Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

             MADDE 1 — 30/03/2004 tarihli ve 25418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 13 — Kayıt yenilemeyle ilgili esaslar şunlardır:

             a) Öğrenciler; eğitim-öğretimin başladığı ilk beş iş gününün mesai bitimine kadar, Bakanlar Kurulunca kabul edilen Öğrenci Katkı Payı Esaslarında belirtilen katkı payını yatırmak ve kayıt yenilemek zorundadırlar.

             Belirtilen sürede kaydını yenilemeyen öğrenciler, o yarıyılda veya yılda derslere ve sınavlara giremezler. Bu süre bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin (b) bendinde belirtilen öğretim süresinden sayılır. Kaydını yenilemeyen öğrencilere o dönem içinde herhangi bir öğrenci belgesi verilemez.

             Kaydını üst üste iki kez yenilemeyen öğrencinin kaydı silinir.

             b) Bir öğrenci kayıt yenileme sırasında bağlı olduğu öğretim programının derslerine de kaydolmak zorundadır. Kayıt için varsa, o dersin ön koşulu durumundaki derslerden başarılı olmak şarttır. Öğrenci, eğitim-öğretimin başlamasından sonraki üçüncü hafta (ekle-sil haftası) içinde danışmanın onayını alarak kaydolduğu derslerin bazılarından kaydını sildirmek ya da yeniden bazı derslere kaydolmak üzere dekanlığa, yüksekokul veya meslek yüksekokul müdürlüğüne başvurabilir.

             c) Fiili imkansızlıklar nedeni ile takip eden yarıyıl başına kadar, yarıyıl sonu itibariyle başarı durumu belirlenemeyen öğrencilerin kayıtları bir sonraki yarıyıla geçici olarak yapılır. Bu öğrencilerin, başarı durumlarının kesin olarak belirlenmesi sonucunda başarısız olmaları ve ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıtlarının silinmesi halinde kazanılmış hak iddiasında bulunamazlar."

             MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 17 — Ege Üniversitesinde sınavların değerlendirilmesinde; fakülte, yüksek-okul, konservatuar ve meslek yüksekokulu ilgili kurullarının kararına göre 100 üzerinden alınan not esasına dayanan "mutlak değerlendirme yöntemi" veya "bağıl değerlendirme yöntemi"nden birisi kullanılır. Ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinliklerinin nota katılım yüzdeleri ilgili birimin Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

             Mutlak değerlendirme ve bağıl değerlendirme yöntemleriyle ilgili esaslar şunlardır:

             a) Mutlak Değerlendirme Yöntemi: Mutlak değerlendirme yönteminde bir dersin başarı notu, ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinlikleri ile yarıyıl/yıl sonu sınavı veya varsa bütünleme sınavında alınan notun birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir. Bu belirlemede ara sınav ve yarıyıl/yıl sonu notunun katkıları aşağıdaki şekilde olur:

             1) Bir dersin başarı notu, öğrencinin o dersin ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinliklerinden almış olduğu notların ortalamasının % 40’ının yarıyıl/yıl sonu veya varsa bütünleme sınav notunun % 60’ına ilavesi ile elde edilen nottur.

             Bir yarıyıl süren derslerde tek ara sınav uygulayan fakülte ve yüksekokullarda bir dersin başarı notu, ilgili fakülte ve yüksekokul kurulu kararı ile o dersin ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinliklerinden almış olduğu notların ortalamasının % 30’unun, yarıyıl sonu sınav notunun % 70’ine ilavesi ile elde edilen nottur.

             Bir yarıyıl devam eden derslerde en az iki, iki yarıyıl devam eden derslerde ise en az dört ara sınav yapılması ve her ara sınavda 100 üzerinden 60’tan aşağı not almamak şartıyla ara sınav not ortalaması 100 üzerinden 80 veya daha yukarı olan öğrencinin, istediği takdirde o dersin yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavına girmeme hakkı vardır. Bu durumda öğrencinin o dersteki başarı notu, ara sınav notlarının ortalaması ile elde edilen nottur.

             Yabancı dil hazırlık veya destek sınıflarında her yarıyılda en az iki ara sınav yapılır. Ara sınavların not ortalaması ileri düzeyde en az 70, orta düzeyde 80 ve ilk düzeyde 85 ve yukarı olan öğrenciler, her ara sınavda en az 60 not alınması koşulu ile isterlerse yıl sonu sınavına girmeden hazırlık sınıfından başarı sağlamış olarak kabul edilirler. Bu takdirde yıl sonu notu ara sınavlar not ortalaması olarak alınır.

             Yarıyıl/yıl sonu ve varsa bütünleme sınavlarının notları ile yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavları sonunda hesaplanan başarı notları, 100 üzerinden 60’dan aşağı olamaz.

             2) Hazırlık veya destek sınavlarında başarı notu; öğretim yılı içinde yapılan ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinliklerinden almış olduğu notların ortalamasının % 40’ının, yarıyıl/yıl sonu sınav notunun % 60’ına ilavesi ile elde edilen nottur. Başarı notu 100 üzerinden en az 70’dir. Yıl sonu sınav notu 100 üzerinden 60’ın altında olamaz.

             3) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerinde, her yarıyıl yapılacak en az bir ara sınav veya ara sınav yerine geçecek yarıyıl içi çalışmasının % 40’ı ile yıl sonu sınavının % 60’ı başarı notunu oluşturur. Yıl sonu veya bütünleme notu ile başarı notu, 100 üzerinden 60’ın altında olamaz.

             4) Bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen sınavlardaki başarı notu, ara sınav not ortalaması dikkate alınmaksızın sadece yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavlarında alınan not olup 100 üzerinden en az 60 alan öğrenci ilgili dersten başarılı sayılır.

             5) Yarıyıl/yıl sonu sınav sonuçları ilan edilmeden önce fakülte ve yüksekokul yönetim kurulları, her dersteki başarı durumunu gözden geçirir, gerektiğinde incelenmesine karar verir ve sonucu ilan eder. Bütünleme sınavı yapılan kurumlarda ise bu inceleme, bütünleme sınavı sonuçlarından sonra yapılır.

             Bu incelemede sınıf geçme sistemine göre eğitim-öğretim yapan kurumlarda; tek dersten başarısızlık görüldüğü takdirde, o yarıyıl/yılda başarılı olunan derslerin haftalık kredi toplamı, başarısız olunan tek dersin haftalık kredi miktarının en az üç katı olması ve öğrencinin öncelikle bu derse devam etmesi koşuluyla bir üst sınıfa devam etmesi sağlanır.

             Ders geçme sistemine göre eğitim-öğretim yapan kurumlarda ise; tek dersten yeterli not alamayan öğrenciler, o yarıyıl/yıl sonu sınavına katılarak başarılı oldukları diğer derslerin haftalık kredi toplamı, yetersiz not alınan tek dersin haftalık kredi miktarının en az üç katı ve o yarıyılda/yılda almış olduğu diğer ders notlarının ortalaması 100 üzerinden 70 ve daha yüksek olmak koşuluyla, yetersiz not aldıkları tek dersten ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile ve 100 üzerinden 60 not değeri ile başarmış sayılabilirler. Bu hak öğretim süresince bir defa verilebilir. Ancak, bu tek ders Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersi olamaz.

             Entegre öğretim sistemi uygulayan eğitim-öğretim kurumlarında toplam kredi, sınava katılma şartları, sınavların değerlendirilmesi, başarısız olunan derslerin tekrarı ilgili kurumca çıkarılacak ve Senatoca onaylanacak yönerge ile düzenlenir.

             b) Bağıl Değerlendirme Yöntemi: Bağıl değerlendirme yöntemine göre bir öğrencinin bir dersteki başarı notunun belirlenmesi için, öncelikle, mutlak değerlendirme yönteminde olduğu gibi ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinlikleri ile yarıyıl/yıl sonu sınavlarının katkıları dikkate alınarak ham notu hesaplanır. Bu not, bağıl değerlendirme yönteminde 100 üzerinden ham not olarak kabul edilir. Tüm öğrenciler için 100 üzerinden ham notlar, sınıfın genel başarı düzeyi, notların dağılışı, sınıf ortalaması ve standart sapması dikkate alınarak Senato tarafından hazırlanan "Ege Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi Uygulamasına İlişkin Yönerge" ve yönergeye bağlı olarak hazırlanan "Ege Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi ve Harfli Sistem Uygulama Kılavuzu"na göre aşağıda görüldüğü gibi harfli sistem veya 4’lük sisteme uyarlanır:

                                  Harf Sisteminde Not                           4 lük Sistemde Not

                                                AA                                                         4

                                                 BA                                                        3.5

                                                 BB                                                        3.0

                                                 CB                                                        2.5

                                                 CC                                                        2.0

                                                 DC                                                        1.5

                                                 DD                                                        1.0

                                                 FD                                                        0.5

                                                 FF                                                        0.0

             Sınavlarla ilgili olarak diğer değerlendirmeler için aşağıdaki tanımlamalar kullanılır:

             1) DVZ: Devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenciye verilir. Harf sisteminde FF, 4’lük sistemde 0.0 gibi işlem görür. Öğrenci dersi devam ederek tekrarlar.

             2) İZL: Bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen sebeplerle "öğrenime ara verme" izni alan ve bu nedenle ders ve/veya uygulamalara ait koşulları yerine getiremeyen öğrenciye verilir. Başarı notu ortalaması hesaplamasına katılmaz. Öğrenci bu dersi tekrar eder.

             3) YT: Başarı notu ortalaması hesaplamasına katılmayan derslerde yeterli olan öğrenciye verilir.

             4) YTZ: Başarı notu ortalaması hesaplamasına katılmayan derslerde yetersiz olan öğrenciye verilir.

             5) MUA: Daha önce alınıp başarılan ve eşdeğerliği ilgili bölümün/anabilim dalının önerisi üzerine fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca onaylanan dersler için muafiyet verilir. Bu not harf sistemi değerlendirmesinde CC, 4’lü sistemde 2.00 olarak kabul edilir.

             6) EKS: Proje, bitirme ödevi, tez ve benzeri çalışmalarını, öğretim elemanının kabul edeceği mazeretlerden dolayı zamanında bitiremeyen öğrencilere verilir. Bu işareti alan öğrenci, sınav döneminin bitiminden sonra en geç iki hafta içinde eksiklerini tamamlamak zorundadır. Aksi takdirde EKS işareti FF’ye çevrilir. Ancak süre bitmeden öğretim elemanının ilgili Yönetim Kuruluna başvurması durumunda süre, en çok iki hafta daha uzatılabilir.

             7) GRM: Sınava girmeyen öğrenci için kullanılır."

             MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "a) Ege Üniversitesinde gerektiği hallerde; harf ve 4’lük sistemdeki bağıl değerlendirmeye ilişkin başarı notları, Ege Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi ve Harfli Sistem Uygulama Kılavuzuna göre mutlak değerlendirme sistemine dönüştürülür. Bu işlem aşağıdaki şekilde olur:

             1) Daha önce alınan not mutlak değerlendirme sisteminde ise, bu not Ege Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi ve Harfli Sistem Uygulama Kılavuzuna göre harf sistemine dönüştürülür.

             2) Daha önce alınan not 5’lik sistemde ise 2.49 ve altı FF olarak, 2.50 ve üstü ise 0.8 ile çarpılarak 4’lük sistem başarı notuna dönüştürülür.

             3) Daha önce alınan not harf sistemi notu ise yine Ege Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi ve Harfli Sistem Uygulama Kılavuzuna göre en yakın 4’lük sistem başarı notuna dönüştürülür.

             4) Başka bir üniversiteden veya Ege Üniversitesinin başka bir kurumundan alınan ve eşdeğerliği ilgili kurumlarca kabul edilen derslere ilişkin başarı notlarının dönüşümleri Ege Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi ve Harfli Sistem Uygulama Kılavuzuna göre yapılır.

             c) Bağıl not yöntemine göre başarının değerlendirilmesinde; öncelikli olarak ilk eğitim-öğretim yılı sonunda genel başarı notu ortalamasının en az 1.80, izleyen yıllar sonunda ise en az 2.00 olma zorunluluğu aranır. Bu koşulları sağlayamayan öğrenciler "başarısız öğrenci" sayılırlar. Herhangi bir öğretim yılında öğrenime ara verme izni alan öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesi, onların öğrenim gördükleri dönem veya yaz okulu sonundaki genel başarı notu ortalamasına göre yapılır.

             Başarısız öğrenciler FF, FD notu aldıkları derslerle birlikte, danışmanın onayı ile DD ve DC notu aldığı dersleri izleyen öğretim yılında (iki yarıyıl) tekrar ederler. Bu öğrenciler yaz okulu sonunda da gerekli başarı notu ortalamasını sağlayamazlarsa, daha önce almadıkları üst sınıf derslerine kayıt olamazlar ve akademik yetersizlik nedeniyle ilişki kesilme durumuna gelirler. Bütünleme sınavı yapan fakülte veya yüksekokullarda danışmanının önerisi ve yönetim kurulunun onayı ile DD, DC alan öğrenciler bütünleme sınavına girebilirler."

             MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavında veya varsa bütünleme sınavında başarılı olamayan öğrenciler, devam eden ilk yarıyıl/yıl içinde öncelikle başarısız oldukları derslere tekrar kayıt olmak zorundadırlar. Bu derslere devam zorunlu değildir. Ancak bu derslerden uygulaması olanlarda, uygulama ile ilgili devam zorunluluğu, ilgili kurumun kurullarınca belirlenir. Bağıl değerlendirme sistemi uygulayan birimlerde FF alan öğrenciler derse devam etmek zorundadırlar."

             MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "b) Sınav sonuçlarına itiraz; ham/başarı notlarının ilanını izleyen üç iş günü içinde dekanlık, yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürlüğüne yapılır. İtiraz; ilgili dekan/müdür tarafından, birisi sınavı yapan öğretim elemanı diğerleri ise ilgili bölüm/anabilim dalındaki öğretim elemanlarından olmak üzere oluşturulan üç kişilik komisyon tarafından, üç gün içinde incelenerek karara bağlanır. Karar kesindir."

             MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin (e) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "e) Mezun olabilmek için yukarıda belirtilen sınav haklarına sahip öğrenciler, bu haklarını sınav dönemlerinde kullanırlar. Ancak tek dersten sınırsız sınav hakkına sahip öğrenciler, bu haklarını öğretim kurumlarının yönetim kurullarınca karar verildiği takdirde daha önce de kullanabilirler.

             g) Bu maddede belirtilen sürelerin hesaplanmasında; öğrencilerin haklı ve geçerli mazeretleri sebebiyle bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesine göre ilgili yönetim kurulunca izinli sayıldıkları süreler ile yabancı dil hazırlık ve destek sınıflarında geçen süreler dikkate alınmaz."

             MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Özel ve Değişim Öğrencisi Kabulü

             Madde 33 — Üniversiteye özel veya değişim öğrencisi kabulünde aşağıdaki esaslara uyulur:

             a) Ege Üniversitesinin fakülte ve yüksekokullarındaki öğrencilerden belirli dersleri izlemeye yeterli görülenlerle, diğer üniversite öğrencilerinden isteyenlere ilgili birim yönetim kurulunun onayı ile açılan dersleri izleme izni verilebilir. Bu öğrenciler, kaydoldukları dersler için Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen tüm koşullara uymak zorundadırlar. Bu öğrenciler normal statüdeki öğrencilerin öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

             b) İkili anlaşmalar ve uluslararası ilişkiler kapsamındaki ilkeler dahilinde, belli bir süre için yurt dışında eğitime giden öğrencilerin başarılı oldukları derslerden aldıkları notlar, bu anlaşmalar ve ilkeler çerçevesinde ilgili kurulların kararı ile değerlendirilir. Öğrencinin harç, kayıt vs. gibi tüm işlemlerinde söz konusu anlaşma ve ilke hükümleri uygulanır.

             Benzer şekilde yurt dışından ikili anlaşma veya uluslararası ilişkilerle Ege Üniversitesine gelen öğrencilerin işlemleri de; bu anlaşma hükümleri, uluslararası ilişkiler kapsamındaki ilkeler ve ilgili kurulların kararları ile yürütülür.”

             Yürürlük

             MADDE 8 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 9 — Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.