T.C.

RESMİ GAZETE

7 Nisan 2004

ÇARŞAMBA

Sayı : 25426

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 — 8/3/2000 tarihli ve 23987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (k) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(k) Görevde Yükselme Eğitimi: Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin, Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (A) bendinin (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) ve (h) alt bentlerinde sayılan unvanlar hariç olmak üzere, görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi için atanacakları görevin özelliğine göre en az 75 saat olmak üzere verilecek görevde yükselme eğitimini,"

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"A-Yönetim Hizmetleri Grubu;

a) Genel Sekreter,

b) Genel Sekreter Yardımcısı,

c) I.Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı,

d) Hukuk Müşaviri,

e) Üniversite Hastaneleri Başmüdürü,

f) Fakülte Sekreteri, Yüksek Okul Sekreteri, Enstitü Sekreteri,

g) Özel Kalem Müdürü,

h) Savunma Sekreteri,

i) Müdür (Çiftlik Müdürü, Yurt Müdürü, Hastane Müdürü, İlköğretim ve Ortaöğretim Müdürü, Döner Sermaye İşletme Müdürü ile diğer unvanlı müdürler), Şube Müdürü,

j) Müdür Yardımcısı,

k) Şef,

B- Avukatlık Hizmetleri, Araştırma, Planlama ve Danışma Grubu;

a) Uzman, Araştırmacı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Müze Araştırmacısı,

b) Avukat,

C- Teknik Hizmetler Grubu;

a) Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Bölge Plancısı, Jeolog, Hidrobiyolog, Hidrolog, Jeomorfolog, Fizikçi, Jeofizikçi, Matematikçi, İstatistikçi, Yöneylemci, Ekonomist, Kimyager, Heykeltraş, Arkeolog, Astronom, Kaptan,

b) Tekniker, Teknik Ressam, Grafiker, Restoratör,

c) Teknisyen, Rasatçı, Ressam, Makinist, Matbaacı, Gemi Adamı, Fotoğrafçı, Dekoratör, Desinatör,

D- Sağlık Hizmetleri Grubu;

a) Tabip, Diş Tabibi, Veteriner, Eczacı, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Psikolog, Pisikiyatrist, Bakteriolog, Fizyoterapist, Diyetisyen, Çocuk Gelişimcisi, Sağlık Fizikçisi,

b) Baş Hemşire,

c) Sağlık Teknikeri, Odyolog, Tıbbi Teknolog,

d) Hemşire, Sağlık Memuru, Ebe, Laborant, Hayvan Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni, Veteriner Sağlık Teknisyeni,

E- Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

a) Çözümleyici,

b) Programcı,

F- Mesleki Hizmet ve Eğitim Grubu;

Mütercim, Kütüphaneci, Antrenör, Sinema TV Uygulayıcısı, Kamereman, Öğretmen,

G - Genel İdare Hizmetleri Grubu;

a) Ayniyat Saymanı, Sıhhi Malzeme Saymanı,

b) Memur, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Çocuk Eğitimcisi, Ambar Memuru, Santral Memuru, Daktilograf, Sekreter, Veznedar, Satınalma Memuru, Ayniyat Memuru, Yurt Yönetim Memuru, Tahsildar, Mutemet, İkmal Malzeme Sorumlusu, Raportör,

c) Şoför,

H - Koruma ve Güvenlik Hizmetleri;

a) Koruma ve Güvenlik Amiri, Koruma Güvenlik Şefi,

b) Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

I - Din Hizmetleri Grubu;

İmam."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 6 — Görevde yükselme suretiyle atanılabilmek için hizmet grupları itibarıyla aşağıdaki şartlar aranır:

a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (A) bendinin (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i) ve (j) alt bentlerinde sayılan unvanlı kadrolara atanacakların en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmaları, (e) bendinde sayılan Hukuk Müşaviri kadrosuna atanacakların en az 2 yıl avukat olarak çalışmış olmaları ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımaları gerekir. Aşağıdaki bentlerde sayılan kadrolara atanmak üzere başvuran adayların ilan tarihi itibariyle yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında en az 2 yılını geçirmek kaydıyla 3 yıl hizmeti bulunmak,

b) Yardımcı Hizmetler Sınıfından Şoför kadrolarına atanabilmek için;

1- En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2- En az 5 yıllık (B) veya (E) tipi sürücü belgesi sahibi olmak,

3- Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması en az 70 puan olmak,

c) Koruma ve Güvenlik Görevlisi, İmam, Şoför veya Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadrolarından bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (G) bendinin (a) ve (b) alt bendinde sayılan kadrolara atanabilmek için;

1- Bu bendin (a) alt bendinde sayılanlar için en az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu, (b) alt bendinde sayılanlar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2- Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması en az 70 puan olmak,

d) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (C) bendinde sayılan kadrolara atanabilmek için;

1- Bu bendin (a) alt bendinde sayılanlar için en az dört yıllık yüksek öğrenim, (b) alt bendinde sayılanlar için en az iki yıllık yüksek öğrenim, (c) alt bendinde sayılanlar için en az lise dengi mesleki eğitim veren okul mezunu olmak,

2-Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması en az 70 puan olmak,

e) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (D) bendinde sayılan kadrolara atanabilmek için;

1- Bu bendin (a) ve (b) alt bendinde sayılanlar için en az dört yıllık yüksek öğrenim, (c) alt bendinde sayılanlar için en az iki yıllık yüksek öğrenim, (d) alt bendinde sayılanlar için en az lise dengi mesleki eğitim veren okul mezunu olmak,

2- Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması en az 70 puan olmak,

f) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1- En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2- Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması en az 70 puan olmak,

3- 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun’da belirtilen şartları taşımak,

g) Koruma ve Güvenlik Amiri ile Koruma ve Güvenlik Şefi kadrolarına atanabilmek için;

1- En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2- Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosunda bulunmak,

3- Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması en az 70 puan olmak,

4- 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun’da belirtilen şartları taşımak,

h) İmam Kadrosuna atanabilmek için;

1- İlahiyat Meslek Yüksekokulu veya İlahiyat Fakültesi mezunu olmak,

2- Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması en az 70 puan olmak,

ı) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (E) bendinde sayılan kadrolara atanabilmek için;

1- Programcı kadrosu için konusuyla ilgili en az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu, çözümleyici kadrosu için konusuyla ilgili en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2- En az iki programlama dilini ve işletim sisteminin uygulanmasını bilmek,

3- Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması en az 70 puan olmak,

4- Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tesbit Sınavında en az (D) düzeyinde başarılı olmak,

j) Mütercim ve Öğretmen kadrolarına atanabilmek için;

1- Mütercim kadrosu için üniversitelerin Mütercim ve Tercümanlık bölümü mezunu olmak ve Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tesbit Sınavı’nda (B) düzeyinde başarılı olmak, Öğretmen kadrosu için eğitim fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2- Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması en az 70 puan olmak,

k) Kütüphaneci, Antrenör, Sinema TV Uygulayıcısı kadrolarına atanabilmek için;

1- Kütüphaneci kadrosu için dört yıllık fakülte veya yüksekokulların kütüphanecilikle ilgili bölümlerinden mezun olmak, Antrenör kadrosu için Beden Eğitimi ve Spor yüksekokullarının antrenörlük eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak, Sinema TV Uygulayıcısı için Güzel Sanatlar ve İletişim fakültelerinin Sinema-TV bölümünden mezun olmak,

2- Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması en az 70 puan olmak,

l) Şef kadrolarına atanabilmek için;

1- En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2- Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması en az 70 puan olmak,

m) Avukat, Araştırmacı, Uzman, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Müze Araştırmacısı kadrolarına atanabilmek için;

1- Avukat kadrosu için Avukatlık ruhsatına sahip olmak, Araştırmacı, Uzman, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Müze Araştırmacısı için en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2- Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması en az 70 puan olmak,

n) Müdür Yardımcısı kadrolarına atanabilmek için;

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartları taşımak,

2- En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

3- Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması en az 70 puan olmak,

4- Sınav tarihi itibarıyla yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında bu Yönetmeliğin ikinci maddesinin (A) bendinin (k), (B), (C) ve (F) bentlerinin (a), (D) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde yer alan kadro unvanlarından birinde çalışıyor olmak,

o) Müdür ve Şube Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartları taşımak,

2- En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

3- Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması en az 70 puan olmak,

4- Sınav tarihi itibarıyla yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında bu Yönetmeliğin ikinci maddesinin (A) bendinin (j) ve (k), (B), (C) ve (F) bentlerinin (a), (D) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde yer alan kadro unvanlarından birinde çalışıyor olmak,

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 7 — Kurumun belirleyeceği tarihlerde Personel Dairesi başkanlıklarınca bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (f) alt bentlerinde yer alan ders konularında en az 30 saat (günde en fazla 7 saat), (g) alt bendinde yer alan ders konusunda ise en az 45 saat olmak üzere toplam en az 75 saat olacak şekilde görevde yükselme eğitim programı düzenlenir. Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için eğitim programının tamamına katılmaları şarttır."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 8 — Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, sayısı, son başvuru tarihi ve sınava girecek personelde aranacak nitelikler son başvuru tarihinden en az 30 gün önce birimlere; eğitimin yapılacağı yer, zaman ve diğer hususlar ise eğitime katılacaklara eğitim tarihinden en az 15 gün önce Kurumca duyurulur."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 9 — Görevde Yükselme Eğitimi duyurusunun yapılmasından sonra, durumları aranan niteliklere uyan personel, görevde yükselme eğitimine (ilan edilen kadrolardan ancak birine) katılma isteklerini ilgili daire başkanlıklarına veya birim amirlerine bir dilekçe ile bildirirler."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 11 — Birimler tarafından personel dairesi başkanlığına gönderilen başvuru dilekçeleri, başvuru inceleme kurulunca, başvuruda bulunanların gerekli nitelikleri taşıyıp taşımadıklarının saptanması amacıyla incelenir. İnceleme yapılırken Yönetmelik ekinde yer alan Ek 1 değerlendirme formu dikkate alınarak şartları uygun bulunanların sayısı ilan edilen kadro sayısının iki katına indirilir. İnceleme sonuçları adaylara tebliğ edilmek üzere birimlerine yazı ile bildirilir."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 12 — Personel dairesi başkanlıkları veya ilgili birimler başvuru inceleme kurulunun belirlediği adayları bir üst göreve hazırlamak amacıyla görevde yükselme eğitimine alır. Bu eğitime katılıp, görevde yükselme sınavında başarısız olan, sınava katılmayan veya sınavda başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmek için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmasına ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir."

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesine son fıkrasından önce gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Görevin niteliği ile ilgili konuları içeren ders notları Kurumca hazırlanarak eğitime katılanlara verilir. Birer örnekleri de sınavdan önce Devlet Personel Başkanlığına ve soruların hazırlanması amacıyla sınavı yapacak kuruma gönderilir."

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Kurumlar, görevde yükselme eğitiminin tamamlanmasını müteakiben (30) gün içinde sınavı yapacak olan kurumla gerekli protokolü tesis etmek amacıyla müracaat eder."

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin parantez içinde yazılan ibareleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"5 inci maddesinin (A) bendinin (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) ve (h) alt bentlerinde sayılan unvanlar hariç"

MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 17 — Sınav kurulu, Yükseköğretim Kurulunda, Üniversitelerarası Kurulda ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinde bu kurumların başkanlarının, Yükseköğretim kurumlarında ise rektörlerin atayacağı ve personel birimi ve/veya eğitim birimi temsilcilerinin de bulunacağı beş asıl, bir yedek olmak üzere yükselme sınavının niteliğine ve zamanına göre aynı veya farklı kişilerden oluşur. Sınav kurulunun sekreteryalığı personel birimince veya eğitim birimince yürütülür."

MADDE 13 — Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 20 — Sınavı kazananlar, başarı sırasına göre atamaya yetkili amir tarafından ilan edilen boş kadrolara (60) gün içerisinde atanırlar. Başarı notunun aynı olması halinde, atamada Ek-1’deki değerlendirme formundaki kriterler dikkate alınır, puanı fazla olan aday öncelik kazanır. Sınav sonuçları aynı unvan için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir."

MADDE 14 — Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ders Ücretleri

Madde 24 — Görevde Yükselme Eğitiminde görev alacak eğiticilerin ders ücretleri 657 ve 2914 sayılı kanunlar çerçevesinde ödenir."

MADDE 15 — Aynı Yönetmeliğe ekteki Ek-1 ilave edilmiştir.

Yürürlük

MADDE 16 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 — Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

 

EK- 1

DEĞERLENDİRME FORMU

 

Adı ve Soyadı :

 

Sicil No :

 

Görev Yeri ve Unvanı :

DEĞERLENDİRME KISTASLARI

Puan Değeri

Adayın Puanı

1.Başvuru tarihi itibariyle öğrenim durumu (En son öğrenim durumu esas alınır)

 

 

a) Önlisans

4

 

b) 3 Yıllık Yüksek Okul

6

 

c) Lisans

8

 

d) Yüksek Lisans

10

 

e) Doktora

12

 

2.Müracaat bitim tarihi itibariyle 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süresinin (İşçi statüsü ile geçici personel statüsünde geçirilen hizmetler hariç)

 

 

a) 10 yıla kadar (10 yıl dahil) her bir yıl için

1

 

b) 10 yıldan sonraki her bir yıl için

0,15

 

3.Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve daha fazla olanların bu sicil notunun aritmetik ortalamasının 1/10'u (Üç yıllık ortalama sonucu kesirli olması halinde tam sayıya tamamlandıktan sonra 1/10'u hesaplanır)

 

 

4.İlgili mevzuat hükümlerine göre atamaya yetkili amirlerce verilmiş olan (Aynı yılda verilmiş birden fazla belge varsa, sadece birer tanesi değerlendirmeye alınır)

 

 

a) Her takdirname için

2

 

b) Her ödül için

4

 

5. "Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" yürürlüğe girdikten sonra katıldığı her bir hizmetiçi eğitim programından (Her yıl için adayın katıldığı en çok süreli olan bir eğitim

programı değerlendirilir)

 

 

a) 05-15 gün süreli

0,5

 

b) 16-31 gün süreli

1

 

c) 2-3 ay süreli

1,5

 

d) 4-6 ay süreli

2

 

e) 7-12 ay süreli

2,5

 

f) 12 aydan fazla süreli

3

 

6.Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi ve Seviye Tespit Sınavından (375 sayılı KHK'ya göre belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirme sadece bir dil için yapılır)

 

 

a) (D) alanlara

2

 

b) (C) alanlara

4

 

c) (B) alanlara

6

 

d) (A) alanlara

8

 

7.Aldığı her disiplin cezasından (Af kapsamına girenler hariç)

 

 

a) Her uyarma, kınama için

-2

 

b) Her aylıktan kesme için

-4

 

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması için

-6

 

8.Görevde yükselme eğitimine katılan ve sınavlarda başarısız olanlarla sınavlara mazeretsiz olarak katılmayanların (Aynı veya benzer unvanlar için uygulanır)

 

 

a) Başarısız olduğu her bir sınav için

-2

 

b) Mazeretsiz katılmadığı her bir sınav için

-3

 

Eksi puanlar düşüldükten sonra toplam