Lisansüstü Öğretim Görenlerden Öğretim Yardımcısı Kadrolarına Atanacakların Hak ve Yükümlülükleri ile Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Giriş Sınavları Hakkında Yönetmelik

Lisansüstü Öğretim Görenlerden Öğretim Yardımcısı Kadrolarına Atanacakların Hak ve Yükümlülükleri ile Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Giriş Sınavları Hakkında Yönetmelik Amaç ve Kapsam MADDE 1. 2547 sayılı Kanun’un 50. ve 65. maddelerine göre Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan bu Yönetmelik, lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra, yükseköğrenim kurumlarında yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik veya tıpta uzmanlık öğrenimi yapmak isteyenlerden geçici olarak öğretim yardımcılığı kadrolarına atanacakların hak ve yükümlülükleri ile tıpta uzmanlık öğrencilerinin giriş sınavları hakkındaki usul ve esasları düzenler. Kadro Ayrımı MADDE 2. Fakülte, yüksekokul, enstitü, konservatuvar veya üniversite yönetim kurulu bir yarıyıl sona ermeden bir sonraki yarıyıl için yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik ve tıpta uzmanlık öğrencilerine, 2/9/1983 tarih ve 78 sayılı “Öğretim Elamanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ekinde gösterilen kadrolardan kendilerine tahsis edilmiş mevcut öğretim yardımcısı kadroları içinden tahsis edecekleri boş öğretim yardımcıları kadrolarını anabilim veya bilim dalları itibarıyla tespit ederek önerilerini Rektörlüğün onayına sunarlar. Rektörlükçe uygun görülen öneriler onaylanarak tahsis edilecek kadro listeleri adaylara duyurulmak üzere ilgili enstitülere veya tıp fakültesine gönderilir. Atanma Şartları MADDE 3. Tıpta uzmanlık öğrencilerinin “Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği"nin 13. ve 14. maddelerinde gösterilen değerlendirmeler esas alınarak bir jüri tarafından yapılacak yabancı dil ile bilim sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. Jüriler ilgili fakültelerin yönetim kurullarının teklifi ve Rektörün onayı ile kurulur. Tıpta uzmanlık öğrencileri ile yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora öğrencilerinin öğretim yardımcılığı kadrolarına atamaları 2547 sayılı Kanun’un 50. maddesi esaslarına uyulmak kaydıyla aynı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 33. maddesindeki usule göre yapılır. Atanmada Sıralama MADDE 4. Sınavda başarılı olan tıpta uzmanlık öğrencileri ile yüksek lisans, sanatta yeterlik, ve doktora öğrencileri sayısı tahsis edilen kadro sayısından fazla olduğu hallerde atamalar, adayların sınavlardaki başarı derecelerine göre yapılan sıralandırmalar esas alınarak yapılır. Atama Süresi MADDE 5. Atanma için bütün şartlara haiz yüksek lisans, sanatta yeterlilik, doktora ve tıpta uzmanlık öğrencilerinin öğretim yardımcısı kadrolarına atanmaları her defasında en fazla bir yıl süre ile yapılır. Atanmalar her öğretim yılı başında aynı usulde ve yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora öğrencileri için Lisansüstü Öğretim Yönetmeliğinde, tıpta uzmanlık öğrencileri için ise Tababet ve Uzmanlık Tüzüğünde öngörülen süreler ile 2547 sayılı Kanun’un 74. maddesinde gösterilen ek sürelerle sınırlı olmak üzere, yeniden yapılabilir. Ancak üniversitelerin özelliklerine göre tıpta uzmanlık eğitimi yapanlar için bu süreler anabilim dalı başkanı ve ilgili yönetim kurulunun görüşü alınarak Rektörün onayı ile uzatılabilir. Sürelerin Uzatılması MADDE 6. Her öğretim yılı sonunda öğretim elemanı kadrolarına geçici olarak atanmış olan lisansüstü öğrencilerin, bu kadrolara atanmak isteyen diğer adaylarda dikkate alınarak yeniden aynı usulle atanmalarının yapılıp yapılmamasına Rektörlükçe karar verilir. Görevleri MADDE 7. Öğretim yardımcısı kadrolarına geçici olarak atanan yüksek lisans, sanatta yeterlik, doktora ve tıpta uzmanlık öğrencilerinin görevleri şunlardır: a) Yüksek lisans, sanatta yeterlik, doktora ve tıpta uzmanlık öğrencileri için ilgili fakülte, yüksekokul, bölüm, anabilim veya bilim dalı tarafından gerekli görülen bilimsel çalışmaları yapmak, b) Kadroyu tahsis eden rektörlük, fakülte, yüksekokul, kanservatuvar veya enstitünün yürürlükte olan yönetmelik ve yönergelerinde öngörülen görevler ile bağlı oldukları bölüm, anabilim dalı veya bilim dalının vereceği eğitim, araştırma ve uygulama ile ilgili görevleri yapmak, c) Üniversite, fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya ensitünün organlarınca ve ilgili bölüm, anabilim dalı ve bilim dalı başkanlarınca verilecek diğer görevleri yapmak, Öğretim yardımcısı kadrolarına geçici olarak atanan yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık öğrencileri, üniversite ve üniversiteye bağlı kuruluşlar dışında resmi veya özel, sürekli veya geçici hiçbir görev kabul edemezler. Aylığın Tespiti MADDE 8. Geçici olarak öğretim yardımcısı kadrolarına atanan yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik ve tıpta uzmanlık öğrencisi, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun 3. maddesinde öğretim yardımcıları için öngörülen yöntem ve koşullarla işe başlatılırlar, kademe ile derece yükselmeleri konusunda da yine aynı Kanun’un 7. ve 8. maddelerine göre işlem görülür. Tıpta uzmanlık öğrenimi yapanlara verilecek aylık ve her türlü ödemelerin tespitinde, aynı durumda Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığındaki personelin aylık ve ödemeleri göz önünde tutulur. 28/3/1983 gün ve 2809 sayılı Kanun’un geçici 3. maddesinin 5. fıkrası uyarınca bunlara verilecak her türlü ödemeler net tutarının Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının aynı durumdaki personeline o mahalde verilen her türlü ödemelerin net tutarından az olması halinde aradaki fark, vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın kendilerine ödenir. Mali Hükümler MADDE 9. Geçici olarak öğretim yardımcılığı kadrolarına atanan yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik, veya tıpta uzmanlık öğrencilerinin bu yardımcılara yapılmakta olan tüm ödemelerle bunlara sağlanan sosyal hak ve yardımlardan, görevlendirmelerde Harcırah Kanunu hükümlerinden yararlandırılırlar. Kadroyu Boşaltma MADDE 10. 2547 sayılı Kanun’un 50. maddesine göre öğretim yardımcılığı kadrolarına geçici olarak atanıp, yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik veya tıpta uzmanlık öğrenimlerini başarı ile tamamlayarak yüksek lisans, doktora, veya sanatta yeterlik diploması veya tıpta uzmanlık belgesi alanların kadro ile ilişkileri kendiliğinden kesilir. Hizmetlerine ihtiyaç görülen 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 33. maddesine göre öğretim yardımcısı olarak yeniden atanmaları mümkündür. Disiplin veya Ceza İşleri MADDE 11. Öğretim yardımcılığı kadrolarına geçici olarak atanan yüksek lisans, sanatta yeterlik, doktora ve tıpta uzmanlık öğrencilerinin bu Yönetmelik hükümlerine göre kendilerine verilen görevlere ilişkin disiplin ve ceza işlerinde 2547 sayılı Yasa’nın 53. maddesi ile “Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elamanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği" hükümleri, öğrencilik sıfatı ile ilgili konularda ise aynı yasanın 54. madde hükümleri uygulanır. Her iki yönetmeliğin disiplin suçu saydığı eylemler hakkında öncelikle "Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elamanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği" hükümleri uygulanır. Yürürlük MADDE 12. Bu Yönetmelik hakkında 832 sayılı Yasa’nın 105. maddesi gereğince Sayıştayın görüşü alınmış olup, Yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 13. Bu Yönetmelik hükümlerini Rektör yürütür.