Stratejik Araştırma ve Etüdler Milli Komitesi Yönetmeliği

Stratejik Araştırma ve Etüdler Milli Komitesi Yönetmeliği Amaç MADDE 1. Stratejik Araştırma ve Etüdler Milli Komitesinin amacı yükseköğretim kurumlarında, Türkiye’nin bölgesel, ikili ve çok taraflı uluslararası ilişkilerini kapsayan tarihi, kültürel, siyasi, iktisadi, hukuki, sosyolojik, jeopolitik ve stratejik yapısına yönelik bilimsel yöntemlerle araştırmalar, incelemeler ve değerlendirmeler yapmaktır. Dayanak MADDE 2. Bu yönetmelik, 2547 sayılı Kanun’un 7. maddesinin (b) ve (m) bentlerine dayanılarak düzenlenmiştir. Kuruluş ve İşleyiş MADDE 3. Stratejik Araştırmalar ve Etüdler Milli Komitesi; a) Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyeleri arasından, Genel Kurulca belirlenen 2 üye, b) Üniversitelerde ve üniversite dışındaki stratejik araştırmalarla ilgili bilim adamları arasından Yükseköğretim Genel Kurulunca belirlenen 7 üye, c) Genelkurmay Başkanlığınca belirlenen 2 üye, d) Milli İstihbarat Teşkilatınca belirlenen, üst düzeyde yetkili 1 üye, e) Dışişleri Bakanlığınca belirlenen, konu ile ilgili üst düzeyde yetkili 2 üye, olmak üzere toplam 14 üyeden oluşur. Stratejik Araştırma ve Etüdler Milli Komitesinin Başkanı ve Başkan Yardımcısı, üyeler arasından Yükseköğretim Kurulu Başkanı'nca görevlendirilir. Milli Komitenin sekretaryası Yükseköğretim Kurulunun ilgili birimi tarafından yürütülür. Komite Sekreteri toplantılara oy hakkı olmaksızın raportör olarak katılır. Komite Başkan ve üyelerinin görev süresi 3 yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Üyelikten ayrılan kişinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. Başkan ve Yardımcısının görevi, üyelik süresi bitmeden de görevlendirildiği usulle sona erdirilebilir. Komite, amaçlarını gerçekleştirmek ve çalışmalarında yardımcı olmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunun onayı ile alt komisyonlar kurabilir. Komitenin Görevleri MADDE 4. Komitenin görevleri aşağıda gösterilmiştir: a) Yükseköğretim kurumlarında yürütülen, stratejik araştırma faaliyetlerini izlemek ve değerlendirmek, b) Stratejik araştırmalarla ilgili olarak yükseköğretim kurumlarına veya bu kurumların dışında kalan kuruluşlara önerilerde bulunmak, c) Stratejik araştırma faaliyetinde bulunan kuruluş ve kişilere, çalışmalarında yardımcı olmak, onlara projeler vermek, projeleri izlemek, proje sonuçlarının yurt çapında etkili bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak, d) Stratejik araştırmalar yapan kişi ve kuruluşların, Milli Komitece onaylanmış projeler kapsamında olmak kaydı ile, yurtdışında yapacakları toplantı, temas ve kısa süreli çalışmalarına destek sağlamak, e) Stratejik araştırma ve etüdler kapsamında, Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır. Komitenin Toplanma Usulü MADDE 5. Komite, Başkanının çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Toplantı yer ve zamanı Komite Başkanı’nca belirlenir. Mali Hükümler MADDE 6. Komitenin, her yıl Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu ile belirlenen bütçesi, Stratejik Araştırma ve Etüdler Milli Komitesi kararları çerçevesinde Yükseköğretim Kurulunun tabi olduğu usul ve esaslara göre kullanılır. Komite tarafından kurulacak alt komisyon faaliyetleri için gerekli harcamalar, Komiteye ayrılan bütçeden karşılanır. Yürütme MADDE 7. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürürlük MADDE 8. Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.