Yükseköğretim Kurulu Milli Komiteler Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurulu Milli Komiteler Yönetmeliği Amaç MADDE l. Yükseköğretim kurumlarında bilim, teknik ve sanat alanlarında yürütülmekte olan araştırma, yayın ve benzeri faaliyetlerin sürekli, ahenkli ve geliştirici bir işbirliği içinde koordinasyonunun sağlanmasında, akademik değerlendirilmesinde, nicelik ve niteliklerinin geliştirilmesinde, Yükseköğretim Kuruluna tekliflerde bulunmak, ülkemiz ve dünyadaki gelişmeleri izleyerek belirleyecekleri konularda bilimsel, sanatsal ve stratejik araştırma ve etüdler yapılması gereken konuları ve bunları yapabilecek yükseköğretim kurumlarını Yükseköğretim Kuruluna önermek, Yükseköğretim Kurulunca istenilen konularda görüş bildirmektir. Dayanak MADDE 2. Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Kanun’un 7. maddesinin (b) ve (m) bendlerine dayanılarak düzenlenmiştir. Milli Komiteler Üst Kurulu MADDE 3. a) Kuruluş ve İşleyiş: Milli Komiteler Üst Kurulu, fen, sosyal, sağlık ve güzel sanatlar alanında ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmaları ile tanınmış, halen görev yapan veya emekliye ayrılan öğretim üyeleri arasından belirlenen 10 üye ile bilim, kültür, sanat, sanayi, ticaret ve finans alanlarında faaliyetleri olan, kendi mesleklerindeki başarıları ile temayüz etmiş, en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş kişiler arasından belirlenen 5 üyeden oluşur. Üyeler, Yükseköğretim Kurulunun ve rektörlerin görüşleri alınarak Yükseköğretim Kurulu Başkanı’nca atanır. Kurul üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üye yeniden bu göreve atanabilir. Herhangi bir nedenle üyelikten ayrılan bu kişinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye atanır. Kurul, çalışmalarına yardımcı olmak ve amaçlarını gerçekleştirmek üzere, milli komiteler kurulması konusunda Yükseköğretim Kuruluna teklifte bulunabilir, geçici ve sürekli alt komisyonlar ve çalışma grupları kurabilir. b) Görevleri: a) Milli Komiteler arasında koordinasyonu sağlamak, b) Yükseköğretim kurumlarında yürütülen her düzeydeki eğitim-öğretim programları ile araştırma-geliştirme, uygulama ve yayın faaliyetlerini değerlendirerek sonuçlarını Yükseköğretim Kuruluna sunmak, c) Akademik yükselmeler ile ilgili esasların belirlenmesi amacıyla çalışmalar yaparak, sonuçlarını Yükseköğretim Kuruluna bildirmek, d) Yurt dışından alınan diploma denklikleri ile yurt dışı akademik unvanların ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarının tanınması hususundaki esasları belirlemek üzere çalışmalar yapmak ve sonuçlarını Yükseköğretim Kuruluna bildirmek, e) Yükseköğretim kurumlarında yürütülen eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin ülke ihtiyaçları ile irtibatlandırılabilmesi için alınması gereken önlemler ve yapılması gereken düzenlemeler hususunda Yükseköğretim Kuruluna önerilerde bulunmak, f) Yükseköğretim kurumlarında yürütülen eğitim-öğretim programlarının açılması, birleştirilmesi, kapatılması konusunda Yükseköğretim Kuruluna görev bildirmek, g) Yükseköğretim Kurulunca verilecek diğer görevleri yapmaktır. Milli Komiteler MADDE 4. Amaç doğrultusundaki faaliyetleri gerçekleştirebilmek ve/veya bilimsel etkinliklerde bulunmak üzere aşağıdaki iki türde milli komiteler kurulabilir: a) Yükseköğretim Kurulu bünyesinde Milli Komiteler Üst Kurulunun çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Milli Komiteler Üst Kurulunun teklifi ve Yükseköğretim Genel Kurulunun kararı ile milli komiteler kurulabilir. b) Üniversitelerden, ilgili kurum, kuruluş veya kişilerden gelecek teklifler üzerine, Milli Komiteler Üst Kurulunun görüşü alınarak, Yükseköğretim Genel Kurulu kararıyla üniversiteler bünyesinde, ülke düzeyinde ve uluslararası düzeyde bilimsel etkinliklerde bulunmak amacıyla milli komiteler kurulabilir. Her iki tür milli komitenin kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Genel Kurulu kararında belirtilir. MADDE 5. (Yürürlükten kaldırıldı) MADDE 6. (Yürürlükten kaldırıldı) GEÇİCİ MADDE 1. Üniversiteler bünyesinde daha önce kurulan milli komiteler en geç bir yıl içerisinde Milli Komiteler Üst Kurulunca değerlendirilir. Bu değerlendirme sonuçlarına göre milli komitelerin faaliyetlerine devam edip etmeyeceği hususu Yükseköğretim Genel Kurulu kararıyla belirlenir. Yükseköğretim Kurulu bünyesinde daha önce kurulan Türkiye Fen ve Mühendislik Bilimleri Milli Komitesi, Türkiye Sosyal ve Beşeri Bilimler Milli Komitesi, Türkiye Sağlık Bilimleri Milli Komitesi, Türkiye Sanat Milli Komitesi ve Türkiye Stratejik Araştırmalar Milli Komitesinin faaliyetleri, ülkenin ve yükseköğrenimin yeni ihtiyaçları içeresinde yeniden şekillendirilmek üzere bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren sona erer. Yürürlük MADDE 7. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 8. Bu Yönetmeliği Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür