Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Tüzüğü Kazakistan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri arasında Hoca Ahmet Yese'vî' Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi`nin kurulması hakkındaki anlaşmaya göre Türkistan şehrinde Hoca Ahmet Yesevi Türkistan Devlet Üniversitesi yerine 1 Ocak 1993 tarihinden itibaren Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi kurulmuştur. Bu üniversite özerk statüye sahiptir.

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam, ve Dayanak Amaç : MADDE 1. Türkiye Cumhuriyeti, Kazakistan Cumhûriyeti ve diğer Türk Cumhuriyetleri ile Türk Topluluklarındaki üniversite çağında bulunan gençlerin bir çatı altında Türklük bilinci ve uluslararası eğitim ve çağdaş bilimin gereklerine göre eğitimlerini sağlamak. Özellikle demokratik ve laik çağdaş devlet esaslarına bağlı; gelecek yüzyılların ihtiyaçlarına cevap verebilecek seviyede bilgi ve beceri ile donanmış, milli ve mânevi değerlere bağlı, hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünyâ görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımından dengeli bir şekilde gelişmiş, topluma karşı sorumluluk duygusuna sahip, yapıcı ve yaratıcı insanlar yetiştirmek maksadıyla Kazakistan'ın Türkistan şehrinde kurulan tüzel kişiliğe sahip ve özerk Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesinin teşkilatı, yönetimi ve eğitim-öğretimiyle ilgili usul ve esasları belirlemektir. Kapsam : MADDE 2. Bu tüzük, üniversitenin bütün birimlerine ve faaliyetlerini kapsar. Dayanak : MADDE 3. Bu tüzük Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında 1992 yılında imzalanan anlaşmaya dayalı olarak düzenlenmiştir. İKİNCİ BÖLÜM Üst Kurulutlar Mütevelli Heyeti : MADDE 4.On kitilik mütevelli heyeti, üniversitenin yönetimini sağlamak amacıyla ortak işletme-ortak idare prensibinden hareketle yüksek seviyeli bürokratlardan oluşur. Bu On Başkanın Beşi Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince, üniversite rektörünün de içinde bulunduğu Beş kişi ise Kazakistan Cumhuriyeti Hükümetince atanacak. Mütevelli Heyeti başkanı Tiirkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından, Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Kazakistan Cumhuriyeti Hükümetince atanacak. Mütevelli Heyetinin görev süresi yedi yıldır. Mütevelli Heyeti yılda en az üç defa toplanır. Toplantı yer ve zaman Mütevelli Heyet Başkanınca tespit edilir. Toplantı nisabı, sekiz olup, görüşler "kabul veya "red" olarak bildirilir. Mütevelli Heyetinin Görevleri : MADDE 5. Mütevelli Heyetinin Görevleri: a) Rektör tarafından hazırlanan üniversite bütçesini incelemek ve onaylamak, bu bütçeye göre taraf hükümetlerden talep edilecek ödenek miktarını her yılın Mayıs ayı sonuna kadar taraf ülkelere bildirmek, b) Öğretim elemanları için kadrolan tahsis etmek ve maaş miktarlarını tespit etmek, c) Rektör tarafından gündeme getirilen diğer konularda karar vermek, ç) Rektör tarafından hazırlanan ve aşağıdaki belirtilen hususlarda yönetmelikler düzenleyerek bu yönetmeliklerin üniversitenin faaliyete geçmesinden itibaren altı ay içerisinde yürürlüğe girmesini sağlamak, 1.Mütevelli Heyetinin Çalışma Usul ve Esasları , 2.Öğretim elemanları ve idari personelin sözleşme, görevlendirme, ücret ve çalışmalarıyla ilgili esaslar, 3.Yüksek lisans, uzmanlık ve doktora öğretimine ilişkin esaslar, d) Bu tüzüğün uygulanması ile ilgili ihtiyaç duyulacak diğer malî, idari ve akademik hususlar. Üniversite Senatosu MADDE 6. Senato üniversitenin iç yönetim organıdır; başkanı rektördür; rektör yardımcıları, dekanlar, enstitü ve yüksek okul müdürleri ile öğretim elemanlarının seçtiği beş üyeden oluşur; görev süresi beş yıldır; yılda en az altı defa toplanır. Senatonun Görevleri: MADDE 7. Senatonun görevleri şunlardır -Rektör veya Mütevelli Heyeti Başkanının teklifi iizerine fakülte, enstitü, yüksekokul, bölüm ve ana bilim dalları açmak veya birleştirmek, - Öğretim elemanlarının sözleşme esasları ve şartlarını belirlemek , - Eğitim öğretim programlarını, akademik, bilimsel, metodolojik, basım-yayım, kadro konularını incelemek ve karara bağlamak, - Sınav, öğrenci nakli ve disiplin konularında usul ve esaslan belirlemek , - Üniversite birimleri arası ilişkileri düzenlemek, - Yılda bir defa rektörün üniversite hakkındaki faatiyet raporunun incelemek, - Fakülte yönetim kurullannın özel burs ve fahri ünvanlarının verilmesine dair tekliflerini onaylamak, Mali Denetim : MADDE 8. Üniversitenin mali denetimi Mütevelli Heyeti tarafından görevlendirilecek tarafların eşit sayılarındaki üyelerden oluşan komisyon tarafından yılda bir defa yapılır. Ödemeler : MADDE 9. Mütevelli Heyeti başkanı ve üyelikleri fahridir. Mütevelli Heyeti başkanı ve üyeleri ile Denetleme elemanlarına ödenecek yolluk yevmiyeler Mütevelli Heyeti tatafından tesbit edilerek üniversite bütçesinden ödenir ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Üniversite Organları Rektör (Batkan) MADDE 10. Rektör, Senatonun teklifi ile Mütevelli Heyeti tarafından 5 yıl için atanır. Rektörün, Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurulu tarafından 5 yıl için atanmış bir vekili (rektör birinci yardımcısı) bulunur. Rektör, rektör yardımcılarını tayin eder. Rektörün görevi başında bulunmadığı zamanlarda rektör vekili (rektör birinci yardımcısı) veya diğer rektör yardımcılarından birisi vekalet eder. Vekil, rektörün yetki ve sorumluluklarna sahiptir.Rektörün Görevleri :MADDE 11. Rektör üniversiteyi idari ve akademik konularda idare ve temsil eder ayrıca Mütevelli Heyetinin vereceği diğer görevleri yapar, yönetmeliklerin düzenlenmesini idare eder, onaylanması için senato ve Mütevelli Heyetine sunar. Rektör aşağıdaki yönetmelikleri onaylar: - İdari personelin ve diğer personelin çalışmalarıyla ilgili yönetmelikler ve esaslar , - Ders kitapları ve teksirlerin bastırılmalarına ilişkin esaslar ve ödenecek teklif haklarıyla ilgili hususlar, - Öğretim elemanları; idari personel ve diğer personelin sicil ve disiplin işlemleriyle ilgili esaslar, - Döner Sermaye İşletmesi ile ilgili esaslar, - Üniversitenin bütün;birimlerini toplantı ve oylama usullerine ait yönetmelikler, - Rektör üniversitenin İta Amiridir. Bu yetkisini yardımcılarına devredebilir,Dekan, Eğitim Enstitü rektörleri, araştırma Enstitüsü ve Yüksekokul Müdürleri ile Bölüm BaşkanlarıMADDE 12. Yüksek eğitim enstitülerinin rektörleri ve yüksek okul müdürleri (birinci idareciler) rektör tarafından beş yıl için tayin edilir. Dekanlar, Bölüm başkanları senato tarafından seçilir veya rektör tarafından tayin edilir. Yüksek Eğitim Enstitüleri, Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurulları MADDE 13. Yüksek eğitim enstitüleri (Pedagoji Enstitüsü), fakülte ve yüksekokul yönetim kurullan rektörlerin, dekanın veya müdürlerin başkanlığında bölüm başkanları ile öğretim üye ve elemanlannın seçecekleri üç kişiden oluşur yönetim kurulunun görev süresi beş yıldır. Bilimsel Araştırma Enstitüleri Merkezleri ve Laboratuarlar MADDE 14. Fakülte, Pedagoji Enstitüsü ve yüksekokullara ek olarak üniversite bünyesinde iki tip enstitü bulunur: 1) Rektörlüğe Bağlı Enstitüler: a) Fen Bilimleri Enstitüsü b) Sağlık Bilimleri Enstitüsü c) Sosyal Bilimler Enstitüsü. Bu enstitüler lisansüstü eğitim kurumlandır. Bunlann yönetim kurulları müdür dahil beş kişiden oluşur. Müdür rektör tarafından beş yıl için tayin edilir. Yönetim kurulu üyeleri enstitü müdürün teklifi ile rektör tarafından atanır. Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. 2) Bilimsel Araştırma Laboratuarları (Bölümlere bağlı olan bilimsel araştırma enstitüleri) Bu enstitüler bir bilim alanında derinliğine ve genişliğine çalışmalar ve araştırmalar yapmak üzere kurulur. Bu enstitülerin müdürleri de ilgili bölüm başkanının kendisi veya onun beş yıl için atayacağı tercihen profesör olan eğitim üyesidir. O, rektör tarafından beş yıl için tayin edilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Diğer Hükümler Öğretim Elemanları: MADDE 15. Öğretim elemanları, üniversitede görevli öğretim üyeleriyle öğretim üyesi yardımcılarıdır. Öğretim üyeleri; profesör, doçent, yardımcı doçent, öğretmen ve asistan ünvanına sahip kişilerdir. Öğretim üyeleri konkur ve sözleşmeli olarak çalıştınlır. Mütevelli Heyetin teklifi veya senatonun kararı üzerine Rektör çalışmalarında yarar görülmeyen öğretim elemanlarının işine son verebilir. Tiirkiye'deki üniversiteler Kazak Türk Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesine öğretim elemanı gönderebilir. Öğrenci Seçimi: MADDE 16. Giriş sınavlarını kazanan Kazakistan Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti ve diğer ülkelerin lise mezunu vatandaşları üniversitede öğrenim görme haklarına sahiptirler. Öğrenci kontenjanlannın yarısı Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşlarından, diğer yarısı Türkiye Cumhuriyeti, diğer Türk Cumhuriyetler vatandaşlarından ve Türk Topluluklan mensuplarından oluşmaktadır. Her yılki öğrenci kontenjanı Mütevelli heyeti tarafindan tespit edilir. Türkiye'den gidecek öğrencilerin seçiminde öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarından yararlanılır. Kazakistan Cumhuriyeti, diğer Türk Cumhuriyetlerinden ve Türk Topluluklarından giden öğrenciler için Seçme ve Yerleştirme Sınavlan Üniversite tarafindan yapılır. Öğretim Dili : MADDE 17. Üniversitede eğitim-öğretim dilleri Kazak Türkçesi, Türkiye Türkçesi, Rusca ve İngilizce'dir. Takip edeceği eğitim-öğretim programının eğitim dilini bilmeyenler bir yıl hazırlık sınıfına devam ederler. Üniversitenin bütün bölümlerinde Kazak Türkçesi Türkiye Türkçesi ve İngilizce'den birisi seçmeli olarak öğretilir; öğretilecek diğer diller ihtiyaca göre tesbit edilir. Üniversiteden mezun olan öğrenciler Kazakça ve Türkçe'yi iyi derecede bilmek zorundadırlar. Mali Kaynaklar : MADDE 18: Üniversitenin finansmanı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin yapacağı yardımlar, öğrencilerden alınacak katılım payları, bağışlar ve üniversitenin ticari faaliyetinden elde edilen gelirlerle karşılanır; Diplomaların Denkliği : MADDE 19. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi'nin diplomaları Kazakistan ve Türkiye'de aynı alan ve seviyede öğretim yapan yüksek öğretim kurumlannın diplomalarına ve bunların milletlerarası geçerliliğine eş değerde olup sahiplerine aym hakları sağlar. Üniversitenin verdiği diplomanın başka devletlerde geçerli olabilmesi bu devletlerle yapılacak anlaşmalara bağlıdır. Bütçe : MADDE 20. Bütçe, rektör tarafından hazırlanarak Mütevelli Heyetinin onayına sunulur. Bütçenin taraf ülkelerce karşılanacak kısmı iki defada üniversiteye aktarılır. Yürürlük : MADDE 21. İşbu tüzük Kazakistan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin yetkili organlanınca imzalandıkları andan itibaren yürürlüğe girer.