T.C YÜKSEKÖĞRETİM KURULU İLE KKTC MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ARASINDAYÜKSEKÖĞRETİMDE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Amaç: Bu protokolün amacı, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yükseköğretim kurum ve kuruluşları arasında mevcut olan işbirliğini ve dayanışmayı güçlendirmektir. Kapsam: Bu protokol, KKTC Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve T.C. Yükseköğretim Kurulu ile KKTC'ndeki tüm üniversiteler arasındaki işbirliğinin esaslarını kapsar. İşbirliği Esasları: 1- KKTC'ndeki üniversitelere, T.C. uyruklu öğrenciler TC üniversitelerinde olduğu gibi, esasları T.C. Yükseköğretim Kurulu'nca belirlenen Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonuçlarına göre yerleştirilir. Lisansüstü eğitime girişte ise Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (LES) sonuçları da dikkate alınır. 2- KKTC Üniversitelerinde rektörlük görevi profesör, dekanlık görevi en az doçent, bölüm başkanlığı görevi öğretim üyesi ünvanına sahip kitilerce yürütülür. 3- KKTC'ndeki üniversite, fakülte, enstitü ve yüksekokul / meslek yüksekokulunun akademik ve idari organlarının kuruluş ve çalışma esasları, T.C. yükseköğretim mevzuatı ile uyum halinde düzenlenir. 4- KKTC üniversitelerindeki programların öğrenci/öğretim elemanı oranı, en az Ankara, İstanbul, ve İzmir'de bulunan üniversitelerin benzer programlarındaki orana eşit olmalıdır. Her program için kontenjan belirlemede bu oran dikkate alınır. 5- KKTC üniversitelerinde akademik yükselme / yükseltilme ve atamalar, T.C. yükseköğretim mevzuatı ile uyum halinde yapılır. 6- KKTC üniversitelerinde önlisans, lisans, lisansüstü eğitim ile yatay ve dikey geçişlerde, Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilmiş kriter ve esaslar uygulanır. 7- Yukarıda belirlenen esaslara uyulmak kaydı ile KKTC üniversitelerinin Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı Kılavuzlarında yer alan programlarından mezun olanların aldığı diplomalara, Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmenliği'ne uygun olması kaydı ile T.C. Yüksek öğretim Kurulu'nca denklik belgesi verilir. Kılavuzlarda yer almayan programlar için verilen diplomalara denklik belgesi verilmez. 8- KKTC üniversitelerinin akademik standartları, her yıl T.C. Yükseköğrenim Kurulu ile KKTC Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın işbirliği halinde değerlendirmeye tabi tutulur. 9- KKTC üniversiteleri her yıl Aralık ayında bir önceki öğretim yılına ait gelir-gider bilançoları, öğrenci başına yapılan harcamaları gösterir bilgi ve belgeler ile içinde bulunan öğretim yılına ilişkin bütçe taslağını, KKTC Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na sunar. Uygulama Esasları: 10- Bu işbirliğinin yürütülmesi için: a) T.C. Yükseköğretim Kurulu bünyesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nca seçilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili başkanlığında "KKTC'ndeki Üniversitelerle İşbirliği Komitesi", b) KKTC'nde, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı başkanlığında, YÖDAK Başkanı, KKTC üniversiteleri rektörleri ve Cumhurbaşkanlığı temsilcisinden oluşan "KKTC Üniversiteleri Rektörleri Komitesi" kurulur. Bu komiteler, işbirliği ile ilgili uygulamaları gözden geçirmek ve işbirliğini güçlendirmek amacı ile yılda en az iki kez, Türkiye ve KKTC'nde toplanır. 11- İşbu protokol, KKTC Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı ve T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.12- Bu protokol, KKTC Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı ile T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından birlikte yürütülür. İşbu Protokol 26 Mayıs 1998 tarihinde Lefkoşa'da iki nüsha olarak düzenlenmit ve imza edilmittir. Kemal GÜRÜZ Günay CAYMAZ T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanı K.K.T.C. Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı