41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Geçici 2. Maddesine Göre Konservatuvarlardan Üniversitelere Geçen Sözleşmeli Öğretim Elemanları İle İlgili Yönetmelik

MADDE 1. 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile üniversitelere bağlanan konservatuvarların öğretim elemanları, söz konusu kararnamenin geçici 2. maddesine göre öğretim görevlisi olarak görevlerine devam ederler. Bu kurumlara, Bakanlar Kurulunun 8/4715 sayılı kararına göre sözleşmeli personel olarak atanırlar, 2547 sayılı Kanun’un 32. maddesine göre sözleşme ile atanmış sayılırlar. Bu durumda bulunan kişilere sözleşmelerindeki miktarlar üzerinden ödeme yapılır ve bunlar sözleşmelerinde belirtilen sürelerle bağlı olarak görevlerini sürdürürler. Yeni görevlendirileceklerin sözleşmeleri de Rektörlüklerce bu esaslara göre düzenlenir. MADDE 2. Bu kurumlardaki haftalık ders yükü ile ek ders sayıları Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilir. MADDE 3. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4. Bu Yönetmeliği Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.