Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönetmeliğin amacı, hizmet gerekleri ile liyakat ve kariyer ilkeleri esas alınarak yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumları memurlarının görevde yükselmelerine ilişkin esasları belirlemektir. Kapsam Madde 2. Bu Yönetmelik Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı ile yükseköğretim kurumları memurlarının görevde yükselmeleri ile hizmet grupları arasındaki geçişlerine ilişkin kuralları kapsar. Dayanak Madde 3. Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51. ve. 52 maddeleri, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4. Bu Yönetmelik’te geçen; a) Kurum: Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarını, b) Yükseköğretim Üst Kuruluşları: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Üniversitelerarası Kurul Başkanlığını, c) Yükseköğretim Kurumları: Üniversite ve Yüksek Teknoloji Enstitülerini, d) Başkan: Yükseköğretim Kurulu Başkanı ile Üniversitelerarası Kurul Başkanını, e) Rektör: Üniversite ve yüksek teknoloji enstitüsü rektörlerini, f) Hizmet Süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68. maddesinin (B) bendi çerçevesinde yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında çalışılan süreler ile genel ve katma bütçeli idareler, mahalli idareler ve diğer kurum ve kuruluşlarda fiilen çalışılan süreler ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri, g) Görev Unvanı: Bu Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen hizmet grupları içinde sayılan görev unvanlarını, h) Görevde Yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen aynı veya başka hizmet sınıflarındaki alt görevlerden üst görevlere yapılacak atamaları, i) Hizmet Grubu: Benzer görevleri yapan unvanların gruplandırılmasını, j) Alt Hizmet Grubu: Aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını, k) Görevde Yükselme Eğitimi: Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin; 5. maddenin (A) bendinin (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i) ve (j) alt bentlerinde sayılan unvanlar hariç olmak üzere görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi için, atanacakları görevin özelliğine göre iki haftadan az, sekiz haftadan çok olmamak üzere verilecek hizmet içi eğitimi, l) Görevde Yükselme Sınavı: Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen kadro unvanlarına yükseltileceklerin bilgi ve becerilerinin ölçülmesi amacıyla yapılacak yazılı sınavı, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Hizmet Grupları Madde 5. Bu Yönetmeliğe tabi personel kadro, unvanlarına göre aşağıda belirtilen hizmet gruplarına ayrılmıştır. A.Yönetim Hizmetleri Grubu; a) Genel Sekreter, b) Genel Sekreter Yardımcısı, c) I. Hukuk Müşaviri, d) Daire Başkanı, e) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, f) Üniversite Hastaneleri Başmüdürü, g) Fakülte Sekreteri, h) Yüksek Okul Sekreteri, i) Enstitü Sekreteri, j) Özel Kalem Müdürü, k) Müdür (Çiftlik Müdürü, Yurt Müdürü, Hastane Müdürü, İlköğretim ve Ortaöğretim Müdürü, Döner Sermaye İşletme Müdürü ile diğer unvanlı müdürler), l) Şube Müdürü, Müdür Yardımcısı, m) Şef, Ayniyat Saymanı, B. Genel İdare Hizmetleri Grubu; a) Memur, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Çocuk Eğitimcisi, Ambar Memuru, Santral Memuru, Daktilograf, Sekreter, Veznedar, Satınalma Memuru, Ayniyat Memuru, b) Şoför, C. Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Grubu; a) Savunma Uzmanı, b) Koruma ve Güvenlik Amiri, Koruma ve Güvenlik Şefi, c) Koruma ve Güvenlik Görevlisi, D. Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu; a) Çözümleyici, b) Programcı, E. Teknik Hizmetler Grubu; a) Tekniker, b) Teknisyen, Teknik Ressam, F. Sağlık Hizmetleri Grubu; a) Sosyal Çalışmacı, Bakteriyolog, Fizyoterapist, Diyetisyen, Çocuk Gelişimcisi, Sağlık Fizikçisi, b) Başhemşire, Sağlık Teknikeri, c) Hemşire, Laborant, Sağlık Memuru, Hayvan Sağlığı Memuru, Sağlık Teknisyeni, Ebe, G. Hukuk, Araştırma, Planlama ve Eğitim Grubu; a) Hukuk Müşaviri, APK Uzmanı, Uzman, Araştırmacı, Öğretmen, H. Mesleki Hizmet Grubu; a) Mütercim, Kütüphaneci, Antrenör, Sinema TV Uygulayıcısı. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Görev Gruplarına Göre Atanma Şartları Atanma Şartları Madde 6. Görevde yükselme suretiyle atanabilme şartları, hizmet grupları itibarıyla aşağıdaki şekildedir: a) Bu Yönetmeliğin 5. maddesinin (A) bendinin (a),(b),(c),(d),(e),(f),(g),(h),(i) ve (j) alt bentlerinde sayılan unvanlı kadrolara atanacakların en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmaları, (G) bendinde sayılan Hukuk Müşaviri kadrosuna atanacakların en az 10 yıl avukat olarak çalışmış olmaları ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımaları gerekir. b) Yardımcı Hizmetler Sınıfından Şoför kadrolarına atanabilmek için; 1. En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 2. İhtiyaca göre en az 5 yıllık (B) veya (E) tipi sürücü belgesi sahibi olmak, 3. Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak, 4. Sınav tarihi itibarıyla yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında en az üç yılını geçirmek kaydıyla, beş yıl hizmeti bulunmak, 5. 21/8/1982 tarihli ve 17789 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 9. maddesine göre ceza almamış olmak, c) Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför veya Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadrolarından bu Yönetmeliğin 5. maddesinin (B) bendinin (a) alt bendinde sayılan kadrolara atanabilmek için; 1. En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 2. Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak, 3. Sınav tarihi itibarıyla yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında en az üç yılını geçirmek kaydıyla, beş yıl hizmeti bulunmak, 4. 21/8/1982 tarihli ve 17789 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 9. maddesine göre ceza almamış olmak, d) Diğer hizmet sınıflarından Teknisyen veya Tekniker kadrolarına atanabilmek için; 1. Teknisyen kadrosuna atanabilmek için, en az lise dengi mesleki eğitim veya teknik eğitim veren okullardan, tekniker kadrosuna atanabilmek için en az iki yıllık yüksek okulu mezunu olmak, 2. Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak, 3. Sınav tarihi itibarıyla yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında en az üç yıl hizmeti bulunmak, 4. 21/8/1982 tarihli ve 17789 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 9. maddesine göre ceza almamış olmak, e) Diğer hizmet sınıflarından bu Yönetmeliğin 5. maddesinin (F) bendinde sayılan kadrolara atanabilmek için; 1. (F) bendinin (a) alt bendinde sayılanlar için en az dört yıllık yüksek öğrenim, (b) alt bendinde sayılanlar için en az iki yıllık yüksek öğrenim, (c) alt bendinde sayılanlar için en az lise mezunu olmak, 2. Atanılacak kadronun niteliklerini taşımak, 3. Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak, 4. Sınav tarihi itibarıyla yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında en az üç yılını geçirmek kaydıyla beş yıl hizmeti bulunmak, 5. 21/8/1982 tarihli ve 17789 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 8. ve 9. maddelerine göre ceza almamış olmak, f) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilmek için; 1. En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 2. Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak, 3. Sınav tarihi itibarıyla yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında en az üç yılını geçirmek kaydıyla, beş yıl hizmeti bulunmak, 4. 21/8/1982 tarihli ve 17789 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 8. ve 9. maddelerine göre ceza almamış olmak, 5. 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun’da belirtilen şartları taşımak, g) Koruma ve Güvenlik Şefi kadrosuna atanabilmek için; 1. En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak, 2. Askerliğini komando veya deniz piyade olarak yapmış olmak, 3. Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak, 4. Sınav tarihi itibarıyla yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında en az üç yılını Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak geçirmek kaydıyla, beş yıl hizmeti bulunmak, 5. 21/8/1982 tarihli ve 17789 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 8. ve 9. maddelerine göre ceza almamış olmak, 6. 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun’da belirtilen şartları taşımak, h) Programcı kadrosuna atanabilmek için; 1. Konusuyla ilgili en az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak, 2. En az iki programlama dilini ve işletim sisteminin uygulanmasını bilmek, 3. Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak, 4. Sınav tarihi itibarıyla yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında en az üç yılını geçirmek kaydıyla, beş yıl hizmet süresi bulunmak, 5. Yeterli derecede mesleki İngilizce bilmek, 6. 21/8/1982 tarihli ve 17789 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 8. ve 9. maddelerine göre ceza almamış olmak, i) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için; 1. Konusuyla ilgili en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak, 2. En az iki programlama dilini ve işletim sisteminin uygulanmasını bilmek, 3. Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak 4. Sınav tarihi itibarıyla yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında en az üç yılını geçirmek kaydıyla, beş yıl hizmeti bulunmak ve bu hizmetin en az 2 yılını programcı kadrosunda geçirmek, 5. Yeterli derecede mesleki İngilizce bilmek, 6. 21/8/1982 tarihli ve 17789 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 8. ve 9. maddelerine göre ceza almamış olmak, j) Mütercim kadrosuna atanabilmek için; 1. En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak ve Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tesbit Sınavı’nda (B) düzeyinde başarılı olmak, 2. Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak, 3. Sınav tarihi itibarıyla yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında en az üç yılını geçirmek kaydıyla, beş yıl hizmeti bulunmak, 4. 21/8/1982 tarihli ve 17789 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 8. ve 9. maddelerine göre ceza almamış olmak, k) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için; 1. Dört yıllık fakülte veya yüksek okulların kütüphanecilikle ilgili bölümlerinden mezun olmak, 2. Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak, 3. Sınav tarihi itibarıyla yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında en az üç yılını geçirmek kaydıyla, beş yıl hizmeti bulunmak, 4. 21/8/1982 tarihli ve 17789 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 8. ve 9. maddelerine göre ceza almamış olmak, l) Şef ve Ayniyat Saymanı kadrolarına atanabilmek için; 1. En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak, 2. Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak, 3. Sınav tarihi itibarıyla dört yıllık yüksek öğrenim mezunlarının en az dört yıl, üç yıllık yüksek öğrenim mezunlarının en az beş yıl, iki yıllık yüksek öğrenim mezunlarının en az altı yıl hizmeti bulunmak ve bu sürenin en az yarısını yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında geçirmiş olmak, 4. 21/8/1982 tarihli ve 17789 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 8. ve 9. maddelerine göre ceza almamış olmak, m) Araştırmacı ve Uzman kadrolarına atanabilmek için; 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68. maddesinin (B) bendinde öngörülen şartları taşımak, 2. En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak, 3. Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak, 4. Sınav tarihi itibarıyla yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında en az beş yıl şef, çözümleyici, programcı, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, ayniyat saymanı kadrolarında görev yapmış olmak, 5. 21/8/1982 tarihli ve 17789 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 8. ve 9. maddelerine göre ceza almamış olmak, n) APK Uzmanı kadrosuna atanabilmek için; 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68. maddesinin (B) bendinde öngörülen şartları taşımak, 2. En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak, 3. Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak, 4. Sınav tarihi itibarıyla yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında en az beş yılını geçirmek kaydıyla şef, çözümleyici, programcı kadrolarında görev yapmış olmak, 5. 21/8/1982 tarihli ve 17789 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 8. ve 9. maddelerine göre ceza almamış olmak, o) Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı kadrolarına atanabilmek için; 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68. maddesinin (B) bendinde öngörülen şartları taşımak, 2. En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak, 3. Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak, 4. Sınav tarihi itibarıyla yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında en az üç yılını geçirmek kaydıyla APK uzmanı, uzman, şef, ayniyat saymanı kadrolarında beş yıl görev yapmış olmak, 5. 21/8/1982 tarihli ve 17789 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 8. ve 9. maddelerine göre ceza almamış olmak, p) Müdür kadrosuna atanabilmek için; 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68. maddesinin (B) bendinde öngörülen şartları taşımak, 2. En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak, 3. Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak, 4. Sınav tarihi itibarıyla yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında en az üç yılını geçirmek kaydıyla şube müdürü, müdür yardımcısı, APK uzmanı, uzman, şef, ayniyat saymanı kadrolarında beş yıl görev yapmış olmak, 5. 21/8/1982 tarihli ve 17789 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 8. ve 9. maddelerine göre ceza almamış olmak, şarttır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Görevde Yükselme Eğitimine ve Sınavına İlişkin Esaslar Görevde Yükselme Eğitimi Madde 7. Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin görevde yükselme sınavlarına katılabilmeleri için, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirleyeceği tarihlerde personel dairesi başkanlıklarınca düzenlenecek en az iki, en çok sekiz hafta süreli görevde yükselme eğitim programına katılarak, eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olmaları şarttır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bu eğitime alınacakların sayısı ile atama yapılacak görevleri dikkate alarak yükseköğretim üst kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının personeline müşterek görevde yükselme eğitimi programı düzenleyebilir. Görevde Yükselme Eğitiminin Duyurulması Madde 8. Personel dairesi başkanlıklarınca atama yapılacak boş kadroların unvanı, derecesi, sayısı, sınava girecek personelde aranacak nitelikler ve son başvuru tarihi ile eğitimin yapılacağı yer ve zaman, son başvuru tarihinden en az 30 gün önce birimlere duyurulur. Başvuru Esasları Madde 9. Görevde yükselme eğitimi duyurusunun yapılmasından sonra, durumları aranılan niteliklere uyan personel, görevde yükselme eğitimine katılma isteklerini ilgili daire başkanlıklarına veya birim amirlerine bir dilekçe ile bildirirler. İlgili daire başkanları ile birim amirleri, başvuru dilekçelerini görüşleri ile birlikte 1 hafta içinde personel dairesi başkanlığına gönderir. Başvuru İnceleme Komisyonu Madde 10. Başvuru inceleme komisyonu yükseköğretim üst kuruluşlarında genel sekreterin başkanlığında, ilgili genel sekreter yardımcısı ve personel dairesi başkanından, yükseköğretim kurumlarında ise genel sekreterin başkanlığında personel dairesi başkanının da bulunduğu daire başkanı seviyesinde üç kişiden oluşur. Başvuruların İncelenmesi Madde 11. Birimler tarafından personel dairesi başkanlığına gönderilen başvuru dilekçeleri, başvuru inceleme komisyonunca, başvuruda bulunanların gerekli nitelikleri taşıyıp taşımadıklarının saptanması amacıyla incelenir. İnceleme yapılırken bu görevler için gerekli olan, sırasıyla öğrenim düzeyi, hizmet süresi, sicil ve disiplin şartlarına haiz olma durumları dikkate alınır. İnceleme sonuçları adaylara tebliğ edilmek üzere birimlerine yazı ile bildirilir. Yapılan inceleme neticesi, şartları uygun bulunanların sayısının, boş kadro sayısının iki katından fazla olması halinde, eğitime alınacaklar hizmet süresi, sicil ve disipline ilişkin değerlendirmeye tabi tutularak, bu sayı kadro sayısının iki katına indirilir. Görevde Yükselme Eğitimine Alınma Madde 12. Personel dairesi başkanlıkları, personeli bir üst göreve hazırlamak amacıyla başvuru inceleme komisyonunun belirlediği adayları görevde yükselme eğitimine alır. Bu eğitim sonunda yapılan yazılı sınavda başarılı olanlar, iki yıl süre ile ilgili görevde yükselme sınavlarına katılmaya hak kazanırlar. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atanmak suretiyle yükseköğretim üst kuruluşları veya yükseköğretim kurumlarına geçen personelin kendi kurumlarında aldıkları görevde yükselme eğitimi kabul edilmez. Görevde Yükselme Eğitiminin Konuları Madde 13. Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konulardan oluşur; a) T.C. Anayasası, 1. Genel esaslar, 2. Temel hak ve ödevler, 3. Devletin temel organları, b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik, c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat, d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat, e) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar, f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları, g) Atama yapılacak kadroya ilişkin olarak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nu ve atanılacak görevin niteliğine göre yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarını ilgilendiren konular ve bütçe, satın alma, tahakkuk, muhasebe, personel, emeklilik ve intibak işlemleri, eğitim öğretim hizmetleri, gizlilik, evrak ve arşivleme gibi konular. Düzenlenecek eğitim programlarında, (g) bendinde belirtilen konuların ağırlığı yüzde altmıştır. Görevde Yükselme Eğitimi Sonucunda Yapılacak Sınavın Şekli Madde 14. Görevde yükselme eğitimi sonunda yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarınca yazılı sınav yapılır. Görevde yükselme sınavına, eğitim sonunda yapılan yazılı sınavda başarılı olanlar katılabilir. Görevde yükselme sınavları, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına yaptırılır. Görevde Yükselme Sınavı Açılması Madde 15. Görevde yükselme sınavları, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, Üniversitelerarası Kurul, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nın boş kadro durumu ve talepleri göz önüne alınarak, her unvan için ayrı ayrı ve yılda iki defadan fazla olmamak üzere uygun görülen tarihlerde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ne yaptırılır. Görevde Yükselme Sınavı Madde 16. Görevde yükselme eğitiminde başarılı olanların bu Yönetmelik kapsamında bulunan görevlere atanabilmeleri için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ne yazılı olarak yaptırılacak görevde yükselme sınavına katılarak 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alarak başarılı bulunmaları şarttır. Sınav Kurulunun Oluşumu ve Karar Nisabı Madde 17. Sınav kurulu, açılacak sınavın özelliğine göre, yükseköğretim üst kuruluşlarında başkan, üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinde rektör onayı ile personel ve/veya eğitim birimlerinin üst yöneticilerinin de bulunması şartıyla belirlenecek 5 asıl, 2 yedek üyeden oluşur. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca müşterek görevde yükselme eğitimi programı düzenlenmesi durumunda sınav kurulu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca oluşturulur. Sınav kurulu, üye tam sayısı ile toplanır ve çoğunlukla karar verir. Oylamada çekimser oy kullanılamaz. Sınav Kurulunun Görevleri Madde 18. Sınav kurulunun görevleri şunlardır: 1. Görevde yükselme eğitimi sonucunda yapılacak sınav ile görevde yükselme sınavının düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, 2. Sınav sorularını hazırlatmak, hazırlanmasına katkıda bulunmak, 3. Sınav sonuçlarını değerlendirmek ve başarı listesi düzenleyerek, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na bildirmek, 4. Sınavla ilgili tutanakları tanzim etmek, 5. İtirazları inceleyip, sonuca bağlamak. Değerlendirme Usulü Madde 19. Görevde yükselme eğitimi sonunda katılımcıların başarı durumlarını ölçmek amacıyla yapılacak sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir, 70 ve daha yüksek puan alanlar başarılı sayılır. Sınav sonuçları, sınav bitim tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde, personel dairesi başkanlığı tarafından ilan edilir ve ilgili birimlere bir yazı ile bildirilir. Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların ilanını takip eden 10 gün içinde bir dilekçe ile sınav kuruluna yapılır. İtirazlar sınav kurulu tarafından 10 gün içerisinde incelenerek sonuç, ilgiliye yazılı olarak bildirilir. İtiraz sonucu verilen karar kesindir. Sınav kurulu tarafından yapılan sınav değerlendirme sonuçlarına göre, en yüksek nottan başlamak üzere düzenlenecek başarı listesi, sınav kurulu başkanı ve üyeleri tarafından imzalanarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na gönderilmek üzere başkana/ rektöre teslim edilir. BEŞİNCİ BÖLÜM Atamaya İlişkin Esaslar Atama Madde 20. Sınavı kazananlar, başarı sırasına göre atamaya yetkili amir tarafından boş kadrolara atanırlar. Başarı notunun aynı olması halinde, atamada hizmet süresi fazla olan personel öncelik kazanır. Kadro boşalmalarında da müteakip sınav yapılıncaya kadar kazanan adaylar arasından sırasıyla atama yapılır. Sınav sonuçları aynı unvan için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir. Göreve Başlamayanlar Madde 21. Ataması yapılanlardan geçerli mazereti olmadan süresi içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir ve sınav sonuçlarından doğan hakları kaybolur. Ancak, atamaları yapılamayanların veya atamaları iptal edilenlerden mazereti kurumca kabul edilenlerin sınav sonuçları, aynı unvan için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir. Geçişler Madde 22. Unvan değişikliği yapılmadan personelin yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında değişik birimlerde daha üst dereceli kadrolara atanmalarında sınav şartı aranmaz. Bir üst unvanlı kadrodan, isteğe bağlı olarak bir alt unvanlı kadroya geçiş yapılabilir. Kendi istekleriyle alt unvanlı kadroya atananlar veya kadrosuzluk nedeniyle başka unvanlı kadrolara atananların tekrar eski kadrolarına atanmayı talep etmeleri halinde, kadro durumu uygun olmak kaydıyla tekrar eski unvanlı kadrolarına sınavsız olarak atamaları yapılabilir. Hizmet grupları ve alt hizmet grupları arasındaki alt görevlerden üst görevlere geçişler görevde yükselme eğitimi ve görevde yükselme sınavına tabidir. Aynı alt hizmet grubundaki geçişler, atanılacak kadronun niteliklerini taşımak kaydıyla görevde yükselme eğitimi ve görevde yükselme sınavına tabi olmaksızın yapılabilir. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından, kuruma naklen atanacaklar için, aynı düzeyde unvanlı kadrolarda görev yapmış olmak şarttır. Bunların atanmış oldukları unvanlardan daha üst unvanlara yükselebilmeleri bu Yönetmelik hükümlerine tabidir. Açıktan Atamalar Madde 23. Bu Yönetmeliğin 5. maddesinin (B), (C), (D), (E), (F), (H) bentlerinde sayılan görevlere bu Yönetmelikteki hizmet süreleri, disiplin ve sicil şartları dikkate alınmaksızın açıktan atama yapılabilir. Bu tür atamalarda 2/2/1999 tarihli ve 99/12377 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atananlar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği hükümleri uygulanır. ALTINCI BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Kısıtlama Madde 24. Aynı unvanlı kadrolar için yapılan görevde yükselme sınavlarında iki kez başarılı olamayanlar ile herhangi bir nedenle sınavı geçersiz sayılanlar katıldıkları son sınav tarihinden itibaren 2 yıl içinde aynı unvanlı kadrolar için yapılacak görevde yükselme sınavlarına giremezler. Özelleştirilen Kuruluşlardan Yapılacak Atamalar Madde 25. 4046 sayılı Kanun’un 22. maddesi uyarınca özelleştirme programına alınan, özelleştirilen, faaliyeti durdurulan, küçültülen, kapatılan veya tasfiye edilen kuruluşlardan ilk defa Kuruma atanacaklar hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller Madde 26. Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır. Geçici Madde 1. 18/4/1999 tarihinde Kurum kadrosunda bulunanlar için, diğer şartları haiz olmak kaydıyla; genel sekreter haricindeki unvanlar itibarıyla belirlenmiş bulunan öğrenim düzeylerinin bir alt öğrenim düzeyi uygulanabilir. Geçici Madde 2. Bu Yönetmelikte belirtilen unvanları, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce almış olanların kazanılmış hakları saklıdır. Yürürlük Madde 27. Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 28. Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.