Doçentlik Sınav Yönetmeliği (2)

Doçentlik Sınav Yönetmeliği Başvurma Şartları MADDE 1. Doçentlik sınavına katılabilmek için adaylarda aranacak şartlar şunlardır: a) Bir lisans diploması aldıktan sonra, doktor veya tıpta uzman unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak, b) Orijinal bilimsel araştırma ve yayınlar yapmış; orijinal sanat eserleri yaratmış, ortaya koymuş, alanında araştırmalar yapmış; uygulamalı sanat dalında konserler, resitaller, temsiller vermiş olmak, c) Üniversitelerarası Kurulca merkezi sistemle hazırlanacak bir yabancı dil sınavını başarmış olmak, d) Tıp Anabilim Dallarının birinde doçentlik sınavına başvuran adayların anabilim dalına bağlı bilim dalını gösterebilmesi için bu bilim dalından doktora yapmış olmak veya tıpta uzmanlık yetkisini almış bulunmak. Yabancı Dil Sınavı MADDE 2. Doçentliğe başvuracak olanların tâbi bulundukları yabancı dil sınavı Üniversitelerarası Kurulca merkezi sistemle hazırlanır. Bu sınavın nasıl yapılacağı Üniversitelerarası Kurul Kararı ile belirlenir. Merkezi Yabancı Dil Sınavı İngilizce, Fransızca, Almanca veya İtalyanca’dan yapılır. Yukarıda belirtilenlerden başka dillerde yabancı dil sınavı açılması Üniversitelerarası Kurulun Kararı ile olur. Yabancı Dil Sınavının adayın bilim veya sanat dalı ile ilgili olması şart değildir. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar yabancı dil sınavına başka bir dilde girmek zorundadırlar. Merkezi Yabancı Dil Sınavında adaylarca verilen cevap kağıtları bilgisayarda değerlendirilir ve doğru cevap sayısının yüz üzerinden en az yetmiş olması halinde aday sınavı başarmış sayılır. Sınav sonucu adaylara mektupla bildirilir. Sınavda başarısız olan adaylar sınava daha sonraki dönemlerde devam ederler. MADDE 3. Deneme Dersi (Yürürlükten Kaldırılmıştır). Doçentlik Sınavı-Bilim ve Sanat Dalları ve Sınav Açılması MADDE 4. İlgili Kanuna göre tespit edilen bilim ve sanat dallarından Doçentlik Sınavı açılacak olanlar Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenir ve Genel Sekreterlik tarafından bütün Üniversitelere bildirilir. Adaylar bilim ve sanat dalı listesini Üniversite Rektörlüklerinden alabilirler. Belirlenmiş bilim ve sanat dallarında doçentlik sınavı yılda bir defa Haziran ayında açılır. Başvuru MADDE 5. Doçentlik Sınavına girmek isteyenler 1-15 Haziran tarihleri arasında Üniversite Rektörlüklerine dilekçe ile başvururlar ve dilekçede doçent olmak istedikleri Anabilim, Bilim (Tıpta Uzmanlık veya doktora yaptıkları) ve Anasanat, Sanat dalını, uzmanlık ve araştırma konularını belirtirler. Dilekçeye, lisans diploması, doktora diploması veya Tıpta Uzmanlık Belgesi veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilmiş belli sanat dallarının birinde kazanılmış yeterlik belgesi, yabancı dil başarı belgesi, tasdikli nüfus cüzdanı sureti, doktora yurtdışında alınmış ise Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliğinin kabul edildiğine dair alınan belge eklenir. Anabilim dalında başvuran aday doktora, tıpta uzmanlık tezi veya sanatta yeterlik eserinden ve keza yayınlarından, yayın listelerinden ve özgeçmişinden onar nüshayı; bir dönem yayınları yetersiz bulunduğu için başarısız sayılan adayların müteakip dönemde başvurularında yeni yayın listeleriyle birlikte önceki başvurularında sundukları yayın listelerinden de onar nüshayı, Üniversitelerarası Kurulca belirlenmiş Anasanat dallarından birinde başvuran aday ise, sanat faaliyetlerine ilişkin belgelerle, varsa alanındaki araştırma ve başvurduğu dala göre orijinal sanat eserlerinin veya uygulamalarının fotoğraf, dia veya diğer türlerde kopyalarıyla ses veya görüntü kayıtlarından ve özgeçmişinden onar nüshayı rektörlüğe teslim eder. Adayın basılmakta olan eserleri varsa bunların baskı için kabul edildiğini gösteren resmi belgenin ibrazı gerekir. Rektörlükler isteklilerin Kanun ve Yönetmelikteki şartlara uygun olarak müracaat ettiklerini tespit ettikten sonra böyle bir tespiti belirten bir yazı ile adayların isimlerini ve başvurdukları anabilim, bilim (Uzmanlık, doktora, sanatta yeterlik yaptıkları) ve anasanat, sanat dallarını belirten bir listeyi Haziran ayının ikinci yarısında Üniversitelerarası Kurula gönderirler. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Rektörlüklerden gelen başvuruları jüri seçimi için Doçentlik Sınav Komisyonuna gönderir. Jüri Seçimi MADDE 6. Doçentlik Sınav Komisyonu, adayların dilekçelerinde belirttikleri bilim veya sanat dallarına, uzmanlık ve araştırma konularına göre ad çekme usulü ile jürilerin asil ve yedek üyelerini gün ve yer belirleyerek seçer ve Üniversitelerarası Kurulun onayına sunar. Jüriler sözkonusu bilim veya sanat dalındaki beş profesörden oluşur. Öğretim üyesi sayısı yeterli ise asil üyelerin her biri değişik üniversitelerin veya aynı üniversitenin değişik fakültelerinin öğretim üyeleri arasından seçilir. Her jüri için dört de yedek üye seçilir. Varsa, yedek üyelerden ilk ikisi jüri toplantısının yapılacağı şehirdeki üniversitelerin öğretim üyeleri arasından seçilir. Jürilerin asil ve yedek üyelerinin seçiminde bilgisayardan yararlanılabilir. Aday sayısının üçden çok olması halinde bir bilim veya sanat dalından birden çok jüri kurulur. Aynı bilim veya sanat dalında yeter sayıda üye bulunmadığı veya adayın bilim dalı, sanat dalı veya uzmanlık ve araştırma konularının özelliği zorunlu kıldığı taktirde, yakın bilim veya sanat dallarından jüri seçimi yapılabilir. Yeterli sayıda üye bulunmadığı hallerde jüride beş asil üye kalmak şartıyla yedek üye sayısı ikiye kadar düşürülebilir. Jürinin bu şekilde de teşkiline imkan bulunmadığı hallerde, jüri üyeleri sayısı üç olarak kabul edilebilir ve bu taktirde varsa bir veya iki de yedek üye seçilir. Jürilerin Bildirilmesi MADDE 7. Doçentlik Sınav Komisyonu tarafından tespit edilerek Üniversitelerarası Kurulun onayından sonra kesinleşen jüriler, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca listeler halinde Rektörlüklere bildirilir. Rektörlükler kendilerine bildirilen jürileri ilgili Dekanlıklar aracılığıyla üyelere ve adaylara duyurur. Kesin zorunluklar nedeni ile jüriye katılamıyacak olan üyeler katılamama sebeplerini mensup oldukları Fakültenin Yönetim Kuruluna bildirerek müsaadelerini isterler. Yönetim Kurulları kesin zorunluluk bulunmadıkça, jüri üyelerinin görevlerinden ayrılmalarına müsaade edemezler. Görevini yerine getirmeyen jüri üyeleri hakkında mensup oldukları Üniversite Rektörlükleri 15 gün içinde disiplin soruşturması yaptırmakla yükümlüdürler. Herhangi bir sebeple jüri toplantısına katılamamış olan üyenin yerine toplantının yapılmakta olduğu fakültenin Dekanı ilk sıradan başlayarak yedek üyeyi davet eder. Yedek üyenin davet edilmesi halinde dahi jüri tam sayıyla toplanamıyor, ancak mevcut üyeler çoğunluğu teşkil ediyorsa, bu üyelerin engeç 15 gün içinde yapılacak yeni toplantının tarihini belirterek düzenleyecekleri tutanak Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına gönderilmek üzere toplantının yapıldığı fakültenin Dekanına verilir. Üniversitelerarası Kurul Başkanı yeni toplantının tarihini jürinin diğer üyelerine bildirir. Jüri toplantısında çoğunluk sağlanamayan hallerde ise, yeni toplantının tarihi Üniversitelerarası Kurul Başkanı tarafından tespit edilerek üyelere duyurulur. Eserlerin İncelenmesi MADDE 8. Adayın teslim ettiği yayınları, sanat eserlerinin ses ve görüntü kayıtları, sanat dallarındaki değerlendirmeye esas teşkil edecek her türlü doküman ve metin rektörlüklerce jürilerin rektörlüklere bildirilmesinden sonra 1 hafta içerisinde jürinin asil ve yedek üyelerine gönderilir. Bu yayınlar orijinal ve bilimsel nitelikte olmak şartıyla doktora ve sanatta yeterlik çalışmaları sırasında veya doktoradan ve sanatta yeterlikten sonra da yapılmış olabilir. Doktora, tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik tezleri değerlendirmeye alınmaz. Jüri üyeleri, bilim dalında başvuran adayın başvuru dilekçesi ile birlikte sunduğu yayınların; sanat dalında başvuranların çalışmalarına ait belgelerle, varsa araştırma veya yayınlarını veya her ikisini, şekil ve esas yönünden tahlili şekilde inceler ve ayrıntılı birer rapor hazırlar. Hazırlanan bu raporlar Kasım-Aralık aylarında yapılacak jüri toplantısına sunulur. Bu toplantının tarihi ve yeri Doçentlik Sınav Komisyonu tarafından belirlenir ve rektörlükler tarafından eserler jüri üyelerine gönderilirken üyelere ve adaylara bildirilir. Ayrıca adayların doçentlik sınavına girecekleri yer, gün ve saati öğrenebilmeleri için toplantı yerinde bulunmaları istenir. Sözlü Sınav MADDE 9. Adaylar belirtilen gün, saat ve yerde sözlü sınava tâbi tutulurlar. Sınav öğretim üyelerine açıktır. Sınav bilim veya dalına giren konularda yapılır. Sözlü sınav birbuçuk saatten fazla süremez. Bu sınav sırasında, gereken bilim ve sanat dallarında adayın kendi bilim ve sanat dalı ile ilgili metin veya konular üzerinde bir yoklama da yapılır. Uygulamalı bilim dallarında adaya laboratuvar çalışması, hasta muayenesi, ameliyat gibi uygulamalar ve pratik konu incelemesi yaptırılır. Sınava müzik ve sahne sanatlarının uygulamalı dallarında katılan adaylara en az 60 dakikalık resital veya temsil gibi sahne uygulaması ile öğretim uygulaması ve/veya pratik konu incelemesi yaptırılır. Sahne uygulaması için öngörülen süre sahne sanatlarında, jürinin takdiriyle, sanat dalının özellikleri gözönüne alınarak yarısı kadar azaltılabilir ve bu durumda geri kalan süre öğretim uygulaması ve pratik konu incelemesi için ayrılan süreye eklenir. Sınava, müzik kompozisyonu, koreografi dallarında katılan adayların uygulamalı sınavları, eserlerinin bazılarının canlı olarak ses veya görüntü kayıtlarından sunulması yoluyla, müzikolojiye bağlı dallardaki adayların uygulamalı sınavları ise, konferans vermek yoluyla yapılır. Plastik sanatlarda ise, jüri adayın çalışmalarının taşınabilir olanlarının orijinallerinden oluşan bir sergi açmasını isteyebilir. Bunun için adaya 15 günlük bir süre verilir. Sınava Resim, Heykel, Grafik, Seramik, İç Mimari ve Çevre Tasarımı, Tekstil Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Sahne ve Görüntü Sanatları, Sanat ve Anasanat Dallarından katılan adaylar, eserlerinden oluşan bir sergiyi veya bir gösteri programını, sınava girdiği üniversitede jüri tarafından gösterilen yerde veya jürinin muvafakatı ile adayın önerdiği yerde belirtilen gün ve saatte sunar. Jüri adaya sergilediği veya gösterdiği eserleri üzerinde özel ve meslek dalı ile ilgili genel sorular sorar. Sözlü sınav sonunda jüri sözlü sınavı (varsa uygulamalı kısmı ile birlikte) değerlendirerek adayın doçentlik sınavını başarmış olup olmadığına oy çokluğuyla karar verir ve bir tutanak düzenler. Bu tutanakla birlikte jürinin, adayın eserlerinin başarılı olduğunu belirleyen tutanak ve jüri üyelerinin kişisel raporları bir dosya halinde jüri başkanı tarafından Doçentlik Sınav Komisyonuna gönderilmek üzere sınavın yapıldığı Rektörlüğe teslim edilir. Adayın doçentlik sınavını başarmış olup olmadığı jüri başkanı tarafından jüri üyeleri önünde adaya bildirilir. Eserleri jüri tarafından yeterli görülmemiş olan adaylar, yeni yayın ve sanat çalışmaları yapmış olmadıkça aynı bilim veya sanat dalında doçentlik sınavına başvuramazlar. Sözlü sınavda başarılı olamayan adaylar ise, istedikleri taktirde müteakip dönemde aynı aşamadan sınava devam ederler. Doçentlik sınavında, aynı bilim veya sanat dalında, eserlerin incelenmesi veya sözlü sınav aşamasında toplam olarak 3 defa başarısız olan adaylar bu bilim veya sanat dalında yeniden doçentlik sınavına başvuramazlar. Ancak, bu adaylardan eserlerin incelenmesi aşamasında başarılı olanlara bir sözlü sınav hakkı daha verilir. Bir aday hangi yönetmelik döneminde doçentlik sınavına girmiş ise o yönetmelik hükümlerine göre sınav aşamalarını tamamlar. MADDE 10. Müzik ve Sanat Dallarında Eser İncelenmesi (Yürürlükten Kaldırılmıştır.) Doçentlik Başarı Belgesi MADDE 11. Doçentlik sınavında başarılı olanlar, jürinin bu hususu belirleyen kararı ile doçentlik yetkisini kazanırlar. Bu durum jüri başkanı tarafından jüri huzurunda adaya bildirilir. Ayrıca adayın başvurduğu üniversite rektörlüğü bu Y önetmelik uyarınca dosyada bulunması gereken bütün belgelerin tam olduğunu tespit eder ve adayın doçentlik yetkisini kazandığını Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Sınav Komisyonuna bildirir. Doçentlik yetkisini kazanmış olanlara Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından Doçentlik Başarı Belgesi verilir. MADDE 12. Jüri üyeleri doçentlik sınavının sözlü aşamasında akademik elbiselerini giymek zorundadırlar. Sınavın başarılı geçtiği durumlarda başkan adaya jüri huzurunda akademik kıyafeti giydirir. Sınava Girmeme veya Girememe MADDE 13. Jürilerin duyurulmasından sonra sınava girmek istemeyen bir aday, durumu jürinin toplanacağı tarihten en az 15 gün önce Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına yazı ile bildirir. Bu durumda aday bir sınav hakkını kullanmış sayılır, ancak aynı bilimsel çalışma ve yayınlarıyla bir sonraki doçentlik sınavına başvurabilir. Sınava girmeyeceğini 1. fıkrada belirlenen süre içerisinde Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına bildirmemiş olan aday, sınavda başarılı olamamış sayılır ve aradan bir dönem geçmedikçe ve yeni yayın yapmış olmadıkça aynı bilim veya sanat dalından doçentlik sınavına başvuramaz. Haklı bir sebeple sınava giremiyecek olan aday haklı sebebi belirten belgesiyle birlikte durumunu haklı sebebin ortaya çıktığı günden itibaren engeç 3 gün içinde Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına bildirir. Aday tarafından ileri sürülen ve belgelenen sebep Üniversitelerarası Kurulca haklı sebep kabul edilirse adayın sınav hakkı saklı tutulur ve aday Üniversitelerarası Kurul Başkanının tespit edeceği tarihte, evvelce ilân edilmiş olan aynı jüri tarafından sınava alınır. Aday tarafından ileri sürülen ve belgelenen sebep Üniversitelerarası Kurulca haklı sebep olarak kabul edilmezse, aday sınavda bir hakkını kullanmış sayılır, ancak aynı bilimsel çalışma ve yayınlarıyla bir sonraki doçentlik sınavına başvurabilir. GEÇİCİ MADDE 1. Kasım 1985 dönemi ve önceki dönemlerde Merkezi Yabancı Dil Sınavı Çeviri-Sözlü aşamasından başarısız olan adaylar Şubat 1986 döneminde yapılacak sınavın okuduğunu anlama ve tercüme gücünü yoklama bölümünden sınava girerler. Bu sınavda da başarılı olamayan adaylar bundan sonraki dönemlerde sınavın tamamına girerler. GEÇİCİ MADDE 2. Mart 1985 döneminde bilim sınavına müracaat edip, sözlü aşamasında başarısız olan adaylar Mart 1986 döneminde sözlü aşamasından itibaren sınava alınırlar. GEÇİCİ MADDE 3. Merkezi Yabancı Dil Sınavı Şubat ayı müracaatları 1987 Şubat ayının sonuna kadar, Merkezi Yabancı Dil Sınavı ise 1987 Nisan ayı içinde yapılır. 1987 yılı Doçentlik Bilim Sınavı müracaatları 15 Mayıs 1987 tarihine kadar yapılır. GEÇİCİ MADDE 4. Sanat Dallarında daha önce doçentlik sınavına başvurmuş olup sınavı devam eden adaylar hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. GEÇİCİ MADDE 5. Ağustos 1982 tarih ve 17773 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Doçentlik Sınav Yönetmeliği ile bu Yönetmelik’te değişiklik yapmak üzere 26 Kasım 1982 tarih ve 17880 sayılı ve 8 Ocak 1983 tarih ve 17992 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikler yürürlükten kaldırılmıştır. GEÇİCİ MADDE 6. Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce eserlerin incelenmesi aşamasında başarılı oldukları halde sözlü sınav aşamasında başarısızlıkları sebebiyle sınav hakkını kaybetmiş olan adaylar da ek bir sözlü sınav hakkı veren 9. maddenin 7. fıkrası hükmünden yararlanırlar. Yürürlük MADDE 14. Bu Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. MADDE 15. Bu Yönetmeliği Üniversitelerarası Kurul Başkanı yürütür.