve kesin teminata ait şartlar, h) İsteklilerden aranacak şartlar ve belgeler, ı) İşin başlangıç ve bitiş gün ya da süresi, j) İşin özelliği sebebi ile, ihalenin teklif alma usulü ile yapılması gerekli olan hallerde istenilen diğer şartlar ve belgeler, k) Sözleşme konusu işlerin malzeme ve birim fiyatlarındaki değişiklikler nedeni ile eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği, l) Bu Yönetmeliğin şartnamenin tabii eki olacağının belirtilmesi, Bedel Tahmini MADDE 33. Tahmin edilen bedel idarece tespit edilir veya ettirilir. İşin özelliğine göre gerektiğinde bu bedel veya bu bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar Belediye, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişiden soruşturulur. Tahmin edilen bedel, bunun dayanaklarının da eklendiği bir hesap tutanağında gösterilir ve asıl evrak arasında saklanır. Ancak inşa, tamir ve imal işlerinde, ait olduğu dairelerce bu işler için hazırlanmış birim fiyatları varsa bunlar kullanılır. İlân İşleri MADDE 34. Kapalı zarf usulü veya 500.000,- liranın üzerinde olan teklif alma usulü ile yapılacak işler Resmi Gazete ve işin yapılacağı yer ile ihalenin yapılacağı yerdeki bir günlük gazetede birer kere, Ankara’da yapılacak işler için ise yalnızca Resmi Gazete’de bir kere, ihale gününden en az 10 gün önce ilân edilerek duyurulur. Satınalma Komisyonu Başkanı veya İta Amirince gerek görüldüğünde bu ilânlara ek olarak uygun görülecek şekil ve yerlerde de ayrıca ilân yapılabilir. MADDE 35. Yapılacak ilânda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur: a) İşin niteliği ve niceliği, gerektiği hallerde keşif veya tahmini bedeli, b) Fenni, özel ve diğer şartname ve eklerinin, sözleşme tasarısı, proje, numune, model, maket ve diğer belgelerin bedelli ve bedelsiz temin edileceği makam, c) İhalenin yapılacağı tarih, gün ve saati ile yeri, d) Teminat isteniyorsa cinsi ve miktarı, e) İhalenin 25. maddede yazılan usullerden hangisi ile yapılacağı, tekliflerin hangi tarihe, güne, saate kadar nereye verileceği veya gönderileceği, f) Merkezin ihaleye iştirak için yeterlilik belgesi verip vermemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta gerekçe göstermek suretiyle serbest olduğu, g) İhale edilecek işin özelliğine göre ilgili komisyonca tespit edilen diğer hususlarda istenecek belgelerin neler olduğu. MADDE 36. İhale tarihinden evvel şartname ve eklerinde değişiklik yapılmasına lüzum ve zaruret hasıl olursa veya yapılan ilânlarda yanlışlık görülürse değişiklik ve düzeltmelerin ihaleden en az üç gün önce aynı gazetelerde bir defa ilân edilmesi zorunludur. Ancak ihalenin şartname ve eklerinde esasa müessir değişiklik yapılması halinde ihale bu Yönetmelik’teki esaslara göre yeniden ilân edilir. Geçici Teminat MADDE 37. İsteklilerden aşağıdaki nispetler üzerinden geçici teminat alınır: a) Tahmini bedeli 2.000.000,-liraya kadar olan işlerde % 4 (yüzde dört), b) Tahmini bedeli 2.000.000,- liradan çok olan işlerin 2.000.000,- lirası için % 4, fazlası için % 2, c) Tahmini bedeli bildirilmeden teklif istenilmesi hallerinde teklif olunacak fiyatlar üzerinden (a) ve (b) fıkrasındaki nispetlere göre, d) Kamu yararına çalışan derneklerce kurulmuş vakıflarla, sermayelerinin tamamı bu vakıflara ait olan kuruluşlardan sağlanacak işlerden tahmini bedeli 2.000.000,- liraya kadar olanlar için % 4, 2.000.000,- liranın üstünde olanlardan ise 100.000,- liralık geçici teminat alınır. Kesin Teminat MADDE 38. Kesin teminat ihale bedeli üzerinden 37. maddede gösterilen nispetin iki katı olarak hesap edilir. Müteahhit, ihale kararının onaylandığının kendisine ve kanuni ikametgahına veya yetkili temsilcisine tebliğ tarihinden itibaren tatil günleri hariç 10 gün içinde geçici teminatını kesin teminat miktarına yükseltmeye ve sözleşmeyi yapmaya mecburdur. Muteahhit bu yükümlülüğü yerine getirmediği taktirde geçici teminat Fon’a gelir kaydedilir. Verilmiş olan geçici teminat, inşaat işlerinde müteahhidin hak edişine karşı verilecek paralardan % 10 alıkonulmak şartıyla kesin teminata yükseltilebilir. Müteahhit dilerse hak edişinden kesilecek miktarı nakden ve bir defada verebilr. MADDE 39. Aşağıdaki durumlarda, geçici teminat ile ilgili 37. madde ile kesin teminat alınmasına ilişkin 38. madde hükümleri uygulanmaz: a) 29. madde uyarınca yapılacak alımlarda teminat aranmaz. b) Araya bir aracı girmeksizin doğrudan doğruya yabancı bir ülkedeki firmadan veya fabrikasından satın alınacak her çeşit donanım ve gereçler için İta Amirinin onayı ile teminat alınmayabilir. c) Zorunlu olmadıkça 200.000,- liraya kadar olan işlerde teminat aranmaz. MADDE 40. Kesin teminat verildikten sonra bu teminat İta Amiri uygun bulduğu taktirde 43. maddedeki teminat çeşitlerinden birisi ile değiştirilebilir. Hak edişlerden % 10 alıkonulmak suretiyle alınan teminat bu hükmün dışındadır. MADDE 41. Teminat olarak nakit ve tahviller Fon Saymanlığı Veznesine makbuz karşılığı yatırılır. İhaleden sonra Saymanlık veznesine makbuz karşılığı yatırmak kaydıyla satınalma komisyonuna yalnız banka teminat mektupları verilebilir. MADDE 42. Kesin teminatın % 50’si geçici kabulden sonra; geri kalan %50’si de inşaatlarda kesin kabulden, satınalmalarda taahhüdün tamamen yerine getirilmesinden sonra iade edilir. MADDE 43. Teminat olarak; a) Tedavüldeki Türk parası, b) Bankaların limit içi süresiz teminat mektupları, c) Devlet iç İstikraz Tahvilleri ile özel kanunlarında teminat olarak kabul edilebileceği açıklanan tahviller, d) Borsada kote edilmiş Esham ve Tahvilat (Borsa kıymetlerinden % 15 noksanı ile) kabul edilir. İhaleye Giremeyecekler MADDE 44. Aşağıda yazılı kimseler gerek doğrudan doğruya, gerekse dolaylı olarak ihaleye giremezler: a) Kanunlarla ve hükümet kararı ile geçici veya sürekli olarak genel katma ve özel bütçelerle yönetilen kuruluşların ve özel kanunlarla kurulmuş bankalar ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin ihalelerine girmekten men edilmiş olanlar, b) Yükseköğretim Kurulu ve Merkezin aylıklı, ücretli, gündelikli bütün görevlileri, c) Yükseköğretim Kurulu ve Merkez yöneticileri ile Satınalma Komisyonu ve Uzmanlar Kurulu üyelerinin ana, baba, çocuk, karı, koca, kardeş, damat, gelin, kayınpeder, kayınvalide, kayınbirader, baldız ve bacanakları ile bunların ortakları. İhalenin Kesinleşmesi MADDE 45. İhaleler Satınalma Komisyonu kararı ve İta Amirinin onayı ile kesinleşir. Satınalma Komisyonu en ucuz fiyat teklif edene ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. Bu hallerde Komisyon en ucuz fiyat teklif edene ihalenin yapılmaması nedenlerini kararında ayrıntılı gerekçesi ile belirtir. Kendisine ihale yapılmayan isteklilerin teminatları hemen iade edilir. İhalenin Müteahhide Tebliği MADDE 46. İhale kesinleştikten sonra kabul edilen bedelde artırma ve indirme teklifi yapılamaz. Ancak, ihale kararı verilip de henüz tebliğ edilmemiş işlerde kabul edilen bedel üzerinden kesin teminat yaptırılmak şartıyla ve % 15’den aşağı olmamak üzere teklif olunan indirim ve artırmalar kabul edilebilir. Bu gibi teklifleri kabul ve reddetmeye Satınalma komisyonu yetkilidir. Teklifin kabulü halinde üzerine ihale yapılmış olan istekliye durum billdirilir ve belirli bir gün tayin edilerek aralarında bir oturuma mahsus olmak üzere pazarlık yapılacağı taraflara tebliğ edilir. Bu oturumda Komisyon en çok tenzil veya zam teklifinde bulunana ihaleyi yapar. Bundan sonra yapılacak azaltma ve çoğaltma teklifleri kabul edilmez. MADDE 47. Şartname ve sözleşmelere konulacak hükme dayanarak, taahhüdün azami miktarından eksik veya fazla iş yaptırılması veya gereç alınması gerekli görüldüğünde % 40 eksik veya fazlası, aynı şartlarla, İta Amirinin onayı ile yapılır. MADDE 48. Gecikme ve taahhüdün yerine getirilmemesi hallerinde uygulanmak üzere işin şartname ve sözleşmesine; a) Gecikme halinde uygulanacak cezai müeyyide, b) Taahhüdünü yerine getirmeyen müteahhit firma, kurum ve taşeronların kesin teminatlarının hüküm almaya hacet kalmaksızın irat kaydedileceği, ihalenin fesh edileceği, nam ve hesaplarına yeniden bu Yönetmeliğin uygun görülecek usullerden biri ile ihale yapılıp iki ihale arasında yönetim aleyhine husule gelecek zarar ile ihale giderlerinin müteahhit firma, kurum ve taşeronlardan hükmen tahsil edileceği, zarar kesin teminat miktarından az olsa da kesin teminattan artan farkın iade edilemeyeceği hususları ile ilgili hükümler konur. Sözleşme MADDE 49. Bu Yönetmeliği kapalı zarf ve teklif isteme usullerine ilişkin 26., 27. ve pazarlık usulüne ilişkin 28. maddesi gereğince yapılan ihalelerin 150.000,- liradan yukarıda olanlarında noterlikçe onaylı sözleşme yapılır. Ancak, 29. maddede geçen kurum ve kuruluşlarla yapılacak sözleşmelerde noter onayı aranmaz. Niteliği ve niceliği gerektirmediği ve tamamı on gün içinde bitirilecek ihalelerde sözleşme yapmak ihtiyaridir. Avans İşlemleri MADDE 50. Tahakkuk ve ödeme belgeleri ile ilgili işlemlerin tamamlanması beklenilemeyecek derecede ivedi ve çeşitli giderler için İta Amirinin göstereceği lüzum üzerine, görevlendireceği mutemede, üst sınırı her yıl Genel Bütçe Kanunlarıyla saptanacak tutarda avans verilebilir. Bu iş için verilen avans yalnız o iş için kullanılır. Her mutemet aldığı avansa ilişkin harcama belgelerini, avansın alındığı tarihi izleyen bir ay içinde Saymanlığa vermeye ve üzerinde kalan avans artığını nakden ödemeye mecburdur. Mali yılın son aylarında alınan avanslar, bir aylık süreye bakılmaksızın en geç mali yılın son günü tamamen kapatılır. Kredi İşlemleri MADDE 51. Saptanan avans miktarını aşan masraflar için İta Amirinden alınacak onaya dayanılarak, mutemet adına banka nezdinde kredi açılabilir. Kredi: a) Saymanlığın cari hesabının bulunduğu bankada, b) Saymanlığın bulunduğu yerdeki herhangi bir milli bankada, c) Saymanlığın bulunduğu yer dışındaki herhangi bir bankada, d) Yabancı memleketlerde bulunan herhangi bir bankada açılabilir. Adına kredi açılan mutemet, bu krediden kendi adına ödeme emri düzenleyerek para alamaz. Banka mutemedin göstereceği istihkak sahibine doğrudan doğruya ödeme yapar. Krediden, sadece mutemet tarafından düzenlenen ödeme emirleri uyarınca, banka ödeme yapabilir. Adına kredi açılan mutemet, harcama yapıldığında artan paranın iadesi için bankaya ödeme emri düzenleyerek talimat vermek zorundadır. Aynı şekilde, kredi konusu ortadan kalktığında, mutemet krediyi iptal ettirmek zorundadır. Bu görevlerin mutemetçe yerine getirilmemesi halinde Saymanlıkça ilgili bankaya talimat verilerek, açılan kredi saymanlığın banka cari hesabına aktarılır. Adına kredi açılan mutemedin herhangi bir nedenle görevden ayrılması halinde, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre kredi yeniden mutemet adına aktarılır. Her mutemet, adına açılan krediye ait harcama belgelerini en çok üç ay içinde saymanlığa vermek zorundadır. Bu süre dolduğu halde verilmeyen harcama belgeleri, İta Amiri kanalıyla mutemetten alınır. Adına açılan kredinin mahsubu konusunda gerekli işlemleri süresinde yapmayan mutemet adına bir daha kredi açılamaz. BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli Hükümler Gizlilik MADDE 52. Merkezin satın alacağı ve satacağı maddelere ait listeler, firmalardan gelecek teklif mektupları, proforma faturalar ve bunlar üzerinden verilecek kararlar, emirler ve yapılacak yazışmalar gizlidir. Azaltma veya çoğaltma teklifinde bulunmak isteyene kararlaştırılan bedel açıklanır. Taahhüdün tamamen yerine getirildiği sürece bunlara ilişkin bilgileri açıklayan veya gizliliğe uymayan görevliler, işten çıkar sağlamak kastı olmasa dahi, genel hükümlere göre cezalandırılır. Vekillik MADDE 53. İstekliler artırma ve eksiltmelere ya bizzat veya kanuni vekil ve temsilcileri aracılığı ile katılabilirler. Sözleşmenin Devri Yasağı MADDE 54. Sözleşmeye bağlanan iş, İta Amirinin onayı olmadıkça başkasına devredilmez. Aksi taktirde sözleşme bozulur. Onaysız devir sebebi ile sözleşme bozulursa teminat irat kaydedilir. MADDE 55. Müteahhit iflas ederse sözleşme bozulur. Yönetmeliğin 48. maddesinin (b) bendine göre işlem yapılarak kesin teminatı irat kaydedilir. Müteahhidin ölümü halinde, teminatı varislerine geri verilir. Bu durumda İta Amiri, sözleşmeyi yok saymaya veya bir hafta içinde o iş için gerekli teminatı vererek taahhüdün yapılmasına istekli olan varislere devre yetkilidir. Önlenemez Nedenler MADDE 56. Deprem, su baskını ve benzeri doğal afetler, sorumluluğu müteahhide ait olmayan kara, deniz ve hava kazaları, harp hali, sözleşme yapıldıktan sonra yayınlanan mevzuat ve hükümet kararnameleri gibi olaylara bağlı olarak ortaya çıkan veya sözleşme ve şartnamelerde yazılı olmayan diğer önlenemez nedenlerle, taahhüdün müteahhit tarafından kısmen veya tamamen yerine getirilemiyeceğinin tespiti halinde geciktirici nedenlerin takdiri yetkisi İta Amirine ait olup sözleşmelerde yapılacak değişikliklere, sürenin uzatılmasına veya sözleşmenin karşılıklı olarak tasfiyesi gibi hususlara İta Amiri karar verir. Süre uzatılmasını gerektiren olayların vukuundan itibaren en geç on gün içinde müteahhidin, Merkeze yazılı olarak başvurarak olayların ayrıntılarını ve sonuçlarını belgelendirmesi ve sürenin ne kadar uzatılması gerektiğini, bu sürenin tayini mümkün değilse bunun sebeplerini bildirmesi şarttır. Zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve müteahhidin süre uzatılmasını istemeye hakkı kalmaz. Önlenemez nedenlerin ortaya çıkışının ve buna ilişkin belgelerin sıhhatinin yurt dışında o yerdeki Türk Temsilciliğince yurt içinde mahallin en büyük mülki makamınca tasdik edilmesi zorunludur. Sözleşmede, iş müddetinin sözleşme tarihinden geçecek iş günü sayısıyla belirlendiği hallerde resmi tatil günleri ile doğal afet gibi durumlar yüzünden çalışmak mümkün olmayan günler geçen zamandan indirilmek suretiyle gerçek iş günleri tespit edilerek süre uzatılmasına karar verilir. Bu durumda sözleşme tarihinden itibaren çalışmak kabil olmayan günler yevmiye veya ataşman defterlerinde müştereken tespit olunur. MADDE 57. Bu Yönetmeliğin kapsamadığı konularda genel hükümler uygulanır. Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler MADDE 58. 19 Kasım 1971 tarih ve 15067 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Üniversitelerarası Kurul Üniversitelere Giriş Sınavı Kaydı ve Ücretleri Fon’u Yönetmeliği ile 7 Haziran 1980 tarih ve 17010 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Üniversitelerarası Giriş Sınavı Kayıt Ücretleri Fon’u Alım-Satım, Kiralama, Harcama ve İhale Yönetmeliği ve 9 Mart 1982 tarih ve 17628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Fon’ unun Kullanılmasına İlişkin yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük Hükümleri MADDE 59. Sayıştay görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. MADDE 60. Bu Yönetmeliği Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.