Tıpta Uzmanlık Eğitimi İçin Öğrenci Seçme Sınavları Hakkında Yönetmelik

Tıpta Uzmanlık Eğitimi İçin Öğrenci Seçme Sınavları Hakkında Yönetmelik Amaç ve Kapsam MADDE 1. Bu Yönetmelik 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 50. maddesi hükümleri uyarınca tıpta uzmanlık eğitimi görecek adayların seçme ve yerleştirme sınavları hakkındaki usul ve esasları düzenler. Seçme Sınavlarının Yürütülmesi MADDE 2. Tıpta uzmanlık eğitim için seçilecek adayların sınavları ve bu sınav sonuçlarına göre seçme işlemleri Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi bir sistemle yürütülür. Öğrenci Kontenjanlarının Belirlenmesi ve Duyurulması MADDE 3. Her sınav döneminde, o sınav sonuçlarına göre her program için kabul edilecek öğrenci sayıları üniversite birimleri tarafından tespit edilerek üniversite rektörlüklerince ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bu sayılar her sınav dönemi için ÖSYM’ce yayınlanacak sınav kılavuzunda belirtilmek suretiyle adaylara duyurulur. Sınavlar, Değerlendirme ve Seçme Esasları MADDE 4. Buşvurma, dal tercihleri, uygulanacak sınavlar ile değerlendirme ve seçme esasları her sınav döneminde ÖSYM’ce hazırlanacak ve Yükseköğretim Kurulu onayından sonra yürürlüğe konacak sınav kılavuzlarında ayrıntılı olarak belirtilir. MADDE 5. Bu Yönetmelik hükümlerine göre tıpta uzmanlık eğitimi için öğrencilerin seçilmesinde ve bu öğrenciler arasında 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 50. Maddesinin (d) fıkrası hükümlerine göre öğretim yardımcısı kadrolarına atanacak olanların belirlenmesinde Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği (6 Ekim 1982 tarih ve 17830 sayılı Resmi Gazete), Lisanasüstü Öğretim Görenlerden Öğretim Yardımcısı Kardolarına Atanacakların Hak ve Yükümlülükleri ile Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Giriş Sınavları Hakkında Yönetmelik (13 Ekim 1984 tarih ve 18544 sayılı Resmi Gazete) ve üniversitelerin ilgili yönetmeliklerinin, o sınav dönemi için yayınlanan sınav kılavuzuna ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hükümleri uygulanmaz. Yürürlük MADDE 6. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 7. Bu Yönetmelik hükümlerini Üniversitelerarası Kurul Başkanı yürütür.