Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

 

             MADDE 1 — 25/06/2004 tarihli ve 25503 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir.

             "a) Bir yükseköğretim kurumu öğrencisi veya mezunu olup, belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyenler lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Bu adaylar, ilgili anabilim dalı kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile başvurdukları anabilim dalına özel öğrenci olarak kayıt yaptırırlar."

             "f) İkili anlaşmalar ve uluslararası ilişkiler kapsamındaki ilkeler dahilinde, belli bir süre için yurt dışındaki üniversitelerde eğitime giden lisansüstü öğrencilerin, başarılı oldukları derslerden ve uygulamalardan aldıkları notların öğrencilerin öğrenim kredisinden sayılması; bu ülkeler ile yapılan anlaşmalar ve ilkeler kapsamında ilgili enstitü ve anabilim dalı kurulu kararları ile değerlendirilir. Bunun dışında lisansüstü öğrencilerin; her yarıyıl kayıt yenileme işlemleri, yurt dışında kaldıkları sürelerin öğrenim süresine sayılması, lisansüstü öğrenim harçları, derslere kayıt (zorunlu ve seçmeli), yarıyıl sonu danışman raporları, öğrenci belgesi, transkript verilmesi, giden öğrencilerin sağlık sorunları ve benzeri konularda yine ikili anlaşma ve ilkeler kapsamındaki hükümler uygulanır.

             Benzer şekilde, yurt dışından ikili anlaşma veya uluslararası ilişkilerle Ege Üniversitesine gelen öğrencilerin işlemleri de, bu anlaşma hükümleri ve uluslararası ilişki ilkeleri ve ilgili kurulların kararları ile yürütülür."

             Yürürlük

             MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

                MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.