Yükseköğretim Kurulu Yayımlanacak Metin:Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

MADDE 1- 8/3/2000 tarihli ve 23987 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (k) ve (l) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "k) Görevde Yükselme Eğitimi: Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin; 5 inci maddenin (A) bendinin (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i) ve (j) alt bentlerinde sayılan unvanlar hariç olmak üzere görevde yükselme mahiyetindeki atamaların yapılabilmesi için, atanacakları görevin özelliğine göre en az 75 saat olmak üzere verilecek görevde yükselme eğitimini," "l) Görevde Yükselme Sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı," MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin, (A) bendinin (e) alt bendi, (E) bendi ve (G) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “e) Hukuk Müşaviri ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri,” “E- Teknik Hizmetler Grubu; a) Yüksek Mühendis, Mühendis, Yüksek Mimar, Mimar, Şehir Plancısı, Bölge Plancısı, Jeolog, Hidrojeolog, Hidrolog, Jeomorfolog, Fizikçi, Matematikçi, İstatistikçi, Yöneylemci, Matematiksel İktisatçı, Ekonomici ve Kimyager, b) Tekniker, c) Teknikseyen, Teknik Ressam." “G-Araştırma, Planlama ve Eğitim Grubu; a) APK Uzmanı, Uzman, Araştırmacı, Öğretmen,” MADDE 3-Aynı Yönetmeliğin 6 ıncı maddesinin (a) bendi ve (n) bendinin 4 nolu alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye (p) bendinden sonra gelmek üzere ( r) bendi eklenmiştir. “a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (A) bendinin (a),(b),(c),(d),(e),(f),(g),(h),(i) ve (j) alt bentlerinde sayılan unvanlı kadrolara atanacakların en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmaları, (e) bendinde sayılan Hukuk Müşaviri kadrosuna atanacakların en az 10 yıl avukat olarak çalışmış olmaları ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımları gerekir. “n) 4-Sınav tarihi itibariyle yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında en az beş yıl şef, çözümleyici, programcı kadrolarında görev yapmış olmak,” " r) (o) ve (p) bentlerinde sayılan kadrolara tabip, diş tabibi, eczacı, avukat, mühendis, mimar unvanlı personelin atanmasında beş yıl şef, ayniyat saymanı, uzman, APK uzmanı kadrosunda çalışmış olma, (m) ve (n) bentlerinde sayılan kadrolara aynı unvanlı personelin atanmasında ise şef, çözümleyici, programcı, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, ayniyat saymanı olma koşulu aranmaz. Ancak, 657 sayılı Kanunun 68/B maddesindeki şartları taşıması,” MADDE 4-Aynı Yönetmeliğin 7 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Madde 7- Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, kurumun belirleyeceği tarihlerde personel dairesi başkanlıklarınca en az 75 saat olmak üzere düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programının tamamına katılmaları şarttır.” MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 8- Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak boş kadroların unvanı, derecesi, sayısı, sınava girecek personelde aranacak nitelikler ve son başvuru tarihi ile eğitimin yapılacağı yer, zaman ve diğer hususlar son başvuru tarihinden en az 30 gün önce kurumca birimlere duyurulur.” MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “İlgili daire başkanlıkları ile birim amirleri, başvuru dilekçelerini görüşleri ile birlikte bir hafta içinde personel dairesi başkanlığına bildirir” MADDE 7-Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Başvuru İnceleme Kurulu Madde 10- Başvuru inceleme kurulu Yükseköğretim Kurulunda, Üniversitelerarası Kurulda ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinde bu Kurumların Başkanlarının, Yükseköğretim Kurumlarında ise Rektörlerin atayacağı ve personel birimi ve/veya eğitim birimi temsilcilerinin de bulunacağı 3 ü asıl, 1 i yedek olmak üzere yükselme eğitiminin niteliğine ve zamanına göre aynı veya farklı kişilerden oluşur.” MADDE-8 Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Birimler tarafından personel dairesi başkanlığına gönderilen başvuru dilekçeleri, başvuru inceleme kurulunca, başvuruda bulunanların gerekli nitelikleri taşıyıp taşımadıklarının saptanması amacıyla incelenir.” MADDE-9 Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Personel dairesi başkanlıkları veya ilgili birimler başvuru inceleme kurulunun belirlediği adayları bir üst göreve hazırlamak amacıyla görevde yükselme eğitimine alır. Bu eğitimi tamamlayanlar, iki yıl süre ile ilgili görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.” MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Görevde Yükselme Sınav Şekli Madde 14-Görevde yükselme sınavı Kurum tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’na veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yazılı olarak yaptırılır.” MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Madde 15-Görevde yükselme sınavı, boş kadro durumu ve talepleri göz önüne alınarak her unvan için ayrı ayrı ve yılda iki defadan fazla olmamak üzere yapılır.” MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Görevde Yükselme Sınav Şartı Madde 16- Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların bu Yönetmelik kapsamında bulunan görevlere (5 inci maddenin (A) bendinin (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i) ve (j) alt bentlerinde sayılan unvanlar hariç) atanabilmeleri için, görevde yükselme sınavına katılarak 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alarak başarılı bulunmaları şarttır.” MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 17- Sınav kurulu, Yükseköğretim Kurulunda, Üniversitelerarası Kurulda ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinde bu Kurumların Başkanlarının, Yükseköğretim Kurumlarında ise Rektörlerin atayacağı ve personel birimi ve/veya eğitim birimi temsilcilerinin de bulunacağı 3 ü asıl, 1 i yedek olmak üzere yükselme sınavının niteliğine ve zamanına göre aynı veya farklı kişilerden oluşur. Sınav kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar. Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir. Sınav kurulu, üye tam sayısı ile toplanır ve çoğunlukla karar verir. Oylamada çekimser oy kullanılamaz.” MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin (1),(2) ve (3) nolu alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "1- Görevde yükselme sınavının düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, 2-Sınavda sorulacak soruların bilgi kaynağının hazırlanmasına katkıda bulunmak, 3-Sınav sonuçlarını, en yüksek nottan başlamak üzere bir başarı listesi düzenleyerek ilan etmek," MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Sınav Sonuçlarının Açıklanması Madde 19- Sınav kurulu, sınav sonuçlarını sınav bitim tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde ilan eder ve kuruma yazılı olarak bildirir. Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların ilanını takip eden 10 gün içinde bir dilekçe ile sınav kuruluna yapılır. İtirazlar sınav kurulu tarafından 10 gün içerisinde incelenerek sonuç, ilgiliye ve kuruma yazılı olarak bildirilir. İtiraz sonucu verilen karar kesindir.” MADDE 16-Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesine üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır.” MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Madde 24- Aynı unvanlı kadrolar için yapılan görevde yükselme sınavlarında iki kez başarılı olamayanlar ile herhangi bir nedenle sınavı geçersiz sayılanlar katıldıkları son sınav tarihinden itibaren 2 yıl içinde aynı unvanlı kadrolar için yapılacak görevde yükselme sınavına giremezler.” MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 25- 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine Dair Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre ilk defa kuruma atanacaklar hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.” Yürürlük MADDE 19- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 20- Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.