Yönetmelik

 

             Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

İlişkin Yönetmelik

 

             MADDE 1 — 10/4/2002 tarihli ve 24722 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik"in 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Yukarıda belirtilen esas ve usullere göre özel ödenek kaydedilen tutarlar ile yükseköğretim kurumu bütçesine bu amaçla konulan ödenekler; bilimsel araştırma projeleri için gerekli, proje süresi ile sınırlı olmak üzere çalıştırılacakların harcamaları, yolluk, hizmet alımları, tüketim malları ve malzeme alımları, demirbaş alımları ile makine ve teçhizat alımları ve buna ilişkin diğer giderler için kullanılır."

             Yürürlük

             MADDE 2 — Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı ve Üniversite Rektörleri yürütür.