Vakıflarca Kurulmuş Yükseköğretim Kurumlarına Yapılacak Devlet Yardımına İlişkin Esaslar

Karar Sayısı : 91 / 1863 Ekli "Vakıflarca Kurulmuş Yükseköğretim Kurumlanna Yapılacak Devlet Yardımına Ilişkin Esaslar"ııı yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığı'nın 17/5/1991 tarihli ve 19501 sayılı yazısı üzerine. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa ek 18 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 23/5/1991 tarihinde kararlaştırılmıştır. Amaç: MADDE I. Bu Esasların amacı, vakıflarca kurulmuş yükseköğretim kurumlanna yapıtacak Devlet Yardımı miktarını, bu tür yükseköğretim kurumlarını Devletçe kurulmuş yükseköğretim kurumları ile belirli akademik kritertere göre·mukayese ederek tespit etmek ve bu sureıle niteliği yüksek olanlara daha fazla yardım yapmaktır. Murkavese kriterteri: MADDE 2. Yardım talebinde bulunan vakıflarca kurulmuş bir yükseköğretim kurumunuıı Dcvletçe kurulmuş yükseköğretim kurumlan ile mukayesesi aşağıdaki kriiterlere göre yapılır:' a) Üniversitelerarası Kurulca seçilen Değertendiıme Komisyonunca tespit edilen tanınmış bilimsel dergilerde öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı, b) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin, lisans programlarına kayıtlı öğrencilere oranı. c) Öğretim elemanı başına düşen ögrencı sayısı, d) Yabancı dilde öğretim .yapılıp yapılmadığı, e) Kitap ve bilimsel periyodik alımı için yıllık harcama miktan ve satın alınan kitap ile abone olunaın periyodik sayısı. f) Dcvlct yükseköğretim kurumlarında öğrenci başına cari maliyetin yüksek olduğu eğitim-öğretim programlarının bulunup bulunmadığı, g) Öğrenci yerleştirme sınavında ilk ikiyüzelliye giren öğrencilerin ne oranda bu üniversiteye girdikleri, h) Başarılı öğrencilere burs verilip verilmediği, ı) Öğrenci başına dershane. konferans ve seminer salonları, lâboratuvarlar, kitaplik, sportif faaliyetleri ile öğrenci ve öğretim elemanlarının barınmaları için üııiversite alanı içinde kullanılan mekanlar, i) Öğrenciler ile ilgili kültürel ve sosyal faaliyetler. Mukayese Yöntemi MADDE 3. Yardım talebinde bulunan vakıflaıca kurulmuş bir yükseköğretim kurumu; talepte bulunduğu tarihteki verileri Yükseköğretim Kuruluna sunar. Yükseköğretim Kurulu. 2 nci maddede sıralanan kriterlerin her birine göre, yardım talebinde bûlunan vakıflarca kurulmuş yükseköğretim kurumunun, Devletçe kurulmuş yükseköğrelim kurumlan arasında yapılan sıralamadaki yerini tespit eder ve her bir kriter için (!0) üzerinden puan veıir. Herbir kriter ayrı ayrı değerlendirilip Devlet yükseköğretim kurumları ile mukayese edildiğindc, ilgili vakıf yükseköğretim kurumunun akademik yönden Devlet yükseköğretim kurumlan içindeki yeri, Devlet yükseköğretim kurumlarının, a) Ilk % 10'u içine gimıcsi halinde her kriter için 10 puan . b) Son % 10'u içine girmesi halinde her kriter için en çok 2 puan, verilir. Ilk vc son % 10'a girmeyen vakıf yükseköğretim kurumlarının puanlan ise, yukardaki esaslara göre oranlama yapılarak hesaplanır. Kalkınmada öncelikli yörelerde kurulmuş olan vakıf yükseköğretim kurumlarının toplam puanlanna % 10 ilave; Istanbul, Ankara ve Izmir'de kurulmuş bulunan vakıf yükseköğretim kurumlarının toplam puanlarından % 10 indirim yapılır. Ödenecek Miktar: MADDE 4. 3 üncü maddede belirtilen hesaplamalara göre, her bir kriterin toplam puanı; a) 85-100 arasında olduğu takdirde. vakıf yükseköğretim kurumunun bütçesinin en çok. % 45'i, b) 5-l5'i arasında olduğu takdirde. vakıf yükseköğretim kurumu bütçesinin en çok % 15'i ödenir. (a) ve (b) bentlerine girmeyen vakıf yükseköğreıim kuıumlarına yapılacak ödemeler de, yukarıdaki esaslara göre oranlama yapılarak hesaplanır. Ödeme Usulü: MADDE 5. Yükseköğretim Kurulu 3 üncü maddeye göre belirlenen puanlar doğrultusunda vakıf yükseköğretim kurumlannın durumunu tespit ederek Milli Eğitim Bakanlığı'na sunar. Milli Eğitim Bakanlığı görüş ve önerisini gereği için Maliye ve Gümrük Bakanlığı'na gönderir. MADDE 6. Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.