Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
MADDE 1 — 28/3/1981 tarihli ve 17293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin (IV) numaralı bendinin (d) alt bendinin son iki paragrafından önce gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir. “İş Bitirme Belgesi, İş Denetleme Belgesi, İş Yönetme ve Denetleme Belgesi, Görev Belgesi ile İş Yönetme Belgesi örnek formlarına ek olarak; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilmiş ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanununa göre sözleşmeye bağlanmış işlerden Geçici Kabulü yapılanların, ekteki örnek formlara göre idarelerce düzenlenecek İş Deneyim Belgeleri (Yüklenici – İş Bitirme), (Yüklenici – İş Durum), (Alt Yüklenici – İş Bitirme), (İş Denetleme), (İş Yönetme) nin ibrazı halinde adı geçen belgelerinde sözleşme bedelleri, varsa ek sözleşme bedelleri ile birlikte bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Müteahhitlik Karnesi tutarlarının tespitinde değerlendirmeye esas alınır.” MADDE 2 —Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen “Müteahhitlik Karne Komisyonu Başkanı, Müteahhitlik Hizmetleri Başkanı olmak üzere” ibaresi “Müteahhitlik Karnesi Komisyonu Başkanı Yapı Malzemeleri Daire Başkanı olmak üzere” şeklinde; ikinci fıkrasında geçen “Komisyon raportörlüğünü Müteahhitlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığının ilgili birimi yapar” ibaresi “Komisyon raportörlüğünü Yapı Malzemeleri Daire Başkanlığının ilgili birimi yapar” şeklinde değiştirilmiştir. Yürürlük MADDE 3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.