Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik Amaç MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı, Meslek Yüksekokullarındaki öğrencileri daha başarılı olmaya özendirmek, yetenekli ve başarılı öğrencilerin lisans öğrenimi yapabilmeleri için gerekli imkân ve fırsatı sağlamaktır. Kaspam MADDE 2. Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7/e maddesi gereğince hazırlanmış olup, Meslek Yüksekokulları mezunlarının bir üst düzeyde öğrenim yapmalarına ilişkin esasları kapsar. Lisans Programına Giriş Şartları MADDE 3. Meslek Yüksekokullarında aşağıda belirtilen başarı düzeyinde mezun olanlara, alanları ile ilgili bir programda lisans öğrenimi yapma imkânı sağlar. Bunun için, mezun öğrencinin: a) Her dersten aldığı yarıyıl sonu "başarı notları" nın ağırlıklı ortalamasının tam not, (100) alınmak şartıyla en az (70) olması gerekir. Diğer değerlendirme sistemlerinde de bu esaslara eşdeğerlik sağlanır. b) Başarı notları ortalaması, iki basamak yürütülerek hesap edilir ve kesirler de gözönüne alınarak belirlenir. Başarı notları ortalamasına göre yapılacak sıralamada adayın o yıl öğrenim gördüğü programdan mezun olanlar arasında, ilk yüzde (10)'a girmiş olması gerekir. Mezunların yüzde (10)'u hesaplanırken, kesir sayıları bir üst tam sayıya tamamlanır. Açıköğretim sistemi ile öğretim yapılan lisans programlarına geçişte bu şartlar aranmaz. Alanında Çalışma Zorunluluğu MADDE 4. Yürürlükten kaldırılmıştır. Kontenjan MADDE 5. Meslek Yüksekokulu mezunlarından lisans programına girebilme şartlarını taşıyanlar için ayrılacak kontenjanlar, üniversite rektörlerinin önerileri üzerine, Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir. Rektörler, bu adaylar için: a) O yıl kabul edilebilecekleri lisans programlarını, b) Bu programlara alınacak öğrenci sayısını, c) Açılacak lisans programlarına, Meslek Yüksekokullarının hangi programlarını bitirenlerin başvurabileceğini, İlgili Kurulların da görüşlerini alarak, her yılın Haziran ayı sonuna kadar Yükseköğretim Kuruluna bildirirler. Bu kontenjanlar Yükseköğretim Kurulu tarafindan basın yolu ile ilan edilir. Başvuru MADDE 6. Bir üniversitedeki ilan edilmiş kontenjanlara başvuran adaylar, ilk yüzde (10)'a giriş derecelerine göre sıralanırlar. Eşitlik halinde, başarı derecesi (başarı notları ağırlıklı ortalaması) tercih sebebi sayılır. İntibak Programı MADDE 7. Lisans öğrenimine kayıt olan öğrencilere, üniversitelerince ek intibak programları düzenlenir. Bu intibak programları öğrencinin lisans programını izlemede kolaylık sağlayacak şekilde ve özel olarak hazırlanır. Bu programların süresi bir yıldan fazla olamaz. İntibak eğitimi sonunda ilgili yükseköğretim kurumunun kendi sınav yönetmeliğindeki usul ve esaslara göre yapacağı sınavda başarılı olan öğrenciler lisans öğrenimine devam hakkı kazanırlar, başarılı olmayanların yükseköğretim kurumlarıyla ilişkileri kesilir. GEÇİCİ MADDE 1. Yüksek teknikerler ve bu Yönetmeliğin yayımlanmasından önce meslek yüksekokullarından mezun olanlar ile Yönetmeliğin yayımlanarak yürürlüğe girdiği tarihte yüksekokulların birinci ve ikinci sınıflarında kayıtlı olanların bu haklardan yararlanmalarını Yükseköğretim Kurulu düzenler. GEÇİCİ MADDE 2. 1992-1993 eğitim-öğretim yılına kadar Turizm, Turizm ve Otel Yöneticiliği önlisans programlarından mezun olacak öğrencilerin Turizm İşletmecilik ve Otelcilik lisans öğrenimine devamlarında bu Yönetmeliğin 3., 4., 5. ve 6. maddeleri hükümleri uygulanmaz. Bu öğrencilerin lisans öğrenimine devam edebilmeleri için iyi derecede yabancı dil bilmeleri, bilmeyenlerin yabancı dil hazırlık eğitimini başarı ile tamamlamaları şarttır. Bu gibilerin lisans öğrenimine geçmeleri Yükseköğretim Kurulunca tespit edilecek esaslar ve kontenjanlar dahilindeki üniversitelerce uygulanır. Yürürlük MADDE 8. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 9. Bu Yönetmeliği Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.