Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik

Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik Amaç ve Kapsam MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı, bir lisans programını tamamlamayan veya tamamlayamayanların ön lisans diploması almaları veya bu gibilerin meslek yüksekokullarına intibakları ile ilgili esasları belirlemektedir. Dayanak MADDE 2. Bu Yönetmelik 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44. maddesini değiştiren 3511 sayılı Kanun’un 1. maddesine göre hazırlanmıştır. Önlisans Diploması Alma İlkeleri MADDE 3. Türk Ceza Kanunu’nun ikinci kitabının birinci babında yer alan, Devletin şahsiyetine karşı işlendiği cürümler sebebiyle hüküm giyenler ile disiplin cezası alarak yükseköğretim kurumlarından uzaklaştırılanlar hariç olmak üzere, 2547 sayılı Kanun hükümleri uyarınca bir lisans programının en az ilk dört yarı yılının bütün derslerinden başarılı olanlara önlisans diploması verilir. Önlisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir. Meslek Yüksekokullarına İntibak Esasları MADDE 4. Bir lisans programının en az iki yarıyılının bütün derslerinden veya o lisans programının en az yüzde altmışından başarılı olup da lisans programını tamamlamayan veya tamamlayamayanlar, kurumları ile ilişkilerinin kesildiği tarihten itibaren 6 ay içinde müracaat etmek şartıyla yüksekokullarının benzer ve uygun programlarına intibak ettirilebilirler. Ancak, bu gibilerin, Türk Ceza Kanunu’nun ikinci kitabının birinci babında yer alan, Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümler sebebiyle hüküm giymemiş ve disiplin cezası alarak yükseköğretim kurumlarından uzaklaştırılmamış olmaları şarttır. Meslek Yüksekokullarına Kayıt ve Bitirme MADDE 5. Meslek yüksekokullarına intibak ettirilmek üzere yapılan başvurular kontenjan fazla olduğu takdirde, öğrenciler başarı derecelerine göre kaydedilir. Bu Yönetmeliğin 3. Maddesi kapsamında olanlar, meslek yüksekokullarının intibak ettirildikleri yarı yıllarda kendileri için tespit edilen dersleri almak, uygulamaları yerine getirmek ve bunlardan başarı sağlamak suretiyle meslek yüksekokulu mezunu sayılırlar. Yukarıda belirlenen öğrencilerin eğitim- öğretim programlarının seçimi, başarı dereceleri, intibakları ve alacakları derslerin tespiti gibi işlemler, ilgili meslek yüksekokullarının yönetim kurulu tarafından yapılır. Yürürlük MADDE 6. Bu Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 7. Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.