Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetleri ve Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve İkinci Öğretim Ücretlerinin Tesbitine Dair Esaslar

Karar sayısı : 97/ 9743 Ekli " 1997-1998 Öğretim yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı payları ve İkinci Öğretim Ücretlerinin Tesbitine Dair Esaslar" ın yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığı'nın 4/8/1997 tarihli ve 20646sayılı yazısı üzerine , 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun değişiklik 46 ıncı maddesi ile 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 5/8/1997 tarihinde kararlaştırılmıştır. I .BÖLÜM Normal Ögretim Öğrencilerinden Alınacak Katkı Payları ile Ilgili Esaslar MADDE 1.1996-1997 öğretim yılında yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin cari hizmet maliyetlerine Devlet ve öğrenci tarafından yapılacak katkının tutarları ekli (I) sayılı cetvelde gösterilmiştir. MADDE 2. Yükseköğretim kurumlarında cari hizmet ödenekleri, öğrenim dallarının nitelikleri ve süreleri ile yükseköğretim kurumlannın özellikleri gözönünde tutularak, farklı miktarlarda tesbit edilir. Bu miktarın her yıl Bakanlar Kurulunca belirlenecek kısmı Devletçe karşılanır ve yükseköğretim kurumu bütçesine ödenek olarak konulur. Geri kalan kısmı öğrenci tarafından ödenir. Devletçe karşılanacak kısım cari hizmet maliyetlerinin yarısından az olamaz. MADDE 3. Öğrenci katkı payını süresi içinde ödenmeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez. MADDE 4. Öğrenci katkı payı bizzat öğrenci tarafındaıı karşılanır. Öğrenci tarafından ödenecek katkı payının bir kısmı veya tamamı öğrencinin talebi halinde öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun normal öğretim süresi kadar süre ile Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca bütçe imkanlan çerçevesiııde kredi olarak verilebilir. Bu kredinin verilmesine ilişkin esas ve usuller ile kredi alan öğrencilerin yükümlülükleri Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu katkı kredisi yönetmeliğine göre belirlenir. Bir yükseköğretim kurumunu bitirdikten sonra, ikincisine katılan öğrenciler ile lisansüstü öğreııcilerin ödeyeceklai katkı payı kredi olarak verilmez. Herhangi bir sebeple harç veya katkı payı olarak öğrencinin almış olduğu kredi ile ilgili olarak. Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna geri ödenmeyen borçlar için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili usulü Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır. MADDE 5. Öğrenci katkı payı, iki eşit taksitte ödenir. Ilk taksit eğitim-öğretim yılı başında kayit olma ve yenileme sırasında; ikinci taksit ise ikinci sömestr başında kayıt yenilenirken, sömestr sistemi uygulanmayan eğitim programlannda da şubat ayında kayıt yenileme sırasında ödenir. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan katkı 'kredisi almak için müracaat ettiğini belgeleyen öğrencilerden, kayıt sırasında birincı taksit katkı payı alınmaz. Kurumca yapılan değerlendirme sonucunda katkı kredisi almaya hak kazanmayan öğrenciler: katkı paylarının tamamını ikinci taksitle birlikte öderler. Öğrenci katkı paylan ders sayısı ve sömestr süresine göre hesaplanmayıp, yıllık olarak alınır. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler hariç muhtetif sebeblerle kaydını sömestr usulü uygulayanlarda en az iki yarı yıl. yıl esası uygulayanlarda en az bir öğrenim yılı süre ile donduran öğrencilerden kayıtlnrını dondurdukları o yıl için katkı payı alınmaz. Kayıt donduranlan süre ile ilgili olarak daha önce ödenmiş olan katkı payları varsa bu miktar iade edilmez: MADDE 6. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınavları sonucu girdiği yükseköğretim kurumundan başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmesi kesinlik kazanan öğrenciler, ikinci yilkseköğretim kurumuna ait cari maliyet miktarlanna tabidirler. MADDE 7. Lisansüstü öğretimde öğrenci katkı payı bizzat öğrenci tarafından iki eşit taksitte ödenir. Ilk taksit: kayıt olma ve yenileme sırasında; ikinci taksit ise ikinci yarı yılm başında ödenir. Lisansüstü öğrenim gören öğrenciler de diğer normal örgün öğretim öğrencilerinin yararlanmış oldukları hizmetlerden yararlanırlar, MADDE 8. Yabancı dille eğitim yapan yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden (yabancı dilde eğitim yapan eğitim fakü1teleri hariç) öğrenci katkı payı iki katı olarak alınır. MADDE 9. Yabancı uyruklu öğrencilerden, ikili anlaşmalar hükümleri saklı kalmak kaydıyla, öğrenci katkı payının üç katı o günkü kur üzerinden döviz olarak defaten alınır. Ancak, Türk asıllı olmakla birlikte yabancı uyruklu statüsünde olan öğrencilerden alınacak öğrenci katkı payı miktarlan, Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.Ikili anlaşmalar hükümleri kapsamına dahil olmayan yabancı uyruklu öğrencilerden normal öğrenim süresi içerisinde başansız olarılara bu Esaslann 14 üncü maddesi hükümleri uygulanır. Bunlann yapacakları fazla ödemeler, döviz olarak o günlük kur üzerinden defaten alınır. MADDE 10. Bakanlıktar ve kamu kuruluşlan adına mecburi hizmet karşılığı öğrenim gören öğrencilerin öğreııci katkı paylarının tamamı ilgili bakanlık veya kuruluş tarafından yükseköğretim kurumlarına ödenir. Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve akraba toplulukları öğrencilerinden Devlet (Milli Eğitim Bakanlığı) burslusu olarak yükseköğrenim gören öğrenciler, 3,5 milyon lira katkı payı öderler. Bunların ödeyecekleri katkı payları Maliye Bakanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine ödenek olarak konulur ve Milli Eğitim Bakanlığınca yıl içerisinde ilgili yükseköğretim kurumuna defaten aktarılır. MADDE 11. Cari hizmet maliyetine öğrenci katkısı olarak hesaplanan miktar, öğrenciler tarafından yükseköğretim kurumlarınca kamu bankalarından birinde açtınlan hesaba yatınlır. Yatınlan öğrenci katkı payları rektörlükçe en geç ilgili ayın sonuna kadar bütçe dairesi başkanlığı hesabına bir yandan gelir, diğer yandan özel ödenek kaydolunmak üzere aktarılır. Aktarılan bu miktarlar özel ödenek kaydedildikten sonra; başta öğrencilerin beslenme, barınma, sağlık, kültür. spor ve diğer sosyal hiımetleri olmak &127; üzere üniversilenin cari, kalkınma plan ve programlanna uygun yatınm; transfer ve öğreiicilerin kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştınlmasına ilişkin giderlerinde kullanılmak üzere rektörlükçe kamu bankalardan birinde açılan hesaba bütçe dairesince defaten yatırılır. MADDE 12. Kanun veya kararnamelerle adlan değiştirilen, fakütte ve yüksekokula dönüştürülen yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler yeni fakülte ve yüksekokul adına göre öğrenci katkı payını öderler. MADDE 13. Hazırlık sınıfı veya yabancı dil geliştirme programı hariç olmak üzere, iki yıllık ön lisans ve dört, beş, altı yıllık lisans öğreniminden bu süreler sonunda mezun olmayan öğrencilere Devlet katkısi ödenmesine devam olunur. Ancak normal öğrenim süreleri içinde mezun olamayandan öğrenci katkısı birinci yıl için olo 50, müteakip yıllar için % 100 fazlasıyla alınır. Lisans düzeyinde ikinci bir yükseköğretim yapan öğrenciler için üğrenci katkısı % 100 fazlası ile alınır. Ancak, mezuniyet veya staj durumunda olup da, öğrenimleri bir yıl sonraya sarkan öğrencilerden ilk yarı yılda mezun olmaları durumunda ikinci yarı yıl için katkı payı alınmaz. MADDE 14. Lisansüstü öğrenim yapın araştırma görevlilerinden öğrenci katkı payı alınmaz. (Ancak ikinci öğretimde lisansüstü eğitim yapanlar hariç) MADDE 15. Ekli I sayılı cetveldeki miktaları üniversitelerin özellikleri , öğrenim dallarının nitelikleri ve süreleri gözönünde tutularak fakülte , yüksekokul, enstitü ve bölümler itiblariyle % 20 oranına kadar arttırılarak uygulamaya Üniversite Yönetim Kurulu yetkilidir. MADDE 16.Anadolu üniversitesinde açıköğretim programı uygulayan fakülte ve yüksekokulların 1997/1998 eğitim -öğretim yılında tahsil ettikleri öğrenci katkı payları toplamının %20 sine kadar olan kısmı sözkonusu fakülte ve yüksekokullara akademik danışmanlık ve eğitim hizmetleri veren üniversitelere aktarılır. Konu ile ilgili uygulama, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının birer temsilcisinden oluşan Komisyon tarafından belirlenen esas ve usullere göre yapılır. II. BÖLÜM İkinci Öğretim Öğrencilerinden Alınacak Öğretim Ücretleri ile İlgili Esaslar MADDE 17. 1997-1998 öğretim yılında yükseköğretim kurumlarında yapılacak ikinci öğretim için öğrencilerden alınacak öğrenim ücretleri ekli (II) sayılı cetvelde gösterilmiştir MADDE 18.Öğrenim ücretleri iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit eğitim öğretim yılı başında kayıt olma ve yenileme sırasında , ikinci taksit ise sömestr başında kaşıt yenilenirken , sömestr sistemi uygulamayan eğitim programlarındla da Şubat ayında kayıt yenileme sırasında ödenir. Öğrenim ücretleri, ders sayısı ve sömestr süresine göre hesaplanmayıp yıllık olarak alınır. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler hariç muhtelif sebeblerle kaydını sömestr usulü uygulayanlarda en az iki yarı yıl , yıl esası uygulayanlarda en az bir öğrenim yılı süre ile donduran öğrencilerden kayıtlarını dondurdukları o yıl için katkı payı alınmaz. Kayıt dondurulan süre ile ilgili olarak daha önce ödenmiş olan katkı payları varsa bu miktar iade edilmez. MADDE 19. Öğrenim ücretlerin birinci taksiteni ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez. Ikinci taksitlerini ödemeyenler ise bir aylık ek süre tanınır. Bu süre içerisinde de öğrenim ücretini kanuni faiziyle birlikte ödemeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişkisi kesilir. Ikinci öğretimdeki öğrencilerden süreleri sonunda mezun olamayanların öğrenim ücretlerinde herhangi bir artırma yapılmaz. MADDE 20.Öğrenim ücreti Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca kredi olarak verilmez. MADDE 21.Yabancı dille eğitim yapan yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden ( yabancı dide eğitim yapan eğitim fakülteleri harıç) öğrenim ücreti %50 fazlasıyla alınır. MADDE 22. Yabancı uyruklu öğrencilerden ikili anlaşmalar veya mütekabiliyet esasına bağlı olarak üniversiteler arasında yapılacak işbirliği protokolü hükümleri saklı kalmak kaydıyla , öğrenim üvreti %100 fazlasıyla defaten alınır. MADDE 23. Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları sınıfın bütün derslerini vermek ve bulunduklan sınıf mevcudunun ilk yüzde onuna giımek suretiyle bir üst sınıfa geçmiş olan öğrenciler, üst sınıfta yalnız o yıl için normal örgün öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar miktan öğretim ücreti olarak öderler. Yatay geçiş şartlanna uygun olarak ikinci öğretim programlarından norma! öğretim programlarına yatay geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücretlerini ödemeye devam edelıer. 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunuıı 7 nci maddesinden yararlanan öğrenciler, ikinci öğretim yapan başka bir yükseköğretim kurumuna yatây geçiş yaptıklannda aynı haklardan yararlanırlar. Bu durumdaki öğrencilerden o yıl için normal örgün öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar miktar öğrenim ücreti olarak alınır. MADDE 24. Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğrenim gören öğrencilerden alınan öğrenim ücretleri rektörlükçe. en geç ilgili ayın sonuna kadar bütçe dairesi başkanlığı hesabına bir yandan gelir diğer yandan özel ödeııek kaydedilmek üzere aktarılır. Aktanlan bu miktar özel ödenek kaydedildikten sonra; Normal örgün öğretimde aynı öğrenimi gören öğrencilerden alınan katkı payının yansına isabet eden miktan bu öğrencilerin başta, beslenme olmak üzere sağlik, spor, kültür ve diğer sosyal hizmetlerinde kullanılmak için rektörlükçe kamu bankalarından birinde açılacak hıesaba üniversite adına defaten yatınlır. Geriye kalan ödenek üniversite katma bütçesine dahil edilerek Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen esas ve usullere göre harcanır. III. BÖLÜM MADDE 25. Maliye Bakanlığı bu Esasların uygulanması ile ilgili hususlarda Yükseköğretim Kurulunun görüşünü alarak tebliğler çıkarılabilir. MADDE 26. Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 27. Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür. I SAYILI CETVEL (A) ÖĞRENCİ CARİ HİZMET MALİYETLERİ Grup Fakülte ve Programın Adı Ort. Öğrenci Maliyeti (Bin TL.) 1997-1998 öğrenim yılı cari hizmet maliyeti Öğrenci Kat. (Bin TL.) Devlet kat. (BinTL.) I Tıp Fakülteleri 990.000 46.000. 944.000 II Diş Hekimliği Fakültesi Eczacılık Fakültesi 360.000 38.000 322.000 III Veteriner Fakültesi 270.000 26.000 244.000 IV Tıbbi Biyolojik Bil. Prog. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon prog. 270.000 22.000 248.000 V Mühendislik Fakültesi Mimarlık Fakültesi Müh.Mimarlık Fakültesi Mühendislik ve Teknoloji Fak. İnşaat Fakültesi Makine Fakültesi Maden Fakültesi Elektirik -Elektronik Fakültesi Kimya Metalurji Fakültesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Ziraat Fakültesi Orman Fakültesi 216.000 30.000 186.000 -VI Gemi İnşaatı ve Deniz Bil. Fak. Deniz Bil. Fak. Su Ürünleri Fak. Denizcilik Fak. Güzel Sanatlar Fak. 270.000 24.000 246.000 VII Eğitim Bil. Fak. Fen Fak. Fen-Edebiyat ( Fen Programı) 180.000 22.000 158.000 VIII Hukuk Fak. İktisat Fak. İşletme Fak. Siyasal Bilgi. Fak. İktisadi ve İdari Bil. Fak. 162.000 24.000 138.000 IX Dil Tarih ve Coğrafya Fak. İlahiyat Fak. Eğitim Fak. Mesleki Eğitim Fak, Teknik Eğitim Fak. Endüstriyel San . Eğt. Fak. Ticaret Turizm Eğt. Fak. Mesleki Yaygın Eğt. Fak. Edebiyat Fak. Sağlık Eğitim Fak. 144.000 22.000 122.000 X Fen -Eğitim Fak. (Edebiyat ve Sosyal Prog.) İletişim Bilimleri Fak. İletişim Fak. 144.000 22.000 122.000 XI Açıköğretim Fakültesi 12.000 6.000 6.000 XII Yabancı dil Destek Birimleri Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yabancı dil Hazırlık Okulları Kazandığı Fakültenin , Yüksekokulun ve bölümün katkı payını öder. **************************************** I SAYILI CETVEL (B) ÖĞRENCİ CARİ HİZMET MALİYETLERİ Grup Fakülte ve Programın Adı Ort. Öğrenci Maliyeti (Bin TL) 1997-1998 öğrenim Yılı Cari Hizmet Maliyeti Öğrenci Kat. (Bin TL) Devlet Kat.(Bin TL) I Devlet Konservatuvarı 540.000 46.000 494.000 II Sivil Havacılık Yüksekokulu 540.000 37.000 503.000 III Yabancı diller Yüksekokulu 756.000 31.000 725.000 IV Mesleki Teknoloji Y.O. Tütün Eksperliği Y.O. Ev Ekonomisi Y.O. 270.000 18.000 252.000 V Bankacılık ve Sig. Y.O. Uygulamalı Bil. Y.O. İlahiyat Meslek Y.O. Sağlık Yüksekokulları Hayvan Sağlığı Y.O. Endüstriyel Sanatlar Y.O. Beden Eğt. Ve Spor Y.O. Spor Bilimleri ve Tek. Y.O. Fizik Ted. Ve Reh. Y.O. Sağlık Teknoloji Y.O. Hemtirelik Y.O. Sosyal Hizmetler Y.O. Sağlık İdari Y.O. 162.000 15.000 147.000 VI Engeliler Entegre Y.O. 270.000 15.000 255.000 VII Tapu Kadasro Y.O. Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Sivil havacılık M.Y.O. Turizm ve Otelcilik itlt. Y.O. Turizm itlt. Ve Otelcilik Y.O. Sosyal Bilimler M.Y.O. Teknik Bilimler M.Y.O. Yerel Yönetimler M.Y.O. Adalet Y.O. 108.000 15.000 93.000 VIII Deniz İşl. Ve Yön. Y .O. 135.000 15.000. 120.000 IX Lisans üstü öğretim 108.000 20.000 88.000 II SAYILI CETVEL (A) YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA YAPILACAK İKİNCİ ÖĞRETİMDE ÖĞRENCİLERDEN ALINACAK ÖĞRENİM ÜCRETLERİ Grup Fakülte ve Program Adı 1997-1998 Öğretim Yılı İkinci Öğretim Ücreti Ortalama Öğrenci cari Hizmet Maliyeti (BİN TL.) Ort. Cari Hiz. Mali. Göre Alı. Öğren. Ücreti (BİN TL.) I Tıp Fakülteleri 990.000 550.000 II Diş Hekimliği fakültesi Eczacılık Fakültesi 360.000 200.000 III Veterinerlik Fakültesi 270.000 150.000 IV Tıbbi Biyolojik Bil. Prog. Fizik Tedavi ve Reha. Prog. 270.000 150.000 V Mühendislik Fak. Mimarlık Fak. Müh. Mimarlık Fak. Mühendislikve Teknoloji Fak. Intaat Fak. Makine Fak. Maden Fak. Elektrik -Elektronik Fak. Kimya-Metaluji Fak. Uçak ve Uzay Bilimleri Fak. Ziraat Fak. Orman Fak. 216.000 108.000 VI Gemi İnşaatı ve Deniz Bil. Fak. Deniz Bil. Fak. Su ürünleri Fak. Denizcilik Fak. Güzel Sanatlar Fak. 270.000 135.000 VII Eğitim Bilimleri fak. Fen Fak. Fen - Edebiyat Fak. ( Fen Programı) 180.000 90.000 VIII Hukuk Fak. İktisat Fak. Itletme Fak. Siyasal Bilgiler Fak. Iktisadi ve İdari Bil. Fak. 162.000 81.000 IX Dil Tarih ve Coğrafya Fak. İlahiyat Fak. Eğitim Fak. Mesleki Eğitim Fak. Taknik Eğitim Fak. Endüstriyel San. Eğt. Fak. Ticaret Turizm Eğt. Fak. Mesleki Yaygın Eğt. Fak. Edebiyat Fak. Sağlık Eğitim Fak. 144.000 72.000 X Fen- Edebiyat Fak. (Edebiyat ve sosyal Proğ.) iletitim Bilimleri Fak. İletişim Fak. 144.000 72.000