Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği Amaç MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı, yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış önlisans, lisans, yükseklisans diplomalarının denklik işlemlerinde uyulacak usul ve esasları düzenlemektir. Dayanak MADDE 2. Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Kanun’un 7/p maddesi gereğince hazırlanmıştır. Denklik İşlemlerinde Aranacak Belgeler MADDE 3. Başvuru Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yapılır. Diploma denkliğini yaptırmak isteyenler dilekçelerine aşağıdaki belgeleri eklemek zorundadırlar: a) Bir önceki eğitim-öğretime ilişkin diploma aslı veya onaylı sureti, b) Denkliği istenilen diploma veya mezuniyet belge aslı, c) Öğrenim süresi içinde alınmış ders, not ve ders saatlerini gösterir, üniversitesinden onaylı belge (transkript) aslı, d) Yabancı dildeki belgelerin noter tasdikli Türkçe tercümeleri, e) Diploma sahibine ait Pasaport. Denklik Komisyonu ve Denklik Kararı MADDE 4. Diplomaların ön incelemesi Diploma Denklik Komisyonunca yapılır, komisyonca otuşturulan öneriler Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile kesinleşir. Diploma Denklik Komisyonu, Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından görevlendirilen Yükseköğretim Yürütme Kurulu üyelerinden birinin başkanlığında; Milli Komiteler Üst Kurulu tarafından önerilen kişiler arasından, Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından seçilen en az 2 öğretim üyesinden oluşur. Söz konusu komisyon gerektiği kadar alt komisyonlar kurabilir. Yapılan İncelemeler MADDE 5. Diploma denklik komisyonunca; a) Belgelerin orijinal olup olmadığı, üzerlerinde kazıntı, silinti ve benzeri tahrifatın bulunup bulunmadığı, b) Belgelerin başvuran kişiye ait olup olmadığı, c) Diplomayı veren üniversite veya yükseköğretim kurulunun ve eğitimin yapıldığı programın tanınmış ve itibarlı bir kurum ve program olup olmadığı, d) Diplomanın alındığı eğitim programının Türkiye'deki üniversitelerde verilmekte olan hangi düzeydeki eğitim programları ile eş değer olduğu, araştırılır. Diplomanın uluslararası düzeyde veya ikili anlaşmalarla tanınan bir üniversiteden alınmış olmasına rağmen, eğitim programının türü, niteliği, düzeyi konusunda tereddüte düşüldüğü durumlarda, kişiden üniversitenin resmi kataloğu ve ek belgelerle birlikte eğitimin yapıldığı ülkede hangi tarihlerde bulunmuş olduğunun, pasaport veya diğer belgelerle kanıtlaması istenir. Gerekirse o ülkedeki Türk Eğitim Müşavirliğinin veya Eğitim Ataşeliğinin görüşlerine buşvurulur ve ihtiyaç halinde belgeler bir yükseköğretim kurumuna incelettirilerek görüş alınır. İncelemelerin Sonuçları MADDE 6. Akademik belgelerin orijinal olmadığı, üzerinde tahrifat yapıldığı veya belgelerin kişiye ait olmadığı tespit edildiğinde denklik işlemi yapılmaz ve bu kişiler hakkında yasal işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulur. Yapılan incelemeler sonucunda; a) Önlisans diplomalarının denklik işlemleri kabul veya ret şeklinde bir karara bağlanır. Kabul edilenlere denklik belgesi verilir. b) Lisans diplomalarının denklik işlemlerinde, diplomanın alındığı kurumun uluslararası veya ikili anlaşmalarla tanınmış bir kurum olduğu, eğitimin yapıldığı programın Türkiye'deki benzeri eğitim programına denk olduğu, eğitim düzeyi ve öğrenim alanı açıkça tespit edilenlere "denklik belgesi" verilir. Ancak lisans eğitimi düzeyi ve içeriği konusunda bir tereddüt hasıl olduğunda öğrenci, usul ve esasları Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ve bir sınıf geçme, ders geçme sınavı niteliğinde olmayan, ancak öğrencinin almış olduğu derslerin kapsamının ve öğrencinin kazanması gereken en az bilgi düzeyinin tespitine yönelik özel bir "seviye tespit sınavı"na da tabi tutulabilir. Bu sınav ve belgelerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlardan birine karar verilir: 1. Lisans diplomasının denkliği kabul edilenlere denklik belgesi verilir. 2. Eğitim düzeyi önlisans düzeyinde olduğu tespit edilenlere önlisans diploması denklik belgesi verilir. Bu kişilerden dileyenler Türkiye'de lisans denklik tamamlama programına devam edebilirler. 3. Eğitim düzeyi üniversiteler bir eğitime denk görülmeyenlerin talepleri reddedilir ve herhangi bir denklik belgesi verilmez. c) Yüksek lisans denklik işlemleri kabul veya ret şeklinde karara bağlanır. Kabul edilenlere denklik belgesi verilir. d) Kişilerin. her ne ad altında olursa olsun yurt dışından açık, ekstern, gıyabi eğitim gibi devam zorunluluğu bulunmayan bir eğitim-öğretim sonunda aldıkları sertifika veya diplomalara denklik verilmez. Modern eğitim teknolojileri kullanılarak eğitim veren "uzaktan eğitim" programlarının tanınmışlığı Yükseköğretim Kurulu'nca ayrıca incelenerek karara bağlanır. Lisans Denklik Tamamlama Eğitimi MADDE 7. Hazırlık sınıfı hariç en az 4 yıllık bir yükseköğretim programından mezun olmalarına rağmen diploma denklikleri önlisans düzeyi olarak tespit edilmiş olan veya yukandaki 6. maddenin (b) bendinin ikinci fıkrasında belirtilen seviye tespit sınavında eksiklikleri bulunduğu belirlenen kişiler diledikleri takdirde, Türkiye'deki bir üniversitede lisans denklik tamamlama eğitimine başvurabilirler. Lisans denklik tamamlama eğitimine katılmak isteyen öğrencilerin alanlar itibariyle hangi üniversitelerde ve hangi fakütlelerde eğitim-öğretim görebilecekleri Yükseköğretim Yürütme Kurulunca belirlenir. Bu öğrencilerin öğrenim ücretleri hakkında, 3843 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim yapılması, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun’un 7. maddesi hükümleri uygulanır. Söz konusu tamamlama eğitiminin süresi ve öğrencinin almak zorunda olduğu dersler hakkında karar verme yetkisi üniversitelere aittir. İntibakı yapılan aday, o üniversitenin normal öğrencisi gibi 2547 sayılı Kanun’un 44. maddesine ve üniversitenin eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğine göre eğitim-öğretimine devam eder. Tamamlama eğitimini başarı ile bitiren öğrencilere Yükseköğretim Kurulu'nca lisans diploması denklik belgesi verilir. Yürürlük MADDE 8. Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 9. Bu Yönetmelik hükümleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından yürütülür