EGE ÜNİVERSİTESİ YAYIN YÖNERGESİ

 

I. AMAÇ VE KAPSAM

Madde 1- Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Yasasına göre düzenlenen "Üniversiteler Yayın Yönetmeliği"nin 20.02.1999 tarih ve 23617 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan son değişiklikleri  ve 22.10.1984 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan "Üniversitelerde ders aracı olarak kullanılan kitaplar, teksirler ve yardımcı ders kitapları dışındaki yayınlarla ilgili Yönetmelik" çerçevesinde, bu yönergenin 4. Maddesinde tanımlanan ve "Ege Üniversitesi Yayınları" na standart getirilmesini ve basımı ile ilgili esasları düzenler.

II. YÖNETİM

Madde 2- Üniversite Yayın Komisyonu: Bir Rektör Yardımcısının başkanlığında, Üniversite Yönetim Kurulunun kendi üyeleri arasından seçilen iki öğretim üyesinden oluşur. Üniversite Yayın Komisyonu, üniversitenin tüm yayın etkinliklerini planlayıp düzenler ve Üniversiteler Yayın Yönetmeliği´nde kendisine verilen görevleri yerine getirir. Yayın Komisyonu kararları Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir.

Madde 3- Birim Yayın Komitesi: Üniversite Yayın Komisyonu tarafından, Ege Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu ve enstitülerde, en az üç öğretim üyesinden oluşturulan, meslek gruplarına göre uzmanlık yardımı yapmak üzere kurulan bir komitedir. Birim yayın komitesi, birimlerde yayınlanacak yayınların amacına ve Ege Üniversitesi Yayın Yönergesine uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığı konusunda Üniversite yayın Komisyonuna görüş bildirir.

III. YAYIN TANIMLAMALARI

Madde 4- Yayınlar öncelik sırasına göre aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

a)       Birinci Grup Yayınlar: Ders aracı olarak kullanılan  kitaplar ve yardımcı ders kitaplarıdır. Burada üç kategori kitap söz konusudur.

a.1/ Ders kitapları: Üniversitenin çeşitli birimlerinin eğitim-öğretim programlarında yer alan dersler için hazırlanmış  yayınlardır. Bu kitapların adları, genel olarak ilişkili oldukları derslerin  adlarıyla örtüşmelidir.

a.2/ Yardımcı ders kitapları:  Eğitim-öğretim programlarında yer alan derslerde kullanılmaya uygun, eğitim amacıyla hazırlanmış ve esas olarak literatürde mevcut bilgilerin aktarımını amaçlayan kitaplardır.

a.3/ Yardımcı kaynak kitaplar:  Bunlar belirli bir dersin ilgili olduğu bilim dalı ya da akademik alanda yapılan araştırma niteliğindeki kitaplardır.

a.4/ e-dökümanlar (elektronik yayınlar) : Elektronik ortamda hazırlanan, çoğaltılabilen ve yayınlanan sayısal ortam eserleridir.

a.5./ manyetik depolama üniteleri: Geleneksel yöntemlerle hazırlanmış veya basılmış kitap ve derginin her türlü elektronik ortamda okunabilmesi amacıyla CD, DVD ve benzeri şekillerde depolanmış şeklidir.

 

b) İkinci Grup Yayınlar: Bilimsel araştırma ve incelemeleri yansıtan dergi ya da periyodik yayınlardır. 

c) Üçüncü Grup Yayınlar: Kongre, sempozyum, çalıştay, panel türündeki bilimsel toplantıların bildirilerini içeren yayınlardır.

d)      Dördüncü Grup Yayınlar: Toplumu ve üniversite kamuoyunu çeşitli konularda bilgilendirmek amacıyla hazırlanan akademik nitelikteki kitap, kitapçık, broşür ve benzeri yayınlardır.

IV. YAYIN ÖNERİLERİNİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASI

Madde 5- Birinci grup yayınlara ilişkin esaslar:

a)       Kurumlarda yapılan eğitim öğretim programları esas alınmak suretiyle öğrencilerin bu gruba giren yayınlara ilişkin ihtiyacını karşılamak esastır. Bölümlere/Anabilim dallarına bu ihtiyacın ne şekilde karşılandığı ve karşılanacağı sorularak, bölüm/anabilim dalı bazında ders kitabı ihtiyacı varsa, bu ihtiyacın karşılanmasının programlanması istenir ve özendirici hususlar önerilir.

b)      Çeviri eserlerde telif yasası gereğince yazardan ya da yayın hakkına sahip kişi ve kurumdan yazılı yayım izni alınması ve bu izin belgesinin başvuru evraklarına eklenmesi gereklidir.

c)       Editörlü kitaplarda, basım ve dağıtım sırasındaki tüm ilişkiler editörlerle yürütülür. Kitabın sorumluluğu editörlerdedir. Ancak editör veya editörlerin, kitabın bölüm yazarlarından vekalet ve yetkilerini kabul eden imzalı birer belge alması zorunludur.

d)      Yayın önerileri, Üniversiteler Yayın Yönetmeliği´nin 6. maddesi çerçevesinde, ilgili bölüm/anabilim dalı başkanlığı kanalıyla bağlı bulunduğu Dekanlığa / Müdürlüğe önerilir. İlgili birim yayın komitesinin olumlu görüş bildirdiği, dekanlıklar ve müdürlükler tarafından uygun bulunan yayınlar, Üniversite Yayın Komisyonuna iletilir.

e)       Üniversite Yayın Komisyonu, birinci grup yayınlar çerçevesinde yayınlanmak üzere kendisine iletilen yayınların önerildikleri kategoriye (a1, a2 veya a3) uygunlukları ve  eğitim-öğretim amacıyla kullanılıp kullanılamayacakları konusunda, bir başka üniversite veya araştırma kurumundan, bir veya daha fazla sayıda hakemden görüş isteyebilir. Komisyon, hakemlerin değerlendirmelerini de dikkate alarak yayın önerisini ret / kabul eder veya düzeltme ister.

f)        Ders ve yardımcı ders kitapları, bu yönerge hükümlerine göre hazırlanan Ege Üniversitesi Ders Kitapları Ve Yardımcı Ders Kitapları Yazım Kılavuzunda belirtilen esaslara göre düzenlenir.

Madde 6- İkinci grup yayınlara ilişkin esaslar:

a)       Bilimsel faaliyetleri yansıtan dergi türünden eserler için bir "Dergi Editörü Kurulu" ve bu kurulun sorumlusu oluşturulur.

b)      Üniversitemiz birimleri tarafından hazırlanan dergiler hakemli olmak zorundadır. Bu sebeple;

·         Her dergi için hakem kurulu oluşturulması,

·         Denetimden geçen her dergi için Dergi Hakem Kurulu Raporu hazırlanarak onaylanması,

·         Türkçe yayınlanan dergilerde hakem listesinin Üniversitemiz içinden ve diğer Türk Üniversitelerindeki üyelerden oluşturulması, yabancı dilde yayınlanan dergilerin hakem listesinde yurt dışından üyelerin de bulunması,

·         Yayına kabul edilen ve basılması için gönderilen makalelerin ekinde hakem raporlarının bulunması gereklidir.

 

Madde 7- Üçüncü grup yayınlara ilişkin esaslar:

a)       Bilimsel toplantının gerçekleştiği tarihten en geç altı ay sonra ilgili toplantının düzenleme kurulunca yayımlanması istenen tutanaklar veya bildiriler yayıma hazır olarak birim yayın komitesine sunulur.

b)      İlgili birim yayın komitesinin olumlu görüş bildirdiği yayınlar, dekanlıklar ve müdürlükler tarafından uygun bulunan talepler, Üniversite Yayın Komisyonuna iletilir.

Madde 8- Dördüncü grup yayınlara ilişkin esaslar: Bu grupta, yukarıdaki kategorilere girmemekle birlikte yayınlanması, üniversite tarafından uygun bulunan yayınlar yer alır. Bunlar, esas olarak özel yayın olacağından, yazar veya yazarlar yayımlanmasını istedikleri eseri doğrudan Üniversite Yayın Komisyonuna sunarlar. Üniversite Yayın Komisyonu, yayımlaması istenen eseri, konuyla ilgili uzman bir hakeme inceletebilir. Komisyon, hakemin görüşüne veya kendi değerlendirmesine göre eserin yayınlanmasını kabul veya red eder.

V. BASIM VE SATIŞ

Madde 9

a)       Birim Yayın Komitesi´nin olumlu görüş verdiği eserler, bağlı bulundukları birimin Yönetim Kurulu Kararı alınarak dekanlıklar ve müdürlükler tarafından Üniversite Yayın Komisyonuna iletilir.

b)      Yayının basımı ile ilgili giderler, bütçe olanakları ölçüsünde ve bu yönergenin 4. maddesindeki öncelik sırasına göre Ege Üniversitesi Rektörlüğü tarafından karşılanır. Bütçe olanaklarının yetersiz olduğu durumlarda giderlerin bir kısmı veya tamamı yazarlar, ya da  sponsorlar tarafından karşılanır.

c)       Basılması kabul edilen eserler için Üniversite Yayın Komisyonu ile yazar/yazarlar veya editör/editörler arasında karşılıklı yükümlülükleri içeren resmî bir sözleşme imzalanır. (Ek 1)

d)      Yazar; baskı süresince matbaa tarafından istenecek düzeltmeleri verilen süre içerisinde yapmak zorundadır.

e)       Telif ücreti, Üniversiteler Yayın Yönetmeliği´nin 9. maddesi çerçevesinde, sadece bu yönergenin 4. maddesinde belirtilen I. Grup a.1 ve a.2 kategorisindeki yayınlar için, eserin baskı miktarı dikkate alınarak hesaplanır ve ödenir.

f)        Giderleri ne şekilde karşılanırsa karşılansın "Ege Üniversitesi Yayınları" ifadesi taşıyan tüm yayınların telif ücreti, maliyeti, öğrenci satış fiyatı ve dışarıya satış fiyatı ilgili birim yayın komitesi tarafından hesaplanarak, yönetim kurulu kararı olarak Üniversite Yayın  Komisyonu´na gönderilir, Üniversite Yayın Komisyonu´nun kararı Üniversite Yönetim Kurulu´nun onayından sonra kesinleşir.

g)      Basılan eserlerden yazarına ücretsiz olarak verilecek kitap sayısı, baskı adedi dikkate alınarak sözleşme yapılırken belirlenir.

h)      Elektronik ortamda hazırlanan, çoğaltılabilen ve yayınlanan sayısal ortam eserlere ilişkin telif ücretleri, Üniversiteler Yayın Yönetmeliğinin 9. maddesi çerçevesi dikkate alınarak hesaplanır ve ödenir.

i)         Manyetik depolama ünitelerine ilişkin telif ödemesinde ise Üniversiteler Yayın Yönetmeliğinin 9. maddesi çerçevesinde baskı miktarı dikkate alınarak hesaplanır ve ödenir.

 

Madde 10

a)       Baskısı tükenen ve değiştirme yapılmaksızın aynen basımı planlanan kitapların yazarı/yazarları veya editörü/editörleri tarafından tekrar basımı için Üniversite Yayın Komisyonuna Dekanlık/Müdürlük  tarafından başvurulması gerekir.

b)      Değişiklik ve/veya ilave yapılarak tekrar basımı düşünülen yayınlar, yazar tarafından değişiklik yapıldıktan sonra, birim yayın komitesinin görüşü ile birlikte dekanlık veya müdürlükler tarafından Üniversite Yayın Komisyonuna bildirilir.

                Madde 11- Basılan ve Birim Yayın Numarası almış bir eser, yeni bir satış düzenlemesi yapılmadığı takdirde, E. Ü. Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesinde satışa sunulur. Ege Üniversitesi Yayınlarının başka bir yayınevi ya da şahıs tarafından satılması Üniversite Yayın Komisyonunun izni ile mümkündür.

Madde 12- Bu yönerge kurallarına uygun olarak yayınlanmayan ders kitaplarının üzerine "Ege Üniversitesi Yayınları" yazılamaz.

Madde 13- Ege Üniversitesi Yayın Komisyonu, TÜBİTAK ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ KURULU´nun bir çalışmanın hazırlanma ve yayımlanma aşamasında etiğe aykırı kabul edilecek davranış tanımlarını benimsemiştir.  Bu davranışlar aşağıda belirtilmiştir;

 

- Uydurma (Fabrication): Araştırmada bulunmayan verileri üretmek, bunları rapor etmek veya yayımlamak,

 

- Çarpıtma (Falsification): Değişik sonuç verebilecek şekilde araştırma materyalleri, cihazlar, işlemler ve araştırma kayıtlarında değişiklik yapmak veya sonuçlarını değiştirmek,

 

- Aşırma (intihal) (Plagiarism): Başkalarının fikirlerini, metodlarını, verilerini, yazılarını ve şekillerini sahiplerine atıf yapmadan kullanmak,

 

- Duplikasyon (Duplication): Aynı araştırma sonuçlarını, birden fazla dergiye yayım için göndermek veya yayımlamak,

 

- Dilimleme (Least Publishable Units): Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalar ayırarak çok sayıda yayın yapmak,

 

- Desteklenerek yürütülen çalışmaların sonuçlarını içeren sunum ve yayınlarda destek veren kurum veya kuruluş desteğini belirtmemek,

 

- Araştırma ve makalede ortak araştırıcı ve yazarların yazılı görüş birliği olmadan, araştırmada ve makalede aktif katkısı bulunanların isimlerini çıkartmak veya yazarlıkla bağdaşmayacak katkı nedeniyle yeni yazar(lar) eklemek veya yazar sıralamasını değiştirmek.

 

Madde 14- Bu yönergede yer almayan konular için ilgili, yasa ve yönetmeliklerdeki hükümler geçerlidir.

VI. YÜRÜTME

      Madde 15- Bu yönerge, Ege Üniversitesi Senatosu´nun 28.12.2010 tarih ve 23/15 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Madde 16- Bu yönerge Ege Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.