Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınavı İle İlgili Yönerge

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınavı İle İlgili Yönerge Dayanak Madde 1. Bu yönerge, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği (R.G.8.3.2000 tarih ve 23987 sayı; R.G.20.7.2001 tarih ve 24468 sayı) hükümlerinin uygulanması ile ilgili olarak düzenlenmiştir. Görevde Yükselme Eğitiminin Duyurulması Madde 2. Kurum yetkililerinin onayı ile personel dairesi başkanlıkları veya ilgili birimler görevde yükselme suretiyle, atama yapılacak boş kadroların unvanı, derecesi, sayısı, sınava girecek personelde aranacak nitelikler ve son başvuru tarihi ile eğitimin yapılacağı yer ve zaman ve diğer hususları, son başvuru tarihinden en az 30 gün önce birimlere duyurur. Başvuru Esasları Madde 3. Görevde yükselme eğitimi duyurusunun yapılmasından sonra, durumları aranılan niteliklere uyan personel, görevde yükselme eğitimine katılma isteklerini ilgili daire başkanlıklarına veya birim amirlerine bir dilekçe ile bildirirler. İlgili daire başkanları veya birim amirleri, başvuru dilekçelerini görüşleri ile birlikte 1 hafta içinde personel dairesi başkanlığına veya ilgili birime bildirir. Başvuruların İncelenmesi Madde 4. Bu yönergenin 1. maddesinde sözü edilen yönetmelik uyarınca oluşturulacak Başvuru İnceleme Kurulu, kendisine personel dairesi başkanlığı veya ilgili birim tarafından gönderilen dilekçeleri, başvuruda bulunanların gerekli nitelikleri taşıyıp taşımadıklarının saptanması amacıyla inceler. İnceleme yapılırken bu görevler için gerekli olan öğrenim düzeyi, hizmet süresi, atanacağı kadroda yapacağı görevler ile ilgili özgeçmiş, sicil ve disiplin şartlarına haiz olma durumları dikkate alınır. İnceleme sonuçları adaylara tebliğ edilmek üzere birimlerine yazı ile bildirilir. Yapılan inceleme sonucu, şartları uygun bulunanların sayısının, boş kadro sayısının iki katından fazla olması halinde, Başvur İnceleme Komisyonunca, bu yönerge hükümlerine göre, bu sayı kadro sayının iki katına indirilir. Görevde Yükselme Eğitimine Alınma Madde 5. Personel dairesi başkanlıkları veya ilgili birimler, Başvuru İnceleme Kurulunun belirlediği eğitime alınacak personeli bir üst göreve hazırlamak amacıyla görevde yükselme eğitimine alır. Bu eğitimi tamamlayanlar iki yıl süre ile ilgili görevde yükselme sınavına girmeye hak kazınırlar. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atanmak suretiyle yükseköğretim üst kuruluşları ve yükseköğretim kurumlarına geçen personelin kendi kurumlarında aldıkları görevde yükselme eğitimi kabul edilmez. Görevde Yükselme Eğitiminin Konuları Madde 6. Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konulardan oluşur: a) T.C. Anayasası, 1. Genel esaslar, 2. Temel hak ve ödevler, 3. Devletin temel organları, b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik, c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat, d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat, e) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar, f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları, g) Atama yapılacak kadroya ilişkin olarak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununu ve atanılacak görevin niteliğine göre yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarını ilgilendiren konular ve bütçe, satın alma, tahakkuk, muhasebe, personel, emeklilik ve intibak işlemleri, eğitim öğretim hizmetleri, gizlilik, evrak ve arşivleme gibi konular. Düzenlenecek eğitim programlarında, (g) bendinde belirtilen konuların ağırlığı yüzde altmıştır. Görevde Yükselme Eğitiminin Yapılması Madde 7. Personel dairesi başkanlığı veya ilgili birim, yükselme yapılacak unvanın gerektirdiği işleri göz önünde tutarak yükselme eğitimini hazırlar. Örneğin, Personel bölümündeki görevliler için ayrı, Planlama ve Mali İşler bölümündekiler için ayrı, Teknik Bakım bölümündekiler için ayrı eğitimler düzenlenmelidir. Yapılacak her eğitim için ayrı bir el kitabı hazırlanacaktır. Bu el kitabı iki kısımdan oluşacaktır. Birinci kısım yukarıda 6. maddede a)-f) şıklarında gösterilen konularda, 400 birimlik Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanmış bilgileri kapsayacaktır. Bu kitap Devlet Personel Başkanlığından temin edilebilir. İkinci kısım yukarıda 6.maddenin g) şıkkında yazılı olan konuları içerecektir. Bu kısımda, kurumun personel dairesi başkanlığının veya ilgili biriminin, yükseltilme yapılacak unvan ile ilgili hazırlayacağı 600 birimlik eğitim konuları yer alacaktır. Kurumun personel dairesi başkanlığı veya ilgili birimi, iki kısımda, 1000 bilgi biriminden oluşan el kitabını, eğitim öncesinde eğitime katılanlara vermek ve eğitimi el kitabında yazılı bilgiler üzerinden gerçekleştirmekle yükümlüdür. Görevde Yükselme Eğitimi Sonucunda Yapılacak Sınavın Şekli Madde 8. Görevde yükselme eğitimi sonunda yazılı sınav yapılır. Görevde yükselme sınavları, aşağıdaki esaslara göre yaptırılır. a) Kurumlar, görevde yükselme eğitiminde, yukarıda 6 ve 7. maddelerde belirlenen esaslara göre hazırladıkları el kitabında yazılı olan bilgileri esas alacaklar ve bu bilgileri öğretebilecek kişileri, öğretici olarak yükselme eğitiminde görevlendireceklerdir. Eğitimin nasıl yapılacağı haftalık ders programları çizelgesi ve el kitabındaki konuların günlere ve saatlere göre dağılımı önceden hazırlanarak basılı hale getirilecek ve bunlar hem öğreticilere hem eğitime katılanlara eğitim öncesinde dağıtılmış olacaktır. Öğreticiler el kitabında yer alan bilgileri, eğitime katılacaklara ayrıntılı bir biçimde açıklama, örnek verme, tartışma ve gerektiğinde uygulama yöntemlerini kullanmak suretiyle kazandıracaklardır. Eğitimde , el kitabında bulunan bilgilerin ezberletilmesi yoluna gidilmeyecektir. b) Görevde Yükselme Eğitimi hazırlayan kurum, bu eğitim için hazırladığı el kitabını, bir yazı ekinde Görevde Yükselme Sınavının (GYS) hazırlanması amacıyla Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) veya Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine (OÖSYM) gönderecektir. Kurumlar, sınavlarını ÖSYM veya OÖSYM’den hangisine yaptıracaklarına önceden karar verecekler, el kitabını iki merkeze birden gönderemeyeceklerdir. Kurumlar ÖSYM veya OÖSYM’ye gönderdikleri yazıda, eğitimin hangi tarihler arasında nerede yapılacağını ve eğitime kaç kişinin katılacağını belirteceklerdir. Sınavı yapacak kurum ÖSYM olarak seçildiği takdirde, ÖSYM, kurumlardan gelen Eğitim El Kitabında yer alan numaralandırılmış bilgi birimlerinden 100 tanesini hiç değiştirme yapmadan aynen seçecek, bunları doğru yanlış tipinde soru haline getirecek ve bu soruları eğitime katılacak görevli sayısı kadar çoğaltarak boş optik okumaya elverişli cevap kağıtları ile birlikte mühürlü zarf ve ayrıca güvenilir poşetler içinde ilgili kuruma gönderecektir. (Sınavı yapacak kurum olarak OÖSYM seçildiği taktirde sınav işlemleri bu kurumun yöntemine göre yapılacaktır.) c) Personel dairesi başkanlığı veya ilgili birim, ÖSYM den gelecek sınav evrakını, bu yönergenin 1. maddesinde sözü edilen yönetmelik uyarınca oluşturulan Sınav Kuruluna teslim edecektir. Sınav Kurulu, eğitime katılan görevlilere önceden bildirilmiş olan gün ve saatte mühürlü soru paketini sınav yerine götürecek, bu paketin açılmamış olduğunu eğitime katılanlara gösterecektir. Eğitime katılanların önünde paket acılacak, önce obtip okumaya elverişli cevap kağıtları adaylara dağıtılacak, cevap kağıdındaki kimlik bilgileri alanları doldurulduktan sonra sorular dağıtılacak ve verilen süre sonunda cevap kağıtları toplanacaktır. ÖSYM den gelecek açıklamalara göre cevap kağıtları, dönüş boşeti veya kutusu içine konarak ÖSYM'ye kıymetli evrak olarak gönderilecek veya kurye ile elden teslim edilecektir. d) ÖSYM kendisine gelen cevap kağıtlarını optik okuyucuda okutacak, doğru olarak verilen cevap sayısını puan olarak belirliyecek, sonra eğitime katılanları puan sırasına koyarak bir liste hazırlayacak ve bu listeyi kuruma gönderecektir. Bu sınavda başarılı olabilmek için en az 70 puan almak gereklidir. Bu sınavın sonuçları, bu konuda yapılacak bir sonraki sınava kadar geçerli olacaktır. e) Kurumlar, 1. atama yapılacak kadrolara başvuran aday sayısı, kadro sayısının iki katından fazla olduğu takdirde, bunları görevde yükselme eğitimine seçmek, 2. GYS' de puanların eşit olması halinde, puanları eşit olanlar arasından seçme yapmak için, aşağıdaki puanlama sistemini kullanacaklardır. Eşit puan alan adaylara üç ölçüt üzerinden puan verilecektir. Bu ölçütler öğrenim düzeyi, hizmet süresi ve üç yıllık sicil ortalamasıdır. Öğrenim düzeyi ile ilgili olarak 12 üzerinden, hizmet süresi ve sicil puanı ile ilgili olarak da 10 puan üzerinden puan verilecek, bu puanlar toplanacak ve bulunan puan, adayın eşit puan alan adaylar arasındaki seçmeye esas olan puanını oluşturacaktır. A. Öğrenim Düzeyi B. Hizmet Süresi Puan İlgili Alanda Diğer Alanlarda Puan İlgili Alanda Diğer Alanlarda 12 Lisans ve Üstü - 10 20 ve üstü yıl - 11 - Lisans ve Üstü 9 17-19 yıl 20 ve üstü yıl 9 Önlisans - 8 14-16 yıl 17-19 yıl 8 - Önlisans 7 11-13 yıl 14-16 yıl 6 Meslek Lisesi - 6 8-10 yıl 11-13 yıl 5 - Lise ve Meslek Lisesi 5 5-7 yıl 8-10 yıl 3 - Ortaokul 4 2-4 yıl 5-7 yıl 3 - 2-4 yıl C. Sicil Puanı Puan 3 Yıllık Sicil Ortalaması 10 97-100 9 94-96 8 91-93 7 88-90 6 85-87 5 82-84 4 79-81 3 76-78 2 73-75 1 70-72 f) Kurumlar, yükselme eğitimine tabi olacak görevlilerden GYS ücreti olarak, ÖSYM tarafından en son yapılmış Devlet Memurları Sınavı (DMS) ücreti kadar bir miktarı nakit olarak toplayacaklardır. Topladıkları paranın % 10'unu eğitimde el kitabının ve sınav sonrası cevap kağıtlarının ÖSYM'ye gönderilmesi veya elden teslim edilmesi harcamlarında kullanacaklar, topladıkları paranın % 90'ını ise ÖSYM'nin Yapı ve Kredi Bankası Ankara Güvenevler Şubesindeki 1-001034-8 no'lu hesabına yatıracaklardır. Kurumlar yatırdıkları paraya karşılık bankadan alacakları dekontun fotokopisini bu yönergenin 6.maddesi hükmü uyarınca ÖSYM'ye el kitabı ile birlikte gönderecekleri yazıya ekleyeceklerdir. Örneğin son yapılmış Devlet Memurları Sınavında adaylardan sınav ücreti olarak 10 000 000.-TL. Alınmıştır. Buna göre kurumların eğitime katılan her adaydan bir sonraki DMS'ye kadar toplayacakları paranın miktarı 10 000 000.-TL'dir. Eğitime katılan aday sayısı 10 ise toplanan paranın miktarı 100 000 000 TL. olcaktır. Kurumlar topladıkları 100 000 000.-TL'nin % 10'u olan 10 000 000.-TL'yi kendi harcamaları için alıkoyacaklar geriye kalan 90 000 000.-TL'yi ÖSYM'nin banka hesabına yatıracaklardır.