Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulu Yönetmeliği

Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulu Yönetmeliği Amaç ve Kapsam MADDE 1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 7. maddesinin (a) bendi ile Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararının gereklerinin yerine getirilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan bu Yönetmelik, ükemizde ihtiyaç duyulan alanlarda öğretim üyesi ve araştırıcılarının yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilmesi için gereken çalışmaları bütünlük içinde yürütmek amacıyla kurulan Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun kuruluş, görev ve çalışma esaslarını düzenlemektedir. Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulu MADDE 2. Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulu: a) Milli Eğitim Bakanlığınca görevlendirilecek bir, b) Yükseköğretim Kurulu Başkanı’nca, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyeleri arasından görevlendirilecek bir, c) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca görevlendirilecek bir, d) Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Başkanı’nca görevlendirilecek bir, e) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı, f) Yükseköğretim Kurulu Başkanınca, Yükseköğretim Kurulunun ve rektörlerin görüşleri alınarak, öğretim üyesi ve araştırıcı yetiştirme konusunda deneyim sahibi, akademik çalışmaları ile temayüz etmiş halen görevde veya emekli olan öğretim üyeleri arasından seçilecek on olmak üzere onbeş üyeden oluşur. Üyelerin görev süresi beş yıldır. Ancak, ilk üç yılın sonunda yukarıda (f) bendine göre seçilen üyelerden kura ile belirlenecek beşinin görev süresi sona erer ve yerlerine yeni üyeler atanır. Süresi dolan üye yeniden bu göreve seçilebilir. Kurul kendi içinden başkan ve başkan yardımcısı seçer, kendi çalışma usullerini tespit eder, bu Yönetmelikle verilen görevleri yerine getirmek için gerekli gördüğü komisyonları kurar ve yurt içinde ve yurt dışındaki ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar. Kurulun sekreterya ve diğer destek hizmetleri Yükseköğretim Kurulunca sağlanır. Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun Görevleri MADDE 3. Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulu aşağıda sayılan görevleri yapar: a) Ülkemizin hangi alanlarda öğretim üyesi ve araştırıcılara ihtiyaç duyduğunu tespit ederek bunların yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilmesi için kısa ve uzun vadeli plan ve programlar hazırlayarak ilgili kurum ve kuruluşlara önermek, b) Hazırlanan plan ve programlar çerçevesinde tamamen yurt içi, yurt dışı, kısmen yurt içi, kısmen yurt dışı bütünleşik veya yurt içindeki yükseköğretim kurumları arasında bütünleşik lisansüstü programlar düzenleyerek ilgili kuruluşlara önermek, c) İhtiyaç duyulan alanlardaki öğretim üyesi ve araştırıcıların yetiştirilmesi için gerekli kontenjanları tespit ederek ilgili kurum ve kuruluşlara önermek, d) Tespit edilen kontenjanlar dahilinde yurt dışında öğretim üyesi ve araştırıcı olarak yetiştirilecek öğrencilerin seçimi için sınavlar düzenlemek, e) Seçilen öğrencileri izlemek, yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına yerleştirmek, gerektiğinde yurt dışına giderek öğrencileri izlemek, başarısız öğrencileri tespit ederek gereken işlemlerin yapılması hususunda ilgili kuruluşlara önermek, f) Öğretim üyesi ve araştırıcı yetiştirilmesi için kaynak tahsis eden kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak, g) Yurt içinde ve yurt dışında eleman yetiştirilmesi için kaynak tahsis eden özel kuruluş ve gerçek veya tüzel kişilerin talepleri halinde gereken işlemleri yürütmek, ı) Görev alanlarına giren konularda, ilgili kurum ve kuruluşlar ile kişilere ve kamuoyuna düzenli raporlar sunmak, i) İlgili kurum ve kuruluşlarca, görev alanına giren konularda, verilen diğer görevleri yapmak. Yürürlük MADDE 4. Milli Eğitim Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 5. Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.