Yükseköğretim Kurulu Teşkilâtı ve Çalışma Usulleri Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurulu Teşkilâtı ve Çalışma Usulleri Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1. Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Kanun’un 65. maddesi gereğince hazırlanmış olup, Yükseköğretim Kurulunun teşkilâtını, çalışma usullerini, üyelerin hukuki durumları ile ilgili hususları düzenler. Tanım ve Kısaltmalar MADDE 2. Bu Yönetmelik’te geçen deyimlerden; Kurullar: Yükseköğretim Genel Kurulu ile Yükseköğretim Yürütme Kurulunu, YDK: Yükseköğretim Denetleme Kurulunu, ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini, Başkan: Yükseköğretim Kurulu Başkanını, Genel Sekreter: Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreterini, Bağlı Birimler: YDK, ÖSYM ile Kanun’un 6. maddesinin (a) fıkrasında belirtilen birimleri ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Yükseköğretim Kurulunun Teşkilâtı Yükseköğretim Kurulunun Organları MADDE 3. Yükseköğretim Kurulunun Organları; Genel Kurul, Başkan ve Yürütme Kurulundan ibarettir. Genel Kurul MADDE 4. Yükseköğretim Genel Kurulu: 1. Cumhurbaşkanı tarafından, rektörlük ve öğretim üyeliğinde başarılı hizmet yapmış profesörlere öncelik vermek suretiyle seçilen yedi, 2. Bakanlar Kurulunca temayüz etmiş üst düzeydeki Devlet görevlileri veya emeklileri arasından seçilen yedi, 3. Genel Kurmay Başkanlığınca seçilen bir, 4. Üniversitelerarası Kurulca, Kurul üyesi olmayan profesör öğretim üyelerinden seçilen yedi, olmak üzere yirmiiki kişiden oluşur. Başkan MADDE 5. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Cumhurbaşkanı tarafından Kurul üyeleri arasından dört yıl süre ile seçilir. Başkanvekilleri MADDE 6. Başkanın iki vekili bulunur. Başkanvekillerinden biri Genel Kurul üyeleri arasından Başkan tarafından; diğeri kendi üyeleri arasından Genel Kurulca seçilir. Başkanvekilleri Başkan tarafından verilen yetkileri kullanır, görevleri yapar. Başkanın yokluğunda, tarafından görevlendirilen biri Başkana vekalet eder. Yürütme Kurulu MADDE 7. Yürütme Kurulu, Başkan, Başkanvekilleri ve Genel Kurulca seçilecek altı üye olmak üzere dokuz kişiden oluşur. Yürütme Kuruluna katılacak üyelerden ikisi Cumhurbaşkanı tarafından seçilmiş olan üyeler arasından; ikisi Bakanlar Kurulu ve Genelkurmay Başkanlığınca seçilmiş olan üyeler arasından; ikisi de Üniversitelerarası Kurulca seçilmiş olan üyeler arasından Genel Kurul tarafından seçilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Organların Görev ve Yetkileri Genel Kurulun Görev ve Yetkileri MADDE 8. Genel Kurul, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7. maddesinde sayılmış olan görevler ile diğer kanunlarla Yükseköğretim Kuruluna verilmiş olan görevleri yapar. Genel Kurul, 301 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince Yürütme Kuruluna katılacak üyeler ile bir Başkanvekilini seçer. Genel Kurul, Yükseköğretim Kanunu ile kendisine verilen görevlerden yükseköğretimin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetlenmesi, yönetmeliklerin hazırlanması, yükseköğretim üst kuruluşlarıyla üniversitelerce hazırlanan bütçelerin tetkik ve onaylanması ile rektörlüklere aday gösterme dışında kalan yetki ve görevlerinden uygun gördüklerini Yürütme Kuruluna devredebilir. Başkanın Görev ve Yetkileri MADDE 9. Başkan, Yükseköğretim Kurulunu temsil eder; kanun ve yönetmelik hükümleri ile kurulların kararlarının uygulanmasından sorumludur. Başkan, seçimi kurullara verilen akademik personelin ve diğer kişilerin atamalarını yapar, kurul üyelerine uygun gördüğü görevleri verebilir. Başkan, kurulların gündemini hazırlar ve toplantılarını idare eder. Disiplin yönetmeliğine göre kurul üyeleri hakkında disiplinle ilgili tedbir almak gerektiğinde, Genel Kurulun salt çoğunluğu ile vereceği karara dayanarak gerekli işlemi yürütür; YDK üyeleri ve bağlı birimler görevlileri için disiplin yönetmeliğine göre işlem yapar; ÖSYM Başkanını, Genel Sekreteri, daire başkanlarını, müdürleri, hukuk müşavirlerini ve uzmanları Yürütme Kurulunun görüşünü alarak atar. Genel Sekreterin üniversite lisans diplomasına sahip olması şarttır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tâbi diğer görevliler, Başkan tarafından, Genel Sekreterin önerisi ile ve kadro durumu esas alınarak atanırlar. YDK emrine yapılacak görevlendirmelerde, bu kurul başkanının görüşü alınır. Başkan, yükseköğretim üst kuruluşları ile üniversitelerde görevli memur ve diğer görevlileri, üst kuruluşlarda genel sekreterlerin, üniversitelerde rektörlerin istek ve önerisi üzerine yükseköğretim üst kuruluşları veya yükseköğretim kurumları arasında atayabilir. Başkan, yükseköğretim üst kuruluşlarında kendisi, üniversitelerde ise rektör tarafından tespit edilen aylıklı veya sözleşmeli her çeşit yükseköğretim personel kadrosunu ilgili makama önerir. Başkan, Yükseköğretim Kurulunun ita amiridir. Gerektiğinde bu yetkiyi kısmen veya tamamen Genel Sekretere veya bağlı birim başkanlarına devredebilir. Yürütme Kurulunun Görev ve Yetkileri MADDE 10. Yürütme Kurulu, Genel Kurulca 8. madde uyarınca kendisine devredilmiş olan görevleri yapar. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kurulların Çalışma Usulü Kurulların Toplanması MADDE 11. Kurullar Başkanın; bulunmadığı hallerde görevlendirdiği Başkanvekilinin başkanlığında toplanır. Vekil bırakılmadığı durumlarda başkanvekillerinden yaşlı olanı bu görevi yapar. Milli Eğitim Bakanı gerekli gördüğü hallerde Genel Kurula katılır ve başkanlık eder. Toplantı Zamanı MADDE 12. Genel Kurul her yarı yılda en az üç defa toplanır. Başkanın çağrısı veya üyelerin en az üçte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplantılar yapılabilir. Yürütme Kurulu sürekli görev yapar ve ayda en az dört defa toplanır. Kurullar gerektiğinde Başkanlıkça oluşturulacak komisyonlar halinde de çalışabilir. Kurulların toplantılarının gün ve saatleri Başkan tarafından tespit edilir. Toplantı Yeri MADDE 13. Kurullar Yükseköğretim Kurulu binasındaki özel yerinde toplanır. Kurulların kendi kararları ile başka bir yerde de toplanmaları mümkündür. Gündem MADDE 14. Toplantılarda gündem Başkan tarafından düzenlenip en az bir gün önce üyelere dağıtılır. Üyeler gündeme alınmasını diledikleri konuları toplantıdan en az üç gün önce Başkanlığa iletirler. Üyelerden en az üçte birinin yazılı olarak teklif ettikleri konular Başkanlıkça gündeme alınır. Toplantıya Katılmayan Üyeler MADDE 15. Mazeretleri sebebiyle toplantıya katılamayacak olan üyeler durumlarını en kısa sürede Başkanlığa bildirirler. Kurul Raportörlüğü MADDE 16. Tutanak ve karar yazma işlerini yürütmek üzere iki yıl süreyle Başkan tarafından iki raportör üye görevlendirilir. Raportör üyelerin bulunmadığı hallerde raportörlük Başkanın görevlendireceği bir üye tarafından yerine getirilir. Raportör üyeler tutanak ve kararların yazılmasından kurullara karşı sorumludurlar. Toplantı Nisabı MADDE 17. Toplantı nisabı Genel Kurulda ondört, Yürütme Kurulunda altıdır. Görüşmelere Başlanması MADDE 18. Oturum açıldıktan ve Başkanın gerekli gördüğü sunuşları yapmasından sonra gündeme geçilir. Yürütme Kurulu toplantısında gündemin ilk maddesi olarak önceki oturumun kararları okunur ve gerekirse düzeltmeler yapılarak, kurulun onayı alınır. Gündem Sırasının Değiştirilmesi MADDE 19. Başkanın veya herhangi bir üyenin önerisi ve kurulun kararı ile gündem maddelerinin sıraları değiştirilebilir. Konuşma Usulü MADDE 20. Konuşma sırası, Başkanlıktan alınan söz sırasıdır. Ancak, usul hakkında söz isteyenlere öncelikle söz verilir. Ayrıca görüşülmekte olan konunun ilgili bulunduğu komisyon yönetici veya sözcüsüne sıraya bakılmaksızın söz verilebilir. Konuşmalarda konu dışına çıkılmaz ve usul hakkında söz alanlar esasa ilişkin görüş belirtemezler. Kurul aksine karar almadıkça konuşmalar sınırlandırılamaz. Görüşmelerin Ertelenmesi MADDE 21. Başkan, görüşmelere ara verebilir. Bir gündem maddesinin görüşülmesi veya oturumun başka bir güne ertelenmesi, Başkanın kararı veya bir üyenin önerisi üzerine kurulun kararı ile olur. Erteleme önerileri diğer önerilere göre öncelikle karara bağlanır. Yeterlik Önergesi MADDE 22. Bir konu üzerinde lehte ve aleyhte en az birer konuşma isteği yerine getirildikten sonra her an yeterlik önergesi verilebilir. Başkan, bu önerge için birer üyeye lehte ve aleyhte söz verdikten sonra oylamaya geçilir. Oylama MADDE 23. Görüşmeler tamamlandıktan sonra gündem maddesi oya sunularak kabul veya reddedilir. Her üyenin bir oyu vardır. Her üye oyunu kabul veya red şeklinde vermekle görevlidir. Toplantıda bulunduğu halde oylamaya katılmayan üyenin oyu red sayılır. Oylama Sırası MADDE 24. Değişiklik önerileri, esas öneriden önce oya sunulur. Oylamaya en aykırı öneriden başlanır. Birden çok aykırı öneri bulunduğu taktirde oylama öneri sırasına göre yapılır. Karar Nisabı MADDE 25. Kurullarda kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Seçim kararlarında her kurulun üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci turda da salt çoğunluk sağlanamaz ise, üçüncü turda, en çok oy alma esası uygulanır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu iki oy sayılır. Oyverme Şekli MADDE 26. Oylama, açık ve işaretle yapılır. Ancak kurul gizli veya üye isim belirtilmesi usulü ile oylama yapılmasına karar verebilir. Açık oylamada oy sayımı Başkanlıkça yapılır. Oy Tasnif Heyeti MADDE 27. Kurulca oylamanın açık yapılmamasına karar verilmesi halinde, kurulca oyların tasnifi için üyelerden üç kişilik tasnif heyeti seçilir. Oylama Sonucu MADDE 28. Oylama sonucu Başkan tarafından kurula açıklanır. Gerekli tutanak, tasnif heyetince tutulduktan sonra oylar bu heyetçe imha edilir. Kurulların Kararlarının Açıklanması MADDE 29. Kurulların kararları ancak Başkan veya yetkili kıldığı kişi tarafından açıklanır. Kararların Tekrar Görüşülmesi MADDE 30. Karara bağlanmış bir konunun kurulda tekrar görüşülmesi; en az üyelerden 1/5’inin önerisi üzerine toplantıda bulunanların 2/3’ünün kararı veya Başkanın gerekli görmesi ile mümkündür. Görüşme Tutanakları MADDE 31. Kurullardaki görüşmelerin tutanak özetleri ve alınan kararlar raportör üyelerin sorumluluğunda yazılır. Genel Kurul kararları toplantıyı takiben yazılarak, gelecek toplantıyı beklemeden; Yürütme Kurulu kararları ise bir sonraki toplantıda kurulun onayına sunulduktan ve kurul tarafından aynen veya varsa maddi hatalar düzeltildikten sonra Başkan ve raportör üyelerden en az biri tarafından imzalanır. Kararlara, yıl belirtmek sureti ile her yıl (1) numaradan başlanarak alınış sırasına göre numara ve tarih verilir. Tutanak özetleri üyelerin bilgisine açık tutulur. Kararların Yürürlüğü MADDE 32. Genel Kurul kararları alındıkları tarihte; Yürütme Kurulu kararları ise, müteakip toplantıda onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. Komisyon Çalışmaları MADDE 33. Kurullar, çalışmalarını Yönetmeliğin 12. maddesi uyarınca görevlendirilen komisyonlar aracılığı ile de sürdürebilirler. Başkan her komisyon için bir yürütücü görevlendirir. Başkan veya görevlendireceği bir Başkanvekili komisyonlara katıldığı taktirde başkanlık yapabilir. Üye Olmayanların Kurula Katılması MADDE 34. Kapalı toplantılar hariç, kurulların toplantılarına Üniversitelerarası Kurul Başkanı katılabilir. Bunun dışında, kurul kararı ile, yükseköğretim kurumlarının yönetici ve öğretim elemanları da toplantılara katılabilirler. Genel Sekreter, aksine karar alınmadıkça, raportör olarak kurulların toplantılarına katılır. Üye olmadıkları halde toplantıya katılmış olanların oy hakları yoktur. Uzman ve Yetkililerin Dinlenmesi MADDE 35. Kurullar lüzum gördüğü hallerde bağlı bulundukları makam ve kurumların muvafakatını alarak ilgili görevlileri veya yetkili uzmanları açıklamalarda bulunmak için toplantılara davet edebilirler. Bu suretle davet edilenler, bu görev dolayısı ile öğrendikleri hususların gizliliğine uymakla yükümlüdür. Görevlendirilenlerin yolluk ve zaruri masrafları Yükseköğretim Kurulu bütçesinden karşılanır. BEŞİNCİ BÖLÜM Üyelik Yeni Üye Seçimi MADDE 36. Yükseköğretim Kurulu üyeliğinin süresi dört yıldır. Dört yıllık görev süresi biten üyeler ile herhangi bir sebeple kuruldan ayrılanların yerine yeniden dört yıl süreyle seçim ve atama yapılır. Süreleri sona eren üyelerin kurula tekrar seçilmeleri mümkündür. Yürütme Kurulu üyeliğinin süresi dört yıldır. Ancak, Yükseköğretim Kurulu üyeliği sona erenlerin Yürütme Kurulu üyeliği sona erer. Yürütme Kurulu üyeliğinin boşalması halinde, Genel Kurulca o üyenin seçildiği gruptan yeni üye seçilir. Yeni seçilen üye Yükseköğretim Kurulu üyelik süresi sona erinceye kadar görev yapar. Yürütme Kurulu üyeliğinden istifa edenlerin Genel Kurul üyeliği seçildikleri süresinin sonuna kadar devam eder. Üyeliğin Boşalması MADDE 37. Yükseköğretim Kurulu üyeliklerinden birisinin herhangi bir nedenle boşalması halinde gecikilmeden; süresinin sona ermesi halinde bir ay önceden keyfiyet Başkan tarafından Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine ve ayrıca üyenin seçildiği gruba göre; Başbakanlığa, Genelkurmay Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına gerekli işlem yapılmak üzere bildirilir. Üyelikle Bağdaşmayan Faaliyetler MADDE 38. Yürütme Kurulu üyeleri kamu yararına çalışan dernek ve kurumlar ile vakıflar ve bunların kurmuş olduğu kurum ve kuruluşlarda herhangi bir ücret almadan görev yapma ve Bakanlar Kurulunca verilecek geçici görevler dışında herhangi bir kamu kuruluşunda ve özel kuruluşlarda çalışamazlar. Üyelik Sıfatının Kaybedilmesi Madde 39. Bakanlar Kurulunca görevlendirme dışında herhangi bir nedenle bir yıl içinde yıllık izin, hastalık ve mazeret izinleri hariç, bir ay hizmete devam etmeyen Yürütme Kurulu üyeleri Yürütme Kurulu üyeliği görevlerinden ayrılmış sayılırlar. Geçici Görevlendirilmeler MADDE 40. Yürütme Kurulu üyelerinin Başkan tarafından yurtiçi ve yurtdışı görevlendirilmelerinde yollukları Harcırah Kanunu’na göre ve bütçe imkanları dahilinde ödenir. Öğretim elemanları ile tâbi oldukları özel kanunlarda mani hüküm bulunmayan diğer kamu görevlileri, rektörün görüşü veya ilgili kuruluşun muvafakatı ile yükseköğretim üst kuruluşlarında her seferinde altı ayı geçmemek üzere Başkan tarafından geçici olarak görevlendirilebilirler. Üyelerin Mali Hakları MADDE 41. Yürütme Kurulunun Başkan ve üyelerinin ücretleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre en yüksek Devlet memuruna ödenen aylık (ek gösterge, yan ödeme ve her çeşit tazminatlar dahil) iki katını geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Yürütme Kurulunda görev alanlara ayrıca kamu kurumlarınca ücret ödenmez. Emekli olanların ise emekli aylıklarının ödenmesine devam olunur. Yürütme Kurulunda görev alan kamu personelinin her türlü özlük hakları saklı kalır ve aylıksız izinli sayılırlar. Genel Kurulun Yürütme Kurulu dışında kalan üyelerine ödenecek toplantıya katılma ücreti (huzur hakkı), her toplantı için devlet memur aylıkları kat sayısının (4000) rakamı ile çarpımı sonucunda bulunacak meblağdır. Ancak, bir yılda onikiden fazla toplantıya katılma ücreti (huzur hakkı) ödenemez. ALTINCI BÖLÜM Seçme ve Atamalar Rektör Adaylarını Belirleme Yöntemi MADDE 42. Devlet üniversitesi veya yüksek teknoloji enstitüsü rektörlüklerine atanmak üzere, 2547 sayılı Kanun’un 7.7.1992 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe giren 3826 sayılı Kanun’la değiştirilen 13. maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu, belirlediği üç adayı Cumhurbaşkanı’na önerir. Cumhurbaşkanı önerilen üç aday arasından birini seçerek atar. Rektör adaylarının belirlenmesinde uygulanacak usul ve esaslar aşağıda gösterilmiştir: a) Yükseköğretim Kurulu; Üniversitelerarası Kurulca seçilen üyeleri arasında iki, Cumhurbaşkanı’nca doğrudan seçilen üyeleri arasından bir, Bakanlar Kurulu ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından seçilen üyeleri arasından iki olmak üzere beş üyeyi gizli oyla seçerek “Rektör Adaylarını İnceleme Komisyonu”nu oluşturur. b) Rektör Adaylarını İnceleme Komisyonu; üniversitelerin, 2547 sayılı Kanun’un 3826 sayılı Kanun’la değişik 13/a maddesi uyarınca seçimle belirledikleri altı adayın özgeçmişlerini inceler, adayların özgeçmişlerinin de eklendiği bir rapor düzenleyerek Yükseköğretim Kurulu Başkanına soyadına göre alfabetik sırayla sunar. Yükseköğretim Kurulu Başkanı, ekleriyle birlikte raporu Genel Kurul üyelerine gönderir ve bir hafta içinde Genel Kurulu toplantıya çağırır. c) Genel Kurulda; Rektör Adaylarını İnceleme Komisyonu gerekli açıklamalarda bulunur. Görüşmeler sonunda her üye önceden mühürlenen oy pusulasına altı rektör adayından üçünün ismini yazmak suretiyle oyunu kullanır. Üçten fazla veya eksik isim yazılı oy pusulaları geçersiz sayılır. Genel Kurulun salt çoğunluğunun oyunu almış olan adaylardan en çok oy almış 3’ü seçilmiş olur. Ancak, birinci turda 3 aday, oyların eşitliği nedeniyle seçilemediği taktirde eksik kalan adayların 3’e tamamlanması için eşit oy almış olanları arasında turlara devam edilir. Birinci turda 3 aday salt çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle seçilemediği taktirde, salt çoğunluğun oyunu sağlayamayan adaylarla turlara devam edilir; ancak dördüncü turda salt çoğunluk aranmaz, en fazla oy almış olanlar seçilmiş sayılırlar. Bu suretle tespit edilen üç adayın adları özgeçmişleriyle birlikte Cumhurbaşkanı’na sunulur. Vakıflarca kurulan üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinde rektör adaylarının seçimi ve rektörün atanması, ilgili mütevelli heyet tarafından yapılır. Dekan Atama Yöntemi MADDE 43. Başkan rektörün önerdiği dekan adaylarının durumunu incelemek üzere Yürütme Kurulu üyeleri arasından dört kişilik devamlı bir “Dekan Adayları İnceleme Komisyonu” oluşturur. Komisyon, adayların durumlarını inceleyerek değerlendirir, gerektiğinde rektörden yeni bilgiler ister, değerlendirme sonuçlarını bir raporla Genel Kurula sunar. Genel Kurul, komisyonunun görüşlerini de dikkate alarak dekanı gizli oyla seçer ve atanmak üzere Başkan’a sunar. Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelerini Atama Yöntemi MADDE 44. Başkan, Denetleme Kurulu Başkanlığı ve üyelikleri için aday olanların durumlarını incelemek üzere Yürütme Kurulu üyeleri arasından 5 kişilik bir “Denetleme Kurulu Adaylarını İnceleme Komisyonu” oluşturur. Komisyon, adayların durumlarını inceleyerek değerlendirir ve sonuçlarını bir raporla Yürütme Kuruluna bildirir. Kurul uygun gördüğü adayı atanmak üzere Başkan’a önerir. Başkan atamayı yapar. MADDE 45. (yürürlükten kaldırıldı) MADDE 46. (yürürlükten kaldırıldı) MADDE 47. (Yürürlükten kaldırıldı) YEDİNCİ BÖLÜM Bağlı Birimler Bağlı Birimler MADDE 48. Yükseköğretim Kuruluna bağlı birimler; YDK, ÖSYM, Başkanlık Özel Kalem Müdürlüğü ve Genel Sekreterin yönetimindeki Hukuk Müşavirliği, Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı, Araştırma Planlama Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Yayın ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Merkezi Dairesi Başkanlığı, İnşaat Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı ve Personel Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğidir. Bu birimlerin kuruluşlarına ilişkin düzenlemeler ile çalışma, işleyiş, haberleşme, iş akımları, iş analizi, iş tarifi ve tasnifleri özel yönetmeliklerde gösterilir. Gizli Tezkiye ile İlgili Düzenleme MADDE 49. Bağlı birimlerde çalışan memurların tezkiye amirleri ile tâbi tutulacakları gizli tezkiye varakası, Bakanlar Kurulunun 27/7/1951 gün ve 3/13417 sayılı kararı ile onanan Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile İlgili Memur ve Hizmetlilerin Sicilleri Üzerine Emekliye Sevkleri Hakkındaki Tüzük’ün 3. ve 5. maddeleri gözönünde tutularak ayrı bir yönetmelikle düzenlenir. SEKİZİNCİ BÖLÜM Son Hükümler Yürürlükten Kaldırma MADDE 50. 18/2/1982 gün ve 17600 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Yükseköğretim Kurulu Teşkilâtı ve Çalışma Usulleri Yönetmeliği ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 51. Bu Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 52. Bu Yönetmeliği Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür. Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun Kanun No: 2809 Kabul Tarihi: 28.3.1983 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1. Bu Kanun’un amacı; yükseköğretim kurumlarının teşkilâtlanmasını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2. Bu Kanun yükseköğretim kurumlarının teşkilâtlanması ile ilgili kurum ve kuruluşları kapsar. İKİNCİ BÖLÜM Kuruluş Esasları Esaslar MADDE 3. Üniversite; fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezi ve benzeri birimlerden oluşur. Bir üniversitede; a) Fen fakültesi, edebiyat fakültesi veya ikisi birlikte teşkil edilen fen-edebiyat fakültesi; b) İhtiyaca göre kurulacak; eğitim, eğitim bilimleri, iktisadi ve idari bilimler, hukuk, tıp, diş hekimliği, eczacılık, veteriner, mühendislik, mimarlık, ziraat, orman, ilahiyat ve güzel sanatlar fakülteleri veya bunların iki ya da daha fazlasının birlikte teşkil edeceği fakülteler; c) Rektörlüğe bağlı; fen ve teknik alanlarla ilgili fen bilimleri; edebiyat, sanat, sosyal ve iktisadi bilim alanlarıyla ilgili sosyal bilimler; temel tıp, diş hekimliği, eczacılık, veteriner ve diğer sağlık alanlarıyla ilgili sağlık bilimleri enstitüleri ile bu Kanun’da belirlenen rektörlüğe veya fakültelere bağlı diğer enstitüler; d) Belirli bir meslek alanında, önlisans veya lisans düzeyinde eleman yetiştiren yüksekokullar; e) Bir yüksekokul olan ve buna bağlı hazırlayıcı birimlerden oluşan konservatuvarlar; f) Önlisans düzeyinde ara insangücü yetiştiren meslek yüksekokulları; g) Belirli bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve uygulama yapmakla yükümlü araştırma, uygulama merkezleri bulunur. Bu maddede belirtilen fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezlerinin alt birimlerinin, anabilim dalı, anasanat dalı ve diğer ünitelerin teşkili, birleştirilmesi kaldırılması ve işleyişi 2547 sayılı Kanun’un 7. maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir. Bilim dalı ve sanat dalı kurulması ve kaldırılmasıyla ilgili düzenlemeler 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun esaslarına uygun olarak ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınarak üniversitelerin senatoları tarafından yapılır. Kurum ve Kuruluşların İmkânlarından Yararlanma MADDE 4. Yükseköğretim kurumlarının ve özellikle, meslek yüksekokullarının, eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülebilmesi için; ders araç-gereçleri ile öğretim elemanı temin etmek, öğrencilere atölye ve sağlık tesisleri ile diğer iş yerleri ve tesislerinde staj ve uygulama imkânları sağlamak üzere, ilgili bakanlıklar ile onlara bağlı veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yararlanırlar. Buna ait esaslar, Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konacak bir yönetmelikle belirlenir. Hizmetiçi Eğitim MADDE 5. Üniversiteler, alt düzeydeki eğitim kurumlarının öğretmenlerine ve yöneticilerine ve imkânları dahilinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personeline hizmetiçi eğitim ile ilgili kursları açmak ve düzenlemekle yükümlüdürler. Buna ait esaslar, Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konacak bir yönetmelikle belirlenir. Faaliyete Geçirilme MADDE 6. Bu Kanun kapsamında olup, yeni kurulan birimler; eğitim-öğretim için yeterli kuruluş hazırlıklarının tamamlanmasını, mali ve idari şartların yerine getirilmesini müteakip, Yükseköğretim Kurulunun kararı ile faaliyete geçirilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Üniversiteler Ankara Üniversitesi MADDE 7. Ankara Üniversitesi; a) Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Fen Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Ziraat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ile Basın-Yayın Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi ve adının değiştirilmesiyle oluşturulan İletişim Fakültesi ve Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Mühendislik Fakültesi ve Mimarlık Fakültesinden; 94/6138 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Sağlık Eğitim Fakültesinden, Çankırı Orman Fakültesinden; 96/9184 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan Güzel Sanatlar Fakültesinden; b) Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Eğitim Bilimleri Fakültesinden; c) Rektörlüğe bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Adli Tıp Enstitüsü, Türk İnkilâp Tarihi Enstitüsü ile Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Hepatoloji Enstitüsü ve Eğitim Bilimleri Enstitüsünden; d) Rektörlüğe bağlı Kastamonu Meslek Yüksekokulu, Çankırı Meslek Yüksekokulu, Hukuk Fakültesine bağlı Adalet Yüksekokulu, Ziraat Fakültesine bağlı Ev Ekonomisi Yüksekokulu ile Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan; 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan Ankara Cebeci ve Çankırı Sağlık Yüksekokulundan; 96/9977 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan Sağlık Hizmetleri Yüksekokulundan oluşur. Ankara Üniversitesine bağlı, Temel Bilimler Yüksekokulu ile Yabancı Diller Yüksekokulu; Veteriner Fakültesine bağlı Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ile Ziraat Fakültesine bağlı Diploma Sonrası Yüksekokulu kaldırılmıştır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi MADDE 8. Orta Doğu Teknik Üniversitesi; a) Rektörlüğe Bağlı Mühendislik, Mimarlık Fakültelerinden; b) Fen ve Edebiyat Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesinden; c) İdari Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan İktisadi ve idari Bilimler Fakültesinden; d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Fakültesinden; e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile İçel Erdemli Deniz Bilimleri Bölümünün enstitüye dönüştürülmesiyle oluşturulan İçel-Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsünden; 96/8176 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan İnformatik Enstitüsünden; g) Rektörlüğe bağlı Yabancı Diller Yüksekokulundan oluşur. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Fakültesi kaldırılmıştır. Hacettepe Üniversitesi MADDE 9. Hacettepe Üniversitesi; a) Rektörlüğe bağlı Fen, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık Fakültelerinden; b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Fakültesi, Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesinin ikiye ayrılmasıyla oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Edebiyat Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden; c) Kimya Fakültesi ile Mühendislik Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Mühendislik Fakültesinden; d) Zonguldak Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin Fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Zonguldak Mühendislik Fakültesi, Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Güzel Sanatlar Fakültesi, Zonguldak’ ta Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden; e) Rektörlüğe bağlı Atatürk ilkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitisü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü, Nükleer Bilimler Enstitüsü, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Nüfus Etüdleri Enstitüsü, Onkoloji Enstitüsü ve Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Halk Sağlığı Enstitüsü, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ile Güzel Sanatlar Enstitüsünden, f) Rektörlüğe bağlı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Hemşirelik Yüksekokulu, Ev Ekonomisi Yüksekokulu, Sağlık Teknolojisi Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, Sağlık İdaresi Yüksekokulu, Mesleki Teknoloji Yüksekokulu ve Eğitim Fakültesinin Spor Bilimleri ve Teknolojisi Bölümünün Yüksekokula dönüştürülmesi ile oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulundan; g) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı iken, Rektörlüğe bağlanan Ankara Meslek Yüksekokulu, Zonguldak Mühendislik Fakültesine bağlanan Zonguldak Meslek Yüksekokulu, Zonguldak Ereğli Meslek Yüksekokulu, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı iken, Güzel Sanatlar Fakültesine bağlanan Ankara Devlet Konservatuvarından oluşur. Hacettepe Üniversitesi Mezuniyet Sonrası Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi kaldırılmıştır. Gazi Üniversitesi MADDE 10. Ankara'da Gazi Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite; a) Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İstatistik ve Temel Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi, Ekonomi, İşletme, Maliye ve Yönetim Bilimleri Fakülteleriyle Mali Bilimler ve Muhasebe Yüksekokulu, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulunun birleştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Bolu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden; b) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Gazi Yükseköğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi, Ankara ve Zonguldak Ereğlisi Yabancı Diller Yüksekokullarının ve Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Ankara Ondokuz Mayıs Gençlik ve Spor Akademisinin bu Fakültenin ilgili bölümlerine katılmasıyla oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Gazi Eğitim Fakültesinden; c) Rektörlüğe bağlı Teknik Eğitim Fakültesi ile Mesleki Eğitim Fakültesinin üç fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan Mesleki Eğitim Fakültesi, Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi ve Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesinden; d) Rektörlüğe bağlı Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ile Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Hukuk Fakültesi, Çorum İlahiyat Fakültesi, Çorum Veteriner Fakültesi, Kastamonu Orman Fakültesi, Kırşehir Ziraat Fakültesi, Çorum İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İnebolu Su Ürünleri Fakültesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Çorum Mühendislik Fakültesi ile Rektörlüğe bağlı Basın-Yayın Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi ve adının değiştirilmesiyle oluşturulan İletişim Fakültesi ve Mesleki Eğitim Fakültesine bağlı Kız Sanat Eğitim Yüksekokulunun Fakülteye dönüştürülmesi ve bağlantısının değiştirilerek Rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan Mesleki Yaygın Eğitim Fakültesinden; e) Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin Elektrik, Makine, İnşaat, Kimya, İşletme Mühendisliği ve Mimarlık Fakültelerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Mühendislik-Mimarlık Fakültesinden; 97/9414 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan Güzel Sanatlar Fakültesi ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan; f) Rektörlüğe bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kazaları Araştırma ve Önleme Enstitüsü ile Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Bilimleri Enstitüsünden; g) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İhsangazi Meslek Yüksekokulu, Kastamonu Sivil Havacılık Yüksekokulu, Kastamonu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Gazi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünün yüksekokula dönüştürülmesi ve Rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan; h) Gazi Eğitim Fakültesine bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Yüksekokulu, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bolu, Kırşehir, Kastamonu Eğitim Enstitülerinin adlarının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Gazi Eğitim Fakültesine bağlanan Bolu Eğitim Yüksekokulu, Kastamonu Eğitim Yüksekokulu, Kırşehir Eğitim Yüksekokulu, Erkek Sanat Yüksek Öğretmen Okulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Teknik Eğitim Fakültesine bağlanan Sanat Eğitimi Yüksekokulu, Kız Sanat Yüksek Öğretmen Okulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Mesleki Eğitim Fakültesine bağlanan Kız Sanat Eğitimi Yüksekokulundan; ı) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı iken Rektörlüğe bağlanan Kırşehir Meslek Yüksekokulu, Bolu Meslek Yüksekokulu, Maliye Bakanlığına bağlı iken İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlanan Maliye Meslek Yüksekokulu, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı Bolu Sevk ve İdarecilik Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlanan Bolu İdari Bilimler Yüksekokulu ile Başbakanlığa bağlı iken İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlanan Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulundan; 95/7044 sayılı Bakanlar Kurulu ile kurulan Hemşirelik Yüksekokulundan; 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu ile kurulan Ankara Refik Saydam, Çorum, Kastamonu ve Kırşehir Sağlık Yüksekokulundan oluşur. İstanbul Üniversitesi MADDE 11. İstanbul Üniversitesi; a) Rektörlüğe bağlı Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Orman Fakültesi, Veteriner Fakültesi ile Basın-Yayın Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi ve adının değiştirilmesiyle oluşturulan İletişim Fakültesi ve Su Ürünleri Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan Su Ürünleri Fakültesi ile yeni kurulan İlahiyat Fakültesinden; b) İstanbul Üııiversitesi Kimya Fakültesi ile Yer Bilimleri Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Mühendislik Fakültesinden; c) Rektörlüğe bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü; Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı Enstitüsü; Adli Tıp Enstitüsü, Onkoloji Enstitüsü, Kardiyoloji Enstitüsü, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İşletme Fakültesine bağlı İşletme İktisadı Enstitüsü ile Muhasebe Enstitüsü ve Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Nörolojik Bilimler Enstitüsü, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü ile Akciğer Hastalıkları ve Tüberküloz Enstitüsünden; d) Rektörlüğe bağlı Hemşirelik Yüksekokulundan; 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan İstanbul Bakırköy Sağlık Yüksekokulundan; e) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine bağlı Adalet Yüksekokulundan oluşur. İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ile Temel Bilimler Yüksekokulu kaldırılmıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi MADDE 12. İstanbul Teknik Üniversitesi; a) Rektörlüğe bağlı İşletme, Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri, Maden Fakültelerinden; b) Temel Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesinden; c) İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesiyle Maçka İnşaat Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan İnşaat Fakültesi, Elektrik Fakültesiyle Maçka Elektrik Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Elektrik-Elektronik Fakültesi, Makine Fakültesi ile Maçka Makine Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Makine Fakültesi, Kimya Fakültesi ile Metalürji Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Kimya Metalürji Fakültesi; Mimarlık Fakültesiyle Maçka Mimarlık Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Mimarlık Fakültesi, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi ile Rektörlüğe bağlı Denizcilik Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle kurulan Denizcilik Fakültesinden; d) Sakarya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Sakarya Mühendislik Fakültesinden; e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Nükleer Enerji Enstitüsünden; 96/8176 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsünden; f) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı iken, Sakarya Mühendislik Fakültesine bağlanan Sakarya Meslek Yüksekokulu ile Düzce Meslek Yüksekokulu; Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı iken, Rektörlüğe bağlanan İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuvarından oluşur. İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı Yabancı Diller Okulu kaldırılmıştır. Boğaziçi Üniversitesi MADDE 13. Boğaziçi Üniversitesi; a) Rektörlüğe bağlı Mühendislik Fakültesinden; b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Fakültesinden; c) Temel Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi, İdari Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden; d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Bilimleri Enstitüsü, Biyo-Medikal Mühendisliği Enstitüsü ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Kandilli Rasathanesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden; e) Rektörlüğe bağlı Önlisans Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan Meslek Yüksekokulu ile Yabancı Diller Yüksekokulundan; 95/7515 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulundan oluşur. Marmara Üniversitesi MADDE 14. İstanbul'da Marmara Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite; a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Mühendislik Fakültesinden; b) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Atatürk Yüksek Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi, İstanbul Yabancı Diller Yüksekokulunun bu Fakültenin ilgili bölümlerine katılması, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Anadoluhisar Gençlik ve Spor Akademisinin bu Fakültenin Beden Eğitimi Bölümüne katılmasıyla oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Atatürk Eğitim Fakültesinden; c) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Yüksek Teknik Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Teknik Eğitim Fakültesinden; d) İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı Ekonomi, İşletme, Siyasal Bilimler ve Ticari Bilimler Fakültelerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden; e) Rektörlüğe bağlı Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ile Basın-Yayın Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi ve adının değiştirilmesiyle oluşturulan İletişim Fakültesinden; f) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünün fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan İlahiyat Fakültesinden; g) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Güzel Sanatlar Fakültesinden; 94/6138 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Sağlık Eğitim Fakültesinden; 97/9519 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Veteriner Fakültesinden; h) Rektörlüğe bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Avrupa Topluluğu Enstitüsü, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ile Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Nörolojik Bilimler Enstitüsü, Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gastroenteroloji Enstitüsü ve Güzel Sanatlar Enstitüsünden; ı) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Hemşirelik Yüksekokulu ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan; 95/7044 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulundan; 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan İstanbul Zeynep Kamil Sağlık Yüksekokulundan oluşur. Yıldız Teknik Üniversitesi MADDE 15. İstanbul'da Yıldız Teknik Üniversitesi adı ile yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite; a) İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Temel Bilimler Fakültesinin bağlantısının ve adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesinden; b) Rektörlüğe bağlı Mühendislik Fakültesinin dört ayrı fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Elektrik-Elektronik Fakültesi, İnşaat Fakültesi, Makine Fakültesi ve Kimya-Metalürji Fakültesi ile Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden; c) İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mimarlık Fakültesi ile diğer fakültelerin Mimarlık bölümlerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Mimarlık Fakültesinden; 97/9892 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Sanat ve Tasarım Fakültesinden; d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden; e) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı iken, Kocaeli Mühendislik Fakültesine bağlanan Kocaeli Meslek Yüksekokulundan oluşur. Mimar Sinan Üniversitesi MADDE 16. İstanbul'da Mimar Sinan Üniversitesi adı ile yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite; a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesinden; b) İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Fakültesi ile Yapı Üretimi ve Çevre Düzenleme Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Mimarlık Fakültesinden; c) İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisinin Mimarlık Fakültesi ile Yapı Üretimi ve Çevre Düzenleme Fakültesi dışında kalan İstanbul, Ankara ve Bursa'daki tüm fakülte ve birimlerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Güzel Sanatlar Fakültesinden; d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden; e) Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı iken Güzel Sanatlar Fakültesine bağlanan İstanbul Devlet Konservatuvarından oluşur. Ege Üniversitesi MADDE 17. Ege Üniversitesi; a) Rektörlüğe bağlı Fen Fakültesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Basın-Yayın Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi ve adının değiştirilmesiyle oluşturulan İletişim Fakültesi ile Su Ürünleri Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan Su Ürünleri Fakültesinden; b) Sosyal Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Edebiyat Fakültesinden; c) Kimya Fakültesi, Tekstil Fakültesi ile Gıda Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Mühendislik Fakültesinden; d) Rektörlüğe bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Nükleer Bilimler Enstitüsü; Güneş Enerjisi Enstitüsü ile Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü ve Uluslararası Bilgisayar Enstitüsünden; e) Rektörlüğe bağlı Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı, Hemşirelik Yüksekokulu ile Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan; 96/9655 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan İzmir Atatürk ve Ödemiş Sağlık Yüksekokulundan oluşur. Dokuz Eylül Üniversitesi MADDE 18. İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi adı ile yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite; a) Yeni kurulan ve Rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi ile Aydın'da yeni kurulan ve Rektörlüğe bağlanan Veteriner ve Ziraat Fakültelerinden; b) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Buca Yüksek Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi, İzmir Yabancı Diller Yüksekokulunun bu Fakültenin ilgili bölümlerine katılması, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Manisa Gençlik ve Spor Akademisi ile Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun bu Fakültenin Beden Eğitimi Bölümüne katılmasıyla oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Buca Eğitim Fakültesinden; c) Ege Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesinin adının değiştirilmesi ile oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Tıp Fakültesi ile Rektörlüğe bağlı olarak Denizli’de yeni kurulan Denizli Tıp Fakültesi ve daha önce Ege Üniversitesine bağlı olan Hukuk Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesinden; d) Ege Üniversitesine bağlı İşletme ve İktisat Fakültelerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden; e) Denizli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Denizli Mühendislik Fakültesinden; f) Rektörlüğe bağlı Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin iki ayrı fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Mühendislik Fakültesi ile Mimarlık Fakültesi ve Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İşletme Fakültesinden; g) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İzmir Yüksek İslâm Enstitüsünün fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan İlahiyat Fakültesinden; h) Rektörlüğe bağlı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü ile Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Onkoloji Enstitüsü, Hemodiyaliz-Transplantasyon Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Enstitüsü ve Din Bilimleri Araştırma Enstitüsünden; ı) Rektörlüğe bağlı Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu ile Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu ile Hemşirelik Yüksekokulundan; 97/9535 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Yabancı Diller Yüksekokulundan; j) Buca Eğitim Fakültesine bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Yüksekokulu, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Denizli Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Buca Eğitim Fakültesine bağlanan Denizli Eğitim Yüksekokulu, Demirci Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesiyle oluşturulan Buca Eğitim Fakültesine bağlı Demirci Eğitim Yüksekokulu, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı iken İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlanan Muğla İşletmecilik Yüksekokulu, Ege Üniversitesi İşletme Fakültesine bağlı Aydın Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulunun adı değiştirilerek İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlanan Aydın Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Hukuk Fakültesine bağlı Adalet Yüksekokulu, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı iken Güzel Sanatlar Fakültesine bağlanan İzmir Devlet Konservatuvarı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı iken Rektörlüğe bağlanan İzmir Meslek Yüksekokulu, daha önce İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlı Manisa Maliye-Muhasebe Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle oluşan ve Rektörlüğe bağlanan Manisa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden oluşur. Erkek Sanat Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Buca Eğitim Fakültesine bağlanan Sanat Eğitim Yüksekokulu kaldınlmıştır. Trakya Üniversitesi MADDE 19. Edirne'de Trakya Üniversitesi adı ile yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite; a) Rektörlüğe bağlı Fen-Edebiyat Fakültesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi ile Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Çorlu Mühendislik Fakültesinden; b) İstanbul Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesinin bağlantısının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Tıp Fakültesinden; c) Edirne Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Mühendislik-Mimarlık Fakültesinden; d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsünden; e) Milli Eğitim Bakanlığı Edirne Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Eğitim Yüksekokulu, Çanakkale Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesiyle otuşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Çanakkale Eğitim Yüksekokulu, Rektörlüğe bağlanan Edirne Meslek Yüksekokulu, Çanakkale Meslek Yüksekokulu, Kırklareli Meslek Yüksekokulu ile Tekirdağ Ziraat Fakültesine bağlanan Tekirdağ Meslek Yüksekokulundan; 95/7515 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan; 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan Edirne Kırklareli ve Tekirdağ Sağlık Yüksekokulundan oluşur. Uludağ Üniversitesi MADDE 20. Bursa Üniversitesi’nin adı Uludağ Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. Bu Üniversite; a) Rektörlüğe bağlı Tıp, Ziraat, Veteriner Fakültelerinden; b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesinden; c) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bursa Yüksek Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi, Bursa Yabancı Diller Yüksekokulunun bu Fakültenin ilgili bölümlerine katılmasıyla oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesinden; d) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Balıkesir Necatibey Yüksek Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Necatibey Eğitim Fakültesinden; e) Bursa Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi ile Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden; f) Balıkesir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Balıkesir Mühendislik Fakültesi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bursa Yüksek İslâm Enstitüsünün fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan İlahiyat Fakültesinden; 95/7044 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan Güzel Sanatlar Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Hukuk Fakültesinden, h) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsünden; i) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Karacabey Meslek Yüksekokulundan; 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan Bursa Sağlık Yüksekokulundan oluşur. Bursa Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu kaldırılmıştır. Anadolu Üniversitesi MADDE 21. Anadolu Üniversitesi; a) Rektörlüğe bağlı İletişim Bilimleri Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ile Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Hukuk Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Fen Fakültesinden; b) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eskişehir Yabancı Diller Yüksekokulunun katılmasıyla yeni kurulan ve Rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesinden; c) Rektörlüğe bağlı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile önlisans, lisans tamamlama ve her türlü mesleki sertifika programları ile yaygın eğitim hizmetlerini yapmasının yanısıra, üniversitenin tamamıyla açıköğretim uygulayan fakülte ve yüksekokulları ile örgün öğretiminin yanında ekstern öğrenci alan birimlerine; açıköğretim sistemi ile ilgili kitap, radyo-TV programları, bilgisayar, akademik danışmanlık, organizasyon, sınav ve her türlü öğrenci işleri gibi servisleri vermekle yükümlü olan Açıköğretim Fakültesinden; d) Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Hacettepe Üniversitesi Eskişehir Tıp Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Tıp Fakültesi ile Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Eczacılık Fakültesinden; e) Eskişehir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi ile Eskişehir Iktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Endüstri Bilimleri Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İktisadi Bilimler Fakültesine bağlı Kütahya İdari Bilimler Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile İktisadi Bilimler Fakültesine bağlı Afyon Maliye-Muhasebe Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Afyon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden; f) Rektörlüğe bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Güzel Sanatlar Enstitüsü ile yeni kurulan Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ulaştırma Ekonomisi Araştırma Enstitüsü, İletişim Bilimleri Enstitüsü ve Engelliler Araştırma Enstitüsü, Uydu ve Uzay Bilimleri Araştırma Enstitüsünden; g) Rektörlüğe bağlı Sivil Havacılık Yüksekokulu Engelliler Entegre Yüksekokulu ve Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu, Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu ile Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulundan; h) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı iken, Rektörlüğe bağlanan Afyon Meslek Yüksekokulu, Bilecik Meslek Yüksekokulu, Bolvadin Meslek Yüksekokulu, Kütahya Meslek Yüksekokulundan; i) Açıköğretim Fakültesi İktisat ve İş İdaresi programlarına dahil öğrencilerin devredilmesi ile yeniden oluşturulan ve merkezi açıköğretim sistemine göre eğitim-öğretim yapan İşletme Fakültesi ile İktisat Fakültesinden oluşur. Selçuk Üniversitesi MADDE 22. Selçuk Üniversitesi; a) Fen Fakültesi ile Edebiyat Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi ile yeni kurulan Diş Hekimliği Fakültesinden; b) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Selçuk Yüksek Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi, Konya, Isparta ve Antalya Yabancı Diller Yüksekokullarının fakültenin ilgili bölümlerine katılmasıyla oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesinden; c) Rektörlüğe bağlı Hukuk Fakültesi, Tıp Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İletişim Fakültesi ve Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden; d) Konya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Konya Yüksek İslâm Enstitüsünün fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan İlahiyat Fakültesinden; 97/9930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Teknik Eğitim Fakültesinden; 97/10204 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Karaman Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan; e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünden; f) Rektörlüğe bağlı Konya Meslek Yüksekokulu ile Eğitim Fakültesinin Beden Eğitimi ve Spor Bölümünün yüksekokula dönüştürülmesi ve Rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan; 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Konya, Akşehir ve Karaman Sağlık Yüksekokulundan oluşur. Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu kaldırılmıştır. Akdeniz Üniversitesi MADDE 23. Antalya'da Akdeniz Üniversitesi adı ile bir üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite; a) Rektorlüğe bağlı Fen-Edebiyat Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Mühendislik Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Alanya Hukuk Fakültesi ve Burdur Veteriner Fakültesinden; b) Ankara Üniversitesi Antalya Tıp Fakültesinin bağlantısının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Tıp Fakültesinden; c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Güzel Sanatlar Fakültesinden; d) Rektörlüğe bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Güzel Sanatlar Enstitüsünden; e) Rektörlüğe bağlı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Antalya Meslek Yüksekokulu ile Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan; 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Antalya ve Akseki Sağlık Yüksekokulundan oluşur. Çukurova Üniversitesi MADDE 24. Çukurova Üniversitesi; a) Rektörlüğe bağlı Tıp ve Ziraat Fakülteleri ile yeni kurulan İlahiyat Fakültesinden; b) Temel Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesinden; c) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu, İskenderun Yabancı Diller Yüksekokulu ve Tarsus Yabancı Diller Yüksekokulunun katılmasıyla yeni kurulan ve Rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesinden; d) İdari Bilimler Fakültesi ile Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin Mühendislik Fakültesi dışındaki birimlerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden; 92/3795 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Su Ürünleri Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan Su Ürünleri Fakültesinden; 3/4313 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kurulan Güzel Sanatlar ve Diş Hekimliği Fakültesinden, e) Mühendislik Fakültesi ile Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Mühendislik Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Mühendislik-Mimarlık Fakültesinden; f) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsünden; g) Eğitim Fakültesine bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Yüksekokulu, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Hatay Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Eğitim Fakültesine bağlanan Hatay Eğitim Yüksekokulu ile Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı Mersin İşletmecilik ve Turizm Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesine bağlanan Mersin Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulundan; 94/6138 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Turizm İşletmeciliği Otelcilik Yüksekokulu ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan; h) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı iken, Rektörlüğe bağlanan İskenderun Meslek Yüksekokulu, Osmaniye Meslek Yüksekokulu, Mersin Meslek Yüksekokulu, Ceyhan Meslek Yüksekokulu, Antakya Meslek Yüksekokulundan; 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Adana Sağlık Yüksekokulundan oIuşur. Çukurova Üniversitesine bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu ile Mezuniyet Sonrası Yüksekokulu kaldırılmıştır. Erciyes Üniversitesi MADDE 25. Kayseri Üniversitesinin adı Erciyes Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. Bu Üniversite; a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Gevher Nesibe Tıp Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Tıp Fakültesinden; b) Rektörlüğe bağlı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile yeni kurulan Veteriner Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi ile Yozgat Mühendislik Mimarlık Fakültesi ve Yozgat Ziraat Fakültesinden; c) Kayseri Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Mühendislik Fakültesinden; d) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Kayseri Yüksek İslâm Enstitüsünün fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan İlahiyat Fakültesinden; 94/6138 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kurulan Yozgat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Yozgat Fen-Edebiyat Fakültesinden; e) Rektörlüğe bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsü ile Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Güzel Sanatlar Enstitüsünden; f) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlı olarak Nevşehir de yeni kurulan Nevşehir Turizm işletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı iken, Rektörlüğe bağlanan Kayseri Meslek Yüksekokulu, Yozgat Meslek Yüksekokulundan; 95/7044 sayılıBakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan; 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Kayseri Atatürk Nevşehir, Yozgat Sağlık Yüksekokulundan oluşur. Cumhuriyet Üniversitesi MADDE 26. Cumhuriyet Üniversitesi; a) Rektörlüğe bağlı Tıp Fakültesinden: b) Fen ve Sosyal Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesinden; c) Rektörlüğe bağlı Mühendislik Fakültesi ve yeni kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile İlahiyat Fakültesinden; 95/6413 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Diş Hekimliği Fakültesinden; 95/7515 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan Eğitim Fakültesinden; d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsünden; e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Hemşirelik Yüksekokulundan; 94/5679 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile kurulan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan; g) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı iken, Rektörlüğe bağlanan Sivas Meslek Yüksekokulu ile Tokat Ziraat Fakültesine bağlanan Tokat Meslek Yüksekokulundan oluşur. Cumhuriyet Üniversitesine bağlı Yer Bilimleri Maden Fakültesi, Modern Diller Yüksekokulu, Temel Bilimler Yüksekokulu kaldırılmıştır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi MADDE 27. Ondokuz Mayıs Üniversitesi; a) Rektörlüğe bağlı Tıp ve Ziraat Fakültelerinden; b) Fen ve Mühendislik Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesinden; c) Rektörlüğe bağlı Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ile Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Diş Hekimliği Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Ondokuz Mayıs Samsun Devlet Konservatuvarı, Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Sinop Su Ürünleri Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan Sinop Su Ürünleri Fakültesinden; d) Rektörlüğe bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile yeni kurulan Güzel Sanatlar Enstitüsünden; e) Rektörlüğe bağlı Amasya Meslek Yüksekokulu ve Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sinop Denizcilik Fakültesinden; 95/7515 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan Veteriner Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Hukuk Fakültesinden; 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Amasya, Ordu, Samsun ve Sinop Sağlık Yüksekokulundan; 97/9411 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan oluşur. Karadeniz Teknik Üniversitesi MADDE 28. Karadeniz Üniversitesinin adı Karadeniz Teknik Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. Bu Üniversite; a) Rektörlüğe bağlı Orman Fakültesi ve Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Rize İlahiyat Fakültesi, Rize Su Ürünleri Fakültesi, Gümüşhane Mühendislik Fakültesi ile Ordu Ziraat Fakültesi ve Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Sürmene Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi ve adının değiştirilmesiyle oluşturulan Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesinden; b) Temel Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesinden; c) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Fatih Yüksek Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Fatih Eğitim Fakültesinden; d) Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Hacettepe Üniversitesi Trabzon Tıp Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Tıp Fakültesinden; e) Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat-Mimarlık, Makine-Elektrik, Yer Bilimleri Fakültelerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Mühendislik Mimarlık Fakültesinden; f) Trabzon İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden; 97/9892 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Rize Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ve Ordu Fen-Edebiyat Fakültesinden; g)Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsünden; h) Rektörlüğe bağlı Rize Meslek Yüksekokulu, Gümüşhane Meslek Yüksekokulu, Ordu Meslek Yüksekokulu, Giresun Meslek Yüksekokulundan; 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon Sağlık Yüksekokulundan oluşur. Karadeniz Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu kaldırılmıştır. Atatürk Üniversitesi MADDE 29. Atatürk Üniversitesi; a) Rektörlüğe bağlı Tıp, Diş Hekimliği, Kars Veteriner, Mühendislik, Ziraat Fakülteleri ile Erzincan'da yeni kurulan Hukuk Fakültesinden; b) Edebiyat Fakültesi ile Fen Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi, İşletme Fakültesinin adının değiştirilmesiyle ve Erzincan İşletmecilik ve Tarım Ekonomisi Yüksekokulunun da bünyesine alınmasıyla oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden; c) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Kâzım Karabekir Yüksek Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi ve Erzurum Yabancı Diller Yüksekokulunun bu Fakültenin ilgili bölümleriyle birleştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesinden; d) İslâmi İlimler Fakültesi ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Erzurum Yüksek İslâm Enstitüsünün birleştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan İlahiyat Fakültesinden; 97/9535 sayılı Baka