Açık Yükseköğretim Yönetmeliği

Açık Yükseköğretim Yönetmeliği MADDE1. 2547 sayılı Kanun’un 12. maddesinin (d) ve (f) fıkraları ile 43. maddesinin (e) fıkrası gereğince üniversitelerde yapılacak açık yükseköğretim bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. MADDE 2. Açık Yükseköğretim, a) Anadolu Üniversitesi’nde merkezi açık yükseköğretim, b) Diğer üniversitelerde açık yükseköğretim olmak üzere iki farklı ortamda sürdürülür. MADDE 3. Merkezi açık yükseköğretim 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Anadolu Üniversitesi’nde kurulan Açıköğretim Fakültesi’nde ülke çapında sürdürülür. Bu tür açıköğretimin hangi alanlarda sürdürüleceği üniversitenin önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından kararlaştırılır. MADDE 4. Üniversitelerde herhangi bir öğretim programında açıköğretim yapılmasına ilgili üniversitenin önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından karar verilir. Açıköğretim öğrenci kapasitesi, sürdürülme esasları, kullanılacak sistem ve gereç ilgili üniversitenin yetkili organı tarafından tespit edilir. MADDE 5. Bir yükseköğretim kurumunda açıköğretime uygulanacak öğretim programları örgün öğretimde uygulananların kapsam olarak aynıdır. MADDE 6. Açıköğretim yapılan öğretim programlarına öğrenci kabulü o üniversitelerin lisans kademesi öğretim ve sınav yönetmeliği hükümlerine göre olur. MADDE 7. Öğrencilere, öğrenci disiplin yönetmeliği ile lisans kademesi öğretim ve sınav yönetmeliğinin, derslere devam zorunluluğu dışındaki, bütün hükümleri aynen uygulanır. MADDE 8. Açıköğretimde, imkânlar ölçüsünde, a) Basılı eğitim araçları, kaset, video, teyp, band ve film, b) Radyo ve televizyon, c) Danışman gözetiminde toplu tartışma ve benzeri gereç ve sistemlerden yararlanılır. MADDE 9. Öğrencilere zaman zaman eğitimin etkinliğini arttırmak için test ve değerlendirme sistemleri uygulanabilir. MADDE 10. Merkezi açıköğretim dışındaki açıköğretimi yıliçi, yılsonu veya yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları aynı öğretim programına tâbi örgün öğretim öğrencileri ile aynı zamanda ve mümkün olduğu taktirde aynı yerde yapılır. MADDE 11. Merkezi açıköğretim dışında, bir yükseköğretim kurumunda örgün öğretim ile açıköğretim arasında aynı öğretim programında her iki yönde geçişler, Yükseköğretim Kurumunun yetkili organı tarafından karara bağlanır. MADDE 12. Açıköğretimde öğrencilerden bu öğretim için tespit edilen harçlar dışında, gönderilen kitap, ses ve video kasetleri, slaytlar, mektup, test deney malzemesi ve benzeri gereçlerin depozito ve ulaşım masrafları ile bunlara ilişkin gerekli ücretler ve bedeller Anadolu Üniversitesi’nde “Açıköğretim Fakültesi’nin” diğer üniversitelerde üniversite veya ilgili birimin Döner Sermayesine gelir kaydedilir. MADDE 13. Açıköğretim öğrencileri ile aynı öğretim programına göre örgün öğretim öğrencileri arasında öğrenci hakları bakımından fark bulunmadığı gibi her iki yoldan mezun olanlar eşit hak ve yetkilere sahip olurlar. MADDE 14. Açıköğretim öğrencileri, kitaplıklar ile planlanmış uygulama görevini yerine getirecekleri alanlar dışında, örgün öğretimin fiziksel imkanlarından yararlanamazlar. MADDE 15. Açıköğretim yapılan her birimde açıköğretim öğrenci işleri ile görevli bir büro kurulur. Merkezi açıköğretim hizmetleri ile yükümlü Anadolu Üniversitesi yurt düzeyinde gereken bölgelerde özel büro ve rehberlik merkezleri açabilir. GEÇİCİ MADDE. Merkezi açıköğretim hariç, 1982-1983 öğretim yılında açıköğretim yapan kurumlarda ilk yarıyılın sonuna kadar mevcut ve yeni kayıt olan öğrenciler açık ve örgün öğretim yollarından birini tercih edebilirler. MADDE 16. Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. MADDE 17. Bu Yönetmelik üniversite rektörleri tarafından yürütülür. Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrencilerin Yatay Geçiş Esasları Öğrencilerin bir yükseköğretim kurumundan diğerine geçişleri aşağıdaki esaslara göre yürütülür: 1. Akademik yıl içinde geçiş yapılmaz. Geçişler ancak eş değer eğitim programları uygulayan yükseköğretim kurumları arasında, ders yılı başında ve dersler başlamadan önce, geçiş için başvurulan fakülte veya yüksekokul yönetim kurullarının kararı ile yapılır. 2. Geçişler, öğrenciyi alacak olan yükseköğretim kurumunun giriş kontenjanını aşmamak koşulu ve her fakültenin ve yüksekokulun o yıl için tespit ve üniversitesince ilan edilen sayı ile bağlı olarak yapılır. 3. Öğrenci, geçiş başvurusunu, öğrenciyi alacak olan yükseköğretim kurumuna Akademik yıl sonuna kadar yapmak zorundadır. 4. Bir yükseköğretim kurumunun ilk sınıfına geçiş yapılamaz 5. Bir yükseköğretim kurumunun ara sınıflarına geçiş için, öğrencinin ayrılacağı kurumdaki bütün sınavlarını başarmış ve gireceği sınıftan önceki öğretim süresince sağladığı not ortalamasının (gireceği sınıfa geçiş notu dahil) en az % 60 olması şarttır. 6. Bir yükseköğretim kurumunun son sınıfına yapılacak geçiş için: a) Öğrencinin son sınıfa kadar sağladığı not ortalaması (son sınıfa geçiş dahil) en az % 65 olmalıdır, b) Ayrılacağı kurumdaki bütün sınavlarını başarmış ve son sınıfa geçiş notu en az % 70 olmalıdır, c) Geçiş başvuruları, öğrenciyi alacak olan yükseköğretim kurumunun kontenjanını aşıyorsa, önce (a) fıkrasındaki, eşitlik halinde de (b) fıkrasındaki puan sıralamasına göre tercih yapılır. 7. Öğrenciyi alacak olan yükseköğretim kurumunun kontenjanında boş bir yer kalması halinde öğrencinin yükseköğretime girdiği yıldaki taban puanı, öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumuna girişte sağladığı taban puanından aşağı ise yönetim kurumları bu ölçüyü % 50 ye kadar indirme kararı alabilir. 8. Geçiş yapacak öğrencinin akademik başarılarını belirleyen ilk yedi maddedeki şartların eşitliği halinde öğrencinin Devlet hizmetinde bulunan ana veya babasının yahut kendisine bakan ve yanında ikamet etmekte bulunduğu aile büyüğünün başka göreve tayini dolayısiyle yer değiştirmesi tercih sebebi olabilir. 9. Aynı Üniversite içinde Fakülte, Yüksekokul ve Bölümleri arasında yatay geçişler, Üniversite Yönetim kurulunca bu esaslar çerçevesinde düzenlenir. 10. Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından yurdumuzdaki yükseköğretim kurumlarına geçiş için öğrencinin yabancı ülke yükseköğretim kurumunda, hazırlık sınıfı hariç, en az iki başarılı ders yılı geçirmesi şartı aranır. GEÇİCİ MADDE 1. Üçüncü maddede düzenlenen son başvuru tarihi 1982-1983 Eğitim-Öğretim Yılı için bütün öğretim kurumlarında 31 Ekim 1982 olarak belirlenmiştir.