Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

1 Temmuz 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27275

YÖNETMELİK

Ege Üniversitesinden:

EGE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (EGESEM)

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

            MADDE 1 –28/10/2001 tarihli ve 24567 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EGESEM) Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “MADDE 5 –EGESEM Danışma Kurulu; Rektör tarafından Ege Üniversitesi fakültelerinden görevlendirilen birer temsilci ile Üniversite dışından Rektör tarafından görevlendirilen beş temsilcinin iştirakiyle oluşur. Görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir.

             Danışma Kurulu, EGESEM Müdürünün çağrısı üzerine yılda en az iki kere toplanır. Toplantılarda Merkez çalışmaları değerlendirilir ve öneriler geliştirilir. Danışma Kurulu; Merkezin eğitim, araştırma ve uygulama, denetleme gibi faaliyet alanları ile ilgili olarak danışmanlık komisyonları oluşturabilir.”

            MADDE 2 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            MADDE 3 –Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.