Tabebet Uzmanlık Tüzüğü

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlamış ve Danıştayca incelenmiş bulunan ilişkin “Tababen Uzmanlık Tüzüğü” nün yürürlüğe konulması; Bakanlar Kurulanca 5.4.1973 tarihinde kararlaştırılmıştır. Kapsam : MADDE 2. Bu Tüzükte gecen asistan deyimi,tababet dlallarından birende uzman olbimek için bilgi ve becerisini geliştirmek amacıyla özel mevzuatına ve bu Tüzük hükümlerine göre öğrenim, eğitim ve uygulama yapmak ve bilimsel esaslara göre yetiştirlmek üzere atanan kişi anlamın gelir. 3’üncü maddede yazılı kurumlarda uzmanlık eğitimi görmekte olanlar, ünvan ve kadroları ne olursu olsun., bu tüzüğün uzmanlık eğitimi ve uzmanlık belgesi yönünden asistan için öngörüldüğü esaslara tabiidirler. Yabancı uyraklular , bu Tüzükte kendileri için öngörülen koşulları taşımak kaydıyla uzmanlık eğitimine kabul edilebilirler. Uzman Yetiştirmeye Yetkili Kurumlar: MADDE 3. Uzmanlar; tıp fakülteleri diş hekimliği fakülteleri, Gülhane Askeri Tıp Akademisi ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanllığınca yetkili kılınan sağlık kurumlarında yetiştirilir. Ancak, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı kurumlardıki İç hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve hastalıkları, genel şirurşi kadın hastalıkları ve doğum asistanlarının , ilk ve son yılları dışındaki en çok bir yıllık asistanlık çalşmalarını yetkili kılan sağlık kurumları dışında kalan Devlek hastanelerinde yapmalarına Bakanlıkca karar verilebilir. 18. Maddede sözü edilen yeterlik fişleri , bu süre icin, yanlarında çalıştıkları uzmanlar tarafından doldurulur. Asistanlıkla Bağdaşmayan Görevler: MADDE 4. Asistanlar, bu Tüzük hükümlerine göre saptanan, eğitim – öğretim ve uygulama çalışmaları dışında kamu ve özel kuruluşlarda aylıklı veya aylıksız hiç bir görev alamazlar , çalıştıkları uzmanlık dalınlının uygulanmasından sayılmayacak işlerle görevlerdirilemezler. Tababet Uzmanlık Dallarlı, Yan Dalları ve Asistanlık Süreleri: MADDE 5. Tababet uzmanlık ana ve yan dalları, bunlardaki eğitim süresi ve rotasyınlar ek çizelgede gösterilmiştir. Klinik ve laboratuvar şefleri ya da özel meevzuatına göre yetkili kılınan bilim dalı başkanları, asistanları, cizelgede öngörülmeyen rotasyonları yapmaya yektildirler. Bakanlıkça yetkill kılınan sağlık kurumlarında uzmanlık öğrenimi yapmakta olan asistanlar, Bakanlığı gerekli gördüğü hallerde, eğitim amacıyla , uzmanlık eğitimi veren başka sağlık kurumlarında , ilgili fakültelerin kabul etmesi koşuluyla da tıp fakülteleri hastanelerinde çalıştırılabilirler. Asistan Olma Şartları : MADDE 6. Asistanlığa atanabilmek için; A-1) Türk vatandaşı olmak ya da Türk soylu yabancıların Türkiye’de Meslek ve sanatlarını serbestçe yapabilmelerine , Kamu, Özel Kuruluş ve işyerlerinde çalıştırılabillmelerine ilişkin 2527 sayılı Kanun kapsamında sayılmak, 2 ) Kamu haklarından yoksun bulunmamak, 3 ) Taksirli suçlar dışında, ağır hapis yada 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bileDevlerin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet , hırsızlık, dolandırıcılık , sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dollanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak , sın iki yıl içinde olumsuz sicil almamış olmak, 4) Askerlikle ilgili bulunmamak ya da askerlik hizmetini yapmış olmak , bu görevi ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş yahut Askerlik Kanununun 86 ve 89 ‘uncu maddelerinde öngörülen durumlardan birine girmemiş ve askerliğini yapmamış olanlar bakımından uzmanlık yapacakları dal için bu Tüzüğün 5’inci maddesinde gösterilen sürelerin sonuna kadar otuziki yaşından gün almayacak durumda olmak, 5 ) Atamak için başvurmak ve atanma sırasında bağlı bulundukları meslek oralarınca , geçici süreyle de olsa,meslekten uzaklaştırıllmış bulunmamak, 6 ) Meslek ve sanatını uygullamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına sağllık yönünden engeli bulunmadığı 3’üncü maddede belirtilen kurumlarından alınan raporla belgelemek, B- Türkiye’de Tbiplik Yapmaya Yetkili Olmak ya da, 1 ) Ortodonti ve diş protezi uzmanlık eğitimi için diş hekimliği fakültesi ya da diiy hekimliği yüksek okulu , 2 ) Mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji uzmanlık dalı eğitimi için fen fakültesi biyoloji bölümü ya da veteriner fakültesi, 3) Biyokimya ve klinik biyokimya uzmanlık eğitimi için fen fakültesi ya da dengi fakültelerin kimya biyoloji bölümü , kimya yüksek okulu, eczacılık fakültesi, eczacılık yüksekokulu ya da veteriner fakültesi, 4 ) Tıbbi farmakoloji uzmanlık eğitimi için eczacılık fakültesi ya da meslek yüksikokulu, fen fakültesi kimya bölümü yara kimya yüksekokulu, 5 ) Tıbbi histoloji ve embriyoloji uzmanlık eğitimi için, fen fakültesi zoroloji bölümü ya da veteriner fakültesi , 6 ) Fizyoloji uzmanlığı eğitimi için , fen fakülllltesi biyoloji ve kimya bölümü ya da kimya yüksekokulu ya da veteriner fakültesi, C – Asistanlık Sınavını Kazanmış Olmak, Muvazzaaf askerlik hizmetlerini sınav gününden üç ay sonra bitirecek olanlar asistenlık sınavına girebilirler. Yabancıların Asistanlıkları: MADDE 7. Türkiye ‘de uzman olarak yetişme isteyen yabancı uyruklular; a) Türkiye veya yabancı ülkelerde resmen tanınmış bulunan tıp fakültelerinden yahut 6’ ncı maddede yazılı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak, b) Türkiye ‘de asistanlık yapmalarına engel halleri bulunmarığı yatkili kişilerce saptanmış olmak, c) Türkiye’de ikametlerine yetkili mercilerce izin verilmiş olmak, d) Mesleki konuları izleyebilecek derecede Türkçe bilmek , e) Asistanlık süresince kendilerine burs verileceğini veya Türkiye ‘deki giderlerinin karşılacağını gökterir bir belge vermek şartıyla aylıksık olarak asistanlığa kabul olunabilirler. Asistanlığı Giriş Sınav Yeri ve Günleri : MADDE 8. Asistanlığa giriş sınavları Sağlık ve Sokyal Yardım Bakanlığınca yılda enaz bir defa olmak üzere Ankara ‘da yapılır.Sınav yer ve günleri 3 ay önceren saptanarak bütün illere duyurulur. Gerektiğinde yayım yoluylu da ilan edilir. Tıp fakülteleri , diş hekimliği fakülteleri ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi ise sözü edilen giriş sınavlarını özel mevzuatına göre ve kendi kurumlarnda yaparlar. MADDE 9. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca açılan asistanlık sınavlarına girmek isteyenler , sınav gününden 30 gün önce Bakanlıkta bulanaca şekilde yazılı olarak Bakanlığa başvurular. Bu günden sonraki başvurmalar ve postadaki gecikmeler dikkete alınmaz. İstekliller , başvurmalarında, asistan olmak istedikleri dalı ve sınavı girecekleri yabancı dili belirtirler. Sınava giriş fişi , sınav gününden 15 gün önce kendilerine gönderilir veya verilir. Sınavı kazandakları bildirilen ,6’ıncı maddede yazılı şartları haiz olduklarına ilişkin belgeleri, bildirim gününden itibaren 15 gün içinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına verirler. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında görevli bulunanların sadece diploma ve sicil numaralarını bildirdikleri ve askerlik durumlarının 6’ıncı maddesi A fıkrası (d) bendinde yazılı şartlara uygunluğunu bendinde yazılı şartlara uygunluğu belgelendirmeleri yeterlidir. Sınav Konusu ve Kapsamı : MADDE 10. Asistanlık sınavları, yabancı dil ve meslek bilgileri dallarında yapılar. Sınavlarda başarılı sayılabilmek icin 100 puan üzerinden , yabancı dilde en az 60, meslek bilgilerinden en az 70 puan almak gerekir. Meslek bilgileri sınavına girebilmek için , yabancı dil sınavını başarmış olmak zorunludur. Yabancı dil sınavı , yılda iki kez Bakanlıkça ya da Bakanlıkça yetkili kılınan bir kurumca yapılır. Yabancı dil sınavında başarı gösterenler , buna ilişkin sınav sonuçlarının Bakanlıkça ilan edilen tarihten başlayarak tarihten başlayarak 2 yıl içinde bu Tüzük hükümlerine göre girecekleri sınavlarda yabancı dil sınavından bağışık tutulurlar. Halk sağlığı ve aile hakimliği dallarında uzmanlık eğitim görecekler, meslek sınavına tabi tutulmazlar . Ancak , bu dallarda uzmanlık eğitimine başlayanlar , bu tarihten itibaren beş yıl süreyle başka bir dalda asistanlık sınavına giremezler. Asistanlık Sınav Sorularının Hazırlanması ve Sonuçlarının Değerlendirllmesi: MADDE 11. Asistanlık sınav sorularının hazırlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi Tababet uzmanlık Kurulunun saptayacağı esaslara göre Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikte belirtilir. Tıp fakülteleri , diş hekimliği fakülteleri ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi bu hususu kendi mevzutına göre düzenlerler. Asistanlığa Atama : MADDE 12. Sağllık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca açılan asistanlık sınavını kazananlara aşağıdaki işlem uygulanır; Her uzmanlık dalı asistalık sınavını kazananlar için , meslek grubu sınavında yüksek puan alanlardan başlayarak kadro sayısı kadar , asıl ve yedek liste düzenlenir. Meslek grubu puanlarının eşitliği halinde yabancı dil sınav puanı yüksekolanlara öncelik tanınır. Bunda de eşitlik olursa kura çekilir. Hazirlanan bu listeler Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca ilan olunur. Listede asıl olarak adları bulunanlar asistanlık yapmak istedikleri kurum ve kuruluşların öncelik sırasına da kaydetmek suretyle hangi kurum veya kuruluşlarda görevlendirilmek istediklerini bir dilekçeyle ile ilanın yapıldığı günden başlayarak 30 gün içinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bildirmek zorundadırlar. Sınav kazananlar , çalışmak istedikleri kurum ve kurulaşlar ve meslek puanları, bu puanların eşitliği halinde eş durumları gözönüne alınarak boş kadrolarına atanırlar. Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne dair 2514 sayılı kanunun 6 ‘ıncı maddesine göre asistalık sınavına girip kazananlırın atamaları Devlet hizmeti yükümlülüğü bitirdiklerindeyapılır. Tababet Uzmanlık Kurulunun Görevleri : MADDE 13. Tababet Uzmenlık Kurulu Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının seçeceği 6, kuruluş tarihi sırasıyla 2 …fakültesinin 2 yılda bir seçecekleri birer, Gülhane Askeri Tıp Akademisinin seçeceği 1, Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü’nün seçeceği 1 ve Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyinin seçeceği 1 üyeden oluşur. Yukarıda adı geçen kurumlar asıl üye sayısı kadar da yedek üye bildirirler. Tababet uzmanlık kurulu, Sağlık ve Sosyal yarım Bakanlığının çağrısı üzerine toplanır. İlk toplantıda Kurul, başkanını kendi üyeleri arasından seçer Toplantılar en az 8 üyenin katılması ile açılır ve kararlar oy çokluğu ile alınırn. Oylarda eşitlik halinde, başkanın bulunduğu tarafın aynı üstün sayılır. Tababet Uzmanlık Kurulu Üyelerinin Nitelikleri, Görev Süreleri ve kurulun Çalışma Şekli : MADDE 14. Kurumlarınca Tababet Uzmanlık Kuruluna seçilecekz asıl ve yedek üyelerin asistan yetiştirmeğe yetkili uzman olması şarttır. Bunların hizmet süreleri 2 yıl olup, süresi bitenler tekrar seçilebilirler. Tababet Uzmanlık Kurulunun çalışma şekli ve bununla ilgili diğer hususlar 11 nci maddede sözü edilin yönetmelikle belirtilir. Tababet Uzmanlık Kurulunun Görevleri : MADDE 15. Tababet Uzmanlık Kurulunun görevleri, tıp fakülteleri, diş hekimliği fakülteleri ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi dışında; a.Asistan yetiştirmeğe yetkili kılınacak sağlık kurum ve birimlerinin niteliklerini, b.Asistan yetiştirmeğe yetkili kılınacak sağlık kurum ve birimlerinin niteliklerini, c.Asistan yetiştirmeğe yetkili kılınacak uzmanların niteliklerini, d.Asistanlığa giriş sınav sorularının hazırlanması ve sonuçlarını değerlendirilmesi esaslarını, e.Uzmanlık sınav jürilerinin oluşum esaslarını, f.Uzmanlık sınav şeklinin esaslarını, saptamaktır. Yetkinin Kaldırıllması: MADDE 16. Tababet Uzmanlık Kurulunun koyduğu esasları göre niteliklerini kaybeden sağlık kurum ve birimleriyle uzmanlara tanının yetki , Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanllığı’ınca geri alınır ve buradaki asistanlar, durumu müsait olan diğer bir sağlık kurumu veya birimine nakledilirler. Yan Dal Asistanlığı : MADDE 17. Yan dal için asistanlır sınavı yapılmaz , Şu kadar ki, yan dal asistanlığına buyvurmak için uzmanlık ana dallında ve yurt içinde en az 2 yıll meslek uygulanması yapmış olmak şarttır. Bu niteliği taşıyan asistan olmak istedikleri yan dal şefince uzmanlıktaki başarıları, uzman olduktan sonraki mesleki yayımları ve yabancı dil bilgileri gözönünde tutulmak suretiyle yapılacak teklif üzerine kadro olanakları içinde atanırlar. Asistanların Yeterlilik Fişi : MADDE 18. Asistan yetiştiren şefler asistanların birinci derecede amiri olup 6 ayda bir bunların meslek bilgileri meslek uygulama, görevi bağlılık , çalışma ve yönetme yetenekleri ile ahlaki durumlarına dair yeterlik fişlerine görüş ve kanaalarını yazıp gizli olarak sağllık kurumlarının baştabib veya müdürlerine verirler. Bu fişler, tıp fakülteleri diş hekimliği fakülteleri ve Gülhane Askeri Tıp Akademisinde yeetkili organlara, diğer kurumlarda Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına gizli olarak gönderilir . Bu belgeler üzerinde yapılacak inceleme ve değerlenderme sonucunda bir defa olumsuz not alan asistan yazı ile uyarılır. Üst üste iki defa defa olumsuz not alan asistanın çalıştığı sağlık birimi değiştirilir. Aynı kurumda başka birim olmaması halinde kurum değiştirilir. Üç defa olumsuz not alan asistanın hizmek süresi ne olursa olsun asistanlıkla ilişiği kesilir.Bu suretle asistanlıkla ilişiği kesilenler bir daha aynı uzmanlık dalına asistan olarak alınamazlar. Asistanlıktan Sayılamayacak Süreler: MADDE 19. Yıllık kanuni izin süresi dışında , eylemli olarak asistanlıkta geçmeyen süreler, 5’ nci madddede yazılan asistanlık sürelerine eklenir. Asistan Tezi MADDE 20. Asistanların , uzmanlık sınavına girebilmek için , o uzmanlık dalına ait bir konu üzerinde tez hazırlamaları zorumludur. Tez konusu, klinik veya laboratuvar şefi tarafıdan seçilir ve asistanlık sürelerinin en geç ilk yarı süresi sonunda asistana bildirilir. Tezler uzmanlık dalı ile ilgili orjinalliği haiz bilmsel bir inceleme ve araştırma niteliği olur ve asistanlık süresinin bitimenden 4 ay önce değerlendirlmek üzere tez değerlendirlme jürisine verlir .Jüri, tezi 30 gün içende inceleyeerek görüşünü bildirmek zorumdadır. Tez Değerlendirme Jürilerinin Kuruluşu ve Tezlerin Değerlendirlmesi; MADDE 21. Tez değerlendirme jürisi 3 kişiden oluşur. Birisi ilgili asistanın şefidir ; diğer iki üye baştabib veya müdür tarafından aynı dal veya bu daha yakın dal şeflerinden seçilir. Jüri üyeleri çekimser kalamzlar. Tezin reddi halinde yazılı gerekçeyle sonuç asistana bir hafta içinde bildirilir. Tezi Kabul Edilmeyen Asistanlar: MADDE 22. Tezi kabul edilmeyen asistanlar, jürinin gerekçesindeki esaslara göre sonucun kendilerine tebliğinden itibaren en geç 6 ay içinde gereken düzeltmeleri yaparak aynı tezi değerlendirme jürisine verirler. Bu defa da tezi reddedilen asistanların asistanlıkla ilişkileri kesilir. Uzmanlık Sınav Zamanı : MADDE 23. Tıp fakülteleri, diş hekimliği fakülteleri ile Gülhane Askeri Tıp Akademisi dışında uzmanlık sınavları yılda en az iki defa olmak üzere Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca ilan edilen zamanlarda ve her bölgede, her uzmanlık dalı için saptanan uzmanlık sınav