Yükseköğretim Kurumları Satınalma ve İhale Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Satınalma ve İhale Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Kapsam ve Organlar Kapsam MADDE 1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 56. maddesinin (e) ve 2653 sayılı Kanun’la değişik (f) fıkraları ile 65. maddesi gereğince; a) Üniversite, fakülte, enstitü ve yüksekokul, bunlara bağlı kuruluşlar ve birimler tarafından yapılan bilimsel, teknik inceleme ve araştırma ile yayımların gerektireceği her türlü giderler, b) Üniversitelerin İnşaat, Makine ve Teçhizatı ile ilgili işleri ve bunların Bakım ve Onarımları Bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. c) Bu Yönetmelik döner sermaye ile ilgili işlemleri kapsamaz. MADDE 2. Bu Yönetmeliğin yürütülmesinde, ihtiyaçların en iyi şekilde uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve ihaleye rağbetin sağlanması için, açıklık ve rekabet ilkeleri gözönünde tutulur. Bu Yönetmelik’te hüküm bulunmayan hallerde genel hüküm uygulanır. Organlar MADDE 3. Satınalma ve İhale işleri ile ilgili organlar şunlardır: a) Satınalma Müdürü: Rektör, Dekan ve Enstitü veya Yüksekokul Müdürü tarafından bu iş için ayrıca ücret verilmeksizin satınalma ve ihale işlerini yürütmek üzere Kurum mensupları arasından seçilerek görevlendirilir. b) Üniversite Satınalma Komisyonu: Üniversitelerde Rektörün görevlendireceği bir öğretim üyesinin başkanlığında üniversite genel sekreteri, muhasebe müdürü ve bütçe dairesi başkanı veya tevkil edeceği memur ve satınalma müdürü ile işin ilgili olduğu temsilcisinden kurulur. İnşaata ilişkin işlerde İnşaat Dairesi Başkanı veya tevkil edeceği görevli de bu komisyona asil üye olarak katılır. c) Bağlı Kurumlarda Satınalma Komisyonu: Rektörce gerekli görülen hallerde Fakülte ve Enstitü veya Yüksekokullarda satınalma komisyonu kurulabilir. Bu komisyon, Dekan, Enstitü veya Yüksekokul Müdürünün görevlendireceği bir öğretim üyesinin başkanlığında, sayman veya tevkil edeceği memur ve satınalma Müdürü ile kurum sekreterinden oluşur. İnşaata ilişkin işlerde Rektörlük İnşaat Dairesi Başkanı veya tevkil edeceği görevli de bu komisyona asil üye olarak katılır. Komisyonlara yardımcı olmak üzere, Rektör, Dekan, Enstitü veya Yüksekokul Müdürü tarafından, ihale kararlarına katılmamak şartı ile gereği kadar memur ve uzman görevlendirilebilir. Komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır ve çoğunlukla karar verirler. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır. Muhalif kalan üye muhalefet sebebini gerekçeli olarak karara yazmak zorundadır. Kararlar idarenin yararı dikkate alınarak fiyat, kalite, en iyi hizmet ve iş esasına göre tercih yapılarak verilir. İKİNCİ BÖLÜM İhale Usulleri Usuller MADDE 4. Birinci maddede yazılı işler aşağıdaki usullerden birisine göre yapılır: a) Teklif isteme, b) Pazarlık, c) Açık eksiltme, d) Kapalı zarf, e) Emanet, f) Resmi ve özelliği olan müesseselerden sağlama. Teklif İsteme Usulü MADDE 5. Teklif isteme usulü, eksiltme şartnamesine kaydedilmek şartıyla, fiyat, evsaf ve müddet hakkında istekli tarafından teklifte bulunulması suretiyle eksiltme yapılmasından ibarettir. Hangi hususlarda teklif istenildiği, teklifin şart veya şartlara tabi olup olmadığı eksiltme şartnamesinde belirtilir. Teklif isteme Usulü: a) Tahmin edilen bedeli 1.000.000,- liraya kadar olan işlerde Satınalma Müdürünün, inşaata ilişkin işlerde İnşaat Daire Başkanının teklifi ve komisyon kararı ile bu işle gerçekten ilgili olan ve birbirleriyle hiç bir ilişkisi bulunmayan en az üç firmadan, inşaata ilişkin işlerde yedi firmadan, bu firmaların seçilme nedenleri Komisyon kararında açıkça belirtilerek yazılı teklif istemek, b) 1.000.000,- liranın üstündeki işlerde gazetelerde yapılacak ilân üzerine çıkacak isteklerden aranılan şartları haiz olanlara yazı ile müracaat edilerek teklif istemek, c) Veya doğrudan doğruya gazetelerde ilân etmek şeklinde uygulanır. Müddeti içinde gelmeyen veya istenmeyenlerden gelen teklifler dikkate alınmaksızın teklifler komisyonca açılır ve karşılaştırılır. Bu işlemde, fiyat, nitelik ve işin yerine getirilme süresi, garanti ve bakım şartları ve özellikle isteklilerin o işteki liyakat ve iktidarı itibariyle idarenin menfaatine en uygun teklif sahibine ihale yapılır ve gerekçeli karar amiri itaca onaylanır. Pazarlık Usulü MADDE 6. Pazarlık usulü, yapılacak işin fiyat, nitelik, işin yerine getirilme müddeti ve diğer şartlarında karşılıklı fedakarlık yapılarak bir anlaşma zemininin temini ile ihalenin yapılmasıdır. Aşağıda belirtilen işler pazarlık usulüyle yapılır: a) Tahmini veya keşif bedeli 15.000,- liraya kadar olan ve süreklilik göstermeyen alım, yapım, onarım ve taşıma işleri, b) Kapalı zarfla yapılacak ihalelerde talip çıkmaması veya taliplerin idarece kabul edilmeyecek teklifler ileri sürmeleri halinde (ancak, tahmini bedel dahil kapalı zarf usulüne esas olan evsaf ve şartlar değiştirilemez.), c) Yalnız bir firma veya kimseden sağlanmasının gerektiği Ticaret Odaları, Borsa Birlikleri veya benzeri kuruluşlar tarafından verilen, Türkiye çapında geçerli ve marka ihtiva etmeyen yedi vahit belgesi ile tevsik edilen, mal ve hizmet alımlarında, d) Güzel Sanatlara mahsus baskı, cilt, elişleri, resim, heykel, tablo gibi işlerin yaptırılmasında, e) Evvelce düşünülmeyen ani ve olağanüstü bir durum ile öğretimi aksatacak beklenmeyen bir durumun ortaya çıkması üzerine acele olarak yaptırılmasına gerek görülen alım ve onarım işlerinde, f) Sözleşmenin feshi üzerine müteahhit adına ve hesabına acele yapılması gereken işlerde. Yukarıda belirtilen hallerde işin keşif veya tahmini bedelinin 15.000,- lirayı geçmesi halinde satınalma komisyonu kararına ve bedele bakılmaksızın ilgili kurumun İta Amirinin onayına gerek vardır. Açık Eksiltme Usulüyle İhale MADDE 7. Açık eksiltme, istenilen işin veya malın, evvelce ilân edilen şartnamesinde yazılı şartlara uygun kimselerin katılabileceği hazırlar arasından birbirini izleyen tekliflerle uygun fiyatın belli olması üzerine en uygun teklifte bulunana ihalesidir. Bu Yönetmeliğin 1. maddesinde yazılı işlerle keşif veya tahmini bedeli 2.000.000,- liraya kadar olan ve ilgili komisyon ve onay merciince işin diğer usullerinden biriyle yapılmasında idareye bir yarar sağlanmayacağına karar verilen işler açık eksiltme suretiyle ihale edilir. Açık eksiltmeye, ilân edilen şartnamede gösterilen kayıtlara göre, teminatını vermek ve gerekli belgeleri komisyona ibraz etmek şartıyla herkes katılabilir. Komisyonca teminatı ve belgeleri incelenerek durumları şartnameye ve mevzuata uygun bulunmayanlardan açık eksiltmeye giremeyecek olanlara teminatları ve belgeleri iade edilir. Bu husus ayrıca bir tutanakla belirtilir. Açık eksiltmeye katılmaya hak kazananlar bir tutanakla tespit olunduktan ve bu husus hazır bulunanlara duyurulduktan sonra Komisyon Başkanı şartnameyi imzaya ve pey sürmeye çağrı yapar. Şartnameyi imza etmeyen pey sürmeye iştirak edemez. Sürülen peyler, açık eksiltme pey kağıdına yazılır ve pey sürene imza ettirilir. Peyden el çekenler keyfiyeti pey kağıdına yazmaya veya imza etmeye mecburdurlar. İmza etmezlerse, Komisyonca pey kağıdına şerh verilip imzalanır. Pey sürme isteği kalmadığı, sürülen en son ve en düşük pey (teklif) uygun görüldüğü taktirde komisyonca yetkili makamın onayı şartına bağlı olmak üzere ihalenin bu teklif sahibine yapıldığı bildirilir ve bu husus karara yazılarak imzalanır. Komisyon bu açık eksiltmede peyin uygunluğuna üçüncü maddenin son paragrafını göz önünde bulundurarak karar verir. Açık eksiltmelerde sürülen pey (teklif) uygun görülmediği veya talip çıkmadığı taktirde ikinci eksiltme en az yedi gün sonra yapılır. Bu halde bir defa ilân yeterlidir. Açık eksiltmelerde isteklilerin rağbetini kıracak sözler söylenmesi veya istekliler arasında anlaşmaya daveti ima edecek işaretler veya hareketlerde bulunulması ve eksiltmenin doğruluğunu bozacak şekilde görüşme ve münakaşalar yapılması yasaktır. Bu yasağa karşı gelenler komisyon kararı ile eksiltme yapılan mahalden uzaklaştırılırlar ve durumları bir tutanak ile tespit olunup haklarında kanuni işlem uygulanır. Kapalı Zarf Usulü MADDE 8. Kapalı zarfla eksiltme, istenilen işin veya malın şartnamesindeki şartlar esas alınarak yalnız fiyat bakımından en uygun teklifte bulunan talibe ihalesidir. Bu Yönetmeliğin 1. maddesindeki işlerin aksine hüküm olmadıkça kapalı zarf usulü ile ihalesi esastır. Kapalı zarf usulü ile yapılacak eksiltmelerde, teklif mektubu mühür veya imzalı bir zarf içine konulur. Zarfın üzerine isteklinin ismi, adresi yazılır. Bu zarf geçici teminata ait makbuz veya banka teminat mektubu ve diğer istenilen belgelerle birlikte başka bir zarfa konularak bu zarfda mühürlenir veya imzalanır. Bu dış zarfın üzerine yalnız teklif mektubunun hangi işe ait olduğu yazılır. Teklif mektubunda, şartnamelerin tamamen okunup kabul edildiğinin kaydedilmesi ve teklif olunan fiyatların hem yazı hem de rakamla açık olarak yazılması, kazıntı ve silinti olmaması lazımdır. Teklif zarfları ilânda gösterilen saate kadar numaralı makbuzlar karşılığında ilgili komisyon başkanlığına verilir, makbuzun numaraları zarf üzerine yazılır. Usulüne uygun teklif mektupları iadeli taahhütlü mektup şeklinde de gönderilebilir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Geçikme iade makbuzuna kaydedileceği gibi bir tutanakla da tespit olunur. Verilen teklif mektupları geri alınamaz. Zarf verme süresi tamam olunca Komisyonca bir tutanak düzenlenir ve imzalanarak dosyasına konulur. Dış zarflar sıra numarasına göre ve hazır bulunan talipler önünde birer birer açılarak eksiltmeye girmek için aranılan genel ve özel şartların yerine getirilmiş olup olmadığı ve istenilen geçici teminatın miktar, şekil ve diğer bakımlardan ilgili mevzuata uygunluğu incelenir. Bu inceleme ve araştırma sonunda kimlerin eksiltmeye kabul edileceği orada bulunanlara bildirilir ve bir tutanakla durum tespit edilir. Kabul edilmeyen tekliflerin iç zarfları açılmayarak sahiplerine veya yetkililerine geri verilir. Bütün bu işlemler tutanağa geçilerek ihale dosyasına konulur. İç zarflar açılmadan önce teklifleri kabul edilenler dışındakiler artırma ve eksiltme odasından çıkarılırlar. İlân ve şartnamelere uymayan veya şartname dışı hükümler taşıyan teklifler kabul edilmez. Ancak belgelerdeki pul, imza, ticaret odası belgesi ve iştirak belgesi, teminata ilişkin belge gibi tamamen şekle ait noksanlar komisyon huzurunda derhal tamamlattırılır. Yukarıda zikredilen hususlara uygun olmayan ve içinde şartname dışı kayıtlar ve karşı teklifler bulunan teklifler nazara alınmaz. Tekliflerin incelenmesi sonucunda en uygun bedeli teklif eden anlaşıldıktan sonra, bu bedelin layık halde olup olmadığına bakılarak ihalenin yapıldığı veya yetkili makamın onayı şartıyla ihalenin yapıldığı yahut şartnameye aykırı olmayan bazı teknik sorunların tetkiki için kararın Komisyonca tayin edilen başka bir güne bırakıldığı veyahut eksiltmenin hükümsüz sayıldığı hazır olanlara açıklanır ve durum gerekçesiyle tutanağa geçirilir. Bir kaç istekli tarafından aynı fiyat teklif edildiği ve bunlar da uygun görüldüğü taktirde, talipler hazır ise, aynı celsede hazır değilse ilgililere tebligat yapılarak tatil günleri hariç beş gün sonra aynı saatte ve komisyon huzurunda aralarında açık eksiltme yapılır. İhale kararının onayı veya reddi ilgililere ihale tarihinden itibaren 15 gün içinde tebliğ edilir. Bu süre içerisinde tebligat yapılmadığı takdirde teklif sahibi teklifinden dönebilir ve bu sürede idare bir zarara uğrarsa ilgililer hakkında kanuni kovuşturma açılır. Kapalı zarfla eksiltme esnasında bulunmayan veya noterden onaylı vekaletnameyi haiz vekil veya temsilci göndermeyen teklif sahipleri ihalenin icra tarzına itiraz edemezler. Emanet Usulü MADDE 9. İdarenin yeterli iş gücü, makine, araç, gereç ve taşıtlara sahip olması halinde; a) İhaleye konulması faydalı olmayan, yılı içinde bitebilecek yapım ve onarım işleri, b) Can ve mal kaybı tehlikesi nedeniyle acele olarak yapılması gereken yapım ve onarım işleri, c) Sözleşmenin bozulması veya tasfiye edilmesi nedenleriyle bitirilmemiş olup hızla bitirilmesinde zorunluluk görülen işlerin tamamlanması, d) İhaleye konulmasına imkan bulunmayan veya ihaleye konulduğu halde istekli çıkmayan ve beklemeye de tahammülü olmayan işler, üniversite rektörü tarafından idari ve teknik personelden seçilecek ve biri mutemet olmak üzere en az üç kişiden oluşacak Emanet Komisyonunca yapılır. Komisyon üyelerinden biri Rektör tarafından Başkan seçilir. Emanet Komisyonu, geçici süre ile işçi çalıştırabileceği gibi işin bünyesine giren gerekli madde, araç ve gereçleri öncelikle bunları üreten veya yapan ve sermayesinin yarısından fazlası tek başına veya birlikte Devlete, Kamu İktisadi Teşebbüslerine ya da belediyelere ait olan kuruluşlardan, doğrudan doğruya tarife yoksa piyasa satış fiyatları üzerinden alabilir. Bu yolla sağlanması mümkün olmayanlar teklif alınmak ve piyasa satış değerlerine uygunluğu belgelendirilmek şartıyla piyasadan sağlanır. İşin Emanet Komisyonunca yapılmayacak kısımları, her an taahhütnamesi feshedilmek kaydıyla bu Yönetmeliğin uygun görülen diğer usullerden biriyle satınalma komisyonu tarafından taşeronlara ihale edilebilir. Taşeronlara verilecek işlerin toplamı için tahmini bedelinin yarısını geçemez. İşin bitiminden sonra en geç üç ay içinde Rektörün kuracağı Kabul Heyeti tarafından iş yerinde yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucu düzenlenecek ikinci keşif kabul raporu ile kesin hesap çıkarılır ve Komisyona ibra edilir. Resmi ve Özelliği Olan Kuruluşlardan Sağlama MADDE 10. Yönetmeliğin 1. maddesi (a) ve (b) bendleri kapsamına giren her türlü iş ve alımlar: a) Genel, katma ve özel bütçeli kuruluşlar ile bunlara bağlı sabit veya döner sermeyeli işletmelerden, b) Kamu iktisadi teşebbüslerinden, c) Sermayesinin yarısından fazlası tek başına veya birlikte yukardaki bendlerde yazılı kuruluşlara ait olan kuruluşlardan, d) Özel kanunlarla kurularak kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliği olan kuruluşlardan, e) Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş olan vakıflar ile sermayesinin yarısından fazlası bu vakıflara veya bu vakıflarla birlikte kamu kuruluşu niteliğindeki kuruluşlara ait olan kuruluşlardan, f) Yönetmeliğin 17. maddesi gereğince kesin teminat alınmak kaydıyla, kanun yararına çalışan derneklerce kurulmuş vakıfların veya kamu yararına çalışan vakıfların sermayesinin tamamına sahip oldukları kuruluş, şirket ve müesseselerden, Kanuni birim fiyatlarla bedeli tespit edilmesi gereken iş ve alımlar hariç olmak üzere kıymet takdiri suretiyle sağlanır. Kıymet takdiri Satınalma Komisyonunca yapılır. Bu usulün uygulanabilmesi için, söz konusu iş ve alımlarını bu kuruluşların kadrosunda bulunan personel ve demirbaşında kayıtlı araç ve gereçlerle bilfiil üretilmesi, yapılması, taşınması zorunludur. Bu kuruluşlardan sağlanacak iş ve alımların bedel ve kalitelerinin piyasa fiyat ve evsafına uygun olması zorunlu olup bu kuruluşlar aracılığıyla piyasadan iş ve alım sağlanamaz. Mal ve hizmetin sağlanması düşünülen bu kurum ve kuruluşlardan yerine getireceği bütün teknik ve idari hususları da ihtiva eden detaylı teklif alınır. Bu teklif Satınalma Komisyonu tarafından incelenerek sözkonusu mal veya hizmetin bu kurum veya kuruluştan sağlanmasının idarenin yararına olup olmadığı hakkında karar verilir. Bu maddenin uygulanabilmesi için amirin ita onayı yeterli olup komisyon kararı alınması şart değildir. Sayıştay tescili ile Maliye Bakanlığı vizesi dışında kalan iş ve alımlar için sözleşme yapıp yapmamakta idare serbesttir. Bu maddeye göre sağlanacak her türlü mal ve hizmetlerle ilgili sözleşmelerin noterlikce tasdiki zorunlu değildir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Genel Hükümler Şartnameler MADDE 11. Yapılacak olan ihalelere ilişkin şartnameler, bu Yönetmelik ve uygulanması zorunlu olan diğer mevzuat hükümleri de dikkate alınarak idarece hazırlanır. Şartnamelerde aşağıdaki hususların bulunması zorunludur: a) İşin çeşidi, niteliği, tahmini bedeli, b) İşin başlama ve bitirme günleri, c) İşin gereği gibi yapılmaması, süresinde bitirilmemesi gibi hallerde uygulanacak cezai şartlar ve idare için doğacak hakların ne olduğu, d) Kontrol, muayene, teslim ve tesellüm yer şartları, e) Vergi harç ve benzeri giderlerin kanuni mükelleflerince ödeneceği, f) Geçici ve/veya kesin teminat miktarı, teminat olarak kabul edilebilecek değerlerin ne olduğu, g) İhaleye katılma şartları ve katılamayacak olanlar, h) Süre uzamasını gerektirecek zorunlu sebeplerin neler olduğu, ı) Verilen teklif mektuplarının geri alınamayacağı, j) Ödeme ve avansa ilişkin hükümler, k) Fiyat farkı verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları, l) İta Amirinin onay veya red kararının ihalenin yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde müteahhide bildirileceği, m) Tebliğ tarihinden itibaren tatil günleri hariç 10 gün içinde geçici teminatın kesin terminat miktarına çıkarılarak sözleşmenin yapılacağı, n) İdarenin ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğini yapmakta serbest olduğu, o) Makine ve teçhizat alımlarında da, montaj, yedek parça temini, bakım şartları ve garanti süresi. Bedel Tahmini MADDE 12. İşin tahmini bedeli idarece tespit edilir veya ettirilir. İşin niteliğine göre gerektiğinde bu bedel veya bu bedelin hesabında kullanılan fiyatlar Belediye, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Borsa gibi kuruluşlardan araştırılarak Komisyonca tahkik edilir. Yasal olarak kullanılması gereken birim fiyatları ve usullere bedeli tespit edilecek işlerde bunlara göre bedel tahmini yapılır. İlân İşleri MADDE 13 Teklif isteme, açık eksiltme veya kapalı zarf usulleriyle ihaleler için aşağıda belirtilen şekilde ilân yapılır. Pazarlık usulünde ilân yapıp yapmamakta idare serbesttir. İlânlar, satınalma komisyonu kararına istinaden, Resmi Gazete’de ihalenin yapılacağı yerde çıkan bir günlük gazetede ve işin özelliğine göre lüzum görülen yerlerde çıkan diğer gazetelerde, en az iki defa olmak üzere en az bir gün aralıkla yapılır. İlk ilân ile ihale günü arası 10 günden, son ilân ile ihale günü arası 4 günden az olamaz. MADDE 14. İlânlarda aşağıdaki hususlar belirtilir: a) İşin mahiyeti ve miktarı, gerekiyorsa keşif veya tahmini bedeli, b) Şartname, sözleşme tasarısı, proje, numune ve diğer evrakın (bedellli veya bedelsiz ) nereden alınacağı, c) İhalenin hangi gün ve saatte nerede yapılacağı, d) İhalenin hangi usulle yapılacağı, e) Teminat isteniyorsa miktarı, f) İstenebilecek lüzumlu belgeler, g) Kapalı zarf usulü ile yapılacak ihalelerde teklif mektuplarının hangi tarih, gün ve saate kadar nereye verileceği veya gönderileceği, h) İdarenin ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbest olduğu, ı) İşin özelliğine göre diğer hususlar. Geçici Teminat MADDE 15. İhaleye gireceklerden işin tahmini bedelinin % 3’ü oranında geçici teminat alınır. Tahmini bedel bildirilmediğinden teklif alma usulü ile yapılacak ihalelerde idarece tespit olunacak miktarda geçici teminat alınır. Yönetmeliğin 4. maddesinin (f) bendinde belirtilen usul ile 150.000.- liraya kadar olan işler için teminat alınmasına gerek yoktur. MADDE 16. Teminat olarak a) Tedavüldeki Türk Parası, b) Türkiye’de mevcut bankaların limit için süresiz teminat mektupları, c) Bütün Devlet içi İstikraz Tahvilleri ile özel kanunlarında teminat olarak kabul edileceği belirtilen tahviller, d) Borsada kote edilmiş esham ve tahvilat (Borsa kıymetlerinin % 15 noksanı ile kabul edilir.) Kesin Teminat MADDE 17. Kesin teminat ihale bedelinin % 6’sıdır. Müteahhit ihale kararının kendisine veya kanuni ikametgahına veya yetkili temsilcisine tebliğ tarihinden itibaren tatil günleri hariç 10 gün içinde geçici teminatını kesin teminat miktarına yükseltmeye ve sözleşmeyi yapmaya mecburdur. Müteahhit bu görevi yerine getirmediği taktirde geçici teminat Hazineye gelir kaydedilir. Verilmiş olan geçici teminat müteahhit istihkakına karşı verilecek paralardan % 10 alıkonulmak suretiyle kesin teminata yükseltilebilir. Kesin teminat verildikten sonra bu teminat İta Amirinin uygun bulması ile 10. maddedeki teminat çeşitlerinden biri ile değiştirilebilir. İstihkaklardan % 10 alıkonulmak suretiyle alınan teminat bu hükmün dışındadır. Teminatın Yatırılacağı Yer MADDE 18. Teminat olarak verilecek nakit ve tahviller Üniversite Saymanlık Müdürlüğü Veznesine makbuz karşılığı yatırılır. İhaleden sonra Saymanlık veznesine makbuz karşılığı yatırılmak kaydıyla satınalma komisyonuna yalnız banka teminat mektupları verilebilir. MADDE 19. Kesin teminatın iadesinde, a) İnşaat tesis ve onarım işlerinde 2490 sayılı Arttırma, Eksiltme ve İhale Kanunu’nun 27. maddesi hükümlerine göre, b) Diğer mal ve hizmet alımlarında teminatın % 50’si geçici kabulden sonra, geri kalan % 50’ si de taahhüdün tamamen yerine getirilmesinden sonra iade edilir. MADDE 20. 17. maddede yazılı süre içinde taahhüdün şartname hükümlerine göre yerine getirilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir. Sözleşme yapılan hallerde noterlikçe tasdikli sözleşme yapılması şarttır. İhaleye Giremeyecekler MADDE 21. Aşağıda yazılı kimseler gerek doğrudan doğruya ve gerekse bir vasıta ile ihaleye giremezler: a) Kanunlarla ve hükümet kararı ile geçici veya devamlı olarak genel katma ve özel bütçelerle idare olunan müesseselerin ve hususi kanunlarla kurulmuş bankalar ve İktisadi Devlet Teşekkülleri ihalelerine girmekten menedilmiş olanlar, b) Üniversiteden aylık veya ücret alan kurum mensupları (Yevmiye alanlar dahil), c) Üniversite ve bağlı kurumların merkez örgütü yöneticileri ve Satınalma Komisyonu Başkan ve üyelerinin ana, baba, evlat, karı, koca, kardeş, damat, kayınpeder, kayınvalide, kayınbirader, baldız ve bacanakları ile bunların ortakları, İhalenin Kesinleşmesi MADDE 22. İhaleler amir ita onayı ile kesinleşir. Bu onaya istinaden ihalenin yapıldığı en geç 15 iş günü içinde müteahhide tebliğ edilerek sözleşme yapmaya ve kesin teminat vermeye davet edilir. Kendisine ihale yapılmayan isteklilerinin teminatları iade edilir. MADDE 23. Şartname ve sözleşmelere konulacak hükme istinaden ve İta Amirinin onayı ile taahhüdün azami miktardan % 40 eksik ve/veya fazla iş yaptırılması veya malzeme alımı yapılabilir. MADDE 24. Taahhüdünü yerine getirmeyen müteahhit firma, müessese ve taşeronları kesin teminatları hüküm almaya hacet kalmaksızın irat kaydedilir. Nam ve hesaplarına yeniden bu Yönetmeliğin uygun görülecek usullerinden biri ile ihale yapılıp iki ihale arasında idare aleyhine husule gelecek zarar ile ihale masrafları müteahhit firma, müessese ve taşeronlardan hükmen tahsil edilir. Zarar, kesin teminat miktarından az olsa da kesin teminattan artan fark iade edilmez. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli Hükümler Gizlilik MADDE 25. İdarenin satın alacağı maddelere ait listeler, firmalardan gelecek teklif mektupları, proforma faturalar ve bunlar üzerinde verilecek kararlar, emirler ve yapılacak yazışmalar gizlidir. Taahhüdün tamamen ifası süresince bunlara ait hususları açıklayan veya gizlilik icaplarına riayet etmeyen memur ve müstahdemler işte menfaat kasdi olmasa dahi, üniversitenin ilgili yönetmeliği hükümlerine göre cezalandırılırlar. Vekillik MADDE 26. İstekliler eksiltmelere ya bizzat veyahut vekil veya mümessilleri vasıtasıyla müracat edebilirler. Mücbir Sebepler MADDE 27. Sözleşmeye bağlanan iş, İta Amirinin muvaffakatı olmadıkça başkasına devredilemez. Aksi takdirde sözleşme bozulur. Muvafakatsız devir sebebi ile sözleşme bozulursa 24. madde hükümleri uygulanır. MADDE 28. Müteaahhit iflas ederse sözleşme bozulur. Bundan bir zarar doğarsa 24. madde hükümleri uygulanır. Müteahhidin ölümü halinde, teminatı varislerine geri verilir. Bu durumda İta Amiri sözleşmeyi yok saymaya veya bir hafta içinde o iş için gerekli teminatı verecek taahhüdün yapılmasına istekli olan varislere devre yetkilidir. Müteahhit altı aydan fazla hapis cezası veya sürgün ile mahkum olursa idarenin kabul edebileceği bir vekil gösterilmek suretiyle iş devam eder. Aksi halde sözleşme bozulur. Ve yalnız teminat irat kaydolunur. MADDE 29. Müteahhit veya taşeron, taahhüdünü kısmen veya tamamen yerine getirmemesinin mücbir sebeplerden ileri geldiğini iddia ettiği ve taahhüdün yerine getirilmesine imkan bırakmayan sebeplerin zelzele, tufan gibi yer ve gök afetleri, müteahhidin kasıt ve ihmali dışında meydane gelen kara, deniz ve hava kazaları, harp hali, sözleşme yapıldıktan sonra neşrolunan mevzuat ve hükümet emirleri, yangın, grev, lokavt, döviz transferlerinin zamanında yapılamaması gibi olaylar olduğu anlaşılırsa bu sebeplerin takdiri ve mücbir sebeplerle geçen müddet sözleşme müddetine eklenmesi İta Amirine aittir. Sözleşme ve şartnamelerde yazılı olmayan diğer mücbir sebeplerin takdiri ve bu kabil sebeplerle sözleşmelerde yapılacak tadilllerde veya müddetin uzatılmasında veya sözleşmenin karşılıklı olarak tasfiyesine Üniversite yönetim kurulu karar verir. Ancak bu gibi durumlarda bir hakkın veya menfaatın terki söz konusu olduğu takdirde 2547 sayılı Kanun’un 56. maddesinin (d) fıkrası hükmü uygulanır. Mücbir sebeplere ilişkin belgeler hariçte mahallin Türk Mümessilliğine, dahilde en büyük mülki makama tasdik ettirilir. Parasal Sınırlar MADDE 30. Bu Yönetmelik’te yer alan parasal sınırlar her yıl, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmak kaydıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından yeniden belirlenir ve yayınlanır. Dış Alımlar MADDE 31. Bu madde Yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 32. Yönetmeliğin 1. maddesinde sayılan işlerin dış memleketlerden temin edilme zorunluluğunun doğması ve bu Yönetmelik uyarınca temin edilememesi hallerinde: İthalat Rejimi Kararı, İthalat Yönetmeliği ve Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki Kararlarla, bu kararlara ilişkin tebliğler esaslarına uyulmak, Söz konusu alımlara ilişkin komisyonlar bu Yönetmelik esasları uyarınca kurulmak, Araya aracı ve komisyoncu girmeksizin doğrudan doğruya firmalara veya kanuni temsilcilerine sipariş verilmek, Sözleşme akdetmek veya alınan proforma faturalarla yetinilmek, Geçici veya kesin teminat aranmamak, gerekirse malın zamanında gelmesini sağlamak için mal bedeli üzerinden % 10 kontrgarantili teminat mektubu alınmak, Firmalar veya kanuni vekillerine bu işler dolayısıyla komisyon veya benzeri nam altında herhangi bir ödeme yapılmamak, Sigorta işleri milli sigorta şirketlerinden birine yaptırılmak, Firmalarla yapılan anlaşmalardan sonra anlaşılan bedel üzerinden doğrudan doğruya firmalar lehine dönülmez akredilif açılmak, Mal ve hizmet bedellerinin normal düzeyde olduğunu firmanın bağlı olduğu ülkenin resmi kuruluşları ile o yer Türk resmi makamlarına onaylattırmak kaydıyla pazarlıkla temin edilir. MADDE 33. Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden yürürlükte bulunan tüm üniversitelerin konuya ilişkin yönetmelikleri yürürlükten kaldırılmıştır. GEÇİCİ MADDE 1. Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde üniversitelerce özel yönetmeliklerle ihaleye çıkarılmış ve seri olarak yürüyen işler eski mevzuata göre yürütülür. MADDE 34. Sayıştay görüşü de alınan bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. MADDE 35. Bu Yönetmelik hükümlerini yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.