Yönetmelik

 

Ege Üniversitesinden:

Ege Üniversitesi Elektron Mikroskopi, Görüntüleme, Araştırma ve

Uygulama Merkezi Yönetmeliği

             Amaç

             Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesi Elektron Mikroskopi, Görüntüleme, Araştırma ve Uygulama Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

             Kapsam

             Madde 2 — Bu Yönetmelik; Ege Üniversitesine bağlı olarak kurulan Ege Üniversitesi Elektron Mikroskopi, Görüntüleme, Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             Madde 3 — Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

             Üniversite: Ege Üniversitesini,

             Rektör: Ege Üniversitesi Rektörünü,

             Merkez: Ege Üniversitesi Elektron Mikroskopi, Görüntüleme, Araştırma ve Uygulama Merkezini

             ifade eder.

             Merkezin amacı

             Madde 5 — Merkezin amacı; Üniversitede bulunan geçirimli ve taramalı elektron mikroskoplar ile bunlarla incelenecek objelerin hazırlığında kullanılan aygıtlar ve ışık mikroskopik görüntüleme alanında kullanılan fazkontrast, polarizasyon, fluoresan mikroskop ve mikrofotografi aygıtlarının bir merkez yapısı içinde işlerliğini sağlamak, Üniversite öğretim elemanlarının ulusal ve uluslar arası düzeyde yapacakları akademik araştırma çalışmalarına destek vermek, bu konularda uygulanacak politikaların belirlenmesine katkıda bulunmak, bilimsel toplantı, kurs ve seminerler düzenlemektir.

             Merkezin görevleri

             Madde 6 — Merkezin görevleri şunlardır:

             a) Merkezin amacına uygun olarak yapılacak araştırma, proje ve eğitim çalışmalarına destek vermek,

             b) Işık mikroskopi ve elektron mikroskopi alanlarında yapılacak araştırma çalışmalarına katkı sağlamak,

             c) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kurs, seminer ve konferanslar tertip etmek,

             d) Yurt içi ve yurt dışı benzeri kuruluşlarla işbirliği yapmak,

             e) Amaca uygun politikalar geliştirmek.

             Merkezin organları

             Madde 7 — Merkezin organları şunlardır:

             a) Merkez Müdürü,

             b) Yönetim Kurulu.

             Merkez müdürü

             Madde 8 — Merkez Müdürü; elektron mikroskopi alanında ulusal ve uluslar arası alanda çalışma ve araştırmaları ile tanınmış öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere öğretim üyeleri arasından seçeceği bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdürünün geçici sürelerle görevinden ayrılması halinde yerine Müdür Yardımcısı, o da bulunmadığı zamanlarda ise Yönetim Kurulu üyelerinin en kıdemli olanından başlamak üzere birisi Rektörün onayı ile vekalet eder.

             Merkez müdürünün görevleri

             Madde 9 — Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

             a) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek,

             b) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili planlar hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

             c) Yurt içi ve yurt dışı ilgili araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yapmak,

             d) Personel ihtiyacını belirlemek ve görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

             Yönetim kurulu

             Madde 10 — Yönetim Kurulu; tabii üye olan Merkez Müdürü ve Müdür Yardımcısı olmak üzere beş üyeden oluşur. Diğer üç üye, elektron mikroskopi ve ışık mikroskopi alanında çalışmalar yapmış öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine ayda en az bir kez toplanır. Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

             Yönetim kurulunun görevleri

             Madde 11 — Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,

             b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek,

             c) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,

             d) Personel ihtiyacını belirlemek,

             e) Merkezin çalışmaları için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları

oluşturmak,

             f) Yapılacak proje, araştırma ve uygulamalarla ilgili kararlar almak.

             Personel ihtiyacı

             Madde 12 — Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek  personel tarafından karşılanır.

             Yürürlük

             Madde 13 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

Madde 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.