Geliştirme Ödeneğinin Ödenmesine Dair Karar

Karar Sayısı : 95 / 6509 Gelişmesinde güçlük çekilen yükseköğretim kurumlannın yeterli` sâyıda öğretim elemanı sağlanamayan fakülte,. Anabilim, anasanat, bilim ve sanat dalıanında görevli öğretim elemarılarına ekli Karar'da belirtilen esaslar çerçevesinde ve cetvellerdeki oranlar üzerinden geliştirme ödeneği verilmesi; Yükseköğretim Kurulunuıı teklifine dayanan Milli Eğitim Bakanlığı'nın 16/I/1995 tarihli ve 1511 sayılı yazısı üzerine, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununün değişik 14 üncü maddesi ile 24/11/1994 tarihli ve 4048 sayılı Kanun'un geçici 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 18/1/1995 tarihinde kararlaştırılmıştır. Geliştirme Ödeneğinin Ödenmesine Dair Karar MADDE 1. Gelişmesiııde güçlük çekilen yükseköğretim kurumlarının yeterli sayıda öğrelim elamanı sağlanamayan fakülte, anabilim, bilim ve sanat dallannda görevli öğretim elemanlarına, almakta oldukları aylıklarının (ek gösterge dahil) % 50 sini, kalkınmada öııcclikli yörclerde görevli öğretim elemanlarına ise almakta oldukları aylık. ek gösterge, üııiversite ödeııekleri, idari görev ödeneği ve makam tazminatı brüt tutarıııııı 1 inci derece öncelikli yörelerde % 75'ini, 2 ici derece öncelikli yöreelerde % 45'ini geçmemek üzere getiştirme ödeneği ödenebilir. ' Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tâbi tutulmaz. · MADDE 2. Geliştirme ödeneği, bu ödeneğin verilmesi gereken yükseköğretim kürumlarının kadrolarında fiilen çalışanlar ile 2547 sayılr Yükscköğretim Kanunu'nun 40 ıncı maddcsinin (b) fıkrası ile 41 inci maddesi uyannea bu kurumlarda görevlendirilmiş olan öğretim elemanlarına ve kadrosunun bulunduğu yer dışındaki üniversiteye rektör veya dekan olarak atatananların fiilen görev yaptıklan müddetçe verilir. MADDE 3. Geliştiıme ödeneği: a) Kalkınmada I inci ve 2 nci derece öncelikli yöreterde görevli öğretim elemanlanna almakta olduları aylık, ek gösıerge. üniversite ödeneği, idari görev ödeneği ve makam tazminatı brüt tutarına ekli cetvelde gösterilen orarıların uygulanması, b) Bu yöreler dışında kalan diğer yükseköğretim kurumlannda görev.yapan-öğretim elemanlarına da almakta oldukları aylıklarıııııı (ek gösterge dahil) tutarına ekli cetvelde gösterilen oranların uygulanması, suretiyle bulunacak miktarda ödenir. Ödeme. çalışılan ayı izleyen aybaşında yapılır * 18.1.1995 gün ve 22175 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. ** 13.3.1995 gün ve 22226 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olup. oranları göstenen liste aynı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. MADDE 4. Geliştiıme ödeneğine. bu verilmesi gereken yükseköğretim kurumlarında görcve başlanıldığı tarihten itibaren hak kazanılır Görevden ayrılma halinde ise o ay içinde çalışılan günler itibariyle hesap edilmek suretiyle ödenir. Daha yüksek veya daha düşük geliştirme ödeneğine hak kazanacak şekilde görev yerleri değişenler hakındada aynı şekilde işlem yapılır.. MADDE 5, Geliştirme ödeneğinden yararlanabilmek için; görevin fiilen ilgili yükseköğretim kurumlarında yapılması şattır. Ancak; a) Yıllık izin süresince. b) Bir takvim yılında 15 günü aşmayan mazeret süresince, c) Sağlık sebebiyle alınacak rapor sürelerinin bir takvim yılı içinde 30 güne kadar olan kısmı için, d) Yurtiçi ve yurtdışında geçici görevlendirme sebebiyle aynlmalarda 15 güne kadar olan süreler için, bu tart aranmaz. MADDE 6. Bu ödenek; MADDE 6. Bu ödenek; a)2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesine göre görevlendirilenlere, b) 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddsine göre görevlendirilenlere, c) 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre 15 günü aşan sürelerle yurtiçi ve yurtdışı görevlendirilenlere bu süre için, d) Özel kanun hükümlerine dayanılarak yükseköğretim kurumları dışında görevlendirilenlere, e) Kısmi statüde çalışanlara, ödetilmcz. MADDE 7. Öğretim üyelerinin 2547 sayılı Kanun'un 58 inci maddesine göre döner sermaye gelirlerinde alabilecekleri payın tesbitinde geliştirme ödeneği dikkate alınmaz. MADDE 8. Bu Karar 15/1/1995 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer. MADDE 9. Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.'