2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı

( Sıra No : 5  )

(Tedavi Yardımı)

 

 

            Bilindiği üzere, tedavi yardımına ilişkin (4) sıra nolu 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatının (Bundan sonra “Talimat” olarak ifade edilecektir.) ilaç indirim oranları ve eşdeğer ilaç uygulamasına ilişkin düzenlemeleri 10/02/2005 tarihinden, Tanıya Dayalı (Paket) Fiyatlar Üzerinden Ödeme başlıklı 21.3.1 inci bölümündeki hükümlerle buna ilişkin diğer hükümleri ise 01/03/2005 tarihinden geçerli olmak üzere 09/02/2005 tarihli ve 25722 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

                Ancak, uygulamada ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi amacıyla aşağıda belirtilen değişikliklerin ve düzenlemelerin yapılması gerekli görülmüştür.

               

1 - Talimatın ekinde yayımlanan Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (EK-2/D)  10/02/2005 tarihinden geçerli olmak üzere ekteki şekliyle yeniden düzenlenmiş olup, uygulamanın buna göre yapılması gerekmektedir.

 

2 - Talimatın Antibiyotik Reçeteleme Kuralları başlıklı (EK-2/A) Listesinin 11 inci sırasındaki “Tikarsilin” ve 54 üncü sırasındaki “İsepamisin” anılan Listeden çıkarılmıştır.

 

3 - Talimatın Tanıya Dayalı (Paket) Fiyat Listesinin (EK-9) REFRAKTİF CERRAHİ başlığı karşısındaki açıklama kısmındaki hüküm, bu başlık altındaki işlemler için geçerli olduğundan, söz konusu listenin 1496 ıncı sırasında P617260 Paket Kodu ile yer alan “LASİK,LASEK” adlı işlemin açıklama kısmında yer alan “-5D ve üzeri myopi,+3D ve üzeri hipermetropi ve 2D ve üzeri astig.olgularında Sağlık Kurulu Raporu ile belgelenmesi halinde bedeli ödenir.” ifadesi açıklama bölümünden çıkarılmıştır.

 

4 - Talimatın (EK-5/A) Listesinin 129 uncu sırasındaki 302630 kod numaralı AIRWAY (COPA) ile 286 ncı sırasındaki 308130 kod numaralı KLAVUZ TEL  J UÇLU malzemeler anılan Listeden çıkarılmıştır.

 

5 - Talimat eki Diş Tedavileri Fiyat Tarifesi (EK-7) Listesinin 16 ncı sırasındaki 401160 kod numaralı işlem adı Digital Radyografi olarak değiştirilmiş olup aynı Listenin 44 üncü sırasındaki  402280 kod numaralı işlem (Dijital radyografi) listeden çıkarılmıştır.

 

6 - Talimat eki Resmi Sağlık Kurumları Fiyat Tarifesinin (EK-8) 21 inci sırasındaki 520060 kod numaralı işlemin açıklama bölümünde yer alan “ilaç ve malzeme temini için bir rapor ve bir muayene ücreti ödenir” ibaresi çıkarılmış ve aynı Listenin 20 nci sırasındaki 520050 kodlu işlemin açıklaması olarak ilave edilmiştir.

 

                Tebliğ olunur.