Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek Şehrinde Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kurulmasına Dair Anlaşma

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti (bundan böyle "taraflar" olarak adlandırılacaktır.) 3 Mart 1992 tarihinde Bişkek'te imzalanan eğitim kültür ve bilimsel alanlarda işbirliği anlaşması hükümleri uyannca Bişkek'te Kırgııistan Türkiye Manas Üniversitesi (bundan böyle "Üniversite" olarak adlandırılacaktır.) kwvlması için aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır. MADDE 1. Taraflar, Bişkek şchriııde "MANAS" adında ortak Kırgızistan-Türkiye Üniversitesini açmaya karar vermişlerdir. MADDE 2. Üniversitenin öğretim dili Türkiye Türkçesi ve Kırgızca olacaktır. Ayrıca bt5lümün özelliğine göre modem dillerde de ileri deıecede öğretilebilecektir. Bu maksatla, ilgili Fakülte ve Bölüm'ün ihtiyacına göre bir yıllık "Haıırlık Sınıfı" teşkil edilebileoektir. · MADDE 3. Üniversite; başlangıçta Edebiyat, İktisadi ve Idari Bilimler, Teknik Eğitim, Ilahiyat Fakülte(eri ile Sosyal ve Fen Bilimleri Enstitülerinden oluşacaktır. Yeni kurulacak fakülte, enstitü, ytiksekokul vb. birimlere Rektörlüğün teklifi üzerine Miitsvelli Heyet karar verecektir. MADDE 4. Üniversitenin mezunlanna Kırgız Cumhuriyeti'nin Devlet Diploması verilecektir. MADDE 5. Üniversite, 8 kişilik Mütevelli Heyet tarafından yönetilecektir. Heyette taraf Hükümetlerin tayin edğc:eği 4'er üye yer alacak. Heyet Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ilçlü kararname ile ıayin edilecektir. MADDE 6. Liriiversite Rektörü; Mütevelli Heyetin teklifi üzerine Kırgız Cumhuriyeti Hükiimeti tarafından, Rektör Vekili (Birinci Yardımcısı), Mütevelli Heyetin teklifi ü2erine, Yükseköğretim Kuivlu tarafından tayin edilecektir. MADDE 7. Mütevelli Heyet de dahil, Üniversitenin idari, mali ve ilmi denetimi için de taraf hüküınetler, 4'er üye göeevlendireceklerdir. 8 kişilik Denetleme Kurulu'nun Başkanı münavebe ile taraflarca belirlenir. Kurul, yılda en az bir defa taraflara genel rapor verecektir: MADDE 8. Üniversite'ye. Kırgızistan, Türkiye ve diğer Türk Cumhuriyetleri ile Topluluklarından gelecek öğrencilere imkanlar ölçüsünde öncelik verilecektir. Üııiversiteye orta ve yüksek öğretim mezuııiı öğreııciler yükseköğretime kabul eseslarına göre alınacaklu. MADDE 9. Kırgız Hükümeti Üniversiteye ve onun çalışanlarına (akademik, yönetici ve vb.) ve öğrencilerine Kugıı vataııdaşlaı'ının yararlandığı kanunlar çerçevesinde hak ve imkanlar sağlayacaktır. MADDE 10. Üniversite, çağdaş Üniversite modeli esas alınarak kurulacak; bütçesinin % 50'si Türkiye Cumhuriyeti, % 50'si Kırgız Cumhuriyeti tarafından ka.~şılanacaktır. Üniversite kurum, kunıluş ve kişilerden yardım alabilecektir. MADDE 11. Üniversite'de görev alacak idari ve akademik personel sözleşmeli olarak çalıştınlacaktır. Türkiye'den gidecek öğretim elemanlan ve idari personel, Mütevelli Heyetin talebi üzerine, Yükseköğretim Kurulu tarafından "ücretsiz izinli" olarak görevlendirilecek, ücretleri hazırlanacak tüzük esaslarıııa göre Mülevelli Heyetce tesbit edilecek ve Kırgızistaıı'da geçecck hizmet süreleri, Türkiye'de kıdem ve eınekliliklerinde değerlendirilecektir. MADDE 12. Üniversite için yabancı ülkelerden gelen her türlü araç-gereç ve malzemelerden gümrük vergisi ve fon alınmayacaktır. MADDE 13. Kırgız hükümeti, Üıırversite için gerekli binaları ve kampüs olmaya uygun araziyi temiıı edecektir. Bina ve Arazi Mütevelli Heyetce değerlemeye tabi tutulacaktu. Arazi ve bina bedeli karşılığı onarıın ve teğhiz iGin gerekli harcamalar Üniversite bütçesinden karşılanacaktu. Ancak, temin edilen araıi ve birıa bedeliııe eşit olarak onarım. teçhiz vb. maksatları için Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ödeııek tahsis edecektir. MADDE 14. Bu Aıılaşmaya ugun olaı-ak Üniversitenin statüsünü belirleyecek olan "Tüzük" anlaşmanın taraf hükümetlerce tasdikinden itibaren iiç ay içerisinde müştereken hazulanacak ve taraf hükümetlerin onayına sunulacaktu. MADDE I5. Mütevelli Heyet, yılda en az bir kere ve takviın yılı sonu itibariyle, taraf Hükümetlere üniversite ize ilgili rapor verecektir. MADDE 16.Üniversite'nin kuruluş hazırWclan ile Mülevelli Heyet ve Denetleme Kurulu'nun Başkan ve üyelerinin teklifteri dahil, kuruluştan sonraki genel takibi, Türkiye'den Milli Eğitim Bakanlığı (Yükseköğretim Kurulu). Kırgızistan'dun Biliın ve Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülecektir. MADDE 17. Anlaşma 25 yıl sürelidir; bu Anlaşma imzalandığı günden itibaren, her iki ülkenin kanunlarına göre gcrekli işlemler yerine getirildikten sonra, yürürtüğe girecektir. Anlaşmanın bitimine 6 ay kala taratlardan biri yazılı olarak feshini talep etmedikçe, aynı süre ile devam edecektir. Üniversitenin tasfiyesi kararlaştırılır ise taratlardan oluşan ortak bir komisyon kurulacak. Üniversitenin envanteri çıkanlacak ve taraflar kendilerine ait haklanm aJlucaklardır. GEÇİCI MADDE 1. Üniversite'nin, bu Anlaşma ve yapılacak "Tüzük"e göre Mütevelli Heyet ile diğer organları teşekkül edinceye kadar. yapılacak işlemler, bu Anlaşmanın taraflarca imzalandığı tarihten itibaren Kırgız Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakantığı adına Yüksekt5ğretim Kurulu Başkanlığı tatafından yürütülecektir. Bu Anlaşma 30/9/1995 taıihinde İzmir'de Kırgızca ve Türkiye Türkçesi'nde her iki metin de geçerli olmak üzere hazırlaıııp imzalanmıştır.