Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

11 Haziran 2009 PERŞEMBE                    Resmî Gazete                                        Sayı : 27255

YÖNETMELİK


Ege Üniversitesinden:


EGE ÜNİVERSİTESİ AİLE PLANLAMASI VE KISIRLIK ARAŞTIRMA VE


UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK


YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


             MADDE 1 –12/11/1991 tarihli ve 21049 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ege Üniversitesi Aile Planlaması ve Kısırlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin adı “Ege Üniversitesi Aile Planlaması ve Kısırlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.


            MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


            “MADDE 7 –Yönetim Kurulu, Müdür ve Müdür Yardımcısı ile birlikte dokuz kişiden oluşur. Diğer yedi üye: Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalından üç, Üroloji Anabilim Dalı Androloji alanından bir, Endokrinoloji Bilim Dalından bir, Histoloji Bilim Dalından bir, Psikiyatri Anabilim Dalı ergen psikiyatristinden bir olmak üzere Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görevinden ayrılan veya altı aydan fazla yurtdışında görevlendirilen üyelerin yerine yenileri görevlendirilir.
             Yönetim Kurulu; salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.”


            MADDE 3 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


            MADDE 4 –Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.