Yönetmelik

          Karar Sayısı : 2005/8864

             Ekli “Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 4/5/2005 tarihli ve 7720 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 211 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/5/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                                 Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

A. COŞKUN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet  Bakanı V.

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

S. GÜÇLÜ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı V.

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

A. KOÇ

M. H. GÜLER

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

             Madde 1 —  14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği'ne ekli I sayılı Cetvelin 19 uncu sırasındaki "İnfaz ve Koruma Memuru," ibaresi çıkarılmış ve söz konusu Cetvele 20 nci sıra olarak aşağıdaki ekleme yapılmıştır.

 

 

"20  İnfaz ve        Pantolon veya etek   3 adet         1 yıl         Kumaştan 1 adet yazlık

       koruma                                                                                   2 adet kışlık

       memuru         Gömlek                        4 adet         1 yıl         2 adet yazlık, 2 adet kışlık

                              Ayakkabı                     1 çift          1 yıl        

                              Bot                                1 çift          1 yıl        

                              Mont                           1 adet         2 yıl        

                              Kazak                          1 adet         1 yıl        

                              Eldiven                        1 adet         5 yıl        

                              Kravat                         2 adet         1 yıl        

                              Parka                           1 adet         3 yıl        

                              Kep                              1 adet         1 yıl        

                              Yağmurluk                  1 adet         5 yıl        

                              Bel kemeri                   1 adet        3 yıl"       

 

             Madde 2 — Aynı Yönetmeliğe ekli "DİP NOT"un (A) bölümünün (2) numaralı sırasında yer alan "(Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışan personel ile çarşı ve mahalle bekçileri hariç)" ibaresi "(Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışan personel ile çarşı ve mahalle bekçileri ve infaz ve koruma memurları hariç)" şeklinde değiştirilmiştir.

             Madde 3 — Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımını izleyen mali yılın başında yürürlüğe girer.

             Madde 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.