Yükseköğretim Kurulu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurulu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği Kuruluş MADDE 1. Bu Yönetmelik 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58. maddesine göre “Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in değişik 9. maddesine göre hazırlanmıştır. MADDE 2. Bu Yönetmelik’te hüküm bulunmayan hallerde 1. maddede adı geçen Yönetmeliğin değişik 7. ve 8. maddeleri hariç diğer hükümler uygulanır. MADDE 3. Yükseköğretim Kurulu Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden Yükseköğretim Kurulu Üyeleri ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyeleri pay veya ücret alamazlar. Faaliyet Alanı MADDE 4. Döner Sermaye İşletmesinde faaliyet alanları: a) Ders kitapları ve teksirler dahil her çeşit baskı işi yapmak, yaptırmak, satmak veya sattırmak, b) Gerçek ve tüzel kişilerce bastırılmak istenilen dergi, kitap, broşür ve benzeri basım ve yayın işlerini yapmak veya yaptırmak, c) Yükseköğretim Kurulundaki bilgisayar tesislerinden yararlanmak isteyen kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin bu konudaki isteklerini karşılamak, d) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler için her türlü dokümantasyon hizmetlerini yapmak, e) Yükseköğretim üst kuruluşları ve yükseköğretim kurumlarının çalışmalarını kolaylaştırıcı hizmetleri sağlamak, 14/7/1995 tarih ve 22343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurulu Milli Komiteleri Yönetmeliği”ne göre kurulan Milli Komiteler tarafından çıkarılacak bilimsel yayınları hazırlamak, basmak, çoğaltmak, dağıtmını yapmak ve bu konularda yükseköğretim kurumlarından hizmet alımları yapmak, f) Yükseköğretim Kurulunun faaliyet ve hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve gereçleri işletmek, satınalmak, satmak, kiralamak ve kiraya vermektir. Yönetim Organları MADDE 5. Döner Sermaye İşletmesinin yönetim kurulu, bir başkan ve dört üyeden oluşur ve Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınarak Kurul başkanınca 657 sayılı Kanun’a tabi üst düzeyde görev yapan personel arasından atanır. İta amiri Yükseköğretim kurulu Başkanıdır. Yükseköğretim Kurulu Başkanı ita amirliği yetkisini gerektiğinde Genel Sekretere devredebilir. Sermayesi MADDE 6. Yükseköğretim Kurulu Döner Sermaye İşletmesinin sermaye limiti 3.000.000.000.-TL.dir. Yürürlük MADDE 7. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 8. Bu Yönetmelik hükümlerini, Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.