Yükseköğretim Kıırulu Yürütme Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Tesbitine Dair Karar

MADDE 1. 2547 sayılı Yükseköğretiın Kanuııu'nun 6 ncı maddesinin (d) bendi ile 8 inci maddesi hükümlerine istinaden Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyelerine bu Karar hükümlerine göre ücret ödenir. MADDE 2. I inci madde kapsamıııa girenlere, birinci derecenin son kademesindeki profesörlerden rektörlüğe atananlara ödenen aylık gösterge, ek gösterge, memuriyet taban aylık göstergesi, kıdem aylık göstergesi, makam tazminatı ve üniversite ödeneği ile idari görev ödeneği brüt tutarı : A) Emekli aylığı almayanlardan; a) Yüksektöğretim Kurulu Başkanına % 65. üyelerine % 40, b) Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyelerine % 20 B) Emekli aylığı alanlardan: a.Yükseköğrelim Kurulu Başkanına % 30, üyelerine % 20, b.Yükseköğretim Dcnetleme Kurulu üyelerine %10. Oranında artınlmak suretiyle ücret ödenir. Emekli aylığı almayanlara aynca, gerekli şartlan taşımalan kaydıyla 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1/8 maddesi iIe 2 nci maddesine göre belirlenecek lojman tazminatı ile yabancı dil tazminatı ilave edilir. MADDE 3. 2 nci madde hükümlerine göre Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu Başkan ve üyelcri için ödenecek brüt ücretin tutarı (ilave ödemeler dahil), 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi en yüksek Devlet memuruna ödenen aylık gösterge, ek gösterge, makam tazminatı. özel hizmet tazminatı ve yan ödeme ile lojman tazminatı ve yabancı dil tazminatı brüt tutarları toplamının iki katını geçemez. Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyelerinin ücretleri de yürütme Kurulu üyelerine ödenen ücreti geçemez. MADDE 4. İlgililere 2 nci maddede belirtilen ücret dışında herhangi bir ödeme yapilamaz. MADDE 5. 5/11/1987 tarihli ve 87/12291 sayılı Karameme yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 6. Bu karar 1/1/1993 tarihinden geçerli olmak üzere yüıürlüğe girer. MADDE 7. Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.